Рекомендуем ознакомиться

Строительство->Реферат
Существенное повышение качества строительных материалов, изделий и конструкций может быть достигнуто при условии совершенствования производства и мето...полностью>>
Экономико-математическое моделирование->Реферат
Предмет экономического анализа - хозяйственные процессы предприятий, объединений, ассоциаций, социально-экономическая эффективность и конечные финансо...полностью>>
Экономика->Курсовая работа
В современных рыночных условиях необходимым условием успешного функционирования фирмы является повышение конкурентоспособности ее продукции (работ, ус...полностью>>
Экономика->Курсовая работа
Выбранная для данной курсовой работы тема является актуальной, т к общепроизводственные расходы занимают важное место в общей системе учета промышленн...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Особливості особистісного прийняття батьками дітей з особливими потребами

  Дипломная работа >> Психология
  Методи дослідження: теоретичні – аналіз літературних джерел, узагальнення та систематизація; емпіричні – методика «Діагностика батьківського ставлення» (А Я Варга, В В Столін), методика «Сімейна соціограма» (Е Г Ейдеміллер, І М Нікольська)
 2. Потенціальний розвиток дітей з особливими потребами

  Курсовая работа >> Социология
  Актуальність теми В Україні спостерігається тенденція до зростання чисельності дітей з функціональними обмеженнями унаслідок зниження рівня медичного обслуговування, росту наркоманії та алкоголізму, підвищення екологічної небезпеки
 3. Соціальні установки щодо ставлення до людей з особливими потребами

  Курсовая работа >> Социология
  Актуальність теми Реалізація прав людини в сфері праці та її соціального захисту є ознакою будь-якого демократичного суспільства, країни з соціально орієнтованою економікою Стратегічний курс на побудову соціальної правової держави, інтегрованої у світовий економічний простір, що обрала Україна, потребує наближення вітчизняної гуманітарної політики до соціальних стандартів, які застосовуються у світовій практиці відносно різних категорій населення і спрямовані на забезпечення гідного життя людини Однією з категорій, яка є певним індикатором рівня соціальної зрілості держави і суспільства, є ін
 4. Психологічні особливості конфліктів батьків і дітей

  Дипломная работа >> Психология
  Актуальність проблеми. У даний час Україна переживає складні соціально-економічні зміни, які істотно відбиваються на становищі всіх елементів соціальних структур, зокрема сім’ї. Сім’я є найменшим осередком суспільства, що постійно відчуває на собі безпосередньо чи опосередковано ті зміни, які відбуваються у країні та відповідно сама накладає відбиток на розвиток суспільства.
 5. Психологічні особливості релігійних аддиктів

  Дипломная работа >> Психология
  Актуальність теми дослідження Перехід до нових форм державного керування в Україні виявив суперечливість правової бази, що регулює державно-релігійні відносини Безмежна воля совісті й релігійних організацій, закріплена в законодавстві, породила ситуацію, якою скористалися різні деструктивні релігійні утвори, секти Їхня діяльність настільки широко розвернулася на території України, що тепер необхідно розглядати проблему негативного впливу таких груп на життя й здоров'я громадян і суспільства, а в цілому — на безпеку держави Тоталітарні секти в Україні, що культивують асоціальність, заперечуючи
 6. Вплив молодіжних субкультур на формування особистісного "Я" в період ранньої юності

  Курсовая работа >> Психология
  Кожне покоління має право в нагороду за свою працю і корисну діяльність шити собі штани на свій смак і сидіти на стільцях , які йому подобаються І вішати на стіни те, що йому хочеться, а не те, що викликає відразу
 7. Психологічні особливості внутрішньоособистісних конфліктів

  Курсовая работа >> Психология
  Актуальність роботи Відомо, що рівень і ефективність життя людини, її діяльності залежать від багатьох причин — від рівня розвитку афективно-вольової сфери, від самосвідомості індивіда, його ставлення до власного «Я» і «не-Я», системи його оцінок і самооцінок і ін Індивід стає особистістю, розпредмечуючи, за образним виразом А В Петровського, великий шар життя; і чим глибше він проникне в цей шар, тим більш багатшим буде життя Однак сфера почуттів, що переживає людина, емоційний фон її життя залежить великою мірою від її життєдіяльності Але саме в цій сфері і виникають багато протиріч [2, 16,
 8. Періодизація особистісного розвитку згідно концепції Еріка Еріксона

  Реферат >> Психология
  Уявлення про особистість у різних концепціях і теоріях дуже різні Однак, в останні десятиліття підсилюється тенденція до інтегрованого, цілісного розгляду особистості з позицій різних теорій і підходів, і тут намічається також інтегративна концепція розвитку, що приймає до уваги погоджене, системне формування і взаємозалежні зміни всіх тих сторін особистості, акцент на яких робився в руслі різних теорій і підходів Однією з таких концепцій стала теорія, що належить американському психологу Е Еріксону, у якій, більш ніж в інших, дана тенденція виявилася вираженою
 9. Особистість моряка

  Реферат >> Психология
  Від народження людина має всі необхідні для існування якості, які взаємопов’язані між собою і мають свої характеристики Ці якості називаються психічними ознаками Кожна психічна ознака є часткою структури психіки, визначаючи суть людини, і дозволяє їй бути органічно зв’язаною з природою, дієздатною для виживання у будь-яких умовах і вирішувати поставлені перед нею завдання Психіка має сильні сторони – основні, і слабкі – допоміжні
 10. Особливості подружніх конфліктів

  Дипломная работа >> Психология
  У даний час Україна переживає складні соціально-економічні зміни, які істотно відбиваються на становищі всіх елементів соціальних структур, зокрема сім’ї Сім’я є найменшим осередком суспільства, що постійно відчуває на собі безпосередньо чи опосередковано ті зміни, які відбуваються у країні та відповідно сама накладає відбиток на розвиток суспільства Процес формування, становлення та розвитку сучасної української сім’ї проходить у складних і суперечливих умовах, на фоні яких відбувається погіршення фізичного і психічного стану здоров’я людей, зростання міжособистісної ізоляції, агресивності, н
 11. Особливості взаємовідносин у молодого подружжя: психологічний аспект

  Дипломная работа >> Психология
  Сучасна сім’я та її проблеми є об’єктом дослідження ряду наук – психології, педагогіки, соціології, демографії, економіки Вчені вивчають динаміку емоційних відношень в шлюбі, причини самотності в сім’ї та її розпад, особливості сімейного виховання дітей Домінуючими в дослідженнях є подружні стосунки, які ґрунтуються на вільному виборі, саме вони є центральними у сім’ї
 12. Особливості впливу сучасної сім’ї на девіантну поведінку молоді

  Курсовая работа >> Психология
  Актуальність данної теми обумовлена тим, що девіація в різних формах є дуже поширеним явищем Тенденція до відхилення від загальноприйнятих правил поведінки має давню історію, вона з'явилася одночасно з зародженням людства Уже тоді суспільство ставило на її шляху якісь перешкоди, що утримували людей від учинків, що суперечать уявленням людей про правила поведінки На мій погляд, вивчення причин виникнення конфліктів у родині є необхідним і дуже важливим І в даній роботі ми вивчаємо природу конфліктів у молодій родині в період первинної адаптації
 13. Особливости впливу родини на розвиток особистості молодшого школяра

  Курсовая работа >> Психология
  З перших днів появи дитини на світ сім’я покликана готувати її до життя та практичної діяльності, в домашніх умовах забезпечити розумну організацію її життя, допомогти засвоїти позитивний досвід старших поколінь, набути власного досвіду поведінки і діяльності.
 14. Особливості міжособистісного спілкування у підлітків

  Курсовая работа >> Психология
  Актуальність теми: для дитини період з 10 до 15 років (підліток) - це найважчий з усіх дитячих віків, що являє собою період становлення особистості Разом з цим, це найвідповідальніший період, оскільки у цьому віці закладаються основи моральності, формуються соціальні установки, відношення до себе, до людей, до суспільства Крім того на даному етапі життя, стабілізуються риси характеру й основні форми міжособистісної поведінки Головні мотиваційні лінії цього вікового періоду, що пов’язані з активним прагненням до особистісного самовдосконалення, - це самопізнання, самовираження й самовдосконале
 15. Особливості розвитку емпатії у дітей молодшого шкільного віку

  Дипломная работа >> Психология
  Соціально-економічні і політичні процеси, що відбуваються в Україні, зумовили зміни в моральній атмосфері суспільства Утвердження демократичних норм суспільного життя висуває нові вимоги до духовного розвитку дитини, її підготовки до життя В контексті наукових теорій духовного розвитку особистості, основою яких є концептуальні положення М М Бахтіна, М О Бердяєва, В І Вернадського, В С Соловйова, П А Флоренського, В Франкла, постає нове бачення психологічних проблем розвитку дитини, починаючи з ранніх етапів її становлення
 16. Особистісна тривожність молодших школярів

  Курсовая работа >> Психология
  2 1 Визначення шкільної тривожності у дітей молодших класів, визначення співвідношення систем навчальної взаємодії, які впливають на неї Методика «Шкала явної тривожності СМAS», в адаптації А М Прихожан
 17. Особливості психокорекції сімейних взаємовідносин між батьками та дітьми-підлітками

  Курсовая работа >> Психология
  Останнім часом доводиться чути численні нарікання типу: “Як сильно змінилась сучасна молодь: палить, п’є, грубо висловлюється, ні поваги до старших, ні сорому… А було ж колись зовсім по-іншому…” Важко з цим не погодитись, адже це є важливою проблемою сучасного суспільства Та ж звідки це? Де ж криються витоки соціально-несхвальної поведінки молоді? – Спадковість? Але ж старші покоління були зовсім іншими: ввічливими, сором’язливими, поважаючими старших… Виховання? І на згадку приходить сім’я, де людина отримує свій перший досвід соціальної взаємодії Причому деякий час сім’я залишається єдиним
 18. Особливості психологічної готовності жінки до материнства

  Дипломная работа >> Психология
  Актуальність дослідження Проблема материнства в останній час набуває дедалі більш дисциплінарного характеру, стаючи важливим предметом дослідження не тільки в науках традиційно маючих до неї безпосереднє відношення (медицина, фізіологія, біологія поведінки), але і в гуманітарних науках, таких як історія, культурологія, соціологія, психологія
 19. Батьківська поведінка та її вплив на особистість

  Курсовая работа >> Психология
  Актуальність роботи З самого народження людина потрапляє в суспільство Він росте, розвивається і вмирає в ньому На розвиток людини впливає безліч різних чинників, як біологічних, так і соціальних Головним соціальним фактором, що впливає на становлення особистості, є сім'я Сім'ї бувають абсолютно різними У залежності від складу сім'ї, від відносин у родині до членів сім'ї і взагалі до оточуючих людей людина дивиться на світ позитивно чи негативно, формує свої погляди, будує свої відносини з оточуючими Відносини в родині впливають також на те, як людина надалі будуватиме свою кар'єру, по якому ш
 20. Особливості компонентів подружньої сумісності та задоволеності шлюбом

  Курсовая работа >> Психология
  Актуальність теми Сім’я є необхідним елементом соціальної структури людського суспільства, важливим інститутом соціалізації особистості Негативні тенденції розвитку сучасної сім’ї (збільшення кількості розлучень за психологічними мотивами, зменшення народжуваності, рольове перевантаження молодого подружжя та ін ) викликають занепокоєння фахівців різних галузей науки, а також актуалізують практичні соціально-психологічні дослідження закономірностей функціонування сучасної сім’ї, ефективних форм і методів психологічної допомоги сучасному подружжю
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.051335096359253