Рекомендуем ознакомиться

Остальные работы->Реферат
When I got the manatee’s attention by lightly tapping on the glass, he, like a bloated blimp, floated over to the glass to make eye contact. Thick gla...полностью>>
Остальные работы->Реферат
This date stands as a prediction, as a warning. Now, we know things didn?t exactly happen as they were detailed, can?t we give another meaning to the ...полностью>>
Остальные работы->Реферат
?Divestiture- CPC should break into strategic business units. Each unit would then be responsible for individual quality control, sales, personnel as ...полностью>>
Остальные работы->Реферат
Since quality control is an important aspect in industry, organizations seek registration under the quality standards set forth by recognized standard...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Особливості уяви у дітей дошкільного віку

  Курсовая работа >> Психология
  Соціально-економічні перетворення в суспільстві диктують необхідність формування творчо активної особистості, із здатністю ефективно і нестандартно вирішувати нові життєві проблеми У зв'язку з цим перед дошкільними установами постає важливе завдання розвитку творчого потенціалу підростаючого покоління, що у свою черг вимагає вдосконалення учбово-виховного процесу з урахуванням психологічних закономірностей всієї системи пізнавальних процесів
 2. Експериментальне дослідження уяви і творчості дітей дошкільного віку

  Курсовая работа >> Психология
  Реформування системи освіти, що торкнулося й дошкільної справи, висуває розвиток творчої особистості дитини як одне з пріоритетних завдань Без його розв'язання нереально здійснити головну мету дошкільної освіти, окреслену Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні: формування базису "особистісної культури дитини через відкриття її світу в його цілісності та різноманітності" При цьому дитина не повинна пасивно спостерігати світ довколо неї, споживати готову інформацію і репродукувати чи копіювати пропоновані їй готові моделі, алгоритми дій тощо Бо відтак людство перетвориться на
 3. Особливості фізичного розвитку дітей дошкільного віку

  Курсовая работа >> Физкультура и спорт
  Саме в дошкільному віці закладаються основи гармонійного розвитку особистості, її фізичні досконалості - основи здоров’я, довголіття, формується багато рухових навичок, розвиваються фізичні якості ( спритність, швидкість, сила та ін ) Своєчасне та успішне формування рухової функції людини, особливо в дошкільний період її життя, має першочергове значення для повноцінного фізичного розвитку
 4. Психологічні стани дітей дошкільного віку

  Курсовая работа >> Психология
  у теоретичному: у педагогічній і віковій психології практично немає досліджень психічних станів дітей дошкільного віку: феноменології, специфіки, динамічних особливостей, закономірностей взаємин із психічними процесами і психологічними властивостями, регуляції й ін
 5. Дитячо-батьківські відносини та креативність дітей дошкільного віку

  Дипломная работа >> Психология
  Оскільки реформування змісту та гуманізація цілей освіти України є складовою процесу оновлення світових та європейських освітніх систем, на часі реалізації компетентнісної парадигми, яка орієнтує педагогів на впровадження у педагогічну практику цілісного підходу до розвитку особистості Очікування суспільства пов’язані сьогодні насамперед з формуванням життєздатної, гнучкої, свідомої, творчої людини Починати розв’язання цих проблем слід із дошкільного дитинства, оскільки саме в цей віковий період закладається фундамент оптимістичного світобачення; формуються уявлення дитини про свої права та о
 6. Загальна характеристика емоцій дітей дошкільного віку

  Курсовая работа >> Психология
  Емоції і почуття, як і інші психічні явища, являють собою різні форми відображення реального світу На відміну від пізнавальних процесів, що відбивають навколишню дійсність у відчуттях, образах, представленнях, поняттях, думках, емоції і почуття відбивають об'єктивну реальність у переживаннях У них виражається суб'єктивне відношення людини до предметів і явищ навколишньої дійсності Одні предмети, явища, речі радують людину, вона захоплюється ними, інші - засмучують або викликають відразу, треті - залишають байдужою Таким чином, відображення в мозку людини її реальних переживань, тобто відношен
 7. Розвиток комунікативних здібностей дітей дошкільного віку

  Курсовая работа >> Психология
  Спілкування як діяльність – складний, багатоплановий процес встановлення і розвитку контактів між людьми, що виникає на основі потреб і спільних дій та включає в себе обмін інформацією, сприймання та розуміння іншого Як взаємодія суб'єктів через знакові засоби, спілкування викликано комунікативними потребами та спрямовано на зміни стану, світогляду, поведінки партнера
 8. Психологічна готовність до школи дітей дошкільного віку

  Курсовая работа >> Психология
  Проблема психологічної готовності до школи останнім часом стала дуже популярною серед дослідників різних спеціальностей Психологи, педагоги, фізіологи вивчають і обґрунтовують критерії готовності до шкільного навчання, сперечаються про вік, з якого найдоцільніше починати навчання дітей в школі
 9. Особливості уяви та її розвиток в дошкільному та молодшому шкільному віці

  Курсовая работа >> Психология
  Уява, як психічний процес, привертає до себе увагу з боку дослідників в області психології потягом багатьох років, а саме з того часу, коли у науковому просторі народилась наука психологія – у 1879 році Проблема уяви і ії розвитку належить до мало вивчених у психології, хоча відтоді уяву намагається дослідити не одна психологічна школа Провідну ж роль в дослідженні цього процесу займає саме вітчізняна психологія, в якій вивчення сутності й розвитку уяви пов'язують, передусім, з роботами Л С  Виготського [2,3]
 10. Емоційна готовність дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі

  Курсовая работа >> Психология
  Сучасні умови життя та діяльності людини в Україні характеризуються кардинальними змінами в сфері економіки, соціальних ситуаціях та освіти Суспільство висуває нові вимоги до розвитку особистості, зокрема її емоційної сфери – формування ініціативності, сміливості, вміння приймати самостійні рішення, швидко адаптуватися до різних умов Вирішення цього загального завдання тісно пов’язане з реалізацією Державної національної програми «Освіта» (Україна ХХІ століття), «Діти України», Закону України «Про освіту», в яких визначено, що побудова демократичного суспільства, його розвиток значною мірою з
 11. Формування взаємин між дітьми дошкільного віку

  Дипломная работа >> Педагогика
  Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити розвивальну методику формування взаємин між дітьми дошкільного віку засобами вправ, завдань, ігор і різних видах діяльності дошкільників у межах розробленої логіко-структурної моделі
 12. Психологічні особливості дошкільного віку

  Реферат >> Психология
  Період розвитку дитини від народження до одного року називають стадією немовляти. В ній вирізняють надзвичайно важливу фазу новонародженості (від моменту народження до одного-двох місяців). Фізично вже відокремившись від матері, дитина ще тільки має адаптуватися до зовсім інших умов життя (звикнути отримувати кисень з повітря, ззовні приймати їжу, перетравлювати її, виділяти непотрібні організму речовини тощо).
 13. Вплив комунікативних здібностей на соціометричний статус дитини старшого дошкільного віку в груп

  Реферат >> Психология
  В умовах розбудови української державності, становлення України як демократичного суспільства на міжнародній арені, все актуальнішою постає проблема розвитку творчої особистості її громадян. У зв’язку з цим, виявлення і розвиток творчої обдарованості особистості має велике значення як для державотворення, так і для самореалізації конкретної людини.
 14. Психологічні особливості мотиваційної готовності до школи дитини старшого дошкільного віку

  Курсовая работа >> Психология
  Коли ми говоримо про свідомість в контексті психодіагностики, то маємо на увазі довільність, внутрішній вольовий контроль і володіння мовою основних пізнавальних процесів дитини, його сприйняття, уваги, пам'яті, уяви, мислення [3 c 53]
 15. Психологічні особливості розвитку особистості дитини дошкільного віку

  Реферат >> Психология
  Упродовж усього періоду дошкільного дитинства (від трьох до семи років) продовжується інтенсивне дозрівання організ­му дитини, що створює необхідні передумови для більшої самостійності, засвоєння нових форм соціального досвіду внаслідок виховання та навчання
 16. Особливості розвитку емпатії у дітей молодшого шкільного віку

  Дипломная работа >> Психология
  Соціально-економічні і політичні процеси, що відбуваються в Україні, зумовили зміни в моральній атмосфері суспільства Утвердження демократичних норм суспільного життя висуває нові вимоги до духовного розвитку дитини, її підготовки до життя В контексті наукових теорій духовного розвитку особистості, основою яких є концептуальні положення М М Бахтіна, М О Бердяєва, В І Вернадського, В С Соловйова, П А Флоренського, В Франкла, постає нове бачення психологічних проблем розвитку дитини, починаючи з ранніх етапів її становлення
 17. Особливості мотивів поведінки дошкільників

  Курсовая работа >> Психология
  Вивчення мотивів поведінки людини, його мотивації заслужено займає центральне місце в психолого-педагогічній науці у зв'язку з його величезним значенням для вирішення науково-практичних і теоретичних питань Мотивація, забезпечує активізацію і цілеспрямованість поведінки, виконує, таким чином, повною мірою і регуляторну функцію, обумовлюючи суть психології особи Становлення і формування особи тісно пов'язане з формуванням усе більш стійкої поведінки в позитивно мотивованій, спочатку особисто значущій діяльності Ще в дитячому віці людина вступає в систему громадських стосунків, починає взаємоді
 18. Психологічні особливості формування Я-образу у дошкільників

  Курсовая работа >> Психология
  Дошкільне дитинство великий відрізок життя дитини Дошкільний вік, як писав А Н Леонтьєв, - це період первинного фактичного складу особи Саме в цей час відбувається становлення основних особових механізмів і утворень Розвиваються тісно пов'язані один з одним емоційна і мотиваційна сфери, формується самосвідомість
 19. Програма діагностики пізнавальних психічних процесів дітей молодшого шкільного віку

  Дипломная работа >> Психология
  У дітей шкільного віку відчуття вже настільки злиті з складнішим видом чуттєвого пізнання – сприйманням, що вивчати їх окремо неможливо Спеціально вивчався розвиток звуковисотного слуху (О М Леонтьєв), тонкості розрізнення колірних і звукових відтінків у процесі навчання зображальної і музичної діяльності Дослідження показали, що з віком удосконалюється не стільки абсолютна і розрізняльна чутливість дітей, скільки вміння використати різноманітність відтінків кольорів і звуків, що сприймаються, для осмислення художньої картини і музичного твору, для передавання їх у власній зображальній діяльн
 20. Розвиток творчих здібностей у дітей молодшого шкільного віку

  Курсовая работа >> Педагогика
  Проблема розвитку творчості і творчих здібностей учнів хвилювала в різні часи не тільки відомих педагогів, але й дослідників, мислителів, філософів, науковців. Якщо говорити про творчість дитини, слід наголосити, що учні найчастіше не створюють щось зовсім нове, але створення, відкриття суб’єктивно нового для дитини вже є проявом творчості.
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.18617510795593