Рекомендуем ознакомиться

Остальные работы->Реферат
Life can be viewed as a road that branches into two directions: success and failure. Different people have different perspectives on the meanings of s...полностью>>
Остальные работы->Реферат
Kate Chopin was a woman with strong views in a time that women could not feel this way. Because of this Chopin wrote many stories to convey her opinio...полностью>>
Остальные работы->Реферат
There are many things to consider when characterizing a country. It?s geographic region, population, political status and foreign relations are all di...полностью>>
Остальные работы->Реферат
While the Internet vastly increases opportunities to sell products and services, it also creates new opportunities to steal software. Indeed, software...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Психологія і сімейна медицина

  Реферат >> Медицина, здоровье
  Наприклад, у США 35 мільйонів чоловік не мають забезпеченої охорони здоров'я. Є багато парадоксів в діяльності медичної опіки, але еволюційні зміни почалися вже давно. Зокрема сімейна медицина стала основною й почала впливати на інші галузі медицини.
 2. Психологія особистості злочинця

  Реферат >> Психология
  Для нашого часу характерно значний розвиток психологічноїнауки, проникнення її в усі сфери людської діяльності,використання даних психології у вирішенні на науковій основі питаньвдосконалення роботи правоохоронних органів, глибоке дослідженняпсихологічного аналізу особистості і юридичної діяльності, що спираєтьсяна вивчення основних психологічних явищ, процесів, станів, їхособливостей у правовій сфері (потреби, мотиви, цілі, темперамент,установка, соціальна спрямованість та інші характеристики особистості).
 3. Поняття маркетингу та історія розвитку маркетингу

  Реферат >> Маркетинг
  Виникнення і розвиток маркетингу як теорії та підприємницької практики зумовлені розвитком економічних відносин між суб’єктами господарської діяльності і зростанням продуктивності праці, яке стало наслідком науково-технічного прогресу, широкого застосування машин та обладнання, спеціалізації розподілу праці.
 4. Поняття індивідуального попередження злочинів

  Реферат >> Государство и право
  Об’єктами такого попередження є ???, поведінка та тип життя яких свідчить про реальні можливості вчинення ними злочинів. Погляди, мотиви, система ціннісних орієнтацій особистості можуть стати підрунтям для здійснення профілактичного впливу на неї лише у випадку, коли ці погляди, мотиви, орієнтації проявились в анти суспільній поведінці.
 5. Поняття позакласної та позашкільної виховної роботи

  Реферат >> Астрономия
  Завдання позакласної та позашкільної роботи — закріплення, збагачення та поглиблення знань, набутих у процесі навчання, застосування їх на практиці; розширення загальноосвітнього кругозору учнів, формування в них наукового світогляду, вироблення вмінь і навичок самоосвіти; формування інтересів до різних галузей науки, техніки, мистецтва, спорту, виявлення і розвиток індивідуальних творчих здібностей та нахилів; організація дозвілля школярів, культурного відпочинку та розумних розваг; поширення виховного впливу на учнів у різних напрямах виховання.
 6. Психологічний аспект використання основних методів і прийомів тренування пам’яті, спостережливості, розумової активності

  Конспект урока >> Психология
  Мета: ознайомити учнів із поняттями «візуаліст», «аудіаліст» та «кінестетик», які визначають три психологічні типи особистостей за особливостями сприйняття і запам’ятовування нової інформації; навчати основних методів і прийомів тренування пам’яті, спостережливості; виховувати в учнів прагнення до пізнання і саморозвитку.
 7. Поняття передового педагогічного досвіду

  Реферат >> Астрономия
  Він є важливим елементом загальної культури педагога, в якій відображаються знання, вміння, навички та індивідуальні риси його особистості, постійно розвиваючись, збагачуючись протягом усієї педагогічної діяльності.
 8. Психологічні вправи Зосередження

  Реферат >> Астрономия
  Уміння керувати своєю увагою- необхідна умова розвитку майже всіх психологічних властивостей. Треба прикласти всі зусилля, щоб підкорити увагу своїй волі. Досягнути зосередження – мета кожного окультиста-початківця. Здатність зосередження розділяється на декілька ступенів.
 9. Поняття свободи совісті як конституційно-правової категорії

  Реферат >> Астрономия
  В сучасному суспільствознавстві, релігієзнавчій і юридичній літературі досить актуаль­ною є проблема свободи совісті, яка має теоретичний і практичний аспекти. Зміст категорії "свобода со­вісті" — це право громадян сповідати будь-яку ре­лігію або не сповідати ніякої, відправляти релігійні культи або додержуватися гуманістичного світогляду.
 10. Психологія як наука 2 Загальне уявлення

  Лекция >> Психология
  Викладений зміст навчального посібника «Психологія», в який увійшли теми з загального уявлення про психологію як науку, особистість та діяльність, психічні пізнавальні процеси, емоційно-вольові психічні процеси, індивідуально-психологічні властивості особистості Містить викладення змісту дисципліни у вигляді стислого конспекту лекцій
 11. Психологія та педагогіка. Конспект лекцій

  Лекция >> Психология
  Гіптерс З. В. Психологія та педагогіка. Опорний конспект лекцій. Методичний посібник для студентів напрямів підготовки: 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит», 6.030502 «Економічна кібернетика», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці», галузь знань – 0305 – «Економіка та підприємництво».
 12. Психологія. Конспект лекцій. Предмет і методи психології

  Конспект >> Психология
  Курс «Психологія» являє собою складову частину загальногуманітарної підготовки студентів. Психологія – одна з найцікавіших у світі наук. Саме психологія дає змогу відшукати відповіді на життєво важливі питання: як і чому люди думають, діють і відчувають, чому ми любимо чи ненавидимо, досягаємо успіху чи зазнаємо поразки.
 13. Психологія професійної діяльності

  Курсовая работа >> Психология
  Вихідною є схема «суб'єкт – дія – об'єкт - навколишній світ» Вона виражає всі зв'язки: поняття «дія» нерозривно зв'язане з поняттями «суб'єкт», «об'єкт», «навколишній світ» Суб'єкт здійснює дію в навколишньому світі, серед навколишніх його що рухаються, що змінюються предметів У термінах простору, часу говорять не тільки про об'єкт, але і про суб'єкта (принцип «Я - тут - тепер») Границі дії, припустимі відхилення від наміченого визначаються в термінах простору і часу До базових визначень дії (часу і просторові) необхідно додати ще поняття енергії Подальший розвиток теорії повинен привести до
 14. Поняття про психіку Предмет психології як науки психіка людини як предмет інтересу і наукового

  Реферат >> Астрономия
  Людина завжди прагнула відшукати причину всіх явищ, що при­вертали до себе її увагу. Головним серед них була смерть. У тих випадках, коли причина смерті не була очевидною, її пов язували з впливом якої-небудь потаємної сили.
 15. Психологічні особливості формування пізнавальних здібностей та пізнавальної активності молодших школярів

  Курсовая работа >> Психология
  Актуальність дослідження Інноваційні процеси, які мають місце сьогодні в системі педагогічної освіти, найгостріше ставлять питання про пошуки резервів удосконалення підготовки високоосвіченої, інтелектуально розвиненої особистості, активної в соціальному і пізнавальному плані
 16. Психологізація навчального процесу на уроках математики

  Реферат >> Педагогика
  Взаємодія вчителя і учня в навчально – виховному процесі незалежно від типу системи навчання відбувається в трьох паралельних площинах : А – змістово-предметній ; В – методично–засобовій ; С – психолого–педагогічній . Якщо ці площини проранжувати у порядку спадання значимості для отримання кінцевого результату , то комбінації типу А – В – С або В – А – С в будь-якому випадку характеризуватимуть традиційну систему навчання.
 17. Психологічна корекція та соціальна робота з хімічно залежними людьми

  Дипломная работа >> Социология
  Проблема алкогольної та наркотичної залежності залишається однією з найактуальніших у нашому суспільстві Більшість лікарів на власному досвіді пересвідчилися, що примусове лікування хворого без його згоди і бажання не приносить позитивних результатів У зв'язку з цим виникла потреба іншого підходу до розв'язання цієї проблеми
 18. Психологія - як наука що вивчає психіку людини

  Реферат >> Астрономия
  Душа в реаліях та міфах. Одним з найпоширеніших є визначення психології як науки про душу. Проте сам термін і поняття «душа» виникли й пройшли певний історичний шлях задовго до того, як філософія, теологія, психологія зробили його предметом свого дос­лідження.
 19. Психологія особистості як наука про людину

  Реферат >> Астрономия
  Термін “особистість” має різні значення. Наука про особистість – персонологія – це дисципліна, що прагне закласти фундамент для кращого розуміння людської індивідуальності шляхом використання різних дослідницьких стратегій. Сучасна психологія особистості, будучи науковою дисципліною, трансформує умоглядні міркування про природу людини в концепції, що можуть бути підтверджені експериментально.
 20. Психологічні чинники прояву політичної культури студентської молоді

  Дипломная работа >> Психология
  Актуальність дослідження Звернення до проблеми політичної культури молоді та її психологічних чинників зумовлене низкою важливих обставин По-перше, сучасний етап розвитку українського суспільства, який характеризується продовженням трансформаційних процесів у сфері суспільних цінностей та ідеалів, викликає модифікації глибинних взаємовідносин людини з державою, владою, політикою і призводить до значних змін у перебігу та формах становлення політичної культури особистості
Generated in 0.2159161567688