Рекомендуем ознакомиться

Финансовые науки->Контрольная работа
Акциз - это косвенный налог, взимаемый с налогоплательщиков, производящих и реализующих подакцизную продукцию, но фактически его уплата перекладываетс...полностью>>
Финансовые науки->Реферат
Дивидендная политика предприятия оказывает большое влияние не только на структуру капитала, но и на инвестиционную привлекательность субъекта хозяйств...полностью>>
Финансовые науки->Контрольная работа
Одной из задач финансового анализа является пре­дотвращение угрозы банкротства Определенные Граж­данским Кодексом Российской Федерации самостоя­тельно...полностью>>
Финансовые науки->Контрольная работа
В работе рассмотрены существующие методические подходы к оцениванию бюджетных показателей, представленные в научных трудах и нормативно-правовых актах...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Податкове прогнозування і планування складова частина державного податкового менеджменту. Опт

  Реферат >> Финансы
  При централізованій системі управління народним господарством такі важливі сфери управлінських дій, як податкове планування, прогнозування, інформаційний аналіз, контроль, були жорстко регламентовані. Це забезпечувало досяжність мети за будь-яку ціну, тобто виконати директивно встановлюваний план.
 2. Державне управління. Відповіді на іспит

  Шпаргалка >> Политология
  Потреба узгодження дій з метою одержання людиною бажаного результату діяльності зумовила появу управління. У цьому контексті управління — це цілеспрямований вплив, необхідний для узгодженої спільної діяльності людей. Управління є складним і універсальним суспільним феноменом.
 3. Державні видатки у системі фінансового регулювання

  Курсовая работа >> Финансы
  У сучасних економічних умовах держава використовує бюджет як інструмент реалізації своєї соціально-економічної політики, адже він відображає складну систему перерозподільних відносин у суспільстві. Бюджет на 2009 рік приймався у вкрай складних економічних умовах.
 4. Формування доходної частини державного бюджету України

  Дипломная работа >> Финансы
  Економічний зміст бюджету та його ланок розкривається в процесах формування та розподілу грошових ресурсів, які за своєю сутністю дуже різноманітні й охоплюють усі рівні державного управління Рух валового внутрішнього продукту на всіх стадіях – від створення до споживання здійснюється за допомогою грошових фондів Тому залежно від того, як відбувається процес мобілізації та використання бюджетних коштів, як це впливає на формування в кінцевому підсумку фондів споживання та нагромадження визначається роль бюджету в управлінні економікою У зв’язку з цим важливе значення має постійне удосконаленн
 5. Порядок складання, розгляду і затвердження Державного бюджету України

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  Економічний зміст бюджету та його ланок розкривається в процесах формування та розподілу грошових ресурсів, які за своєю сутністю дуже різноманітні й охоплюють усі рівні державного управління.
 6. Оптимізація оподаткування на підприємстві

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  Основне завдання податкового планування – організація системи оподаткування для досягнення максимального фінансового результату при мінімальних витратах Оптимізація оподаткування - це організаційні заходи в рамках чинного законодавства, пов'язані з вибором часу, місця і видів діяльності, створенням і супроводом найбільш ефективних схем і договірних взаємин Оптимізація оподаткування - це процес, який рекомендується проводити як при створенні бізнесу, так і на будь-якому з етапів функціонування підприємства [5, с 18] Оптимізація оподаткування - головне завдання фінансового менеджменту, це вибір
 7. Оптимізація фінансової стратегії підприємства ТОВ "Провансе"

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  Актуальність досліджень дійсної дипломної роботи полягає в необхідності оптимізації фінансової стратегії забезпечення зовнішньоекономічної діяльності малих підприємств – торговельних посередників на основі законодавчого створення аудитної служби економічного супроводження чисельних малих підприємств в Україні
 8. Планування та організація діяльності аграрного підприємства

  Курсовая работа >> Ботаника и сельское хоз-во
  Правові, економічні і організаційні засади оплати працівників підприємств усіх форм власності і господарювання визначені Законом України "Про оплату праці" Законом визначено системи оплати праці; передбачено, що основою організації оплати праці е тарифна система, порядок організації оплати праці на підприємстві, права працівника на оплату праці, форми виплати заробітної плати, строки виплати заробітної плати та ін
 9. Менеджмент діяльності банку на фондовому ринку

  Дипломная работа >> Банковское дело
  Світова економічна криза, що болюче вразила виробничий та особливо фінансовий сектор України, має, на думку переважної більшості експертів, свої корені у занадто високій та ризикованій активності банків на фондовому ринку Втілення такого сценарію стало можливим, вочевидь, через неадекватне управління діяльністю банків на ринку цінних паперів, що призвело до фундаментальної недооцінки ризиків і як наслідок – вибору невірної стратегії поведінки банку на фондовому ринку, а сучасним результатом – банкрутством чи значними фінансовими труднощами банків
 10. Планування фінансової діяльності підприємства на матеріалах ТзОВ ВКФ Техноліс ЛТД

  Реферат >> Астрономия
  В даній роботі я буду розглядати таку функцію фінансів підприємств як планування. Планування в фінансах – це: конкретизація цілей управління в системі показників соціально-господарської діяльності підприємства; розробка стратегій підприємства і тактики діяльності, орієнтованої на досягнення цілей менеджменту.
 11. Податкова інспекція Дзержинського району

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  Головною метою діяльності Державної податкової служби України є контроль за діяльністю суб'єктів господарювання Так як таких суб'єктів на території України багато, то існує розгалужена система податкових інспекцій (далі-ДПІ) для забезпечення належного контролю за додержанням податкового та валютного законодавства
 12. Податкова політика України (2)

  Дипломная работа >> Финансы
  Використання податків як важелів державного регулювання економіки на сьогоднішній день є недостатньо ефективним. Насамперед це зумовлено непослідовністю податкової реформи, невиваженістю фіскальної політики, частою зміною податків, переглядом механізмів їх справляння, мінливістю фінансових пріоритетів держави.
 13. Державна інвестиційно-інноваційна політика

  Курсовая работа >> Экономика
  Оздоровлення економіки України потребує інвестування значного капіталу у пріоритетні галузі виробництва Фінансування інвестиційних проектів звичайно триває кілька років, а прибуток інвестиції почнуть приносити лише після введення об'єктів в дію
 14. Менеджмент як наука і мистецтво управління організацією

  Реферат >> Банковское дело
  Перехід до ринкових віднощень вимагає трансформації системи управління. Таким чином необхідний розгляд нової системи управлінняадеквотної тій, яка скалалась. Ринок потребує, як продуманої господарськох роботи, так і надійної теоретичної основи. Особоиву актуальність мають питання менеджменту теоретичні та практичні.
 15. Планування та організація рекламної діяльності на підприємстві

  Реферат >> Астрономия
  Небагато підприємств можуть сьогодні успішно вести справи без реклами в тому або іншому її вигляді. У великих фірмах, де є штатні фахівці і забезпечена підтримка рекламного агентства, різні функції легко розподілити серед придатних для їх виконання працівників.
 16. Планування цільового розміру прибутку на плановий період

  Реферат >> Экономика
  Актуальність обраної теми курсової роботи пов'язана з тим, що з переходом від адміністративно-командних методів управління економікою до ринкових значно змінилася роль прибутку в розвитку економіки Україні. Прибуток займає одне з центральних місць у загальній системі вартісних інструментів і важелів ринкової економіки.
 17. Шляхи удосконалення податкової політики підприємства

  Дипломная работа >> Финансы
  Актуальність теми дипломної роботи обумовлена тим, що сьогодні в Україні відбувається поступовий процес ринкової трансформації економіки. А тому система оподаткування підприємств, як інструмент державного регулювання економічних і соціальних процесів підприємств має відображати інтереси держави, підприємницьких структур та громадян.
 18. Фінанси підприємств (2)

  Шпаргалка >> Финансовые науки
  Фінанси підприємств – це грошово-економічні відносини, які відображають формування, використання, розподіл грошових фондів суб’єктів господарювання та їх доходів Вони мають наступні ознаки: • функціонують в сфері товарно-грошових відносин, • відображають тільки ті відносини, які можна виразити у вартісних вимірниках, • обслуговують рух вартості створеного продукту на всіх стадіях відтворювального процесу, • мають свого матеріального носія – фінансові ресурси, • формуютьсь та використовують доход й фінансові ресурси, • характеризуються різноманітністю та багатогранністю форм прояву ФП включают
 19. Бюджетна політика як інструмент державного регулювання економіки

  Курсовая работа >> Экономика
  Розвиток суспільно-економічних відносин в Україні підтверджує необхідність якомога скорішого вирішення проблеми фінансової стабілізації - основи загальнодержавної стабілізації і виходу з економічної кризи Бюджетна політика становить основу фінансової політики, яка пов'язана насамперед із формуванням і виконанням бюджетів усіх рівнів, цільових загальнодержавних фондів
 20. Фінансове планування як основний елемент управління фінансами підприємства

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  Назва теми "Фінансове планування - основний елемент управління фінансами підприємства на базі Херсонського обласного управління по будівництву, ремонту й утриманню автомобільних доріг", обсяг роботи 86 сторінок, таблиць 7, малюнків 3, додатків 5, джерела 51 У даній дипломній роботі пропонується теоретико-методичні основи фінансового планування на підприємстві Детально розглядаються прийоми аналізу фінансового стану підприємства та методи складання бізнес-плану державного підприємства та чітко сформульований фінансовий план, створений на законодавчій базі про джерела фінансування, за
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.037453889846802