Рекомендуем ознакомиться

Остальные работы->Реферат
The United States has turned a blind eye to many things, tax evasion, corruption, graft, greed, ?back pocket action,? and countless other things, but ...полностью>>
Остальные работы->Реферат
With the near destruction of a Jewish nation came the rebuilding of a unifiednation, it may not had been the one that Hitler had envisioned , but it w...полностью>>
Остальные работы->Реферат
Loyalty is a complicated concept, which can be interpreted in many points of views. It is related to many other terms such as love, friendships, famil...полностью>>
Остальные работы->Реферат
Line 1 The man saw his wife leaving. She was finally giving up on their marriage and their life together. The loss of their child was to much for her....полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Організація і фінансування інвестицій

  Курсовая работа >> Экономика
  Необхідність забезпечення стабільного економічного зростання, структурних зрушень у національній економіці висуває на перший план проблему генерування ресурсів та їх спрямування у реальний сектор За умов низького інвестиційного потенціалу держави, недостатнього рівня розвитку фінансового ринку, обмежених можливостей підприємств самостійно фінансувати інвестиційні проекти роль банківської системи в активізації інвестиційної діяльності посилюється, адже банківський сектор розвивається динамічніше, ніж інші сектори економіки й залишається найбільшим сегментом фінансового ринку країни Актуальними
 2. Аналіз управління інвестиційною діяльністю підприємства

  Курсовая работа >> Экономика
  При цьому інвестори - суб'єкти інвестиційної діяльності, які приймають рішення про вкладення власних, позичкових і залучених майнових та інтелектуальних цінностей в об'єкти інвестування, для того, щоб уникнути збитків, повинні чітко визначати доцільність інвестицій саме в те чи інше підприємство
 3. Основи фінансового аналізу (2)

  Отчет по практике >> Финансовые науки
  Базою проходження практики є Державне підприємство Міністерства Оборони України - Чернівецький металообробний завод, засноване на державній власності і підпорядковане Міністерству Оборони України Місцезнаходження даного підприємства зареєстроване за адресою: 274007, м Чернівці, вул Заводська, 33
 4. Організаційно-правове регулювання інвестиційної діяльності (на прикладі Вінніцької області)

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  Одним з основних завдань реформування національної економіки України є активізація інвестиційної діяльності та формування її нового організаційно-правового економічного механізму, що має відповідати вимогам подолання кризи й оздоровлення економіки, лібералізації умов роботи підприємств в умовах ринку Саме активізація інвестиційного процесу є головною складовою економічних вимог, які покликані визначити реальні зрушення в структурі економіки країни, прискорити перехід економіки на якісно новий рівень індустріального розвитку й інтенсивний тип відтворення, підвищити якість вітчизняної продукції
 5. Фінансовий менеджмент у комерційних банках на прикладі АКБ Правексбанк

  Дипломная работа >> Банковское дело
  Актуальність досліджень полягає в пропозиціях по впровадженню нових методів банківського регулювання і нагляду, які забезпечують як державні цілі безпеки та фінансової стабільності банківської системи, так і приватно-корпоративні цілі захисту інтересів акціонерів, вкладників і кредиторів.
 6. Інвестиційний клімат в Україні та шляхи його поліпшення

  Дипломная работа >> Экономика
  Актуальність теми дослідження Досвід багатьох країн світу показує доцільність залучення інвестицій Для України, як і для інших постсоціалістичних країн, існує ряд перешкод на шляху здійснення цього процесу До них можна віднести відсутність відповідного інвестиційного клімату в країні; недосконалість ринкового механізму економіки; нестабільність політичної ситуації; низький рівень ділової і професійної кваліфікації підприємців; недостатньо привабливі інвестиційні проекти і разом з тим брак зацікавлених партнерів Крім того, на інтенсивність інвестицій діє податкова система; відсутність діючої с
 7. Управління ефективністю підприємства в умовах фінансової кризи

  Магистерская работа >> Финансы
  В магістерській роботі було проведено вивчення основних підходів до визначення ефективності, розглянуті основні методики її аналізу. Детально вивчаються показники діяльності підприємства за періоди дослідження по різних напрямах, виявляються найістотніші проблеми діяльності підприємства і негативні тенденції.
 8. Планування та організація діяльності аграрного підприємства

  Курсовая работа >> Ботаника и сельское хоз-во
  Правові, економічні і організаційні засади оплати працівників підприємств усіх форм власності і господарювання визначені Законом України "Про оплату праці" Законом визначено системи оплати праці; передбачено, що основою організації оплати праці е тарифна система, порядок організації оплати праці на підприємстві, права працівника на оплату праці, форми виплати заробітної плати, строки виплати заробітної плати та ін
 9. Аналіз і оцінка інноваційної діяльності підприємства

  Реферат >> Экономика
  В умовах сучасного розвитку ринкових відносин і посилення конкуренції усе більшого значення для розвитку країни та для успішної фінансово-господарської діяльності підприємств набуває інноваційний розвиток, який передбачає використання технологій та створення принципово нової продукції Інновації та інноваційна діяльність є необхідною складовою процесу забезпечення успішного, довготривалого та стійкого функціонування підприємства, однією з фундаментальних складових ефективної стратегії та важливим інструментом забезпечення конкурентних переваг
 10. Аналіз та оцінка впливу трубопрокатного виробництва на природне середовище

  Дипломная работа >> Экология
  Визначені теоретичні основи та зміст поняття «навколишнє природне середовище» Досліджені сучасні підходи до оцінки рівня забруднення навколишнього природного середовища та напрямки його зменшення Проаналізовані виробництво продукції, використання виробничих потужностей та фінансові результати ВАТ «Інтерпайп НТЗ» Виконані аналіз та оцінка викидів забруднюючих речовин а атмосферне повітря, скидів зі стічними водами та розміщення відходів у навколишньому середовищі Теоретично обґрунтована організація екологічного моніторингу, його завдання та принципи реалізації Визначені шляхи зменшення негатив
 11. Законодавче забезпечення інноваційної діяльності в Україні: аналіз та оцінка

  Курсовая работа >> Экономика
  Перехід до ринкової економіки збільшив значення активізації інноваційної діяльності, проблем формування інноваційного потенціалу країни, що дозволяє реорганізувати економіку, прискорено розвивати наукомістке виробництво, що повинно стати найважливішим фактором виходу з економічної кризи і забезпечення умов для економічного росту
 12. Управління інвестиційною діяльністю підприємств України

  Реферат >> Экономика
  Науковий керівник: доктор економічних наук, професор,член-кореспондент АПН України, Заслужений діяч науки і техніки України ЧЕРВАНЬОВ Дмитро Миколайович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
 13. Розвиток інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств

  Реферат >> Экономика
  Захист відбудеться 2__ липня__ 2008 р о _10___ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 08 804 01 у Дніпропетровському державному аграрному університеті за адресою: 49600, м Дніпропетровськ, вул Ворошилова, 25, ауд 342
 14. Державне управління інвестиційною діяльністю в Україні

  Реферат >> Государство и право
  Державне регулювання інвестиційної діяльності здій­снюється з метою реалізації економічної, науково-техніч­ної і соціальної політики. Воно визначається показниками економічного і соціального розвитку України, республі­канськими і регіональними програмами розвитку народ­ного господарства, республіканським і місцевими бюдже­тами, передбачуваними в них обсягами державного фі­нансування інвестиційної діяльності.
 15. Інвестиційна привабливість ринку на прикладі ринку комерційної нерухомості м Києва

  Дипломная работа >> Финансы
  Особливістю сучасного стану розвитку економіки України є необхідність залучення інвестицій при одночасному процесі ринкових перетворень, які базуються на приватно-корпоративній власності та зростанні впливу суспільних цінностей в економічній поведінці.
 16. Інвестиційний аналіз. Конспект лекцій

  Конспект >> Банковское дело
  Ефективне реформування економіки України неможливе без масштабних інвестицій, які є одним з найважливіших факторів економічного зростання й відновлення, що забезпечує можливість модернізації діючих виробництв, створення і впровадження новітньої техніки та технологій, сучасних систем організації і управління економічними процесами, якісного відтворення виробничої, транспортної, ринкової інфраструктури.
 17. Інвестиційний клімат в Україні

  Реферат >> Астрономия
  Після виборення Україною незалежності надзвичайно зросла актуальність вивчення проблем, пов’язаних з інвестуванням розвитку економіки нової держави. І це не дивно. Адже, якщо є інвестиції (а вони є тоді, коли в країні має місце сприятливий інвестиційний клімат), то тоді легко сформувати висхідні тенденції соціально-економічного розвитку національного господарського комплексу, які є запорукою не тільки економічної, але і політичної незалежності.
 18. Інвестиційна політика банку та шляхи підвищення її ефективності

  Дипломная работа >> Банковское дело
  Визначити сутність та види банківських інвестицій; організаційно-економічну сутність інвестиційної діяльності банків; дослідження узагальнюючих показників інвестиційної діяльності банків; концептуальні підходи до управління банківського інвестиційного портфеля; впровадження нової технології трансформації пасивів для подальшого фінансування інвестиційних ресурсів; шляхи зниження інвестиційних ризиків у банках України
 19. Проект управління земельними ресурсами м. Черкаси за розподілом земель житлової забудови

  Дипломная работа >> Строительство
  Система управління земельними ресурсами в державі – це науково - обґрунтований комплекс заходів по створенню в державі відповідного адміністративного поділу земель. Система адміністративного поділу земель передбачена Конституцією України [1], де на території України утворено 24 області, територія Автономної республіки Крим, райони, міста, райони в містах, селища і села.
 20. Оцінка кредитоспроможності фізичних осіб

  Курсовая работа >> Банковское дело
  Кредит (від лат creditum – позика, борг) – одна з найскладніших економічних категорій, характер об'єктивної необхідності якої обумовлений, з одного боку, становищем та розвитком товарно-грошових відносин, з іншого – такою специфікою її прояву, як поворотний рух вартості
Generated in 0.23980402946472