Рекомендуем ознакомиться

Философия->Реферат
Выросший в Берлине, Вебер изучал в университете право и эконо­мику. В 1890-х годах он был профес­сором во Фрайбурге и Гейдельберге, но слабое здоровье...полностью>>
Промышленность, производство->Реферат
Необходимость повышения требований к качеству стали, ограниченные возможности регулирования физических и физико-химических условий протекания процессо...полностью>>
Информатика->Лабораторная работа
Ни для кого не секрет, что без диагностики автомобиля сегодня, невозможно произвести его качественный ремонт, соответственно для этих целей необходимо...полностью>>
Менеджмент->Реферат
Проявление риска как неотъемлемой части экономического процесса – объективный экономический закон. Существование данного закона обусловлено элементом ...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Оцінка інвестиційних проектів в умовах невизначеності

  Контрольная работа >> Финансы
  За умов сучасної української економіки проблема інвестиційних ризиків є особливо гострою через нестабільність податкового режиму, падінння курсу національної валюти, низьку купівельну спроможність значної частини населення. Тому для капіталовкладників, які мають справу з вітчизняним ринком, особливо важливо ретельно обраховувати можливий вплив інвестиційних ризиків.
 2. Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  Найболючішим наслідком економічної кризи в Україні стало зниження інвестиційної активності Основними причинами гальмування інвестиційної активності є, насамперед, екстенсивний характер лібералізації та реформування економіки, відсутність економічної відповідальності за одержані інвестиційні ресурси та зниження фондовіддачі Як зазначав у своїй щорічній доповіді про внутрішню та зовнішню політику України Президент Леонід Кучма, на рівень інвестиційної активності негативно впливає невизначеність перехідного періоду на етапі реформування економіки за формами власності, відсутність необхідного соці
 3. Суть фінансового менеджменту. Альтернативні інвестиційні проекти. Грошові потоки підприємства

  Контрольная работа >> Финансовые науки
  В тлумачному словнику В Даля слово “управляти” означає керувати, спрямовувати діяльність будь-кого, будь-чого А Великий тлумачний словник сучасної української мови пояснює „управляти” як спрямовувати діяльність, роботу кого-, чого-небудь; бути на чолі, керувати; спрямовувати хід процесу; впливати на розвиток, стан чого-небудь Тому, управління – це процес впливу на будь-кого, будь-що
 4. Аналіз ризику в інвестиційних проектах

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  Сьогодні особливо актуальним залишається застосовування ряду методологічних систем аналізу інвестиційних проектів, які, в більшості своїй, отримали розвиток в рамках певних інституцій, що займаються підготовкою та експертизою інвестиційних проектів на регулярній основі Ці установи надають кредити, забезпечують консалтингове обслуговування, методичну підтримку тощо Маючи певні, часом суттєві, відмінності, дані методологічні системи в головному сходяться на тому, що оцінка інвестиційного проекту має передбачати виявлення вигід і витрат, які пов'язані а його здійсненням визначення їх величини та
 5. Оцінка можливостей залучення інвестицій на підприємство та визначення їх ефективності на прикладі ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод"

  Реферат >> Экономика
  Оцінюючи інвестиційні проекти, необхідно мати значний масив інформації: рівень запланованих інвестиційних витрат, прогнозовані частоту й розмір додатних потоків, прибутковість капіталу, платність, строк та інші умови залучення капіталу для реалізації проекту Для обробки цієї інформації в розпорядженні керівників підприємства є інструменти, що дають можливість провести повноцінний аналіз і зробити правильний вибір
 6. Інвестиційна діяльність в ринковій економіці

  Контрольная работа >> Экономика
  Успішне проведення ринкових реформ в Україні неможливо без ефективної структурно-інвестиційної політики перетворення економіки з метою створення сприятливого інвестиційного клімату Докорінно повинна помінятись діяльність інвесторів в умовах ринкового розподілу створюваного національного багатства
 7. Оцінка економічної ефективності інвестицій

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  Стабілізація національної економіки – це одна з найголовніших проблем економічної політики України на сучасному етапі розвитку ЇЇ вирішення тісно пов'язане з підвищенням ефективності інвестицій, обсяги яких на нинішньому етапі економічного реформування досить обмежені За цих умов, безперечно, підвищується відповідальність за вибір інвестиційних проектів і, звичайно зростають вимоги до достовірності методів обґрунтування цього вибору та оцінки їх ефективності В доперебудовний період, коли домінували централізовано-планові методи розподілу фінансових та інших ресурсів, оцінка ефективності капіта
 8. Контролінг на підприємстві

  Конспект >> Менеджмент
  Контролінг — це один з найновіших напрямів інформаційно-економічного розвитку підприємства. В сучасних умовах господарювання інтерес до нього проявляється у все більшій мірі, що зумовлено появою значної кількості перекладених видань з питань обліку, фінансів, ціноутворення тощо.
 9. Формування параметрів інвестиційного проекту

  Курсовая работа >> Финансы
  У даній роботі була обрана для дослідження тема «Оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту», оскільки саме оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту повинна показати доцільність втілення цього проекту в життя
 10. Методи оцінки ризиків інвестиційних проектів

  Реферат >> Финансовые науки
  При оцінці проектів передбачається, що всі вихідні величини, зокрема величини грошових потоків, відомі або можуть бути точно визначені У реальній ситуації такого практично не буває Параметри, які визначають величину грошових потоків, можуть набувати значень, які неабияк відхиляються від очікуваних
 11. Обгрунтування інвестиційного проекту

  Курсовая работа >> Экономика
  Аналіз інвестиційних проектів є складовою процесу управління інвестиціями, адже він дає інформаційну базу (у вигляді проекту як спеціально оформленого інвестиційного плану чи результатів проведеної експертизи проекту) для ухвалення рішення щодо включення проекту в інвестиційний портфель, початку його інвестування
 12. Загальна характеристика інвестиційних ризиків

  Контрольная работа >> Экономика
  Як зазначає Б М Щукін, “інвестиції завжди орієнтовані на майбутнє і тому пов’язані зі значною невизначеністю економічної ситуації та поведінки людей Від цього походить високий рівень ймовірності невиконання інвестиційних планів з об’єктивних чи суб’єктивних причин ”
 13. Обґрунтування інвестиційного проекту

  Реферат >> Экономика
  Інвестиційний проект потрібний інвестору, його партнерам, його кредиторам, які сформували позичену частину інвестованого капіталу За відсутності проекту зникає предмет переговорів і ухвалення рішення між інвестором, його партнерами й майбутніми кредиторами А на етапі реалізації інвестування без наявності документованого проекту неможлива ефективна координація зусиль учасників проекту Координуюча роль проекту, звичайно, поступово замінюється реальними укладеними договорами між учасниками, але як довгостроковий план проект не втрачає свого значення щодо повного здійснення намірів інвестора
 14. Інвестиційне проектування (1)

  Учебное пособие >> Финансовые науки
  Нові організаційно-правові відносини між суб'єктами інвестиційної діяльності вимагають глибоких теоретичних та практичних знань для ефективного здійснення інвестицій в усьому різноманітті їхніх форм: фінансових, реальних, інтелектуальних інновацій
 15. Оцінка ефективності дивідендної політики підприємства в умовах розвитку

  Курсовая работа >> Экономика
  Дивідендна політика, як і керування, структурою впливає на положення компанії на ринку капіталу, зокрема на динаміку ціни його акцій Дивіденди являють собою грошовий доход акціонерів і деякою мірою сигналізують їм про те, що комерційна організація, в акції якої вони вклали свої гроші, працює успішно Можна виділити два основних завдання, розв'язувані в процесі вибору оптимальної дивідендної політики Вони взаємозалежні й укладаються в забезпеченні: а) максимізації сукупного надбання акціонерів; б) достатнього фінансування діяльності підприємства Для рішення поставлених завдань, у даній роботі н
 16. Оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту (на прикладі ВАТ "Дніпропетровський хлібозавод № 9")

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  Дипломна робота на тему ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ (на прикладі ВАТ “ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 9”) на 95 стор , 34 рисунки, 7 таблиць, 7 додатків на 40 стор Список використаної літератури з 47 джерел
 17. Інвестиційне проектування (2)

  Реферат >> Менеджмент
  Метою кваліфікаційної роботи є розкриття питання планування інвестиційного проекту та побудова відповідної структури його складання Передумови для цього наступні, будь-який бізнес розвивається шляхом впровадження певних бізнес ідей Коли ідея виформовується як процес від початку виникнення певних задумів до реального впровадження цих задумів у життя вона переходить у ранг проекту Для реалізації будь-якого економічного проекту необхідні додаткові капітальні вкладення, тобто інвестиції Таким чином, в цій роботі ми будемо розглядати саме інвестиційний проект, як складову частину економічного розв
 18. Управління програмами та проектами. Конспект лекцій

  Конспект >> Информатика, программирование
  Посилення конкурентної боротьби, мінливість ринкового оточення будь-якої сучасної компанії чи організації потребують від них здатності швидко та ефективно реагувати на ці події реалізацією різноманітних проектів. Сьогодні навіть традиційне виробниче підприємство змушене займатися проектною діяльністю - це може бути проведення рекламних чи цінових акцій, розробка та виведення на ринок нового продукту або послуги, підготовка бізнес-плану для отримання банківського кредиту чи впровадження нової організаційної структури управління.
 19. Управління інвестиціями в основний капітал на рівні підприємства (на прикладі ТОВ "Граніт")

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  3 3 Проектне дослідження ефективності інвестиційного проекту ТОВ “Граніт” по розбудові гранітного кар’єру “Дніпропетровський-1” при кредитно-банківському методу інвестування на протязі 2008 –2012 років
 20. Управління фінансовими потоками на малому підприємстві в умовах невизначенності економічного

  Дипломная работа >> Финансы
  Актуальність даної теми визначена в першу чергу об`єктивно важливою роллю малого підприємництва у сучасній соціально орієнтованій ринковій економіці, перехід до якої є головним вектором реформ в Україні. Мале підприємництво – це істотна складова ринкового господарства, невід`ємний елемент конкурентного механізму.
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.11192798614502