Рекомендуем ознакомиться

Остальные работы->Реферат
Three out of four Americans polled in the 1992 election year believed that the United States was heading in the wrong direction. With such an overwhel...полностью>>
Остальные работы->Реферат
Ethnomusicology has an image problem. Insofar as anyone has heard of ethnomusicologists at all, there is a fairly common feeling (and not unjustified,...полностью>>
Остальные работы->Реферат
Their importance, however, should not be greater than our concern about preserving the values and aspects of our society. The problem of sports violen...полностью>>
Остальные работы->Реферат
It tells the story of a migrant farming family faced with unemployment and possible starvation. The family moves from place, to, place and job to job ...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Основні напрямки психології 19-20 століття

  Реферат >> Астрономия
  На початку XIX століття стали складатися нові підходи до психіки. Мюллер (1801-1858) сформував «закон специфічної енергії органів почуттів». Психофізику відкрив фізіолог Вебер (1795-1878). Дондрес (1818-1889) займався експериментами по вивченню швидкості протікання психічних процесів.
 2. Основні напрямки удосконалення управління персоналом організації

  Дипломная работа >> Менеджмент
  Актуальність теми Одним із ключових факторів виробництва будь-якого виду товарів і послуг поряд з інвестиційним капіталом (основними фондами й оборотними коштами) є трудові ресурси У сучасних умовах саме трудові ресурси розглядають як найбільш коштовний капітал, яким володіє підприємство Науково-технічний прогрес і пов'язане з ним різке збільшення частки наукомістких технологій обумовлює ріст вимог до професійних, соціально-психологічних якостей і культурного рівня працівника Ефективне управління трудовими ресурсами як особлива функція діяльності, пов'язана з найманням працівників, їхнім навч
 3. Зародження та основні етапи розвитку економічної думки

  Курсовая работа >> Экономика
  "Економічна теорія не є набором вже гото­вих рекомендацій, застосовуваних безпосеред­ньо в господарській політиці Вона є скоріше методом, ніж вченням, інтелектуальним інструментом, технікою мислення, яка допо­магає тому, хто володіє нею, приходити до правильних висновків"
 4. Психологічні особливості мотиваційної сфери учнів

  Реферат >> Психология
  Актуальність дослідження Інтенсивний розвиток українського суспільства, реформаційні процеси в усіх сферах його життєдіяльності і розширення інформаційного простору вимагають від підростаючого покоління вміння орієнтуватися у швидкоплинному потоці інформації та ефективно засвоювати нові знання Тому в ХХI столітті пріоритетним завданням у трансформації освітнього соціуму має бути активізація суб’єктної позиції учнів на навчання і забезпечення високої результативності їх навчальної діяльності
 5. Основні етапи еволюції економічної думки

  Шпаргалка >> Экономика
  Перші спроби вивчення окремих сторін економічних процесів відомі ще з праць стародавніх грецьких та римських мислителів (Ксенофонта, Аристотеля, Платона, Катона, Варрона, Коллумелли), а також мислителів Стародавнього Єгипту, Китаю та Індії Вони досліджували проблеми ведення домашнього господарства, землеробства, торгівлі, багатства, податків, грошей тощо
 6. Історія психології. Лекції. Предмет історії психології

  Конспект >> Психология
  Історія психології – одна із небагатьох навчальних дисциплін, яка синтезує знання окремих галузей і проблем психології. З одного боку, її зміст – це ті знання, які були отримані з інших курсів – загальної, вікової, соціальної психології, тощо. З іншого боку, історія психології дозволяє привести ці знання в систему, зрозуміти логіку становлення психології, причини зміни її предмету, основної проблематики.
 7. Релігійний ренесанс в сучасному суспільстві: його зміст, причини та основні напрямки

  Дипломная работа >> Социология
  Сьогодні в Україні розпочався новий етап розвитку релігійних конфесій Однак він породив безліч проблем, пов`язаних з нормалізацією релігійного життя, пошуками шляхів врегулювання міжцерковних відносин, зокрема подолання гострих і болючих міжконфесійних конфліктів на основі конституційних положень принципу свободи совісті й відповідного законодавства про правове регулювання діяльності релігійних організацій
 8. Сіоністський рух на Поділлі в 20 х роках ХХ го ст

  Курсовая работа >> Исторические личности
  Серед євреїв, що жили в діаспорі, завжди було поширено сильне прагнення повернутися до Сіону Сіон, Земля Ізраїлю, Іудея і Єрусалим присутні в єврейських культурі і щоденних традиційних ритуалах як символи батьківщини
 9. Особливості формування і розвитку української економічної думки її основні напрямки і школи

  Реферат >> Иностранный язык
  Формування економічної думки в Україні відбувалось тернистими шляхами і розцінювалось різними дослідниками у різні роки неоднозначно. Разом з тим в Україні ще в 20-ті роки і пізніше, в період політичної “відлиги” у 50-60-ті роки, був виконаний надзвичайно великий обсяг роботи по вивченню та висвітленню історії суспільно-економічної думки в Україні з кінця 16 і до початку 20ст.
 10. Психологічні особливості неформальних лідерів у групі дітей середнього шкільного віку

  Курсовая работа >> Психология
  Робота містить огляд вітчизняних і закордонних літературних джерел, присвячених проблемам лідерства в малих групах Крім того, виробляється опис проведеного психодиагностичного дослідження, представлені отримані емпіричні матеріали, їхня обробка й аналіз, а також сформульовані на їхній основі висновки і рекомендації
 11. Психологія та педагогіка. Конспект лекцій

  Лекция >> Психология
  Гіптерс З. В. Психологія та педагогіка. Опорний конспект лекцій. Методичний посібник для студентів напрямів підготовки: 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит», 6.030502 «Економічна кібернетика», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці», галузь знань – 0305 – «Економіка та підприємництво».
 12. Основні проблеми у молодіжному середовищі

  Курсовая работа >> Социология
  Актуальність дослідження. Початок ХХІ століття ознаменований різким загостренням соціальних проблем молоді у різних країнах світу. У більшості з них молодь приблизно вдвічі частіше, ніж представники старших вікових категорій, опиняється в маргінальному становищі при виборі місця праці, непропорційно великою є її частка в когорті безробітних, найнижчими показниками характеризується рівень її доходів й стартові можливості отримання освіти та самоствердження.
 13. Психологічний тренінг як інструмент розвитку корпоративної культури

  Курсовая работа >> Психология
  Це забезпечує психологічну підтримку бізнесу, виробництва, торгівлі, освіти, фінансової, творчої, благодійної чи іншої діяльності. Всі передові компанії США, Японії і Західної Європи постійно користаються послугами психологів. Вітчизняні фірми і підприємства звертаються до цього дуже рідко, що гальмує вирішення існуючих проблем і вихід на нові рубежі діяльності за рахунок вдосконалення корпоративної культури.
 14. Напрямки розвитку малого бізнесу в Миколаївській області

  Дипломная работа >> Экономика
  Світовий досвід і практика господарювання показують, що найважливішою ознакою ринкової економіки є існування і взаємодія багатьох великих, середніх і малих підприємств, їх оптимальне співвідношення Найбільш динамічним елементом структури народного господарства, що постійно змінюється, є малий бізнес Зарубіжний досвід підтверджує ефективність існування сектору малих підприємств в сучасній економіці Малі підприємства відіграють провідну роль у зміні структури форм власності, оскільки фактично представляють приватні інтереси В умовах масового закриття державних підприємств та стрімкого зростання
 15. Основні питання економічної теорії

  Конспект >> Экономическая теория
  У системі економічних дисциплін економічна теорія займає провідне місце, оскільки вона виступає методологічною базою для цілої системи економічних наук, розкриває основоположні базові поняття, економічні закони, категорії, принципи господарювання, які реалізуються в усіх галузях і сферах людської діяльності.
 16. Психологічні чинники прояву політичної культури студентської молоді

  Дипломная работа >> Психология
  Актуальність дослідження Звернення до проблеми політичної культури молоді та її психологічних чинників зумовлене низкою важливих обставин По-перше, сучасний етап розвитку українського суспільства, який характеризується продовженням трансформаційних процесів у сфері суспільних цінностей та ідеалів, викликає модифікації глибинних взаємовідносин людини з державою, владою, політикою і призводить до значних змін у перебігу та формах становлення політичної культури особистості
 17. Психологічна готовність до шлюбу

  Дипломная работа >> Психология
  Актуальність теми Юнацький вік - це період життєвого і професійного самовизначення особистості Цей період життя людини характеризується активним становленням особистості, виникненням і розвитком значимих психологічних новотворів, задіяних у всіх проявах когнітивного й емоційного відношення до світу, - в оцінці реальної дійсності й оточуючих людей, у прогнозуванні своєї соціальної активності, у плануванні майбутнього і самореалізації, у формуванні власних уявлень про світ і про себе самого (Л И Божович, 1997; Л С Виготський, 1984; М Р Гінзбург, 1994; И В Дубровіна, В Д Єрмоленко, 1984; И С Кон,
 18. Психологічні особливості самосприймання студентської молоді

  Курсовая работа >> Психология
  В теорії і практиці вдосконалення нашого суспільства однією з найважливіших є проблема цілеспрямованої підтримки становлення особистості Людина має виховуватись не просто як носій певної суми знань, а, перш за все, – як громадянин України, соціально активний її будівничий, і водночас, творець самого себе як людина із сформованими моральними установками, інтересами, високою культурою праці і поведінки Вирішення цього завдання вимагає здійснення психолого-педагогічних досліджень, які розкривали б закономірності розвитку людини як цілісної особистості, формування її соціальних настановлень, цінн
 19. Основні напрями реалізації науково-методичної роботи в навчальних закладах

  Реферат >> Остальные работы
  Суть науково-методичної діяльності в навчальному закладі полягає в системному підході до підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, що забезпечує діалектичну єдність мети і завдань, змісту, форм і методів навчання та виховання студентів. Запорукою успіху є конкретна постановка мети і завдань науково-методичної роботи, зорієнтованої на кінцеві результати.
 20. Основні положення політекономії

  Лекция >> Экономика
  Політична економія – одна із найважливіших навчальних дисциплін для студентів усіх економічних спеціальностей Без опанування теоретичних проблем, які вона вивчає, не можна стати висококваліфікованим бухгалтером, фінансистом, менеджером чи економістом Знати політичну економію зобов’язані усі, хто присвячує своє життя економічній, господарській чи управлінській діяльності Дана дисципліна закладає наукові основи всіх економічних і управлінських спеціальностей, дає теоретичне тлумачення економічних явищ і процесів, формулює категорії, закони і принципи, без знання яких неможливо опанувати інші ек
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.16534113883972