Рекомендуем ознакомиться

Менеджмент->Контрольная работа
Эффективность менеджмента - сложная, многогранная категория. Она отражает характерные особенности экономических, социальных и иных явлений. Анализ кат...полностью>>
Экономика->Реферат
Рыночная экономика в Российской Федерации набирает всё большую силу. В современных экономических условиях деятельность каждого хозяйственного субъекта...полностью>>
История->Реферат
На Итальянском фронте сражались войска Италии и войска союзных ей государств (английские, французские, американские) против войск Австро-Венгрии и Гер...полностью>>
Государство и право->Реферат
Договор аренды широко применяется в предпринимательской и иных сферах деятельности, имеет свои правовые особенности и представляет собой самостоятельн...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Поняття функції та методи управління

  Реферат >> Менеджмент
  Підприємство сприймає з проміжного та загального зовнішнього середовища основні фактори виробництва та перетворює їх на виходи (товари, послуги, інформацію, відходи) у зовнішнє середовище. При цьому умовою життєздатності системи є вигідний обмін входу-виходу .
 2. Предмет дослідження соціальної психології

  Реферат >> Психология
  В історії радянської соціальної психології можна виділити два етапи дискусії над визначенням предмета цієї науки: 20-ті рр та кінець 50-х рр Ці обидва етапи мають не лише історичний інтерес, але й допомагають глибше зрозуміти місце соціальної психології в системі наукових знань та сприяють більш точному визначенню її предмета
 3. Поняття психічного захворювання. Методи діагностики

  Реферат >> Психология
  Психічні хвороби являють собою специфічно людську форму патології, в основному, яка відображена порушенням відбиття людиною навколишнього й свого власного внутрішнього миру, у результаті чого страждає його адаптація в соціальному середовищі
 4. Місце соціальної психології в системі наукового знання і суспільної практики

  Курсовая работа >> Социология
  Само поєднання слів "соціальна психологія" вказує на специфічне місце, яке займає ця дисципліна в системі наукового знання Виникнувши на стику наук - психології і соціології, соціальна психологія до нашого часу зберігає свій особливий статус Це приводить до того, що кожна з "батьківських" дисциплін досить охоче включає її як складова частина Така неоднозначність положення наукової дисципліни має багато різних причин Головним із них з'являється об'єктивне існування такого класу фактів суспільного життя, які самі по собі можуть бути досліджені лише за допомогою об'єднаних зу
 5. Психологія, релігія й психічне здоров'я

  Реферат >> Психология
  У цій роботі мова йде про деякі подібності й розходження між сучасною наукою про поведінку й релігію, основна увага приділяється використанню в них понять зовнішньої й внутрішньої релігійної орієнтації Перша описує звичне утилітарне використання релігії для забезпечення власного комфорту, статусу або допомоги, у якій хтось бідує після зіткнення з життям Об другий мова йде тоді, коли весь хід людського життя направляється основною цінністю релігії
 6. Вплив типу культури на характер освіти

  Реферат >> Астрономия
  Освіта являє собою одну з соціальних підструктур суспільства, соціальний інститут. Її зміст відбиває стан суспільства, перехід від одного його стану до іншого, наприклад, нині – це перехід від індустріального суспільства ХХ ст. до постіндустріального або інформаційного суспільства ХХІ ст.
 7. Психологічне консультування тривожних клієнтів

  Контрольная работа >> Психология
  Консультування можна розглядати як особливий вид відносин допомоги, як якийсь репертуар можливих дій, як психологічний процес Цілі консультування мають пов'язаний зі свідомістю аспект У різному ступені всі консультаційні підходи фокусуються на зміні відчуттів, думок і дій людей так, щоб люди могли жити ефективніше
 8. Основи психології і педагогіки

  Реферат >> Астрономия
  Форма – спосіб існування і виявлення змісту, його внутрішня організація. Форми належать до діяльнісного компонента процесу навчання і тому тісно пов’язані з методами. Форми організації навчання – зовнішнє вираження узгодженої діяльності вчителя й учнів, що здійснюється у встановленому порядку і в певному режимі.
 9. Поняття суспільство,суспільне, соціальне, соціум. Суспільство як самоорганізована система

  Лекция >> Остальные работы
  Таке тлумачення, з одного боку, має сенс, сутність якого полягає в тому, що ці два поняття відображають існування одного і того ж об'єкта — системи відносин між людьми у минулому, сьогоденні та майбутній перспективі. Однак, з іншого боку, можна помітити досить цікаві моменти.
 10. Персоналістична психологія Вільяма Штерна

  Реферат >> Психология
  Історія психології - це багато в чому історія міркувань окремих людей На відміну від природничих наук, тут мало послідовних фактів, які створюють об'єктивний зміст науки, незалежне від суб'єктивного світогляду окремих теоретиків Той напрямок психології, якого дотримується вчений, неминуче відбиває його філософські погляди щодо людської природи
 11. Психологія емоцій

  Реферат >> Психология
  Психологія емоцій як наука досить молода Але однаково дивно, що ця настільки очевидно актуальна тема більше століття, тобто фактично весь строк існування психології, залишалася поза основним руслом її розвитку Найбільш проникливі дослідники людської природи, ще до появи яких-небудь наукових даних, розуміли всю важливість емоцій для людської самосвідомості й соціальних відносин, і до нас дійшли їх висловлення про те, що саме емоції живлять творчість і відвагу Однак до 80-х років двадцятого сторіччя психологія фактично ігнорувала емоції Мені можуть заперечити, що психологія у свої перші сто рок
 12. Поняття види і значення інфраструктури підприємства

  Реферат >> Экономика
  Результативність господарської діяльності підприємства визначається рівнем організації не тільки основних виробничих процесів. В умовах подальшого вдосконалення технічної бази виробництва все більшого значення набувають питання раціональної організації допоміжних та обслуговуючих процесів, тобто розвитку інфраструктури підприємства.
 13. Поняття про природу. Природа як об’єкт знання та пізнання.

  Лекция >> Философия
  Етимологічно, тобто відповідно до первісного значення сло­ва, поняття природа є похідним від слів "при роді" (тобто ро­довій общині, формі спільноти людей, пов'язаних між собою кровною спорідненістю), "при родах", "при породіллі" (тобто при народженні, адже природа породжує людину).
 14. Психологічні особливості юнацтва

  Лекция >> Психология
  Фізичний розвиток старшокласників характеризується подальшими анатомічними та фізіологічними змінами,тісно пов'язаними між собою. Темпи збільшення зросту та ваги сповільнюються, причому юнаки надолужують недавнє відставання від дівчат. Повного зросту дівчата досягають в середньому між 16 i 17 роками (відхилення в той чи інший бік до 13 місяців),а юнаки — між 17 i 18 роками (відхилення — до 10 місяців).
 15. Поняття методу та прийому виховання

  Реферат >> Астрономия
  Класифікація методів виховання випливає з логіки цілісного педагогічного процесу, необхідності безпосередньої організації всіх видів діяльності дітей, їх взаємин з педагогами і між собою, стимулювання самодіяльності та самоосвіти. Щодо функціональної залежності розрізняють такі групи методів виховання: методи формування свідомості; методи формування суспільної поведінки; методи стимулювання діяльності та поведінки; методи контролю й аналізу рівня вихованості.
 16. Психологічні основи навчання іноземної мови у початковій школі

  Реферат >> Астрономия
  Як відомо, сучасні нормативні матеріали орієнтують вчителів на формування в учнів певного рівня іншомовної комунікативної компетенції, тобто здатності спілкува­тися іноземною мовою на міжкультурному рівні. На початковому ступені (відтепер це 2-4 класи загальноос­вітньої школи) мають бути закладені основи комуніка­тивної компетенції, необхідні й достатні для їх подаль­шого розвитку в курсі вивчення іноземної мови в середній школі.
 17. Поняття методів навчання та їх класифікація

  Реферат >> Медицина, здоровье
  Методи навчання пов'язані з рівнем розвитку суспіль­ства, науки, техніки й культури. У давні часи і на почат­ку середніх віків, коли багата верхівка готувала своїх на­щадків лише до світського життя, а не до трудової діяль­ності, у навчанні використовувалися догматичні методи, що ґрунтувалися на заучуванні навчального матеріалу-Епоха великих відкриттів і винаходів покликала до життя потребу в знаннях, украй необхідних людині.
 18. Поняття про форми організації навчання

  Реферат >> Астрономия
  Головними особливостями організаційних форм нав­чання є: по-перше, певний зовнішній вияв функцій учи­теля й учнів відповідно до розпорядку (фронтальне прослуховування розповіді, пояснення, групове або індивідуальне виконання завдання вчителя та ін.); по-друге, діяльність учителя й учнів здійснюється в певних часових межах — урок може тривати 45 чи ЗО хв.
 19. Залежність соціально-психологічної адаптації вихованців ВТК від акцентуації характеру (1)

  Реферат >> Астрономия
  Проблема соціально-психологічної адаптації осіб, що звільнились з місць позбавлення волі - одна з центральних в боротьбі із злочинністю. Вона знаходиться на грані кримінології, соціології та психології.
 20. Залежність соціально-психологічної адаптації вихованців ВТК від акцентуації характеру (2)

  Реферат >> Психология
  Проблема соціально-психологічної адаптації осіб, що звільнились з місць позбавлення волі - одна з центральних в боротьбі із злочинністю. Вона знаходиться на грані кримінології, соціології та психології. В кримінологічному плані вона являє собою один з напрямків попередження та запобігання рецидивів скоєння злочинів, а соціальну та психологічну сторони об’єднує соціально-психологічна адаптація особистості до нових умов пенітенціарної установи, а також психологічна реабілітація осіб, що звільнились з місць позбавлення волі.
Generated in 0.16386103630066