Рекомендуем ознакомиться

Бухгалтерский учет и аудит->Реферат
Для получения необходимых сведений о ходе хозяйствен­ных процессов организуется хозяйственный учет Он возник из потребностей управления материальным п...полностью>>
Бухгалтерский учет и аудит->Реферат
В Послании Президента Республики Казахстан к своему народу «Казахстан-2030» подчеркивается, что конечной целью развития нашей страны является экономич...полностью>>
Бухгалтерский учет и аудит->Реферат
«Бухгалтерский учет нередко называют языком бизнеса И это действительно так, в бухгалтерском учете и отчетности обобщается результаты деятельности и т...полностью>>
Бухгалтерский учет и аудит->Контрольная работа
Бухгалтерский учёт − основное звено формирования экономической политики, инструмент бизнеса, один из главных механизмов управления процессами производ...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Особливості розвитку емоційно-комунікативної діяльності у дітей старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку

  Курсовая работа >> Психология
  Діти із затримкою психічного розвитку - це особлива категорія дітей з органічними й функціональними порушеннями нервово-психічних процесів, що зумовлюють уповільненість темпу розвитку психіки дитини, що проявляється в недостатності загального запасу знань, нестійкості уваги, поверховості сприймання, ослабленій пам’яті, незрілості мислення, швидкій втомлюваності під час пізнавальної діяльності [8] Багаточисельні дослідження (Л Виготський, В Кузьмін, К Лебединська, М Певзнер та ін) підтвердили, що інтелектуальна недостатність негативно впливає на стан емоційно-вольової та комунікативної сфер, сп
 2. Особливості діагностики і корекції затримки психічного розвитку в молодшому шкільному віці

  Курсовая работа >> Психология
  Актуальність теми Реформування системи освіти в Україні у відповідності до Державної національної програми “Освіта Україна ХХІ століття” і пов’язані з ним зміни в змісті шкільного навчання ставлять високі вимоги до нервової системи організму дітей та підлітків, який перебуває в процесі росту і розвитку, що спонукає дбайливо ставитись до психічного здоров’я учнів, усувати навчальне перевантаження Це пов'язано насамперед зі значним погіршенням протягом останнього десятиріччя як соматичного, так і психічного здоров’я
 3. Психологічні особливості дітей з затримкою психічного розвитку

  Дипломная работа >> Психология
  У дослідженнях останніх років відмічається тривожна тенденція зростання кількості дітей з відхиленнями фізичного та психічного здоров'я, які зумовлюються біологічними, екологічними, соціально-психологічними та іншими чинниками, а також їх поєднанням Значну частину серед цих дітей займають діти із затримками психічного розвитку (ЗПР), яких на фоні загального погіршення дитячого здоров'я стає дедалі більше Зростаюча громадська тривога за стан та положення в школі дітей з різними вадами психічного розвитку, визнання необхідності посилення психолого-педагогічного впливу на покращання та збереженн
 4. Психокорекція дітей молодшого шкільного віку з проблемами в поведінці

  Курсовая работа >> Психология
  Життєдіяльність людей у сучасних умовах супроводжується впливом на них зростаючої кількості несприятливих чинників (соціальних, психологічних, екологічних та ін ), Що впливають на фізичне і психічне здоров'я, обумовлюють різноманітні розлади психіки Зокрема, дослідники відзначають значне збільшення кількості дітей молодшого шкільного віку з порушеннями психічного розвитку Відповідно до клінічних спостережень для дітей з порушеннями психічного розвитку характерні інфантильні істероїдні прояви (тривожність, імпульсивність, психомоторне розгальмування) і прояви емоційно-вольової дисгармонії (пси
 5. Соціально-психологічна компетентність дітей дошкільного віку

  Курсовая работа >> Психология
  1 На основі аналізу наукових джерел з теми дослідження розкрити сутність понять "соціалізація", "соціально-психологічна компетентність", "механізми соціалізації", виявити механізми і джерела соціалізації, дослідити їх зв’язок із стадіями соціалізації, розглянути і дослідити ефективність активних засобів у формуванні соціально-психологічної компетентності
 6. Дитячо-батьківські відносини та креативність дітей дошкільного віку

  Дипломная работа >> Психология
  Оскільки реформування змісту та гуманізація цілей освіти України є складовою процесу оновлення світових та європейських освітніх систем, на часі реалізації компетентнісної парадигми, яка орієнтує педагогів на впровадження у педагогічну практику цілісного підходу до розвитку особистості Очікування суспільства пов’язані сьогодні насамперед з формуванням життєздатної, гнучкої, свідомої, творчої людини Починати розв’язання цих проблем слід із дошкільного дитинства, оскільки саме в цей віковий період закладається фундамент оптимістичного світобачення; формуються уявлення дитини про свої права та о
 7. Вплив соціального оточення на поведінку дошкільника

  Курсовая работа >> Психология
  Актуальність дослідження Дошкільне дитинство – короткий, але важливий період ствердження особистості В ці роки дитина отримує початкові знання про навколишній світ, у неї починає формуватися певне відношення до людей, до праці, виробляються навички і звички правильної поведінки, складається характер У вітчизняній системі народної освіти особлива увага приділяється моральному вихованню, підростаючого покоління Одним із напрямків у моральному розвитку дитини є виховання культури поведінки
 8. Генетика людини. Основи загальної генетики. Курс лекций

  Конспект >> Биология
  Галузь біології, яка вивчає явища спадковості та мінливості живих організмів, називається генетикою. Наука генетика поділяється на загальну та спеціальну, або прикладну частини. Загальна генетика вивчає закони, закономірності та механізми спадковості та мінливості, спільні для усіх живих організмів.
 9. Теоретичний аналіз понять "діти з вадами розвитку", "діти з вадами функцій", "діти з відхиленнями у стані здоров'я", "неповносправні особи"

  Курсовая работа >> Социология
  Актуальність дослідження Одним із найважливіших чинників прогресивного розвитку суспільства є гуманне, милосердне та дбайливе ставлення до дітей і молоді, які позбавлені можливості вести повноцінне життя внаслідок вад фізичного та психічного розвитку
 10. Діагностика раннього дитячого аутизму

  Реферат >> Психология
  Сучасні дослідження свідчать, що у світі зростає кількість дітей, які страждають від тяжкого порушення розвитку – аутичного синдрому Тому в останні десятиріччя в коло наукових досліджень дефектології потрапляє аномалія психічного розвитку за типом раннього дитячого аутизму (РДА) Цією проблемою все більше цікавляться психіатри (особливо дитячі), психологи, педагоги «Аутизм - це відлюдькуватість, бар’єр у взаєминах з іншими, проте і відчайдушна потреба в спілкуванні, і водночас страх перед ним Аутизм – це неспроможність знайти в собі сенс власного існування через відчуття мінімальної безпеки, н
 11. План роботи практичного психолога дошкільного навчального закладу на 2009 – 2010 навчальний рік

  Учебное пособие >> Психология
  Орієнтація освіти на гуманістичні принципи навчання і виховання дитини та забезпечення відповідних умов допомагають створенню відповідної моделі соціальної компетентності людини, яка б дозволяла їй оптимально вирішувати складні питання своєї життєтворчості, успішно досягати індивідуальних і суспільних цілей
 12. Особливості спілкування молодших школярів

  Реферат >> Астрономия
  І. Важливим елементом людського співжиття взаємин є психічні контакти і спілкування. Потреба у контакті з подібними до себе існує й у тваринному світі, однак спілкування – це величезний дар набуток суспільного буття людини. Завдяки спілкуванню людина пізнає світ, власну духовність, підтримує психологічний зв’язок з іншими людьми через масові засоби комунікації й безпосередні контакти на вулиці, у театрі й кіно.
 13. Психічний розвиток дитини-дошкільника в інтернатних закладах

  Курсовая работа >> Психология
  Виховання дітей - це віддача особливих сил, сил духовних Людину ми створюємо любов'ю - любов'ю батька до матері і матері до батька, любов'ю батька і матері до людей, глибокою вірою в гідність і красу людини Прекрасні діти виростають у тих родинах, де мати і батько люблять один одного і разом з тим люблять і поважають людей
 14. Особливості стресових станів у дітей різного віку

  Курсовая работа >> Психология
  Об’єктом нашого дослідження є діти в різних вікових категоріях що опинились в стресових ситуаціях, різної тривалості та складності Коли в сім’ї або в школі є травмована дитина, вчителі або батьки часто не знають як себе з нею вести та яку допомогу надати, батьки таких дітей частіш за все також являються травмовані А доросла людина, яка не взмозі допомогти в першу чергу собі, тим більше не здатна надати відповідну допомогу своїй дитині Завдані стихійні лиха, катастрофи та міжнаціональні війни, зріст насилля з очивидністью показали яка важлива готовність батьків та педагогів до надання допомоги
 15. Методи вікової та педагогічної психології

  Шпаргалка >> Психология
  Вікова психологія — галузь психологічної науки, яка вивчає особливості психічного розвитку людини на різних вікових етапах індивідуального розвитку людини (онтогенез) Предметом дослідження вікової психології є вікова динаміка, закономірності, фактори, умови, механізми становлення, формування та розвитку особистості Вікова психологія вивчає загальні закономірності, особливості виникнення і розвитку психічних процесів і властивостей і зумовлену віком динаміку співвідношень між ними; причини та закономірності переходу від одного вікового періоду до наступного; становлення різних видів діяльності
 16. Причини десоціалізації дітей в Україні

  Учебное пособие >> Социология
  Згідно з найпоширенішим визначенням, соціально-психологічна десоціалізація (від лат socialis - суспільний) - характеристика це процес входження індивіда в суспільство, соціалізації особистості активного засвоєння ним соціального досвіду, соціальних ролей, норм, цінностей, необхідних для успішної життєдіяльності в даному суспільстві У процесі десоціалізації в людини формуються соціальні якості, знання, вміння, відповідні навички, що дає їй змогу стати дієздатним учасником соціальних відносин Десоціалізація відбувається як за умов стихійного впливу на особистість різних обставин життя, так і за
 17. Виховання в сімї як першооснова інтелектуального розвитку особистості молодшого школяра

  Дипломная работа >> Педагогика
  «Діти – живі квіти землі» – так поетично виразив глибоку думку А.М. Горький. А вирощують ці квіти насамперед у родині: батьки самою природою призначені і суспільством уповноважені бути першими вихователями своїх дітей. Саме вони разом зі школою допомагають дітям набратися сил і розуму, освоїти основи людської культури, підготуватися до самостійного життя і праці.
 18. Ранній дитячий аутизм (діагностика і корекція)

  Реферат >> Психология
  Ранній дитячий аутизм - особлива аномалія психічного розвитку, якій характерні стійкі і своєрідні порушення комунікативної поведінки, емоційного контакту дитини з навколишнім світом і вміння правильно реагувати на зовнішні ситуації Основна ознаку аутизму, неконтактність дитини, виявляється зазвичай рано, вже на першому році життя, але особливо чітко у віці 2-3 років в період першої вікової кризи
 19. Профілактика та корекція поведінки підлітків

  Курсовая работа >> Психология
  Актуальність теми Дестабілізація економіки, спад виробництва, зниження життєвого рівня в країні, руйнування старої системи цінностей і стереотипів, що регулювали відносини особистості з суспільством, – все це хворобливо переживається населенням, відображаючись на його соціальному самопочутті Соціальні кризові процеси, що відбуваються в сучасному суспільстві, негативно впливають на психологію людей, породжує тривожність і напруженість, озлобленість, жорстокість і насильство Важкий економічний стан країни привів наше суспільство до серйозних труднощів і внутрішніх конфліктів, до значного збільш
 20. Негативні емоції у дітей 11-13 місяців як прояв прив’язаності до батьків

  Курсовая работа >> Психология
  Актуальність У наш час увага багатьох психологів притягнута до проблем раннього дитинства Цей інтерес далеко не випадковий, т я виявляється, що перші роки життя є періодом найбільш інтенсивного розвитку, періодом, коли закладається фундамент фізичного, психічного і морального здоров`я І від того, в яких умовах він буде протікати, багато в чому залежить майбутнє дитини Цікаво відзначити, що якщо історія інтересу природодослідників до вивчення особливостей поведінки дитинчат тварин налічує декілька сторіч, на розвиток психіки немовляти увагу вчених звернуто порівняно нещодавно, менше століття т
Страницы: следующая →

1 2 3
Generated in 0.063485145568848