Рекомендуем ознакомиться

Логика->Реферат
Логистика – это наука о планировании, контроле и управлении транспортированием, складированием и другими логистическими операциями, совершаемыми в про...полностью>>
История->Реферат
Крупная, высокая болотная птица высотой 85-115 см и размахом крыльев свыше 150—175 см. Вес птицы 2,050-2,640 г. [2] Оперение большей части тела белое,...полностью>>
Маркетинг->Книга
Особенности РД". Общая характеристика РД. Сфера РД. Участники РД, их характеристика и функции. Рек­ламодатель. Рекламопроизводитель. Рекламораспростра...полностью>>
Астрономия->Реферат
Основні державні ознаки Криму зводяться до такого: 1) Крим є державним утворенням – республікою; 2) він має Конституцію; 3) як регіональна діє система...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Особливості спрямованості особистості та її статусу в системі міжособистісних відносин

  Курсовая работа >> Психология
  Більшу частину свого життя особистість проводить у групі І велике значення займаного в групі положення Становлення особистості індивіда не може розглядатися у відриві від суспільства, у якому він живе, від системи відносин, у які він включається За словами К Маркса, суспільство "не складається з індивідів, а виражає суму тих зв'язків і відносин, у яких ці індивіди перебувають друг до друга"
 2. Роль міжособистісних відносин у становленні колективу

  Курсовая работа >> Психология
  Її дослідження має важливе значення, як для теорії психологічного розвитку людини, так і для суспільної практики, будь то дослідження психології людських взаємин у чи суспільстві вивчення міжособистісних відносин у малій групі і колективі
 3. Конфлікт у міжособистісних відносинах

  Реферат >> Психология
  В найпростіших конфліктних ситуаціях можливо і без спеціальних знань уникнути конфлікту, призвичаїтись до нього та навіть жити в ньому, не руйнуючи міжособистісні відносини. Чи, зорієнтувавшись у конфлікті, прийняти рішення, що краще зробити і як саме вчинити.
 4. Методика діагностики особистості і міжособистісних відносин підлітків та юнаків

  Реферат >> Психология
  В умовах творення Української держави особливої актуальності набувають проблеми виховання і самовиховання творчої особистості Сучасна школа вимагає докорінного переосмислення парадигми навчання і виховання, освоєння прогресивних технологій духовного становлення особистості учня, створення умов для його самореалізації Перехід до особистісно - орієнтованого підходу до навчання і виховання неможливий, якщо він не буде будуватись на міцному фундаменті знань про людину, на психологічній науці
 5. Особливості особистісного прийняття батьками дітей з особливими потребами

  Дипломная работа >> Психология
  Методи дослідження: теоретичні – аналіз літературних джерел, узагальнення та систематизація; емпіричні – методика «Діагностика батьківського ставлення» (А Я Варга, В В Столін), методика «Сімейна соціограма» (Е Г Ейдеміллер, І М Нікольська)
 6. Особливості впливу сучасної сім’ї на девіантну поведінку молоді

  Курсовая работа >> Психология
  Актуальність данної теми обумовлена тим, що девіація в різних формах є дуже поширеним явищем Тенденція до відхилення від загальноприйнятих правил поведінки має давню історію, вона з'явилася одночасно з зародженням людства Уже тоді суспільство ставило на її шляху якісь перешкоди, що утримували людей від учинків, що суперечать уявленням людей про правила поведінки На мій погляд, вивчення причин виникнення конфліктів у родині є необхідним і дуже важливим І в даній роботі ми вивчаємо природу конфліктів у молодій родині в період первинної адаптації
 7. Соцiально-психологiчна робота в органах внутрiшнiх справ

  Дипломная работа >> Социология
  В 90-ті роки особливо посилюється увага до проблем соціальної роботи в органах внутрішніх справ Зокрема, було визнано, що ефективність службової діяльності особового складу МВС в значній мірі залежить від рівня соціальної захищеності працівників органів внутрішніх справ, психологічного супроводження їх службової діяльності
 8. Міжособистісні стосунки у підлітковому віці як психологічна проблема

  Курсовая работа >> Психология
  Актуальність теми дослідження Спілкування і взаємодія людей відбувається в різноманітних формуваннях і об’єднаннях, які в соціальній психології визначаються як групи Група – це відносно стала спільність людей, становище якої в суспільстві зумовлене рівнем життєдіяльності її членів
 9. Психологічні причини дезадаптації молодих підлітків у міжособистісних стосунках

  Курсовая работа >> Психология
  У сучасних умовах кризи соціалізація підлітка набуває гострого характеру Дитині необхідна підтримка в його адаптації в суспільстві, в прагненні реалізувати себе, навчитися спілкуванню, самовихованню Психологами зафіксована постійна тривога школяра, яку викликають навчальне навантаження (перенавантаження), низькі бали, несправедливий вчитель, який не взмозі дійти до кожного учня, невлаштованість сім’ї, вулиці, де дитина попадає “на лічильник” (кримінальний прийом) або в руки наркоманів, токсикоманів
 10. Психологічні особливості тривожності дитини старшого дошкільного віку та їх вплив на статусне по

  Реферат >> Психология
  Тривожність як властивість особистості багато в чому обумовлює поведінку суб’єкта. Існує певний рівень тривожності – природна й обов'язкова особливість активної діяльності особистості. В кожної людини існує свій оптимальний або бажаний рівень тривожності – це так звана корисна тривожність, призначенням якої є забезпечення безпеки суб’єкта на особистісному рівні.
 11. Психологічні особливості неформальних лідерів у групі дітей середнього шкільного віку

  Курсовая работа >> Психология
  Робота містить огляд вітчизняних і закордонних літературних джерел, присвячених проблемам лідерства в малих групах Крім того, виробляється опис проведеного психодиагностичного дослідження, представлені отримані емпіричні матеріали, їхня обробка й аналіз, а також сформульовані на їхній основі висновки і рекомендації
 12. Вплив гендерних стереотипів на характер та ефективність спілкування

  Курсовая работа >> Психология
  Актуальність дослідження Сучасний етап розвитку суспільства характеризується суттєвими змінами у системі гендерних відносин, внаслідок чого, з одного боку, відкриваються можливості для їх оптимізації, а з іншого — виникає ризик порушень формування гендерної ідентичності у підростаючого покоління
 13. Роль міжособистісних стосунків в становленні трудового колективу

  Курсовая работа >> Психология
  Трудовий (виробничий) колектив або робоча група належать до вищого рівня розвитку організацій (груп) Це соціальна група, спільність людей, об’єднаних сумісною діяльністю, спільною метою та інтересами, взаємною відповідальністю, товариськими стосунками і взаємодопомогою Єдність змісту і форм діяльності породжує спільність психологічних рис трудового колективу, передовсім "групової свідомості"
 14. Психологічні якості працівників та їх використання у процесі менеджменту

  Реферат >> Психология
  Керівництво спільною діяльністю людей відбувається в системі міжособистісних відносин, яким властиві взаємозалежність, доцільність, упорядкованість, підпорядкованість, результативність, комунікативність, динамізм Вони зумовлюють такі функціональні обов'язки менеджера: визначення цілей; організування; відповідальність за результати; координування (хто, що, коли, де і як повинен робити); контролювання спільних та індивідуальних дій (хто, що, коли, де і як робить); мотивування колективних та індивідуальних дій; здійснення комунікативних зв'язків між колективом (самостійною ланкою організації) та
 15. Залежність схильності до суїциду від соціометричного статусу старшокласників

  Курсовая работа >> Психология
  Актуальність дослідження. Проблема суїцидальної поведінки є однією з важливих для сучасної України. Наша країна відноситься до держав із високим рівнем суїцидальної активності, а за останні 10 років рівень самогубств зріс майже вдвічі. У 2007 році смерть в результаті самогубства за чисельністю випередила смерть від інфекційних хвороб, хвороб ендокринної системи, смерть від гострого інфаркту міокарду та алкогольного цирозу печінки.
 16. Вплив комунікативних здібностей на соціометричний статус дитини старшого дошкільного віку в груп

  Реферат >> Психология
  В умовах розбудови української державності, становлення України як демократичного суспільства на міжнародній арені, все актуальнішою постає проблема розвитку творчої особистості її громадян. У зв’язку з цим, виявлення і розвиток творчої обдарованості особистості має велике значення як для державотворення, так і для самореалізації конкретної людини.
 17. Вплив комунікативних здібностей на соціометричний статус дошкільника

  Курсовая работа >> Психология
  У відповідності до Конвенції про права дитини (1989) “освіта дитини має бути спрямована на розвиток особистості, талантів, розумових, фізичних здібностей дитини в їх найповнішому обсязі ” (стаття 29) Під здібностями розуміються, як правило, такі особливості людини, які забезпечують високі досягнення в діяльності, визначають придатність до її конкретного виду Зараз обдарованість нерідко визначається як здатність до видатних досягнень у певній соціально-значущій сфері людської діяльності
 18. Соціальні стереотипи і їх роль у сприйманні людиною людини

  Курсовая работа >> Психология
  Ми всі живемо в світі стереотипів Саме стереотипи в значній мірі визначають моральні норми, формують політичні, релігійні і світоглядні концепції Поведінкові стереотипи теж дуже різноманітні й багато в чому визначають нашу поведінку, наші думки і ставлення до навколишнього Завдяки цим стереотипам ми чітко знаємо, як себе вести в тому чи іншому випадку; знаємо, що погано і що добре; знаємо, хто правий, а хто не правий Знаємо, але це не означає, що так і є насправді тому, що стереотипи, на яких засновані наші судження, можуть бути сформовані на помилкових передумовах або певних, не завжди обґру
 19. Психологічні особливості дітей з неповних сімей

  Курсовая работа >> Психология
  Актуальність дослідження Проблематика сім’ї – її соціально-психологічні характеристики, що пов’язані з динамікою сімейних відносин, особливостями їх впливу на розвиток особистості дитини, надання психологічної допомоги сім’ям у важких ситуаціях є стабільно актуальною у психолого-педагогічній науці від початку ХХ ст
 20. Психологічні особливості агресивної поведінки дітей молодшого шкільного віку

  Курсовая работа >> Психология
  На сучасному етапі розвитку суспільства, незважаючи на велику кількість експериментальних, емпіричних і теоретичних досліджень стану агресивності, концептуальна розробка даного поняття в психологічній літературі залишається недостатньо розробленою
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.11736989021301