Рекомендуем ознакомиться

Косметология->Дипломная работа
Актуальность: В наши дни этнический стиль уже завоевал ведущие позиции в мире моды и не собирается их уступать. Основными причинами этого являются сво...полностью>>
Физика->Лабораторная работа
15 3,44 15 14 1 11 13 13,8 0,933 0,037 3,99 , 93 0,1 1 4,51 3 4 10 7 7 5 7 0,474 0,0348 7,34 1,3 8 0,104 7, 3 4 4 3 4 5 4,4 0, 98 0,034 11,49 0,8 0 0,...полностью>>
Медицина, здоровье->Диссертация
Хронические артериальные ишемии конечностей доставляют много забот врачам различных специальностей. Каждый из них ощущает недостаточность имеющихся св...полностью>>
Остальные работы->Реферат
“What really made a difference was that I got engaged to a woman named Jane Wilde. This gave me something to live for”(Schaefer). Despite these massiv...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Простір і час - форми буття матерії

  Доклад >> Философия
  Усі предмети, що нас оточують, мають певні розміри, протяжність у різних напрямках, переміщуються один відносно одного або разом з Землею - відносно космічних тіл Так само всі об'єкти виникають і змінюються у часі
 2. Простір і час форми руху матерії

  Реферат >> Астрономия
  В історії культури людства категорії часу та простору завжди функціонували як умови пізнання світу, його влас­ного існування, «інструменти» культурно-практичного опа­нування дійсності. «...Основні форми всякого буття є про­стір і час,— зазначав Ф. Енгельс.
 3. Погляди на буття в історії філософії

  Реферат >> Философия
  Простір - є форма буття матерії, що характеризує її протяжність, структурність, співіснування і взаємодію елементів у всіх матеріальних системах Загальне розуміння простору формується у людини в емпіричному досвіді при характеристиці матеріального об'єкту або множини таких об'єктів, що займають різне положення в просторі
 4. Розвиток філософських понять часу і простору у контексті міждисциплінарних досліджень у кінці XVIII–на поч. XIX ст.

  Реферат >> Философия
  Думка про те, що світ існує у часі та просторі, на сьогоднішній день не викличе ні у кого подиву Проблема часу ще у давнину хвилювала людський розум Починаючи з міфологічних уявлень про бога часу, який поїдає своїх дітей, і про позачасове буття, питання, пов’язані з цим поняттям, так чи інакше ставились й обговорювались майже усіма філософськими напрямами і школами Детальному теоретичному дослідженню поняття часу підлягало і у природничих науках
 5. Простір і час

  Реферат >> Философия
  Коли людина повертається до свідомості із забуття й одразу не може збагнути, що з нею коїться, вона звертається по допомогу до тих, хто при цьому присутній Що ж кажуть у подібних випадках? «Де я?», «Котра година?» Отже справжня ствердність людини в бутті найперше передбачає визначеність щодо її місця знаходження та її положення в часі Й щоб локалізувати у світі будь – яку подію, достатньо мати відповідь тільки на два питання: «Де?» та «Коли?» Іншими словами, простір і час є найзагальнішими формами буття Без них воно не має дійсної визначеності, не стає загальною умовою достотного існування
 6. Філософія Основні поняття

  Реферат >> Философия
  Поняття світобачення. Суспільно-історичний характер, форма і функції світобачення. Світобачення – це більш ніж менш цілісне уявлення про світ, про самих себе та своє місце у тому світі. Світобачення залежить від епохи, історичних подій, різних народів, соціальних груп, організацій.
 7. Філософський зміст проблеми буття

  Реферат >> Астрономия
  Знання про світ — складова частина вчення про людину. Тільки через пізнання світу, його сутності, струк­турних рівнів організації, законів розвитку та існуван­ня людина може пізнати саму себе, свою природу, зв'яз­ки з іншими людьми. Поняття "світ" має конкретно-історичний зміст, який визначається станом культури, науки, техніки, матеріального виробництва, суспільних відносин, природи.
 8. Категорії часу і простору у філософії

  Реферат >> Философия
  Фізика (як і будь-яка інша наука) завжди інтерпретує мир у рамках своєї власної предметності, що змінюється У цьому значенні будь-які уявлення, наприклад про простір і час, у ній відносні Але у філософському плані зводити розуміння простору і часу лише до їхніх фізичних варіантів неправомірно Людина живе не тільки у світі фізичному, але і у світі соціальному, біологічному, духовному і т д , що не менш важливі для людини Так, феномени простору і часу приймають різні образи залежно від тієї або іншої культури, що відбивається і на мовному рівні У сучасній українській мові існують три мовних поз
 9. Філософія Нового часу (5)

  Реферат >> Астрономия
  Ф Бекон (1561-1626) – підкреслює необхідність пізнавати обєктивно суттєві речі і явища , відмовитися від схоластичної відірваності від природи і людини Джерело буття знаходиться в почуттях, які виникають в процесі практичного впливу індивіда на природу Розробив індуктивний метод
 10. Основи філософії

  Учебное пособие >> Философия
  Навчальний посібник з курсу "Філософія" підготовлений відповідно до навчальної та робочої навчальної програм Його особливістю є те, що він розроблений за кредитно-модульною системою навчання, яка лежить в основі Болонської декларації щодо уніфікації вимог європейських країн до рівня підготовки фахівців у системі вищої освіти У посібнику навчальний матеріал з філософії структурований на засадах модульного принципу, відповідно до якого виділені два навчальні модулі
 11. Філософія. Світоглядні та філософські істини. Конспект лекцй

  Конспект >> Философия
  Кожна наука прагне відкинути суб’єктивне ставлення дослідника до свого предмету – філософія ж своїм предметом якраз і має в першу чергу ціннісне ставлення людини до речей, якщо питання науки: «що це?» то питання філософії: «яку значущість воно має для людини?
 12. Питання буття і свідомості в філософії

  Реферат >> Философия
  Буття є філософською категорією, що позначає реальність, що існує об'єктивно, незалежно від свідомості, волі й емоцій людини Проблема трактування буття і співвідношення його зі свідомістю стоїть в центрі філософського світогляду Будучи для людини чимось зовнішнім, буття накладає визначені обмеження на її діяльність, змушує порівнювати з ним свої дії Разом з тим буття є джерелом і умовою всіх форм життєдіяльності людини Буття представляє не тільки рамки, границі діяльності, але й об'єкт творчості людини, що постійно змінює буття, сферу можливостей, що людина у своїй діяльності перетворює в дій
 13. Традиції та особливості розвитку філософської думки України. Філософія нового часу

  Дипломная работа >> Философия
  Одним з прихильників думок Платона був П Д Юркевич Він як філософ намагався знайти незмінну ідею об’єкта; в цій ідеї мислення і буття тотожні Істина відкривається не тільки мисленням, а й серцем, оскільки пошук істини пов’язаний з релігійними і моральними прагненнями людини
 14. Раціональний зміст гегелівської діалектики

  Реферат >> Философия
  Відмова від традицій метафізики, що відбулася в XVIII столітті, зруйнувала основу єдності всієї системи знання У результаті відбувся поділ буття на світ природи й світ людини Цей поділ послідовно здійснив Кант, основоположник німецького ідеалізму Видним представником німецького ідеалізму був Гегель (1770-1831) Відправляючись від філософії Канта, він у той же час піддав перегляду його поняття трансцендентального суб'єкта, запропонувавши розглядати в якості такого історію людства в цілому Гегель створив на об'єктивно-ідеалістичній основі систематичну теорію діалектики
 15. Філософська думка часів Київської Русі

  Реферат >> Философия
  Філософські начала проукраїнської доби розвинулися в культурі Київської Русі, держави, в кордонах якої наприкінці IX ст об'єднались споріднені племена, сформувавши високо розвинуту спільноту — українців-русичів У межах києво-руської культури філософія виокремлюється як специфічний тип світо пізнання і світорозуміння з-поміж міфологічного і релігійного світогляду, переплітаючись і співіснуючи з ними її піднесенню сприяли такі взаємопов'язані чинники:
 16. Західноєвропейська філософія Нового часу

  Реферат >> Философия
  Філософія — особлива форма духовної діяльності людини, що чутливо реагує на умови навколишньої дійсності Західноєвропейська епоха Нового часу характеризується напруженими духовними і інтелектуальними шуканнями, внаслідок чого філософія цього періоду переживає очевидний зліт, що виразився в багатстві виниклих філософських напрямів і широті проблематики, що торкнулася У свою чергу цей зліт був обумовлений корінною перебудовою суспільного перевлаштування і складанням наукової картини миру
 17. Соціальнопедагогічні проблеми організації вільного часу старшокласників

  Дипломная работа >> Педагогика
  Основною вимогою нашого часу є гуманізація суспільного процесу, зумовлена ствердженням ідеї самоцінності особистості, її цілісності та унікальності, постійного прагнення до самоудосконалення, творчості. У зв’язку цим актуалізується потреба у соціально-педагогічній допомозі молоді в організації змістовного дозвілля, ефективного проведення вільного часу.
 18. Педагогічні умови формування любові до української мови учнів середніх класів в позашкільний час

  Реферат >> Астрономия
  Мова як суспільне, історичне явище, що тісно пов’язане з духовним, розумовим, психічним життям людей, має велике значення для кожного народу; нею супроводжуються всі сторони буття, процеси пізнавальної і творчої діяльності, завдяки їй люди спілкуються між собою, обмінюються думками, мислять, пізнають навколишній світ, усвідомлюють явища, процеси, дії, залежність між ними.
 19. Форми творчого синтезу

  Реферат >> Астрономия
  Творчий синтез має багатоаспектну природу. З часу, коли у вітчизняній науці з'явилися перші теоретичні праці з творчості (кінець XIX ст.), зусилля науковців в основному зосереджуються на дослідженні різних сторін художньої, пізніше — технічної і наукової, а починаючи з XX ст.
 20. Гроші та основні форми вартості

  Реферат >> Экономика
  В Україні багато економічних процесів мають паталогічний характер Це пов’язано з не дуже вдалим впровадженням ринкової економіки в нашій країні, з необхідністю вирішувати ті задачі, які в розвинутих країн виникали декілька десятиліть тому Наприклад, ми бачимо майже всі історичні форми обміну, починаючи від бартеру, і закінчуючи розрахунками за допомогою кредитної картки Ці обставини створюють додаткові можливості для більш поглибленого вивчення економічних явищ і процесів
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.1779580116272