Рекомендуем ознакомиться

Государство и право->Реферат
Создание конкурентоспособного предприятия всегда связано с людьми, которые работают на предприятии Организация возможностей фирм заключена в новых мет...полностью>>
Банковское дело->Курсовая работа
Актуальность данной темы заключается в том, что владелец ценной бумаги получает доход от ее владения и распоряжения Доход от распоряжения ценной бумаг...полностью>>
Культура и искусство->Реферат
Отечественная культура на протяжении всех веков ее формирова­ния неразрывно связана с историей России Наше культурное насле­дие, складывалось в процес...полностью>>
Промышленность, производство->Лекция
Право предприятий на самостоятельность заставляет изучать, знать и применять в своей практике принятые во всем мире «правила игры» Международное сотру...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Основні функції Національного банку України

  Реферат >> Банковское дело
  НБУ забезпечує накопичення та зберігання золотовалютних запасів та резервів держави, здійснює з ними операції. Він організує міжбанківські розрахунки на базі Центральної розрахункової палати. Діяльність НБУ взаємопов`язана з економічним розвитком України.
 2. Національний банк україни -центральний банк держави його роль у системі органів державної влади

  Реферат >> Астрономия
  Світова система центральних банків у їхньому сучасному вигля­ді створена відносно недавно. До середини XVІІІ ст. комерцій­ні і центральні банки не розрізнялися. З розвитком кредитної системи відбувається процес централізації банкнотної емісії в окре­мих великих комерційних банках.
 3. Національний Банк України: завдання, функції, мережа та структура

  Контрольная работа >> Банковское дело
  НБУ е державною власністю України і виступає виразником інтересів та завдань держави в сфері регулювання економіки; його правовий статус, функції, повноваження і принципи організації діяльності визначаються Конституцією України, Законом України "Про Національний банк України" (від 20 травня 1 р.
 4. Національний банк України організація функції та повноваження

  Курсовая работа >> Банковское дело
  Національний банк України - найважливіша ланка всієї банківської системи держави. На відміну від багатьох інших відомств, які постали на ґрунті колишніх республіканських чи союзних, НБУ являє собою принципово нову структуру. З’явившись відразу ж після проголошення незалежності, він став однією з її вагомих ознак.
 5. Статус та функції національного банку України

  Реферат >> Астрономия
  Національному банку України належить монопольне право на емісію грошей в обіг, а також випуск національних грошових знаків (банкнот, монет). Для друкування банкнот створено власну банкнотну фабрику. Карбування монет здійснюється в Україні на замовлення Національного банку.
 6. Контрольно-ревізійні функції Національного банку України

  Реферат >> Астрономия
  Національний банк України був створений 20 березня 1991 року на базі Українського республіканського банку Держбанку СРСР. До складу НБУ входять більш 20 департаментів та самостійних управлінь , функціями яких є розроблення політики центрального банку, проведення підготовчих дослідно-аналітичних робіт, здійснення операцій на кредитному й валютному ринках, а також робіт технічного та адміністративного характеру.
 7. Операції банків з готівкою. Емісійно-касова діяльність Національного банку України

  Контрольная работа >> Банковское дело
  До касових документів, які оформляються при проведенні касових операцій, належать: заява на переказ готівки, прибутково-видатковий касовий ордер, заява на видачу готівки, прибутковий касовий ордер, видатковий касовий ордер, грошовий чек, рахунки на сплату платежів та документи, встановлені відповідною платіжною системою для відправлення переказу готівки та отримання його у готівковій формі.
 8. Роль Національного банку України на ринку цінних паперів

  Реферат >> Астрономия
  В останні десятиріччя центральні банки країн із розвинутою ри­нковою економікою віддають перевагу такому інструменту грошо­во-кредитної політики, як проведення операцій із цінними паперами на відкритому ринку, що відповідає загальній тенденції переважно­го використання ринкових інструментів регулювання економіки.
 9. Національна валюта України

  Курсовая работа >> Экономика
  Після виборення Україною незалежності надзвичайно зросла актуальність вивчення проблем, пов’язаних з валютою і валютно-фінансовою системою Адже міцність фінансово-валютної системи країни визначає її економічну незалежність Крім того, рівень інтеграції валютно-фінансової системи країни з міжнародною валютно-фінансовою системою зумовлює ефективність існування різних форм міжнародної торгівлі, а значить, без сумніву впливає на рівень економічного розвитку будь-якої країни Україна має платіжний засіб (грошову одиницю) – українську гривню, яка є валютою В Україні є грошові знаки чужоземних держав,
 10. Національний банк України (4)

  Реферат >> Астрономия
  Національний банк України є юридичною особою, має відокремлене майно, що є об'єктом права державної власності та ïåðåáóâຠó éîãî ïîâíîìó ãîñïîäàðñüêîìó â³äàíí³ ³ ñòàòóòíèé êàï³òàë ó ðîçì³ð³ 10 ìëí ãðí , ÿêèé º äåðæàâíîþ âëàñí³ñòþ ³ ñëóæèòü äëÿ çàáåçïå÷åííÿ çîáîâ'ÿçàíü Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè
 11. Кредитний ринок України у 2010 році

  Курсовая работа >> Банковское дело
  Кредит і гроші, кредитний ринок і банки – тісно пов'язані один з одним поняття. У зв'язку з цим, при розгляді питання про кредитний ринок, слід звернути увагу на банківську і грошово-кредитну систему в цілому. Цікаво також поглянути на історію виникнення грошей і банків, а отже і на історію кредиту.
 12. Банківська система України (4)

  Курсовая работа >> Экономика
  У будь-якій державі, незалежно від економічної системи та способу організації суспільних відносин, банківська система відіграє ключову роль Недарма банківську систему порівнюють часто із кровоносною системою економіки держави Адже саме вона забезпечує економіку необхідним обсягом фінансових ресурсів, забезпечуючи вільний рух капіталу, розрахунки суб’єктів господарювання, кредитування економіки, а також реалізацію цілого ряду інших функцій та завдань Без розвинутої банківської системи неможливо навіть уявити собі розвинуту економіку держави
 13. Реформування и в перехідній економіці України

  Реферат >> Финансовые науки
  Реальні передумови для глибоко реформування адміністративно-командної економічної системи України, створення відкритої соціально орієнтованої ринкової економікм виникли після проголошення державного суверенітету України у серпні 1991 року Основою для вирішення цих завдань був її індустріальний, аграрно-технологічний, науковий та інтелектуальний потенціал-один з найважчих серед республік СРСР Разом з тим позитивні економічні процеси, які стали помітним у перший період незалежності, все більше уповільнювались під впливом економічної кризи, які дедалі загастрювались
 14. Основні риси перехідної економіки України

  Курсовая работа >> Экономика
  У багатьох публікаціях вітчизняних та зарубіжних економістів і політиків стверджується, що в Україні відбувається або повинен відбутися перехід до ринкової економіки та її різних моделей і що цей період триватиме довго (висловлюються думки, що після подолання економічної кризи перехідний етап становитиме декілька десятиліть) Інші учені стверджують, що головними ознаками перехідного періоду в Україні є перехід від індустріальної до постіндустріальної стадії соціально-економічного розвитку, від державного соціалізму до змішаної економіки; від одного способу виробництва до іншого, від одного баз
 15. Національні інтереси України в контексті стратегій Росії і НАТО

  Реферат >> Астрономия
  Над усім українським рухом ХІХ ст. ще й досі тяжіє обвинувачення в «культурництві». Вважається, що ніби-то українські діячі тієї доби свідомо ігнорували політичну сферу і через це «політизація» українського національного руху відбулася надто пізно – аж у 90-і роки ХІХ ст.
 16. Система бухгалтерського обліку в банках України

  Реферат >> Банковское дело
  Банки здійснюють свою діяльність на фінансових ринках і належать до категорії підприємств — фінансових посередників В Україні банківська система має дворівневу структуру, що відповідає моделі кредитної системи розвинутих країн: на першому рівні — Національний банк України, на другому — банки, які ведуть комерційну діяльність
 17. Розвиток грошово-кредитної системи в Україні

  Реферат >> Банковское дело
  В період становлення державної незалежності Україна першою почала в умовах економічної та фінансової кризи будувати власну грошову систему, набувати досвіду емісійної справи, опановувати складний механізм грошово-кредитної політики.
 18. Нецінові фактори, недискреційна фіскальна політика, соціальний захист. Центральний банк України

  Контрольная работа >> Экономика
  Загалом коливання цін зумовлюють такі зміни в обсязі видатків покупців - домогосподарств, фірм, держави та іноземців, що дають змогу прогнозувати зміни в реальному обсязі національного продукту Це означає, що підвищення цін за інших рівних умов зменшуватиме величину попиту на реальний обсяг виробництва Навпаки, зниження цін збільшуватиме цю величину Ситуацію, коли змінюється лише рівень цін, а інші чинники залишаються сталими, можна зобразити як рух від однієї точки до іншої по стабільній кривій сукупного попиту Проте якщо одна або кілька умов змінюються, то крива сукупного попиту переміщуєть
 19. Національна грошова система невіддільна від реального стану економіки країни Вся багатогранність

  Реферат >> Астрономия
  Національна грошова система невіддільна від реального стану економіки країни. Вся багатогранність економічних, соціальних і політичних проблем суспільного розвитку безумовно позначається й на сфері грошового обороту. Грошова система має бути адекватною соціально-економічним умовам розвитку суспільства.
 20. Національна система електронних платежів

  Реферат >> Банковское дело
  Останнім часом у всьому світі розвиток платіжних систем характеризується поступовим звуженням сфери використання готівки та паперових платіжних документів, переходом до нових платіжних інструментів і сучасних технологій платежів. Електронні гроші широко залучаються до обігу і стають важливим інструментом фінансової інфраструктури економічно розвинених країн.
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.10420703887939