Рекомендуем ознакомиться

Экономика->Контрольная работа
Экономическая деятельность может осуществляться различными субъектами - индивидуальными лицами, семьей, государством и т п , но основные производитель...полностью>>
Экономика->Курсовая работа
Основной задачей бухгалтерского учета в организациях является обеспечение многочисленных пользователей экономической информацией, необходимой для прин...полностью>>
Экономика->Дипломная работа
В промышленности постоянно увеличивается потребление товарно-материальных ценностей в производстве Это обусловливается постоянным расширением производ...полностью>>
Экономика->Дипломная работа
Переход к рыночной экономике требует от предприятий повышения эффективности производства, конкурентоспособности продукции и услуг на основе внедрения ...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Прямі податки з підприємств у системі фінансового регулювання ринкових відносин

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  Дипломна робота «Прямі податки з підприємств у системі фінансового регулювання ринкових відносин» містить 200 сторінок, основний текст – 130 стор , 10 таблиць, 16 рисунків, 9 додатків на 55 стор Список літератури включає 127 найменувань, бібліографічний огляд на 8 сторінках
 2. Контролінг на підприємстві

  Конспект >> Менеджмент
  Контролінг — це один з найновіших напрямів інформаційно-економічного розвитку підприємства. В сучасних умовах господарювання інтерес до нього проявляється у все більшій мірі, що зумовлено появою значної кількості перекладених видань з питань обліку, фінансів, ціноутворення тощо.
 3. Державні видатки у системі фінансового регулювання

  Курсовая работа >> Финансы
  У сучасних економічних умовах держава використовує бюджет як інструмент реалізації своєї соціально-економічної політики, адже він відображає складну систему перерозподільних відносин у суспільстві. Бюджет на 2009 рік приймався у вкрай складних економічних умовах.
 4. Прямі податки та їх роль у формуванні доходів бюджету

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  Однією з причин нестабільності економіки України є недосконалість податкового законодавства Високі податки є гальмом ринкових перетворень в країні, оскільки значна частина доходів підприємств поглинається під тиском “податкового пресу” Це в свою чергу призводить до появи фактів ухилення від сплати податків суб’єктами господарювання або значного заниження оподатковуваних доходів
 5. Прямі податки

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  Однією з причин нестабільності економіки України є недосконалість податкового законодавства Високі податки є гальмом ринкових перетворень в країні, оскільки значна частина доходів підприємств поглинається під тиском "податкового пресу" Це, в свою чергу, призводить до появи фактів ухилення від сплати податків суб’єктами господарювання або значного заниження оподатковуваних доходів
 6. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  Дипломна робота студента на тему : "НЕПРЯМІ ПОДАТКИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ" складається із вступу, 3 розділів та висновків Робота викладена на 140 сторінках, містить 22 таблиці, 12 рисунків, додатки на 27 листах Перелік використаної літератури містить 37 найменувань
 7. Бюджетування зовнішньоекономічної діяльності підприємств

  Книга >> Международное публичное право
  Функціонування та розвиток сучасних суб’єктів господарської діяльності здійснюється в умовах глобалізації національних економік, активізації міжнародних економічних відносин, лібералізації зовнішньої торгівлі тощо. Це зумовлює загострення конкурентної боротьби, формування високих вимог до конкурентоспроможності підприємств та їхньої продукції, пошук
 8. Моделювання та розробка компютерної системи аналізу і управління на підприємстві надання послуг

  Дипломная работа >> Информатика
  Актуальність теми. Сучасна економічна наука і практика господарювання висунули низку проблем, однією з яких є комплексна оцінка й аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства. Оцінка діяльності підприємства створює передумови для виявлення та реалізації внутрішньогосподарських резервів підвищення ефективності виробництва, сприяє досягненню кращих кінцевих результатів, ухваленню позитивних господарських рішень.
 9. Управління фінансовими потоками на малому підприємстві в умовах невизначенності економічного

  Дипломная работа >> Финансы
  Актуальність даної теми визначена в першу чергу об`єктивно важливою роллю малого підприємництва у сучасній соціально орієнтованій ринковій економіці, перехід до якої є головним вектором реформ в Україні. Мале підприємництво – це істотна складова ринкового господарства, невід`ємний елемент конкурентного механізму.
 10. Державна політика підтримки підприємництва як засіб ліберального регулювання економіки

  Реферат >> Экономика
  Підприємництво - це самостійна ініціатива, систематична, на власний ризик діяльність з виробництва продукції, виконання робіт і надання послуг Згідно з Законом України "Про підприємництво" суб'єктами підприємницької діяльності можуть бути, крім фізичних, також і юридичні особи всіх форм власності Отже, держава через осіб, яким вона доручає управління державною власністю, також може займатися підприємництвом Підприємницька діяльність держави повинна бути рівноправною серед інших суб'єктів цієї діяльності
 11. Проблеми оподаткування прибутку підприємств в Україні та можливості їх вирішення

  Реферат >> Финансы
  Актуальність поданого дослідження полягає у тому, що тенденції економічного зростання, що намітилися в Україні останнім часом, при все ще високому рівні нестабільності і різного роду погрозах, існуючих як наслідки економічної кризи, визначають необхідність розробки нових підходів і методів стимулювання економічного розвитку.
 12. Основи фінансового аналізу (2)

  Отчет по практике >> Финансовые науки
  Базою проходження практики є Державне підприємство Міністерства Оборони України - Чернівецький металообробний завод, засноване на державній власності і підпорядковане Міністерству Оборони України Місцезнаходження даного підприємства зареєстроване за адресою: 274007, м Чернівці, вул Заводська, 33
 13. Оцінка інвестиційної привабливості підприємства

  Дипломная работа >> Экономика
  На сучасному етапі розвитку економіки України виникла об’єктивна необхідність активізації інвестиційної діяльності, бо саме вона є вирішальною ланкою всієї економічної політики держави, яка забезпечує стабільне економічне зростання, приріст соціального ефекту, збалансованість макроструктури тощо
 14. Организанізаційно-правові форми підприємств

  Курсовая работа >> Экономика
  Підприємництво-це провідний сектор ринкової економіки, який забезпечує насиченість ринку товарами та послугами, сприяє здоровій конкуренції, створює новий прошарок-підприємець-власник Воно базується н самостійній, ініціативній, систематичній, на власний ризик, діяльності по виробництву продукції, надання послуг і зайняттю торгівлею і має на меті сприяння прибутку
 15. Планування грошових потоків на підприємстві

  Курсовая работа >> Экономика
  У процесі виробничо–господарської діяльності підприємств постійно здійснюється кругообіг коштів Вкладання коштів у виробництво з метою виготовлення товарів і отримання виручки від її продажу характеризує кругообіг коштів підприємств
 16. Фінанси підприємств (1)

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  За умов переходу економіки України до ринкових відносин, суттєвого розширення прав підприємств у галузі фінансово-економічної діяльності значно зростає роль своєчасного та якісного аналізу фінансового стану підприємств, оцінки їхньої
 17. Фінансове забезпечення діяльності підприємств

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  Розвиток ринкових відносин в Україні, підвищення підприємницької активності, розширення можливостей залучення фінансових ресурсів із зовнішніх джерел для організації бізнесу обумовлюють необхідність досконалого процесу управління фінансовою діяльністю суб’єктів господарювання з урахуванням їхньої організаційно-правової форми
 18. Фінансовий контроль в системі казначейства та перспективи його розвитку

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  Україна, як будь-яка інша цивілізована держава, відповідно до Конституції, являється гарантом соціально-економічного розвитку, забезпечення належного рівня життя громадян, соціального захисту малозабезпечених верств населення та підтримання пріоритетних галузей народного господарства
 19. Управління ефективністю підприємства в умовах фінансової кризи

  Магистерская работа >> Финансы
  В магістерській роботі було проведено вивчення основних підходів до визначення ефективності, розглянуті основні методики її аналізу. Детально вивчаються показники діяльності підприємства за періоди дослідження по різних напрямах, виявляються найістотніші проблеми діяльності підприємства і негативні тенденції.
 20. Роль малого підприємництва в умовах ринкових відносин

  Курсовая работа >> Экономика
  Малий і середній бізнес в ринковій економіці відіграє провідну роль, визначає темпи економічного зростання, структуру і якість валового національного продукту (ВНП) В усіх розвинених країнах на частку малого бізнесу доводиться 60-70% ВНП
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.029665946960449