Рекомендуем ознакомиться

Промышленность, производство->Реферат
Важным фактором дальнейшего ускорения научно-технического прогресса в торговле выступает постоянное совершенствование ее технологии. Технология – это ...полностью>>
История->Контрольная работа
Изучение прошлого страны имеет большое политическое значение. Историческая и историко-правовая науки, изучая и обобщая опыт прошлого, помогают познать...полностью>>
Государство и право->Реферат
Переход общества к жизни в условиях рынка, глобальные экономические реформы, коренные изменения в гражданско-правовом регулировании общественных отнош...полностью>>
Литература и русский язык->Краткое содержание
Автор: Народна творчість.Пролог Чи є що краще для боголюбивих, ніж пам'ятати про Бога і його добрі справи? І якщо славний князь Сімеон дотримується Бо...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Провадження у справах про адміністративне правопорушення

  Реферат >> Государство и право
  Загальна характеристика провадження у справах про адміністративні правопорушення. Провадження у справах про адміністративні правопорушення – особливий різновид адміністративного процесу, який значною мірою врегульований правовими нормами, що сконцентровані в розділах IV та V Кодексу про адміністративні правопорушення (глави 18–33).
 2. Провадження в справах про адміністративні правопорушення

  Реферат >> Государство и право
  Для написання курсової роботи я обрала тему "Адміністративне провадження у справах про адміністративні правопорушення". Вона є надзвичайно актуальною, тому що сьогодні досить важливими в нашій державі є Проблеми процесуального регулювання засад, умов і порядку реалізації законів, указів Президента, постанов уряду України, інших нормативно-правових актів і матеріальних адміністративно-правових норм, які містяться в них, що регулюють відносини в різних аспектах і напрямках реалізації державної виконавчої влади.
 3. Проблема проведення експертизи у справах про адміністративні правопорушення

  Реферат >> Государство и право
  Останнім часом відзначається зростання ролі експерта у проваджені по справах про адміністративні правопорушення. Наприклад, при вирішенні питання про адміністративну відповідальність за дрібне хуліганство можливе, а часом і необхідне залучення експерта для вирішення питання про осудність порушника, залучення як експертів фахівців зоологів або орнітологів доцільно при розгляді справ про умисне знищення тварин, занесених до Червоної книги.
 4. Адміністративні правопорушення в системі корупційних деліктів

  Реферат >> Государство и право
  Важливу роль у протидії корупційним проявам відведено адміністративному законодавству. Про це свідчить спрямованість Закону України “Про боротьбу з корупцією” [2] на широке застосування адміністративної відповідальності за корупційні діяння та інші діяння, що пов’язані з корупцією.
 5. Адміністративне правопорушення (3)

  Реферат >> Государство и право
  Запропонована нижче тема - АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ найбільш цікава в зв'язку з переходам нашого суспільства на якісно новий рівень відносин і як наслідок цього цікава глибока правова реформа навколо державного управління й адміністративного права.
 6. Суб’єкти провадження в справах про порушення митних правил

  Курсовая работа >> Таможенная система
  У світлі сучасних державотворчих та правотворчих процесів в Україні важливої актуальності набувають питання нормативного закріплення правового статусу учасників митно-правових відносин, в тому числі, й при здійсненні провадження у справах про порушення митних правил Приймаючи до уваги важливість нормативного закріплення і подальшої реалізації прав та обов’язків суб’єктів провадження у справах про порушення митних правил, я вважаю за необхідне дослідити ці питання, висвітлити наявні недоліки законодавства та запропонувати можливі шляхи їх усунення Проблема прав, обов’язків та відповідальності
 7. Відповідальність за окремі види адміністративних порушень. Адміністративні правопорушення в буді

  Кодекс >> Государство и право
  У Главі 8 «Адміністративні правопорушення в промисловості, будівництві та у сфері використання паливно-енергетичних ресурсів» Розділу ІІ «Адміністративне правопорушення і адміністративна відповідальність» КпАП зведені статті щодо правопорушень, які, як я вважаю, законодавець вирішив віднести до цього «будівельно-виробничого» розділу.
 8. Поняття складу адміністративного правопорушення

  Реферат >> Государство и право
  Склад адміністративного правопорушення – це абстрактний опис діяння (події, факту, явища). Такий опис являє собою фіксацію в законі найбільш типових, що частіше за все зустрічаються, характерних ознак проступку. Це опис ще незробленого, а тільки передбачуваного або можливого діяння.
 9. Адміністративна відповідальність (4)

  Книга >> Право, юриспруденция
  Навчально-методичний посібник з курсу “Адміністративна відповідальність” містить загальні методичні вказівки, програму курсу та зміст дисципліни по модулях і темах, тематичний план, завдання для самостійної роботи та практичних занять, плани семінарів, стисле розкриття змісту окремих тем, завдання для експрес-контролю та методичні рекомендації для виконання контрольних робіт, питання для самоконтролю і заліку.
 10. Адміністративний процес та адміністративне провадження

  Реферат >> Государство и право
  Адміністративні провадження у наш час є найбіль поширеними. Вони охоплюють майже всі сфери нашого житя, діяльності установ, підприємств, організацій та насамперед держави. Але всеж таки, незважаючи на таке розповсюдження адміністративні провадження, а також адміністративний процес достатнь не розглянуті й понині.
 11. Адміністративне право

  Конспект >> Право, юриспруденция
  Адміністративне право — це одна з профільних, фундаментальних галузей правової системи України. Адміністративне право визначається як сукупність юридичних норм та правових інститутів, призначених для регулювання суспільних відносин, що складаються у зв'язку з виконавчо-розпорядчою діяльністю органів виконавчої влади та здійснення іншими органами діяльності управлінського характеру.
 12. Адміністративна відповідальність (3)

  Реферат >> Государство и право
  1 Поняття і підстави адміністративної відповідаль­ності Адміністративна відповідальність — це специфічне реагування держави на адміністративне правопорушення, що полягає в застосуванні уповноваженим органом або посадо­вою особою передбаченого законом стягнення до суб'єкта правопорушення
 13. Адміністративне провадження у діяльності органів ДПС

  Реферат >> Государство и право
  В умовах деформації системи економічних відносин проблема сплати податків, дефіциту Державного бюджету України є досить Приховування доходів від сплати податків має поширений характер і виступає лише як зовнішній прояв більш глибоких криміногенних процесів перерозподілу національного доходу на користь тіньової економіки, надзвичайно важливим є створення дійсно дієвого державного органу по боротьбі з цим негативним явищем.
 14. Теорія адміністративної відповідальності при порушенні митних правил

  Конспект >> Право, юриспруденция
  Адміністративна відповідальність за порушення митних правил — це галузевий вид адміністративної відповідальності, специфічна форма негативного реагування з боку держави в особі її компетентних органів (митних та судів) на певну категорію протиправних проявів (порушень митних правил), згідно з якою особи, що вчинили ці правопорушення, повинні дати відповідь за свої неправомірні дії і зазнати за це адміністративних стягнень.
 15. Строки розгляду адміністративних справ

  Реферат >> Бухгалтерский учет и аудит
  За загальним правилом справи про адміністративне правопору­шення розглядаються в п'ятнадцятиденний строк з дня одержання органом (посадовою особою), правомочним розглядати справу, про­токолу про адміністративне правопорушення та інших матеріалів справи.
 16. Відповідальність за правопорушення на ринку цінних паперів

  Контрольная работа >> Право, юриспруденция
  Основою юридичного забезпечення державної влади на ринку цінних паперів є наявність і чітке функціонування механізму примусового виконання державної волі. Такий механізм повинен складатися з трьох частин. Перша частина включає наявність законодавчо закріпленої юридичної відповідальності за порушення норм права, друга – процесуальний порядок застосування санкцій, третя – забезпечення примусового виконання рішень, прийнятих компетентними державним органом по фактах порушень законодавства на ринку цінних паперів.
 17. Правовий статус та система Державної податкової адміністрації України

  Реферат >> Финансы
  Податки – дуже складна і надзвичайно впливова на всі економічні явища та процеси фінансова та юридична категорія. Можна без перебільшення сказати, що, з одного боку, податки – це фінансове підґрунтя існування держави, мірило її можливостей у світовому економічному просторі щодо розвитку науки, освіти, культури, гарантування економічної безпеки, зростання суспільного добробуту народу.
 18. Суб єкти адміністративного права

  Реферат >> Государство и право
  До найважливіших функцій держави Конституція України віднесла забезпечення прав і свободи людини, соціальний, правовий і економічний захист громадян. Саме права і волі людини, їх гарантії, визначають зміст і соціальну спрямованість державної діяльності.
 19. Основи адміністративного права України (2)

  Лекция >> Право, юриспруденция
  Мета заняття. Ознайомити студентів із особливостями адміністративного права, адміністративними правопорушеннями та адміністративною відповідальністю. Дати загальну характеристику Кримінального кодексу України. Охарактеризувати поняття та ознаки „злочину”, співучасть у ньому, кримінальну відповідальність та види покарань за кримінальним законодавством.
 20. Державна Податкова Адміністрація України її сутність та структура

  Реферат >> Астрономия
  Податки – це обов’язковий елемент економічної системи держави незалежно від того, яку модель економічного розвитку вона вибирає, які політичні сили перебувають при владі.
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.27528190612793