Рекомендуем ознакомиться

Остальные работы->Реферат
The play The Crucible by Arthur Miller is written as an allegory. Every character in the play stands for a separate characteristic in society. Three c...полностью>>
Остальные работы->Реферат
The issue of physician-assisted suicide has come to be one of the most controversial legal issues in recent history. In my opinion I think that the la...полностью>>
Остальные работы->Реферат
Edward would later meet Hedwig Warner and they would have their first son, Alfred....полностью>>
Остальные работы->Реферат
Anthony Flew, Western Philosophy (New York: Bobb_Merrill Company, 1971), p. 223.Thomas Ellis Katen, Doing Philosophy (New Jersey: Prentice-Hall Inc, 1...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Основні теоретичні аспекти прибутковості підприємств

  Курсовая работа >> Финансы
  Додатковий продукт — це вартість, створювана виробниками Монад вартість необхідного продукту. Додатковий продукт властями усім суспільно-економічним формаціям і є однією з важливих умов їх успішного розвитку. Прибуток — це частина додаткової вартості, створеної і реалізованої, готової до розподілу.
 2. Теоретичні аспекти ефективності діяльності підприємства

  Курсовая работа >> Экономика
  Суспільство ніколи не було байдужим до витрат на досягнення того або іншого успіху В основі прогресу лежить підвищення ефективності виробництва Тут розуміється економічна і соціальна результативність господарської діяльності При знаходженні ефективності потрібно порівнювати очікувану цінність того, що буде отримано, з очікуваної цінністю того, що буде загублено
 3. Прямі податки з підприємств у системі фінансового регулювання ринкових відносин

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  Дипломна робота «Прямі податки з підприємств у системі фінансового регулювання ринкових відносин» містить 200 сторінок, основний текст – 130 стор , 10 таблиць, 16 рисунків, 9 додатків на 55 стор Список літератури включає 127 найменувань, бібліографічний огляд на 8 сторінках
 4. Система методів спрямованих на забезпечення санації підприємств

  Курсовая работа >> Экономика
  Невід'ємною частиною ринкового господарства є інститут банкрутства Він служить могутнім стимулом ефективної роботи підприємницьких структур, гарантуючи одночасно економічні інтереси кредиторів, а також держави як загального регулятора ринку У світовій практиці законодавство про банкрутство споконвічно розвивалося по двох принципово різних напрямках Одне з них ґрунтувалося на принципах британської моделі, що розглядала банкрутство як спосіб повернення боргів кредитором, що супроводжувалося ліквідацією боржника-банкрута Інший початок був закладений в американській моделі Основна мета законодавс
 5. Організація зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві

  Курсовая работа >> Экономика
  Поняття "стратегія" вже міцно увійшло до лексикону управлінської діяльності. Слово "стратегія" (у перекладі з грецької означає "мистецтво розгортання військ у бою") протягом останніх двадцяти років широко використовується в теорії і практиці менеджменту.
 6. Фінансова діяльність підприємств житлового господарства

  Реферат >> Менеджмент
  Актуальність обраної теми полягає в тому, що у сучасних економічних відносинах суб'єктів господарювання особ­ливе місце займають фінансові відносини. Головне місце в загальній системі фінансових відносин у суспільстві належить фінансам підприємств. Фінансові відносини, що виникають у процесі діяльності суб'єктів, подані широким спектром.
 7. Фінансове планування на підприємстві та шляхи підвищення його ефективності

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  На даному етапі економічного розвитку нашої країни лише невелика кількість функціонуючих підприємств приділяє достатню увагу такому процесу, як планування На даний час, коли попередня система галузевого планування втратила своє значення і повністю зруйнована, на більшості підприємств не приділяється належна увага фінансовому плануванню, а планові розрахунки мають короткочасний характер Увага до складання фінансових планів на підприємствах була послаблена через високі темпи інфляції, а постійно змінювані умови господарювання, нестабільність податкової системи, взаємні неплатежі підприємств роб
 8. Бюджетування зовнішньоекономічної діяльності підприємств

  Книга >> Международное публичное право
  Функціонування та розвиток сучасних суб’єктів господарської діяльності здійснюється в умовах глобалізації національних економік, активізації міжнародних економічних відносин, лібералізації зовнішньої торгівлі тощо. Це зумовлює загострення конкурентної боротьби, формування високих вимог до конкурентоспроможності підприємств та їхньої продукції, пошук
 9. Фінансове забезпечення діяльності підприємств

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  Розвиток ринкових відносин в Україні, підвищення підприємницької активності, розширення можливостей залучення фінансових ресурсів із зовнішніх джерел для організації бізнесу обумовлюють необхідність досконалого процесу управління фінансовою діяльністю суб’єктів господарювання з урахуванням їхньої організаційно-правової форми
 10. Ефективність використання фінансових ресурсів підприємств та шляхи її підвищення

  Реферат >> Финансы
  Актуальність теми дослідження. В умовах становлення та розвитку ринкових відносин в Україні спостерігається нестача фінансових ресурсів у багатьох суб’єктів господарювання. Це обумовлено рядом обставин. По-перше, втратою підприємствами власних фінансових ресурсів внаслідок збиткової їх роботи та інфляції.
 11. Вдосконалення організації безготівкових розрахунків у приватному підприємстві агрофірма "Нива"

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  У системі грошово-кредитних відносин одним з етапів безперервного кругообігу і обігу основних і оборотних коштів підприємств є грошова форма вартості За гроші підприємства купують засоби виробництва, здійснюють капітальні вкладення, тобто витрати на відтворення знарядь праці; підприємства виробничої сфери купують сировину та інші предмети праці, які з'єднуючись із робочою силою, дають можливість виробляти нові товари Тільки реалізувавши ці товари і отримавши за них гроші, підприємства мають змогу авансувати їх і продовжити процес виробництва, оскільки в іншому випадку він перерветься До того
 12. Роль капітальних інвестицій у відтворені основних засобів сільськогосподарських підприємств

  Дипломная работа >> Экономика
  На сучасному етапі розвитку економіки сільського господарства воно потребує значної підтримки у процесів відтворення ресурсного потенціалу Серед основних факторів економічного зростання сільського господарства важливе місце належить стану ресурсів галузі, зокрема, основним засобам З множини джерел їх відтворення, важливим є кредитне забезпечення Об’єктивна необхідність застосування кредиту для відтворення основних засобів зумовлена специфікою відтворювального процесу в галузі, що має сезонний характер На даний час, за умов обмеженості власних коштів сільськогосподарських підприємств, низької
 13. Організаційна система в інноваційному підприємстві

  Курсовая работа >> Экономика
  Науково-технічний прогрес, визнаний в усім світі як найважливіший фактор економічного розвитку, всі частіше й у західної, і у вітчизняній літературі зв'язується з поняттям інноваційного процесу Це єдиний у своєму роді процес, що поєднує науку, техніку, економіку, підприємництво й керування Він складається в одержанні нововведення й простирається від зародження ідеї до її комерційної реалізації, охоплюючи, таким чином, весь комплекс відносин: виробництва, обміну, споживання
 14. Аналіз виробничих відходів підприємств Луганської області

  Курсовая работа >> Экология
  В проекті дана оцінка стану довкілля Луганська та Луганськоі області, в тому числі стану атмосферного повітря, водних об’єктів, фізичних факторів навколишнього середовища; наведена характеристика діючих у місті методів поводження з ТПВ та їх впливу на навколишнє середовище
 15. Удосконалене управління якістю продукції на підприємстві

  Курсовая работа >> Экономика
  Найважливішим джерелом зростання ефективності виробництва є постійне підвищення технічного рівня і якості продукції, що виготовляється на підприємстві Для технічних систем характерна жорстка функціональна інтеграція всіх елементів, тому в них немає другорядних елементів, які можуть бути неякісно спроектовані і виготовлені Таким чином, сучасний рівень розвитку науково-технічного процесу значно підняв рамки вимог до технічного рівня і якості виробів у цілому і їхніх окремих елементів зокрема Системний підхід дозволяє об'єктивно вибирати масштаби і напрямки управління якістю, види продукції, форм
 16. Теоретичні основи фінансових ресурсів підприємства

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  Динамічний розвиток підприємницької діяльності в Україні супроводжується значними економічними суперечностями, зумовленими особливістю ринкової трансформації в умовах глобалізаційних процесів Однією з найважливіших проблем, з якою стикаються вітчизняні підприємства, є недостатня ефективність організації управління їхніми фінансовими ресурсами в умовах переходу до ринку, з огляду на те, що фінансові ресурси - найважливіший чинник економічного зростання, реорганізацію управління фінансовими ресурсами підприємств необхідно сьогодні трактувати як центральну ланку усього комплексу заходів, спрямов
 17. Основи фінансової санації підприємств

  Лекция >> Финансы
  В ринковій економіці господарюючі суб'єкти орієнтуються не на кимсь встановлені планові завдання, не на директиви, а на ціни, платоспроможну можливість, конкуренцію та Інші ринкові механізми. Основним завданням підприємства є створення багатства для своїх клієнтів, персоналу, кредиторів, дебіторів, власників та акціонерів.
 18. Формування власного капіталу підприємств

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  Національне господарство будь-якої країни формується в результаті економічного та соціального розвитку суспільства, поглиблення спеціалізації та кооперування праці, міжнародного співробітництва з іншими країнами Економічна база для розвитку суспільства створюється у галузях сфери матеріального виробництва Вони відрізняються одна від одної специфікою трудових процесів, особливостями засобів та предметів праці, економічним призначенням продукції Первинною ланкою будь-якої галузі виробничої сфери є підприємство
 19. Контролінг на підприємстві

  Конспект >> Менеджмент
  Контролінг — це один з найновіших напрямів інформаційно-економічного розвитку підприємства. В сучасних умовах господарювання інтерес до нього проявляється у все більшій мірі, що зумовлено появою значної кількості перекладених видань з питань обліку, фінансів, ціноутворення тощо.
 20. Вплив податкоавої політики на діяльність підприємства

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  Актуальність теми дослідження У 90-х рр минулого століття Україна була вимушена практично з нуля будувати власну систему оподаткування Вона мала водночас як відповідати вимогам ринкової системи господарського регулювання, так і виходити зі специфічних рис трансформаційних процесів, що відбувалися в українській економіці Недосконалість нормативних актів у сфері оподаткування, часто некритичне копіювання досвіду розвинутих країн, невпинне загострення трансформаційної кризи призвели до формування в країні складної, заплутаної, суперечливої та неефективної податкової системи
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.22367310523987