Рекомендуем ознакомиться

Остальные работы->Реферат
In the dark entrance of a secluded cave, I sit and ponder on how I will survive. My only light comes from a small fire which took me about two hours t...полностью>>
Остальные работы->Реферат
Capillarity — Xylem vessels are often very small in plants and therefore water is able to travel up them via capillary action. The water molecules sti...полностью>>
Остальные работы->Реферат
The sun is a visible, astronomical fact – “the one immutable fact of existence, the source of all life on earth.” It journeys overhead from east to we...полностью>>
Остальные работы->Реферат
At one point while she is married to Logan Killicks, Janie realizes something about her marriage to Logan Killicks; ?She knew that God tore down the o...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Порядок проведення інвентаризації на підприємстві

  Дипломная работа >> Бухгалтерский учет и аудит
  обліку підприємства Оперативний облік на підприємс
 2. Облік доходу від операційної діяльності на підприємстві ДП Закупнянський карєр

  Курсовая работа >> Бухгалтерский учет и аудит
  В умовах переходу України до ринкової економіки, зміни форм власності, розвитку фінансових інститутів зростає потреба в удосконаленні методологічних і організаційних аспектів управління великими фінансово-промисловими системами, що розвиваються. Високий динамізм, властивий ринковій економіці, постійна зміна соціально-економічних відносин у всіх сферах діяльності країни потребують реформування механізму економічного регулювання на основі вдосконалення обліково-аналітичних і контрольних функцій.
 3. Загальнодержавні і місцеві податки на підприємстві

  Курсовая работа >> Экономика
  Сьогодні, в умовах ринкових відносин центр економічної діяльності переміщається до основної ланки всієї економіки - підприємства Саме на мікроекономічному рівні створюється потрібна суспільству продукція, надаються необхідні послуги На підприємстві зосереджені найбільше кваліфіковані кадри Тут вирішуються питання ощадливої витрати ресурсів, застосування високопродуктивної техніки, технологій і реалізації продукції
 4. Планування грошових потоків на підприємстві

  Курсовая работа >> Экономика
  У процесі виробничо–господарської діяльності підприємств постійно здійснюється кругообіг коштів Вкладання коштів у виробництво з метою виготовлення товарів і отримання виручки від її продажу характеризує кругообіг коштів підприємств
 5. Планування фонду оплати праці на підприємстві

  Курсовая работа >> Экономика
  В умовах переходу України до ринкової економіки й водночас в умовах економічної кризи, спаду виробництва, зниження продуктивності праці, звільнення значної кількості працівників відбуваються значні зміни в організації праці та її оплати
 6. Контролінг на підприємстві

  Конспект >> Менеджмент
  Контролінг — це один з найновіших напрямів інформаційно-економічного розвитку підприємства. В сучасних умовах господарювання інтерес до нього проявляється у все більшій мірі, що зумовлено появою значної кількості перекладених видань з питань обліку, фінансів, ціноутворення тощо.
 7. Основні напрями і порядок здійснення аналізу необоротних активів підприємства. Аналіз руху грошових коштів на підприємстві

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  2 лютого 2010 року в Міністерстві житлово-комунального господарства України відбулося підписання Фінансової угоди між Європейським інвестиційним банком та Державою Україна В церемонії підписання угоди взяли участь міністр Олексій Кучеренко, начальник відділу енергетики Європейської монетарної системи та навколишнього середовища Східної Європи, Росії, Південного Кавказу та Центральної Азії Константін Сінадіно, Миколаївський міський голова Володимир Чайка, директор МКП «Миколаївводоканал» Василь Тельпіс
 8. Фінансове планування діяльності підприємств

  Курсовая работа >> Менеджмент
  Поняття фінансового планування і стратегії управління підприємством ще досить недавно були незнайомі широкому загалу в Україні Та й сьогодні цим поняттям більш оперують науковці, а ніж практики Але будимо сподіватися, що в майбутньому планування фінансової діяльності підприємств буде більш розповсюджене явище, а ніж зараз
 9. Облік, аналіз та аудит товарних ресурсів підприємств

  Реферат >> Бухгалтерский учет и аудит
  1. Діяльність підприємства в сфері оптової торгівлі товарами народного споживання отримала свій розвиток в умовах становлення ринкових відносин в економіці України. Нормативна база по операціям з товарами нараховує близько 40 документів і протягом останніх років була значно доповнена прийняттям нових податкових законів, які поклали початок податкової реформи.
 10. Основи фінансової санації підприємств

  Лекция >> Финансы
  В ринковій економіці господарюючі суб'єкти орієнтуються не на кимсь встановлені планові завдання, не на директиви, а на ціни, платоспроможну можливість, конкуренцію та Інші ринкові механізми. Основним завданням підприємства є створення багатства для своїх клієнтів, персоналу, кредиторів, дебіторів, власників та акціонерів.
 11. Облік та аналіз у зовнішньоекономічній діяльності підприємств

  Реферат >> Финансы
  Реформування системи бухобліку є складовою частиною заходів, орієнтованих на впровадження економічних відносин ринкового спрямування. У Посланні Президента України до Верховної Ради від 22 лютого 2 року зазначається необхідність переходу підприємств у 2 - 2001 рр.
 12. Інвентаризація як елемент методу бухгалтерського обліку

  Контрольная работа >> Бухгалтерский учет и аудит
  За Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (ст. 10 п. 1) для підтвердження правильності та достовірності даних бухгалтерського обліку та звітності, передбачено проведення підприємствами, їх об'єднаннями та госпрозрахунковими організаціями незалежно від форм власності інвентаризації майна, коштів і фінансових зобов'язань.
 13. Фінансова санація та банкрутство підприємства (1)

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  У процесі становлення ринкових відносин в Україні питання, пов’язані з санацією підприємства, мають важливе практичне значення В умовах, коли майже всі ланки фінансової системи опинилися в кризі, виникла необхідність проведення санації підприємств з метою виведення їх з глибокої кризи У даний час кожен суб'єкт, незалежно від виду основної діяльності і форми власності підприємства повинний реально оцінювати як власний фінансовий стан, так і фінансовий стан потенційних партнерів чи контрагентів
 14. Формування і використання статутного фонду підприємств

  Курсовая работа >> Финансы
  Ринкова экономіка являє собою розвиток підприємств різних організаційно-правових форм, що засновані на різних видах приватної власності, поява нових власників - як окремих громадян, так й трудових колективів підприємств
 15. Логістичне управління складуванням на підриємстві

  Дипломная работа >> Маркетинг
  Актуальність теми магістерської роботи. Однією з сучасних базових управлінських технологій є логістика. У вузькому сенсі поняття логістика включає організацію, планування і управління транспортними, постачальницькими, складськими операціями і різними комунікаціями компанії.
 16. Фінансова санація та банкрутство підприємств (3)

  Реферат >> Астрономия
  ФІНАНСОВА САНАЦІЯ ТА БАНКРУТСТВО ПІДПРИЄМСТВ 11 1 ФІНАНСОВА САНАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА, ЇЇ ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ11 1 1 Фінансова криза на підприємстві: симптоми та фактори, що її спричиняють11 1 2 Економічна сутність санації підприємств11 1 3 Менеджмент фінансової санації підприємства11 1 4 Випадки, коли приймається рішення про фінансову санацію підприємств11 1 5 Класична модель фінансової санації11 1 1 ФІНАНСОВА КРИЗА НА ПІДПРИЄМСТВІ: СИМПТОМИ ТА ФАКТОРИ, ЩО ЇЇ СПРИЧИНЯЮТЬ Нині в Україні спостерігається стійка тенденція до збільшення кількості фінансове неспроможних підприємств Та
 17. Особливості організації фінансів підприємств в сучасних умовах

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  В організаційній та управлінській роботі підприємств діяльність займає особливе місце Від неї багато в чому залежить своєчасність та повнота фінансового забезпечення виробничо-господарської діяльності та розвитку підприємства, виконання фінансових зобов’язань перед державою та іншими суб’єктами господарювання
 18. Автоматизація процесів бухгалтерського обліку у дорожньому підприємстві

  Реферат >> Бухгалтерский учет и аудит
  В роботі визначена схема організації і автоматизації бухгалтерського обліку в дорожньому підприємстві, яка забезпечує оперативне кервництво підприємством для здійснення господарської операції з найбільш ефективним використанням оборотних коштів підприєжмства з метою одержання максимальних прибутків, ефективного використання власних активів підприємства, своєчасних розрахунків з бюджентом.
 19. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  Дипломна робота студента на тему : "НЕПРЯМІ ПОДАТКИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ" складається із вступу, 3 розділів та висновків Робота викладена на 140 сторінках, містить 22 таблиці, 12 рисунків, додатки на 27 листах Перелік використаної літератури містить 37 найменувань
 20. Розробка політики розподілу прибутку на торговельному підприємстві

  Дипломная работа >> Экономика
  Економіка нашої країни переживає складні процеси реформування та адаптації діяльності суб’єктів господарювання до ринкових відносин. Як свідчить практика, ще багато виробників для себе до кінця не з’ясували, що в цих умовах, коли саме ринок визначає необхідність у тих або інших товарах, диктує вимоги до їх споживчих властивостей, визначальним фактором стабільного розвитку підприємства стає робота на ринок споживача.
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.2535879611969