Рекомендуем ознакомиться

Химия->Курсовая работа
Аналитической химией называется наука, занимающаяся изучением методов и приемов определения состава веществ и их смесей Свое название аналитическая хи...полностью>>
Химия->Реферат
Завдання кількісного аналізу – це визначення точного вмісту елементів йонів елементів йонів, або їх сполук досліджуваної речовини Кількісний аналіз ви...полностью>>
Химия->Отчет по практике
Після закінчення семестру в нашої групи розпочалась учбова практика, яка передбачала три поступових рівня отримання знань в області хімії, бібліотечно...полностью>>
Химия->Реферат
Железо – один из самых важных металлов В таблице Менделеева трудно найти другой металл, с которым была бы так неразрывно связанна история цивилизации ...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Профілактика та корекція поведінки підлітків

  Курсовая работа >> Психология
  Актуальність теми Дестабілізація економіки, спад виробництва, зниження життєвого рівня в країні, руйнування старої системи цінностей і стереотипів, що регулювали відносини особистості з суспільством, – все це хворобливо переживається населенням, відображаючись на його соціальному самопочутті Соціальні кризові процеси, що відбуваються в сучасному суспільстві, негативно впливають на психологію людей, породжує тривожність і напруженість, озлобленість, жорстокість і насильство Важкий економічний стан країни привів наше суспільство до серйозних труднощів і внутрішніх конфліктів, до значного збільш
 2. Профілактика наркотичної залежності серед учнів, молоді у роботі соціального педагога

  Курсовая работа >> Педагогика
  Актуальність і ступінь дослідженості проблеми. Соціально-економічні, політичні, культурні зміни в різних сферах українського суспільства зумовили виникнення специфічної соціальної реальності, яка характеризується явищами матеріального та соціального розшарування сімей, соціального сирітства, насильства, уживання алкоголю та інших наркотичних речовин значною кількістю членів суспільства, серед яких вагому частку займають неповнолітні.
 3. Процес попередження адиктивної поведінки дітей і підлітків

  Курсовая работа >> Социология
  Соціально-економічні, політичні, культурні зміни в різних сферах українського суспільства зумовили виникнення специфічної соціальної реальності, яка характеризується явищами матеріального та соціального розшарування сімей, соціального сирітства, насильства, уживання алкоголю та інших наркотичних речовин значною кількістю членів суспільства, серед яких вагому частку займають неповнолітні
 4. Психологічні аспекти харчової поведінки

  Курсовая работа >> Психология
  В економічно розвинутих країнах майже 50% населення має надмірну масу тіла, при цьому у 30% з них спостерігається ожиріння. Серед дорослого населення США число осіб з ожирінням зростає на 8% кожних 10 років. За прогнозами дослідників, якщо ожиріння зростатиме такими ж темпами, то до 2230 р.
 5. Психогенний фактор виникнення соматичних розладів у підлітків

  Дипломная работа >> Психология
  Актуальність проблеми викликана потребою психологів та викладачів у досконалих методах психолого-педагогічного впливу на особистість підлітка з метою зменшення психогенних факторів, наслідком яких являються соматичні захворювання Психосоматичні розлади у підлітків, є важливою проблемою практичної охорони здоров'я Невміння розпізнати цю патологію часто приводить до того, що дійсний діагноз встановлюється через багато років після виникнення перших проявів хвороби [3]
 6. Прояв агресії у підлітків з адіктивною поведінкою

  Дипломная работа >> Психология
  Актуальність дослідження полягає в тому, що з кожним роком зростає число неповнолітніх з девіантною поведінкою, що виявляється в асоціальних діях (алкоголізм, наркоманія, порушення громадського порядку, хуліганство, вандалізм та ін ) В крайніх формах почали виявлятися жорстокість і агресивність Агресивність формується переважно в процесі ранньої соціалізації в дитячому і підлітковому віці, і саме цей вік найбільш сприятливий для профілактики та корекції
 7. Наркоманія серед підлітків та особливості роботи з ними

  Курсовая работа >> Социология
  Проблеми, пов’язані з вживанням наркотиків, стали сьогодні загрозливим викликом українській нації і державі Особливо гостро в сучасному суспільстві постала проблема наркоманії, яка перетворилася на проблему всіх верств населення, починаючи з людей, що живуть за межею бідності та закінчуючи заможними людьми
 8. Психологічний аналіз причин та шляхів корекції девіантної поведінки особи

  Курсовая работа >> Психология
  Трансформація сучасного українського суспільства, зміна соціального устрою держави виявили недосконалість традиційної системи виховання Директивна педагогіка, яка розглядає вплив за схемою ”вимога  сприймання  дія”, практично втратила свою ефективність, оскільки вона не розкриває суттєвих особливостей морального розвитку, не відображає всіх тонкощів способів реагування індивіда на поставлену вимогу, применшує активну роль особистості в засвоєнні норм, не враховує творчого оволодіння духовно-моральних цінностей Як наслідок у дітей і у дорослих, вихованих за цією системою нерідко спостерігаєть
 9. Психодіагностика та корекція агресивної поведінки молодших школярів

  Курсовая работа >> Психология
  Найактуальнішою проблемою сьогодення є зростання агресивності дітей, підлітків та молоді Це пов’язано передусім із загальною соціальною напруженістю, психологічною неврівноваженістю всього суспільства, що важко переживає перехід до ринкових відносин, зростаючу кризу соціальної системи Актуальність цих проблем засвідчують статистичні дані, що наводяться працівниками різних соціально-психологічних служб, комісій у справах неповнолітніх та центрів суспільних зв’язків МВС За даними, одержаними цими організаціями, в останні роки значно зросла злочинність серед підлітків і, що особливо тривожно, –
 10. Cистема роботи шкільного психолога з профілактики та подолання проблем статево-рольової поведінки старшокласників

  Дипломная работа >> Психология
  Актуальність теми зв’язана з тим, що проблеми статево-рольової структури та статево-рольової поведінки старшокласників довгий час знаходилися на перефірії психологічних досліджень В той же самий час статево-рольові творення виявляються стержневими та простромлюють собою усю структуру особистості саме з ними пов’язано виникнення багатьох психосоматичних відхилень у поведінки Саме вони впливають на формування “Я”- концепції та на міру адекватності самооцінки людини А саме ці особистісні особливості багато у чому є найважливішими для старшого шкільного віку і, саме у старшому шкільному віці ми м
 11. Прояв детермінантів агресивної поведінки у підлітків

  Курсовая работа >> Психология
  Сучасна педагогічна практика свідчить про те, що з агресивними проявами в поведінці підлітків уже зіштовхуються не тільки вчителі, але й сторонні люди (сусіди, знайомі) Однак, більша частина наукових праць присвячена вивченню особливостей агресивної поведінки підлітків
 12. Психокорекція підлітків із психопатіями й акцентуаціями характеру

  Реферат >> Психология
  У цьому випадку, незважаючи на те що у підлітка є бажання поводитися належним чином, він через різноманітні обставини, пов'язані з міжособистісними стосунками, зробити цього не мо­же. За неправильного підходу негативні прояви посилюються. Якщо ж до акцентуйованого підлітка застосовується правильний педагогічний підхід, його загострені риси характеру згладжують­ся, компенсуються.
 13. Агресивність підлітків

  Курсовая работа >> Психология
  Професійний інтерес психологів до різних видів і рівнів змін особистості неповнолітніх і їх характерологічних особливостей досить високий і стійкий багато років Про це свідчать спрямованість і кількість робіт, присвячених проблемі агресивної поведінки як закордонних, так і вітчизняних психологів
 14. Психологічні особливості агресивної поведінки дітей молодшого шкільного віку

  Курсовая работа >> Психология
  На сучасному етапі розвитку суспільства, незважаючи на велику кількість експериментальних, емпіричних і теоретичних досліджень стану агресивності, концептуальна розробка даного поняття в психологічній літературі залишається недостатньо розробленою
 15. Профілактика зловживання наркотичними речовинами

  Реферат >> Безопасность жизнедеятельности
  Складність такого явища, як наркоманія диктує необхідність широкого фронту боротьби з ним. Окрім органів внутрішніх справ, прокуратури, юстиції, органів охорони здоров’я велика роль у попередженні згубної пристрасті повинна належати засобам масової інформації, органам освіти, адміністрації, рядовим педагогам – вихователям шкіл, училищ, технікумів, практичним психологам, що спеціалізуються на роботі з молоддю.
 16. Девіантна поведінка як соціально-психологічна проблема

  Реферат >> Социология
  Під девіантною поведінкою (лат. deviatіo – відхилення) розуміють систему вчинків чи окремі вчинки, які суперечать прийнятим у суспільстві нормам і виявляються у вигляді незбалансованих психічних процесів, неадаптованості, порушенні процесів самоактуалізації та ухиленні від морального й етичного контролю особистості над власною поведінкою Як зазначено, серед українських та закордонних дослідників немає єдиного погляду на термін "девіантна поведінка”.
 17. Девіантна поведінка молоді

  Курсовая работа >> Психология
  Особливості девіантної поведінки у підлітків проявляються у комплексі індивідуальних, особистісних та суб’єктивних якостях конкретної дитини Однією з найголовніших рис цього процесу є елемент творчості
 18. Психологічні причини дезадаптації молодих підлітків у міжособистісних стосунках

  Курсовая работа >> Психология
  У сучасних умовах кризи соціалізація підлітка набуває гострого характеру Дитині необхідна підтримка в його адаптації в суспільстві, в прагненні реалізувати себе, навчитися спілкуванню, самовихованню Психологами зафіксована постійна тривога школяра, яку викликають навчальне навантаження (перенавантаження), низькі бали, несправедливий вчитель, який не взмозі дійти до кожного учня, невлаштованість сім’ї, вулиці, де дитина попадає “на лічильник” (кримінальний прийом) або в руки наркоманів, токсикоманів
 19. Ефективність спрямовуючих факторів в адаптуванні підлітків у соціум в умовах загальноосвітньої школи

  Дипломная работа >> Педагогика
  Актуальність проблеми Підлітковий вік - один з найбільш складних періодів розвитку людини Не дивлячись на відносну короткочасність (з 14 до 18 років), він практично багато в чому визначає все подальше життя індивідуума Саме в підлітковому віці переважно відбувається формування характеру та інших основ особи Ці обставини: перехід від опікуваного дорослими дитинства до самостійності, зміна звичного шкільного навчання на інші види соціальної діяльності, а також бурхлива гормональна перебудова організму - роблять підлітка особливо уразливим і податливим до негативних впливів середовища При цьому н
 20. Технології реабілітаційно-педагогічної роботи з підлітками делінквентної поведінки

  Реферат >> Социология
  Актуальність теми. Всьому світу, соціальному буттю й кожній людині властиво відхилятися від осі свого існування та розвитку. Причини цих відхилень лежать в особливостях взаємозв’язку й взаємодії людини з навколишнім світом, соціальним середовищем і самим собою.
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.041191816329956