Рекомендуем ознакомиться

Остальные работы->Реферат
World War II was much more than battles, statistics, politics, and opinions. The things that contributed to its beginning, what happened during the wa...полностью>>
Остальные работы->Реферат
The year was 1914; this was a time in American history when we as a nation were just beginning to emerge onto the world stage. The world had yet to en...полностью>>
Остальные работы->Реферат
Slowly the Hindu came to accept the idea of the existence of an eternal supreme being. They called this being, Brahman. Hindus also worship different ...полностью>>
Остальные работы->Реферат
METAPHYSICS What is metaphysics? Metaphysics can be described as those things, which relate to external nature, after physics. The term was first used...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Педагогіка вищої школи як наука

  Реферат >> Педагогика
  За останні десятиліття серед педагогічних наук України особливо інтенсивно розвивається педагогіка вищої школи, яка розкриває особливості організації навчально-виховного процесу у вищих навчальних закла­дах, специфічні проблеми здобуття вищої освіти, в нашій державі.
 2. Основи педагогіки вищої школи. Лекції

  Конспект >> Педагогика
  Основні поняття теми: педагогіка, педагогіка вищої школи, педагогічна теорія, концепція, ідея, закономірність, науково-дослідна методика, емпіричні методи дослідження, теоретичні методи педагогічного дослідження, математичні і статистичні методи, принципи дослідження.
 3. Загальні основи педагогіки вищої школи. організація педагогічного процесу та зміст освіти у вищій школі

  Конспект >> Педагогика
  Предмет педагогіки вищої школи (за А.М. Алексюком) — про­цес створення і функціонування дійсних відношень студентів ви­щих навчальних закладів, які забезпечують можливість форму­вання духовно багатого, добропорядного, свідомого громадянина, спеціаліста вищої кваліфікації різних галузей народного господар­ства, науки, техніки, культури, освіти тощо, патріота України.
 4. Вища школа України як педагогічна система

  Лекция >> Педагогика
  Законом України «Про вищу освіту» визначається, що на посади науково-педагогічних працівників обираються за конкурсом особи, які мають наукові ступені або вчені звання, а також випуск­ники магістратури, аспірантури та докторантури [Стаття 48, п.З]. Ось чому однією зі складових програми магістерської підготовки та навчання в аспірантурі є педагогічно-психологічний блок дисциплін.
 5. Роль і місце педагогіки в системі людинознавчих наук

  Реферат >> Государство и право
  Проголошення суверенної Української держави дало поштовх розвитку педагогічної творчості, активізувало наукові пошуки щодо розвитку української національної системи освіти. Виникають нові типи навчальних закладів, авторські школи, досвід роботи яких потребує вивчення та обґрунтування.
 6. Сучасний погляд на педагогічну та психологічну науку

  Реферат >> Остальные работы
  Становлення і розвиток педагогічної та психологічної науки, структури і взає­модії її різноманітних галузей, що на сьогодні перевищують сотню, уже неможливо подати в лінійному або двомірному плані. Як слушно зауважує ряд вчених з області педагогіки та психології, мова може йти лише про «дерево» педагогічної та психологічної наук.
 7. Педагогіка як наука її становлення і розвиток

  Реферат >> Астрономия
  Термін походить від грецьких слів «pais» («paidos») — дитя і «ago» — веду, виховую, тобто «дітоводіння», «дітоводство». У Давньому Вавилоні, Єгипті, Сирії «пайдагогос» найчастіше були жерці, а в Давній Греції — найро­зумніші, найталановитіші вільнонаймані громадяни: педономи, педотриби, дидаскали, педагоги.
 8. Педагогіка. Фіцула. Підручник

  Книга >> Педагогика
  теорію та методику національного виховання й навчання, специфіку роботикласного керівника, вихователя групи продовженого дня, вихователяшколи-інтернату та дитячого будинку, громадських дитячихорганізацій, виховної роботи в дитячих клубах за інтересами та впозашкільних виховних закладах;
 9. Психологія та педагогіка. Конспект лекцій

  Лекция >> Психология
  Гіптерс З. В. Психологія та педагогіка. Опорний конспект лекцій. Методичний посібник для студентів напрямів підготовки: 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит», 6.030502 «Економічна кібернетика», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці», галузь знань – 0305 – «Економіка та підприємництво».
 10. Система педагогічних наук Зв язок педагогіки з іншими науками Завдання педагогіки Напрямки за

  Реферат >> Педагогика
  Корекційна педагогіка вивчає і розробляє питання ви­ховання, навчання та освіти дітей з різними вадами: сур­допедагогіка (навчання й виховання глухих і глухоні­мих), тифлопедагогіка (навчання і виховання сліпих і слабкозорих), олігофренопедагогіка (навчання й вихован­ня розумово відсталих і дітей із затримками розумового розвитку), логопедія (навчання і виховання дітей з по­рушеннями мовлення), виправно-трудова педагогіка (пе­ревиховання неповнолітніх і дорослих злочинців).
 11. Сучасна вища школа в освітній системі України

  Реферат >> Педагогика
  Система освіти — це сукупність навчально-виховних і культурно-освітніх закладів, наукових, науково-методичних і методичних установ, науково-виробничих підприємств, державних і місцевих органів управління освітою та самоврядування в галузі освіти, які згідно з Конституцією та іншими законами України здійснюють освіту і виховання громадян.
 12. Дидактика вищої школи. Зміст освіти у ВНЗ

  Реферат >> Педагогика
  Загально відомо, що сучасний фахівець працює за умов високих темпів на­громадження науково-технічної інформації, постійного оновлення технологічних циклів у багатьох галузях вироб­ництва. Усе це не лише ускладнює його працю, а й зумовлює швидку зміну структури багатьох професій, зникнення одних і появи інших.
 13. Педагогічна культура та майстерність викладача вищої школи

  Лекция >> Педагогика
  Педагогічна праця викладача ВНЗ є особливою формою висококваліфікованої розумової діяльності творчого характеру. Вона спрямована на навчання, виховання і розвиток студентів, формування у них професійних знань, умінь та навичок, виховання активної життєвої позиції.
 14. Методика організації самостійної роботи майбутніх інженерів-педагогів при викладанні дисципліни Деталі машин (на прикладі Української інженерно-педагогічної академії)

  Дипломная работа >> Педагогика
  Практичне значення результатів, отриманих при педагогічному експерименті розробленої методики організації самостійна робота студентів при вивченні дисципліни «Деталі машин» з використанням електронного навчального посібника, полягає у можливості реалізації принципу індивідуалізації навчання, за рахунок варіювання об’єму навчальної інформації, її змісту та темпів засвоєння; значно підвищить пізнавальну активність студентів під час аудиторних занять; сприяє інтенсифікації та оптимізації навчального процесу і т.
 15. Психолого-педагогічні основи діяльності працівників пожежної охорони

  Конспект >> Психология
  В умовах глобальних зрушень в житті нашої держави вища школа зазнає певних змін, зокрема в напрямах гуманізації та гуманітаризації освіти. Державна національна програма «Освіта» (Україна XXI століття) передбачено вдосконалення психолого-педагогічної підготовки молоді,
 16. Соціальна педагогіка. Опорний конспект лекцій

  Конспект >> Педагогика
  Коли ми говоримо про соціальну педагогіку, ми маємо чітко розрізняти дві її взаємопов'язані сторони - науково-теоретичні знання в цій області і власне соціально-педагогічну діяльність, тобто безпосередню роботу соціального педагога з конкретною дитиною або групою дітей, з тим чи іншим конкретним середовищем, в якому живе і розвивається дитина і яка сприяє або перешкоджає його соціалізації.
 17. Сучасний погляд на педагогічну і психологічну науку

  Реферат >> Астрономия
  Життєві психологічні відомості, джерелом яких є суспільний та особистий досвід, утворюють донаукові психологічні знання. Вони можуть бути досить широкими, можуть певною мірою сприяти орієнтуванню в навколишньому середовищі та розумінню поведінки людей, відповідати дійсності.
 18. Ситема вищої освіти України

  Реферат >> Педагогика
  Основні поняття до теми: вища освіта (ВО), освітні рівні (неповна ВО, базова ВО, повна ВО), освітньо-кваліфікаційні рівні (молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр), університет, інститут, академія, коледж (технікум), управління ВО, ректор, декан, завідувач кафедрою, факультет, кафедра.
 19. Теоретичні основи процесу навчання у вищій школі

  Реферат >> Педагогика
  Найважливішим засобом навчання є слово викладача, за допомогою якого він організовує засвоєння знань сту­дентами, формує у них відповідні уміння та навички. Ви­кладаючи новий матеріал, він спонукає до роздумів над ним, його осмислення і усвідомлення.
 20. Педагогічне спілкування як психолого-педагогічна проблема

  Курсовая работа >> Психология
  Серед чинників, що формують особистість, у психології вирізняють насамперед трудову діяльність, спілкування й пізнання Аналізуючи ці найважливіші сфери людської діяльності, можна помітити такий факт: форми й методи трудової діяльності людина засвоює багато років, спробами пізнання світу ми також оволодіваємо тривалий час, натомість спілкуванню людина не навчається цілеспрямовано ніколи й ніде Немає такої школи, в якій би навчали складного мистецтва спілкування Звісно, досвід спілкування набувається людиною і в процесі праці, й у пізнавальній діяльності, проте цього замало Велика кількість проб
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.2350389957428