Рекомендуем ознакомиться

История->Реферат
Острова Куриа-Муриа (араб. جزر خوريا موريا‎‎ транслит. «Джазаир Хурийя Мурийя») — группа принадлежащих Оману островов в Аравийском море, в 40 км от юг...полностью>>
Остальные работы->Реферат
cre?a?tion?ism (kr?-?’she-n?z?em) nounThe position that the account of the creation of the universe given at the beginning of the Bible is literally t...полностью>>
Остальные работы->Реферат
The first kind of alligator there is, is the Alligator Mississippiensis or the American Alligator. The American Alligator is the largest of all member...полностью>>
Астрономия->Реферат
Останнім часом все ширшим стає застосування Internet мережи. І якщо ще 5 років тому аналітики заперечували можливість передачі голосу через Internet, ...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Поняття ліквідності банку показники ліквідності

  Реферат >> Банковское дело
  Поняття ЛІКВІДНІСТЬ комерційного банку означає можливість банку своєчасно і повно забезпечувати виконання своїх боргових і фінансових зобов'язань перед усіма контрагентами, що визначається наявністю достатнього власного капіталу банку, оптимальним розміщенням і величиною коштів по статтях активу і пасиву балансу з урахуванням відповідних термінів.
 2. Управління ліквідністю комерційного банку

  Дипломная работа >> Банковское дело
  Актуальність обраної теми полягає в тому, що банківська система відіграє важливу роль в сучасних умовах і подальшому розвитку економіки України Утриматись на цих позиціях, які повинна займати в ринковій економіці, банківська система зможе тільки за наявності розвинутої теорії банківської справи Це створює необхідність удосконалення обліково-аналітичних наук, методики та інструментарію економічного аналізу банківської діяльності
 3. Проблема співвідношення рентабельності і ліквідності

  Реферат >> Финансовые науки
  Узагальнюючим показником економічної ефективності виробництва є показник рентабельності Рентабельність означає прибутковість, прибутковість підприємства Вона розраховується шляхом зіставлення валового доходу або прибутку з витратами або використовуваними ресурсами
 4. Аналіз ліквідності підприємства (1)

  Курсовая работа >> Экономика
  У сучасних умовах кожне підприємство повинно чітко орієнтуватись у складному лабіринті ринкових відносин, правильно оцінювати виробничий та економічний потенціал, стратегію подальшого розвитку, фінансовий стан як свого підприємства,
 5. Аналіз ліквідності підприємства (2)

  Курсовая работа >> Экономика
  В умовах ринкових відносин винятково велика роль аналізу фінансового стану підприємства Це пов'язане з тим, що підприємства здобувають самостійність і несуть повну відповідальність за результати своєї виробничо-господарської діяльності перед співвласниками (акціонерами), банком і кредиторами
 6. Сутність та функція грошей

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  „Економічна теорія не є набором вже готових рекомендацій, що можна застосувати напряму у хазяйській політиці Вона скоріш є засобом, ніж вченням, інтелектуальним інструментом, технікою мислення, допомагаючи тому, хто володіє нею” (Джон Мейнард Кейнс)
 7. Грошова маса (1)

  Реферат >> Астрономия
  В умовах ринкової економіки гроші функціонують у різноманітних формах на основі внутрішньої взаємодії, притаманної грошовим функціям. Вони не автономні і можуть бути теоретично обгрунтовані лише як складові елементи єдиної грошової системи. Сукупність грошей у всіх формах, що знаходяться в економічному обороті на визначений момент часу (кінець місяця чи року) визначає величину грошової маси.
 8. Поняття підприємства (1)

  Учебное пособие >> Экономика
  2 В основі діяльності підприємства лежить головна ціль (місія підприємства) – виробництво певної продукції(робіт послуг) з метою отримання прибутку Місія підприємства підпорядковується системі цілей підприємства
 9. фінансовий менеджмент як інтегральне явище з різними формами прояву

  Реферат >> Финансовые науки
  Фінансовий менеджмент треба розглядати як інтегральне явище, що має різні форми прояву З функціональної точки зору фінансовий менеджмент являє собою систему економічного управління і частину фінансового механізму З інституційного погляду фінансовий механізм є органом управління З організаційноправової точки зору фінансовий менеджмент — це вид підприємницької діяльності Фінансовий менеджмент спрямований на управління рухом фінансових ресурсів і фінансових відносин, що виникають між господарюючими суб'єктами у процесі руху фінансових ресурсів Відповідь на питання, як правильно управляти цим рух
 10. Грошові агрегати НБУ та їх характеристика (1)

  Реферат >> Астрономия
  В умовах ринкової економіки гроші функціонують у різноманітних формах на основі внутрішньої взаємодії, притаманної грошовим функціям. Вони не автономні і можуть бути теоретично обґрунтовані лише як складові елементи єдиної грошової системи.
 11. Грошові агрегати НБУ та їх характеристика (2)

  Реферат >> Астрономия
  Це один з кількісних показників, що характеризують стан грошового обігу. Показник грошової маси має надзвичайно важливе значення для економічної стабільності. Оскільки зміна кількості грошей, що циркулює в економічному обороті, може суттєво вплинути на реальний випуск ВВП, рівень цін, зайнятість та інші економічні перемінні.
 12. Інфляція та інвестиційна діяльність

  Контрольная работа >> Экономика
  Оскільки прогнозування темпів інфляції є складним і в значній мірі ґрунтується на припущеннях, то допускають і наступний метод: вартість інвестованих коштів при їх наступному нарощенні або вартість їх повернення при наступному дисконтуванні перераховується з національної валюти в одну з міцних іноземних валют Перерахунок здійснюється за курсом національного банку на момент здійснення розрахунків Після цього нарощення або дисконтування вартості коштів здійснюється за ставкою відсотку без урахування інфляції Наприклад, при інвестуванні за рахунок кредитів комерційного банку за ставку дисконту б
 13. Показники стану і використання оборотних засобів

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  В сучасних економічних умовах ефективність діяльності підприємств значною мірою визначається станом функціонування їх фінансів Водночас, від стану фінансів підприємств залежить фінансове становище країни в цілому, адже вони є не просто складовою фінансової системи держави, а її основою
 14. Поняття фінансового аналізу в ринковій економіці

  Реферат >> Экономика
  Перш ніж вести мову про економічний, фінансовий чи фінансово-економічний аналіз, з'ясовувати його роль і місце у системі важелів управління підприємством, доречно визначитись стосовно того, що таке аналіз взагалі, не пов'язуючи це поняття з економікою господарюючого суб'єкта
 15. Організація та методологія управління фінансовими ресурсами підприємства

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  У сучасних умовах для більшості підприємств типовим наслідком кризових явищ їхнього економічного розвитку стала гостра нестача необхідного обсягу активів, що істотно позначається на ефективності їхнього господарювання Разом із цим низька забезпеченість підприємств активами супроводжується низьким рівнем їх використання
 16. Менеджмент діяльності банку на фондовому ринку

  Дипломная работа >> Банковское дело
  Світова економічна криза, що болюче вразила виробничий та особливо фінансовий сектор України, має, на думку переважної більшості експертів, свої корені у занадто високій та ризикованій активності банків на фондовому ринку Втілення такого сценарію стало можливим, вочевидь, через неадекватне управління діяльністю банків на ринку цінних паперів, що призвело до фундаментальної недооцінки ризиків і як наслідок – вибору невірної стратегії поведінки банку на фондовому ринку, а сучасним результатом – банкрутством чи значними фінансовими труднощами банків
 17. Інвестиційна політика банку та шляхи підвищення її ефективності

  Дипломная работа >> Банковское дело
  Визначити сутність та види банківських інвестицій; організаційно-економічну сутність інвестиційної діяльності банків; дослідження узагальнюючих показників інвестиційної діяльності банків; концептуальні підходи до управління банківського інвестиційного портфеля; впровадження нової технології трансформації пасивів для подальшого фінансування інвестиційних ресурсів; шляхи зниження інвестиційних ризиків у банках України
 18. Ресурси комерційного банку

  Дипломная работа >> Банковское дело
  Комерційні банки – це специфічні грошово-кредитні установи, які з’явилися в Україні в 1991-1992 р. головним компонентом їхньої діяльності є грошові кошти, а головною метою діяльності – отримання прибутку. Для досягнення цієї мети комерційні банки повинні вміти оптимізувати обсяги і структуру своїх грошових ресурсів, а основним джерелом банківських ресурсів є залучені й запозичені кошти.
 19. Аналіз кредитно розрахункового обслуговування банками юридичних і

  Курсовая работа >> Банковское дело
  Однією з найважливішою категорією ринкової економіки, що відображає реальні зв'язки і відносини економічного життя суспільства є кредит Кредит завжди був і залишається важливим важелем у стимулюванні розвитку виробництва і являє собою економічні відносини з приводу зворотного руху позиченої вартості Кредит забезпечує трансформацію грошового капіталу в позичковий і виражає стосунки між кредитором і позичальником За його допомогою вільні кошти підприємств, приватного сектора і держави акумулюються, перетворюючись у позичковий капітал, котрий передається за плату в тимчасове користування
 20. Структура капіталу підприємства та шляхи її оптимізації

  Курсовая работа >> Экономика
  Діяльність підприємства в умовах ринкової економіки будь-якої форми власності, організаційно-правового статусу і галузевої спрямованості безпосередньо залежить від фінансового капіталу та його структури.
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.27317309379578