Рекомендуем ознакомиться

История->Реферат
Регимантас Адомайтис родился 31 марта 1937 года в городе Шяуляй. В 1954 году поступил на физико-математический факультет Вильнюсского государственного...полностью>>
Остальные работы->Реферат
? Byzantine army not large, poor in discipline. Toughness, combat experience and readiness ?...полностью>>
Ботаника и сельское хоз-во->Методичка
2. Первоначальная цена на корма устанавливается в расчете на 2 класс качества корма. С учетом питательности кормов в зависимости от их качества цены н...полностью>>
Остальные работы->Реферат
There are three primary frameworks pertaining to the subject of power: Consensus/Pluralism, Elitism, and Class. Through the course of this class, we h...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Поняття злочину (2)

  Реферат >> Государство и право
  2. Не є злочином дія або бездіяльність, яка хоча формально і містить ознаки будь-якого діяння, передбаченого цим Кодексом, але через малозначність не становить суспільної небезпеки, тобто не заподіяла і не могла заподіяти істотної шкоди фізичній чи юридичній особі, суспільству або державі.
 2. Поняття злочинна організація як окрема форма співучасті у злочині

  Реферат >> Астрономия
  Зростаючі масштаби організованої злочинності є реальною загрозою безпеці держави та суспільства, тому що вона посилює свої позиції через монополізацію багатьох видів протиправних діянь, використовуючи відсутність надійних механізмів захисту ринкових відносин, активно укорінюється в нових економічних структурах, намагається зберегти пануюче становище в розподільчій сфері, заблокувати процес реформ.
 3. Поняття злочину причетність до злочину

  Реферат >> Государство и право
  Законодавче визначення поняття злочину, його змісту та ознак, є досить стабільним, у ньому відбиваються соціаль­но-економічні, правові, ідеологічні погляди та суспільна правосвідомість щодо форм і методів боротьби із соціальне небезпечними посяганнями на основні цінності суспільства, які потребують кримінально-правового захисту.
 4. Поняття мотивації поведінки, її місце в суб’єктивній стороні складу злочину та у механізмі індивідуальної злочинної поведінки

  Реферат >> Психология
  Проблема мотивації є однією з ключових у соціально-психологічній характеристиці будь-якої людської діяльності Вона знаходиться на стику багатьох наук, серед яких психологія, соціологія, філософія, право та інші Така багатоаспектність робить вказану проблему надзвичайно складною, комплексною і разом із тим перспективною
 5. Поняття кримінального права його предмет методи та завдання Система кримінального права Украї

  Реферат >> Государство и право
  Поняття “кримінальне право” прийнято розглядати у двох його значеннях: 1) позитивне (об‘єктивне) кримінальне право як галузь законодавства, виявом якої є Кримінальний кодекс України; 2) кримінальне право як галузь юридичної науки про вітчизняний чинний кримінальний закон і судову практику його застосування, його історію і теорію, про кримінальний закон інших держав.
 6. Принцип громадянства та універсальний принцип дії кримінального закону Поняття злочину та його

  Реферат >> Астрономия
  Чинність КК України щодо діянь, вчинених за межами України, визначена в ст.5. Відповідальність за злочини, вчинені за межами України, ґрунтується на національному принципі просторової чинності кримінального закону. Підстави такої відповідальності відображають зумовлений громадянством України постійний правовий зв‘язок особи з державою у формі їх взаємних прав та обов‘язків.
 7. Поняття і причини трудових спорів Строки звернення за вирішенням трудових спорів Поновлення н

  Реферат >> Экономика
  Порядок обрання, чисельність, склад і строк повноважень комісії визначаються загальними зборами (конференцією) трудового колективу підприємства, установи, організації. При цьому кількість робітників у складі комісії по трудових спорах підприємства повинна бути не менше половини її складу.
 8. Поняття і ознаки правопорушень їх види і причини

  Реферат >> Астрономия
  особистості, її правам і інтересам, не створюють загрози правопорядку в цілому чи не підривають правовий режим в тій чи іншій сфері суспільного життя, не можуть і об’єктивно не повинні визнаватися правопорушеннями. Усі правопо- рушення є суспільно небезпечними або шкідливими, оскільки вони спрямовані проти суб’єктивних прав і свобод людини, юридичної особи, держави чи сус- пільства в цілому.
 9. Злочини проти статевої свободи

  Реферат >> Государство и право
  Кримінальне право, норми якого закріплені в Кримінальному Ко­дексі України, складається із двох органічно пов'язаних між со­бою частин — Загальної та Особливої. У Загальній частині зібрані принципові відправні положення: підстава кримінальної відповідаль­ності, поняття злочину, мета та система покарань, підстави і поря­док їх призначення, умови звільнення від кримінальної відповідаль­ності та покарання.
 10. Злочини проти громадської безпеки

  Реферат >> Астрономия
  1. Створення злочинної організації з метою вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину, а також керівництво такою організацією або участь у ній, або участь у злочинах, вчинюваних такою організацією, а також організація, керівництво чи сприяння зустрічі (сходці) представників злочинних організацій або організованих груп для розроблення планів і умов спільного вчинення злочинів,
 11. Злочин Класифікація злочину у кримінальному законодавстві

  Реферат >> Государство и право
  Злочин як протигромадське діяння характеризується цілою низкою властивих йому ознак. Окремі з них є основними (обов'язковими), при відсутності яких діяння не може бути визнано злочином, інші - факультативними (необов'язковими). Основні ознаки, у свою чергу, поділяються на двох груп: а) ті, котрі відрізняють злочин від інших соціальних діянь, і б) ті, котрі відрізняють один злочин від іншого.
 12. Злочин і покарання за Салічною Правдою

  Реферат >> Астрономия
  Занепад імператорської влади, наростаюча непопулярність римського правління складали сприятливі умови для королям-союзникам Риму для розширення повноважень, для задоволення Їх політичних претензій. Вони часто посилаючись на імператорське доручення присвоювали всю повноту влади, знімали податки з місцевого населення та ін.
 13. Злочини та покарання за законами Ману

  Реферат >> Астрономия
  Археологічні розкопки, що проводились у Мохенджо-Даро і Хараппі, дають можливість думати про існування державної влади, про майнову диференціацію суспільства. Важливим видом господарювання було землеробство; існували різноманітні ремісничі виробництва, була розвинена торгівля.
 14. Склад злочину (2)

  Реферат >> Государство и право
  Кримінальне право як наукова дисципліна головним чином вивчає злочин і покарання. Саме злочин і покарання - це сторони всього кримінального права і законодавства. Ці дві кримінально-правові інституції визначають і утворюють зміст, характеристику, особливості, завдання та потребу кримінального законодавства, кримінально-правової охорони, кримінального правосуддя.
 15. Кваліфікація злочинів проти власності (Ємельянов)

  Книга >> Государство и право
  Власність складає економічну основу життя суспільства, виступас показником його добробуту і особистого благополуччя громадян, тому охорона власності, чітке правове регулювання відносин власності, захист прав власників від будь-якого неправомірного втручання е найважливішим завданням держави.
 16. Склад злочину (1)

  Реферат >> Астрономия
  Кримінальне право яке окрема галузь права покликане вести ефективну боротьбу із злочинами (протиправними суспільно небезпечними діяннями)" Саме із злочинністю це не юридична а політична справа не юристів а політиків Це пояснюється тин що як кількісно так і якісно злочинність не залежить від роботи окремих юристів слідчих суддів прокурорів та ін.
 17. Система злочинів у КК України

  Реферат >> Астрономия
  Тільки діяння, передбачене відповідною статтею, може вважатися злочином. Найважливіший принцип будь-якого цивілізованого права, зокрема кримінального права України: немає злочину без указівки щодо цього у законі (nullum crimen sine lage) — повністю втілюється в Кримінальному Кодексі.
 18. Об єктивна сторона складу злочину

  Реферат >> Астрономия
  Акт людської поведінки, здійснюванний в об’єктивному світі, має внутріщні і зовнішні ознаки. Це в повній мірі відноситься до суспільно корисної, суспільно нейтральної і суспільно небезпечної поведінки. Внутрішні ознаки об’єктивної небезпечної поведінки створюють його об’єктивну сторону.
 19. Нормативне визначення організованої злочинної діяльності теоретичне та практичне значення

  Реферат >> Математика
  Актуальність проблеми посилення боротьби з організованою злочинністю є загальновідомою для теорії і практики роботи правоохоронних органів України. Відомо, що розв’язання цієї проблеми часто турбує насамперед практиків залежно від визначення суті та поняття організованої злочинності, які повинні знати, які злочини, з якими ознаками відносять до організованої злочинності.
 20. Поняття та особливості валютного контролю

  Дипломная работа >> Право, юриспруденция
  1. Важливим видом фінансового контролю є валютний контроль - контроль за дотриманням валютного законодавства при здійсненні валютних операцій за участю резидентів і нерезидентів, а також за зобов'язаннями щодо декларування валютних цінностей та іншого майна.
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.2495801448822