Рекомендуем ознакомиться

Психология->Реферат
Проблема характера занимает видное место в психологии, начиная с древности, когда Теофраст, которого с полным основанием можно считать пионером в пост...полностью>>
Психология->Реферат
В повседневной жизни, стремясь подчеркнуть своеобразие человека, мы говорим не только о его темпераменте, но и об уникальном складе характера Понятие ...полностью>>
Психология->Реферат
Характер, наряду с темпераментом, является одной из наиболее значительных форм проявления личности Если темперамент обусловливает динамическую сторону...полностью>>
Финансы->Реферат
Развитие рыночных отношений в экономике привело к увеличению объемов и потоков социально-экономических связей, формированию новой философии распредели...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Особливості фізичного розвитку дітей дошкільного віку

  Курсовая работа >> Физкультура и спорт
  Саме в дошкільному віці закладаються основи гармонійного розвитку особистості, її фізичні досконалості - основи здоров’я, довголіття, формується багато рухових навичок, розвиваються фізичні якості ( спритність, швидкість, сила та ін ) Своєчасне та успішне формування рухової функції людини, особливо в дошкільний період її життя, має першочергове значення для повноцінного фізичного розвитку
 2. Загальна характеристика емоцій дітей дошкільного віку

  Курсовая работа >> Психология
  Емоції і почуття, як і інші психічні явища, являють собою різні форми відображення реального світу На відміну від пізнавальних процесів, що відбивають навколишню дійсність у відчуттях, образах, представленнях, поняттях, думках, емоції і почуття відбивають об'єктивну реальність у переживаннях У них виражається суб'єктивне відношення людини до предметів і явищ навколишньої дійсності Одні предмети, явища, речі радують людину, вона захоплюється ними, інші - засмучують або викликають відразу, треті - залишають байдужою Таким чином, відображення в мозку людини її реальних переживань, тобто відношен
 3. Теоретико-методичні основи фізичного виховання дітей дошкільного віку. Реферат

  Реферат >> Педагогика
  Дошкільний вік – важливий період фізичного розвитку, формування рухових функцій та становлення особистості дитини. Він відрізняється, з однієї сторони, інтенсивним ростом і розвитком дитячого організму (наприклад, за перший рік життя зріст дитини збільшується на 50%, до 7 років майже в тричі), а з другої – незрілістю та низькою опірністю до несприятливих умов зовнішнього середовища.
 4. Особливості розвитку емоційно-комунікативної діяльності у дітей старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку

  Курсовая работа >> Психология
  Діти із затримкою психічного розвитку - це особлива категорія дітей з органічними й функціональними порушеннями нервово-психічних процесів, що зумовлюють уповільненість темпу розвитку психіки дитини, що проявляється в недостатності загального запасу знань, нестійкості уваги, поверховості сприймання, ослабленій пам’яті, незрілості мислення, швидкій втомлюваності під час пізнавальної діяльності [8] Багаточисельні дослідження (Л Виготський, В Кузьмін, К Лебединська, М Певзнер та ін) підтвердили, що інтелектуальна недостатність негативно впливає на стан емоційно-вольової та комунікативної сфер, сп
 5. Особливості уяви у дітей дошкільного віку

  Курсовая работа >> Психология
  Соціально-економічні перетворення в суспільстві диктують необхідність формування творчо активної особистості, із здатністю ефективно і нестандартно вирішувати нові життєві проблеми У зв'язку з цим перед дошкільними установами постає важливе завдання розвитку творчого потенціалу підростаючого покоління, що у свою черг вимагає вдосконалення учбово-виховного процесу з урахуванням психологічних закономірностей всієї системи пізнавальних процесів
 6. Емоційна готовність дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі

  Курсовая работа >> Психология
  Сучасні умови життя та діяльності людини в Україні характеризуються кардинальними змінами в сфері економіки, соціальних ситуаціях та освіти Суспільство висуває нові вимоги до розвитку особистості, зокрема її емоційної сфери – формування ініціативності, сміливості, вміння приймати самостійні рішення, швидко адаптуватися до різних умов Вирішення цього загального завдання тісно пов’язане з реалізацією Державної національної програми «Освіта» (Україна ХХІ століття), «Діти України», Закону України «Про освіту», в яких визначено, що побудова демократичного суспільства, його розвиток значною мірою з
 7. Особливості розвитку рухових якостей у дітей дошкільного віку

  Реферат >> Педагогика
  Всебічна фізична підготовка дітей дошкільного віку передбачає досягнення оптимального розвитку рухових (фізичних) якостей: швидкості, спритності, гнучкості, витривалості та сили. Фізичні (рухові) якості – це розвинуті у процесі виховання і цілеспрямованої підготовки рухові задатки людини, які визначають її можливості успішно виконувати певну рухову дію.
 8. Психологічні стани дітей дошкільного віку

  Курсовая работа >> Психология
  у теоретичному: у педагогічній і віковій психології практично немає досліджень психічних станів дітей дошкільного віку: феноменології, специфіки, динамічних особливостей, закономірностей взаємин із психічними процесами і психологічними властивостями, регуляції й ін
 9. Психологічні особливості розвитку особистості дитини дошкільного віку

  Реферат >> Психология
  Упродовж усього періоду дошкільного дитинства (від трьох до семи років) продовжується інтенсивне дозрівання організ­му дитини, що створює необхідні передумови для більшої самостійності, засвоєння нових форм соціального досвіду внаслідок виховання та навчання
 10. Формування взаємин між дітьми дошкільного віку

  Дипломная работа >> Педагогика
  Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити розвивальну методику формування взаємин між дітьми дошкільного віку засобами вправ, завдань, ігор і різних видах діяльності дошкільників у межах розробленої логіко-структурної моделі
 11. Дитячо-батьківські відносини та креативність дітей дошкільного віку

  Дипломная работа >> Психология
  Оскільки реформування змісту та гуманізація цілей освіти України є складовою процесу оновлення світових та європейських освітніх систем, на часі реалізації компетентнісної парадигми, яка орієнтує педагогів на впровадження у педагогічну практику цілісного підходу до розвитку особистості Очікування суспільства пов’язані сьогодні насамперед з формуванням життєздатної, гнучкої, свідомої, творчої людини Починати розв’язання цих проблем слід із дошкільного дитинства, оскільки саме в цей віковий період закладається фундамент оптимістичного світобачення; формуються уявлення дитини про свої права та о
 12. Соціально-психологічна компетентність дітей дошкільного віку

  Курсовая работа >> Психология
  1 На основі аналізу наукових джерел з теми дослідження розкрити сутність понять "соціалізація", "соціально-психологічна компетентність", "механізми соціалізації", виявити механізми і джерела соціалізації, дослідити їх зв’язок із стадіями соціалізації, розглянути і дослідити ефективність активних засобів у формуванні соціально-психологічної компетентності
 13. Експериментальне дослідження уяви і творчості дітей дошкільного віку

  Курсовая работа >> Психология
  Реформування системи освіти, що торкнулося й дошкільної справи, висуває розвиток творчої особистості дитини як одне з пріоритетних завдань Без його розв'язання нереально здійснити головну мету дошкільної освіти, окреслену Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні: формування базису "особистісної культури дитини через відкриття її світу в його цілісності та різноманітності" При цьому дитина не повинна пасивно спостерігати світ довколо неї, споживати готову інформацію і репродукувати чи копіювати пропоновані їй готові моделі, алгоритми дій тощо Бо відтак людство перетвориться на
 14. Загальні основи навчання руховим діям дітей дошкільного віку

  Реферат >> Педагогика
  Педагогічний процес навчання дітей основних рухів та розвиток рухових якостей здійснюється на основі реалізації дидактичних принципів, де виражені об’єктивні закономірності, що визначають систему вимог щодо організації, змісту та методики навчання. Змістовна сторона кожного принципу та шляхи його реалізації мають свою специфіку.
 15. Теоретико-методичні основи фізичного виховання дітей шкільного віку

  Реферат >> Педагогика
  Будь-яка усвідомлена діяльність можлива лише за умови чіткого визначення її мети. Мета – це очікуваний результат діяльності, до якого прагне людина. Будь-яка мета реалізується шляхом її конкретизації в цілому комплексі послідовних та взаємопов’язаних завдань.
 16. План роботи практичного психолога дошкільного навчального закладу на 2009 – 2010 навчальний рік

  Учебное пособие >> Психология
  Орієнтація освіти на гуманістичні принципи навчання і виховання дитини та забезпечення відповідних умов допомагають створенню відповідної моделі соціальної компетентності людини, яка б дозволяла їй оптимально вирішувати складні питання своєї життєтворчості, успішно досягати індивідуальних і суспільних цілей
 17. Фізична реабілітація дітей із затримкою психічного розвитку віком 6-8 років

  Курсовая работа >> Психология
  Актуальність дослідження На сучасному етапі в Україні спостерігається тенденція до збільшення кількості дітей, які мають відхилення у психічному і фізичному розвитку Значну частину серед їх займають діти із затримкою психічного розвитку Науковцями [14; 19; 57] доведено, що у дітей даної категорії спостерігається порушення пізнавальної та емоційно-вольової сфер, недостатній рівень розвитку координаційних здібностей, гнучкості, загальної витривалості За даними медичної статистики [90] кількість здорових дітей із затримкою психічного розвитку складає лише 15%, що стає основною причиною труднощів
 18. Психологічні особливості дошкільного віку

  Реферат >> Психология
  Період розвитку дитини від народження до одного року називають стадією немовляти. В ній вирізняють надзвичайно важливу фазу новонародженості (від моменту народження до одного-двох місяців). Фізично вже відокремившись від матері, дитина ще тільки має адаптуватися до зовсім інших умов життя (звикнути отримувати кисень з повітря, ззовні приймати їжу, перетравлювати її, виділяти непотрібні організму речовини тощо).
 19. Дослідження страхів у дітей старшого дошкільного віку

  Дипломная работа >> Психология
  На думку авторів (Л.І. Божович, А.А. Бодальов, В.С. Мухіна, Т.А. Рєпіна та інших) дитина як найбільш чутлива частина соціуму піддається різноманітним негативним впливам. В останні роки, як свідчать спеціальні експериментальні дослідження, найбільш поширеними явищами є тривожність і страхи у дітей (І.
 20. Вплив комунікативних здібностей на соціометричний статус дитини старшого дошкільного віку в груп

  Реферат >> Психология
  В умовах розбудови української державності, становлення України як демократичного суспільства на міжнародній арені, все актуальнішою постає проблема розвитку творчої особистості її громадян. У зв’язку з цим, виявлення і розвиток творчої обдарованості особистості має велике значення як для державотворення, так і для самореалізації конкретної людини.
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.085203170776367