Рекомендуем ознакомиться

Промышленность, производство->Реферат
В данной работе требуется произвести расчет металлорежущего станка 1П 365, вычертить график частот оборотов и лучевую диаграмму, а также рассчитать ин...полностью>>
Культура и искусство->Реферат
Актуальность исследования. В настоящее время в Российской Федерации занимаются физической культурой и спортом около 11% населения, что на много меньше...полностью>>
Бухгалтерский учет и аудит->Дипломная работа
3. Исходные данные: законодательные и нормативные документы по составлению финансовой отчетности, учебники, учебные пособия, периодическая профессиона...полностью>>
Социология->Реферат
Поэтому в каждой формальной организации существует сложное переплетение неформальных групп и организаций, которые образовались без вмешательства руков...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Теоретична база соціальної психології

  Реферат >> Психология
  Відношення до теорії - істотний пункт розбіжності між американською й західноєвропейською соціальною психологією В американській науці розвиток теорії виявився блокованим послідовним проведенням принципів позитивізму, згідно яким теорія - це необов'язковий інтелектуальний інструмент, довільна гіпотетична побудова, що винаходиться всього лише для систематизації емпіричних даних Треба відзначити, що до початку 80-х років міф про другорядну роль теорії в науці неабияк збляк, і в самих США всі частіше лунають голоси на користь створення метатеорії, що дозволила б інтегрувати фрагменти соціально-пс
 2. Поняття і проблеми соціальних груп

  Реферат >> Психология
  Спілкування і взаємодія людей відбувається в різноманітних формуваннях і об’єднаннях, які в соціальній психології визначаються як групи. Група – це відносно стала спільність людей, становище якої в суспільстві зумовлене рівнем життєдіяльності її членів.
 3. Психологічна характеристика особистості

  Реферат >> Психология
  Людина, що вийшла завдяки праці з тваринного світу та розвивається в суспільстві, що здійснює спільну діяльність з іншими людьми і спілкується з ними, поступово стає особистістю-суб’єктом пізнання й активного перетворення матеріального світу, суспільства та самого себе.
 4. Психологія як наука (1)

  Реферат >> Психология
  Слово "психологія" походить від двох старогрецьких слів: psyche, що означає душа і logos, що означає наука Дослівно: психологія наука про душу Психічні явища - це постійні регулятори діяльності, що виникають у відповідь на подразники, які діють в даний момент часу (відчуття, сприймання), або ті, які були в минулому досвіді (пам'ять), узагальнюючи ці виливи і передбачаючи результати, до яких вони приведуть (мислення, уява), підсилюючі чи послаблюючі, взагалі активізуючи діяльність під впливом одних чинників і гальмуючі її під впливом інших (почуття, воля), виявляючи відмінність в пове
 5. Сучасні методи психологічної корекції у системі охорони здоров’я. Групова психологічна корекція

  Курсовая работа >> Психология
  Під психологічною корекцією розуміють - доцільно організовану систему психологічних впливів, спрямованих на зміну визначених особливостей (властивостей процесів, станів, ознак) психіки, які грають важливу роль у прояві хвороб, у їх патогенезі Ці патологічні стани підвищують імовірність рецидивів і загострень хвороби, а також впливають на інвалідізацію і соціально-трудову адаптацію людей, які перенесли ті чи інші захворювання Застосуванню психологічної корекції повинна передувати системна, комплексно організована психологічна діагностика, спрямована на виявлення психічних особливостей і сторін
 6. Сучасна психологія

  Курсовая работа >> Психология
  Психологія – наука про закономірності розвитку і функціонування психіки як особливої форми життєдіяльності Предметом психології є психічна діяльність людини, психічні процеси, стани, властивості людини; психічні процеси, стани, властивості людини; розкриття законів виникнення, розвитку і перебігу психологічної діяльності; становлення психічних властивостей людини; з’ясування життєвого значення психіки Психологія є наукою про найскладніше Що поки що невідоме людству Вона має справу із властивістю високоорганізованої матерії, що називається психікою
 7. Психологічні особливості спілкування і діяльності людини

  Реферат >> Психология
  Виникнення та розвиток людської свідомості, формування особистості з самого початку відбувалось під (дією) впливом спільної діяльності. У спілкуванні опановувався і передавався соціальний досвід, відбувалися і відбуваються формування особистості та соціалізація особистості.
 8. Поняття, суть і завдання кримінального процесу

  Реферат >> Право, юриспруденция
  Для захисту особи, суспільства і держави від кримінальних правопорушень, забезпечення того, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, необхідно встановити фактичні обставини кримінального правопорушення, винуватість особи у його вчиненні та інші обставини, що мають значення для кримінального провадження.
 9. Теорія й практична діяльність психолога

  Реферат >> Психология
  Психологічне консультування - фактична побудова теоретичного миру конкретної людини в результаті мислення про нього в наукових поняттях - знаках, що дозволяють рефлексувати на логіку його індивідуального життя
 10. Соціально-психологічний клімат колективу (на матеріалах Енергодарської багатопрофільної гімназії "Гармонія")

  Курсовая работа >> Психология
  Аналіз публікацій по обраній темі свідчить про те, що є велика кількість досліджень по психологічних аспектах діяльності працівників Проблема розроблена, визначене коло досліджуваних проблем, існують сучасні методики, понятійний апарат Є ряд досліджень по проблемі психологічного клімату
 11. Поняття мотивації поведінки, її місце в суб’єктивній стороні складу злочину та у механізмі індивідуальної злочинної поведінки

  Реферат >> Психология
  Проблема мотивації є однією з ключових у соціально-психологічній характеристиці будь-якої людської діяльності Вона знаходиться на стику багатьох наук, серед яких психологія, соціологія, філософія, право та інші Така багатоаспектність робить вказану проблему надзвичайно складною, комплексною і разом із тим перспективною
 12. Психологічні особливості мотиваційної сфери учнів

  Реферат >> Психология
  Актуальність дослідження Інтенсивний розвиток українського суспільства, реформаційні процеси в усіх сферах його життєдіяльності і розширення інформаційного простору вимагають від підростаючого покоління вміння орієнтуватися у швидкоплинному потоці інформації та ефективно засвоювати нові знання Тому в ХХI столітті пріоритетним завданням у трансформації освітнього соціуму має бути активізація суб’єктної позиції учнів на навчання і забезпечення високої результативності їх навчальної діяльності
 13. Психологія свідомості. Питання про природу душі: душа як особлива сутність

  Реферат >> Психология
  Психологія зародилася в надрах філософії, і перші уявлення про її предмет зв'язувалися з поняттям «душа» Практично всі древні філософи намагалися виразити за допомогою цього поняття саме головне, сутнісне, початок будь-якого предмета живої (а іноді й неживої) природи, розглядаючи її як причину життя, подиху, пізнання й т п
 14. Поняття особистості у соціології

  Реферат >> Астрономия
  Слово особистість ("personality") в англійській мові походить від латинського "persona". Спочатку це слово означало маски, що надягали актори під час театральної вистави в давньогрецькій драмі. Раб не розглядався як персона, для цього треба бути вільною людиною.
 15. Психодіагностика в психологічній практиці

  Курсовая работа >> Психология
  Професійна орієнтація є складною науково-практичною системою роботи її інформаційну і методичну основу складають глибокі знання змісту і умов професійної діяльності, правильні уявлення про вимоги професій до психофізіологічних та особистісних якостей людини, психодіагностична оцінка індивідуально-психологічних особливостей людини, порівняння отриманих результатів з вимогами різних видів діяльності Відсутність знань про психологічний зміст професій може мати негативні наслідки при виборі чи зміні професії, проведенні профконсультації чи профвідбору Тому потреби практичної профорієнтації виклик
 16. Поняття цивілізації. Цивілізаційна структура сучасного світу

  Реферат >> Социология
  За багатьма ознаками нашу епоху можна назвати переломною історичною епохою, коли особливо гостро постають питання пошуку джерел та нових суспільних форм соціально-політичного та економічного розвитку, його гармонізації із соціальними відносинами та навколишнім природнім середовищем
 17. Соціальні технології й гуманістична психологія А. Маслоу

  Реферат >> Психология
  Теорія 2ІАІ й розроблені на її основі Соціальні Технології дозволяють здійснити подальший розвиток ряду важливих для практичного застосування аспектів сучасних теорій особистості Як приклад розглянуте застосування теорії 2ІАІ й Соціальних Технологій до опису явища самоактуалізації в рамках гуманістичної психології А Маслоу
 18. Поняття про соціологію як науку

  Реферат >> Социология
  1. Соціологія як наука про суспільство. Соціологія – наука, що вивчає суспільство. Деякі науковці вважають, що поняття суспільства формується зі здатністю людей відокремлювати себе від природи. По мірі дорослішання людина стає індивідом, а взаємодія індивідів – це соціум.
 19. Поняття про програму та концепцію психологічного дослідження

  Контрольная работа >> Психология
  Існування проблеми (проблемної ситуації) є вихідним моментом будь-якого наукового дослідження. Недостатність знань, фактів, суперечливість наукових даних створює підстави для проведення наукового дослідження. Постановка наукової проблеми передбачає: 1) виявлення існування такого дефіциту; 2) усвідомлення потреби в усуненні дефіциту; 3) опис проблемної ситуації природною мовою; 4) формулювання проблеми в наукових термінах.
 20. Сучасний погляд на педагогічну і психологічну науку

  Реферат >> Астрономия
  Життєві психологічні відомості, джерелом яких є суспільний та особистий досвід, утворюють донаукові психологічні знання. Вони можуть бути досить широкими, можуть певною мірою сприяти орієнтуванню в навколишньому середовищі та розумінню поведінки людей, відповідати дійсності.
Generated in 0.11585092544556