Рекомендуем ознакомиться

Философия->Лекция
Это подтверждает, что проблема сознания - одна из самых трудных и загадочных Познать его очень трудно, поскольку сознание не существует как отдельный ...полностью>>
Менеджмент->Курсовая работа
В работе выявлены и обоснованы пути совершен­ствования производственной системы управления запасами с целью повыше­ния эффективности работы предприяти...полностью>>
История->Реферат
Фаши́зм (итал  fascismo от fascio «пучок, связка, объединение») — политологический термин, который является обобщающим наименованием специфических кра...полностью>>
История->Доклад
ФАШИЗМ, общественно-политических течение, возникшее в начале 20 в К нему причисляют движения, идеи и политические режимы, которые в зависимости от стр...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Основні завдання педагогіки Наукові дослідження шлях до розв язання проблем педагогіки

  Реферат >> Педагогика
  Фундаментальні й теоретичні дослідження в галузі пе­дагогічних наук здійснюють науково-дослідні інститути, об'єднані в Академію педагогічних наук України, при­кладні дослідження — науково-методичні центри вищої, середньої освіти Міністерства освіти і науки України.
 2. Дослідження міжособових стосунків в педагогічних колективах

  Курсовая работа >> Психология
  Колектив учителів складається з людей, які відрізняються віком і досвідом, смаками й інтересами, фахом і педагогічними поглядами, моральним рівнем й інтелектом Тут зустрічаються сімейні й одинокі, люди з різними типами нервової системи, характерами і темпераментами, з різним рівнем морального розвитку
 3. Основи педагогіки вищої школи. Лекції

  Конспект >> Педагогика
  Основні поняття теми: педагогіка, педагогіка вищої школи, педагогічна теорія, концепція, ідея, закономірність, науково-дослідна методика, емпіричні методи дослідження, теоретичні методи педагогічного дослідження, математичні і статистичні методи, принципи дослідження.
 4. Історія педагогіки: курс лекцій

  Конспект >> Педагогика
  Розвиток суспільства і зміни у відносинах між людьми завжди знаходили своє відображення в практиці освіти, навчання і виховання підростаючих поколінь, у меті та завданнях школи, в педагогічних теоріях і системах. Освіта, навчання і виховання — процеси соціальні, історично зумовлені, в яких завжди відображаються цілі та інтереси панівних класів суспільства, а також їх політичних партій.
 5. Педагогіка. Фіцула. Підручник

  Книга >> Педагогика
  теорію та методику національного виховання й навчання, специфіку роботикласного керівника, вихователя групи продовженого дня, вихователяшколи-інтернату та дитячого будинку, громадських дитячихорганізацій, виховної роботи в дитячих клубах за інтересами та впозашкільних виховних закладах;
 6. Шляхи вдосконалення якості педагогічного процесу в початковій школі

  Дипломная работа >> Астрономия
  Чіткого визначення в педагогічній науці понять форма організації навчання чи організаційні форми навчання , як і поняття форми навчальної роботи як педагогічних категорій поки що немає.
 7. Експериментальне дослідження уяви і творчості дітей дошкільного віку

  Курсовая работа >> Психология
  Реформування системи освіти, що торкнулося й дошкільної справи, висуває розвиток творчої особистості дитини як одне з пріоритетних завдань Без його розв'язання нереально здійснити головну мету дошкільної освіти, окреслену Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні: формування базису "особистісної культури дитини через відкриття її світу в його цілісності та різноманітності" При цьому дитина не повинна пасивно спостерігати світ довколо неї, споживати готову інформацію і репродукувати чи копіювати пропоновані їй готові моделі, алгоритми дій тощо Бо відтак людство перетвориться на
 8. Шляхи і методи активізації пізнавальної діяльності учнів при вивченні математики

  Реферат >> Педагогика
  Головним напрямком у викладанні математики у 1998-1 н.р. є виклавдання математики як засобу мислення учнів. методика викладання випливає з того, що є метою навчання, спирається на вікові особливості учнів та на розуміння причин, що гальмують сприйняття відповідного матеріалу.
 9. Педагогічна майстерність викладача вищого навчального закладу

  Реферат >> Астрономия
  Отже, щоб викладач діяв творчо, самостійно виважуючи результати своєї діяльності і коригуючи засоби з орієнтацією на мету, він повинен мати певне внутрішнє опертя, певні властивості, риси, розвиток яких забезпечити професійний саморозвиток педагога, а через нього – і розвиток студентів.
 10. Дослідження страхів у дітей старшого дошкільного віку

  Дипломная работа >> Психология
  На думку авторів (Л.І. Божович, А.А. Бодальов, В.С. Мухіна, Т.А. Рєпіна та інших) дитина як найбільш чутлива частина соціуму піддається різноманітним негативним впливам. В останні роки, як свідчать спеціальні експериментальні дослідження, найбільш поширеними явищами є тривожність і страхи у дітей (І.
 11. Дослідження дії темпераменту на індивідуальні особливості реакції шахтарів на стресові ситуації

  Дипломная работа >> Психология
  Щодня, включаючи телевізор, ми стаємо мимовільними свідками того, що в світі відбуваються війни, теракти, авіакатастрофи, природні катаклізми Завдяки сучасним інформаційним технологіям, вони одержують широкий розголос Постраждало ряд підприємств, у тому числі і вугільної промисловості України, на жаль, приводячи до зростання людських жертв Без сумніву технологічні аварії є могутніми стресовими чинниками Вони потенціюють розвиток реакції на важкий стрес у вигляді гострих і посттравматичних стресових розладів При вивченні посттравматичних стресових розладів, що виникли в результаті аварії на ша
 12. Дослідження антропометричних та інтелектуальних показників розвитку школярів

  Реферат >> Педагогика
  Відомі педагоги експериментатори В. О. Сухомлинський та Ш. О. Амонашвілі переконливо довели, що світ шестирічної дитини дуже відрізняється від сприйняття семирічної, і що навчання має приносити дитині таку саму радість, яку приносить їй гра. Шестирічні діти значно відстають від семирічних досвідом життя, вольовими зусиллями, змістом і глибиною мовлення, обсягом лексики, імпульсивністю дій.
 13. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  Інноваційний, чи життєвий, цикл нововведень – процес створення, освоєння, використання й застаріння нововведень Інноваційний цикл складається з ряду фаз – «дослідження і розробка – виробництво – збут – обслуговування»
 14. Історія педагогіки. Навчальний посібник

  Книга >> Педагогика
  У навчальному посібнику для студентів, магістрів, аспірантів розкриті основні розділи з курсу «Історія педагогіки». У систематизованому вигляді представлені питання, пов’язані з розвитком світової педагогічної думки, починаючи з первісного суспільства до сьогодення; педагогічні погляди й діяльність провідних вітчизняних та зарубіжних педагогів і діячів освіти; основні напрями реформаторської педагогіки початку ХХ століття; зміст діяльності вітчизняних інноваційних шкіл другої половини ХХ століття.
 15. Основи наукових досліджень та організація науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт

  Конспект >> Промышленность, производство
  Ми живемо у вік науково-технічної революції, масового застосування інформатики, комп’ютерної та мікропроцесорної техніки. Кажуть, що провідні країни світу вступили в еру постпромислового розвитку, тобто в еру інформаційних технологій та інтелектуального виробництва.
 16. Загальні основи педагогіки вищої школи. організація педагогічного процесу та зміст освіти у вищій школі

  Конспект >> Педагогика
  Предмет педагогіки вищої школи (за А.М. Алексюком) — про­цес створення і функціонування дійсних відношень студентів ви­щих навчальних закладів, які забезпечують можливість форму­вання духовно багатого, добропорядного, свідомого громадянина, спеціаліста вищої кваліфікації різних галузей народного господар­ства, науки, техніки, культури, освіти тощо, патріота України.
 17. Еволюція підходів до дослідження ефективності школи

  Реферат >> Педагогика
  Проблеми підвищення ефективності сучасних освітніх систем постійно знаходяться в центрі уваги дослідницьких центрів, обговорюються на міжнародних освітніх конференціях, у педагогічній пресі. Існує багато підходів до розгляду цих проблем. Провідними з них є педагогічний, психологічний, соціологічний та економічний підходи.
 18. Психологічна готовність до шлюбу

  Дипломная работа >> Психология
  Актуальність теми Юнацький вік - це період життєвого і професійного самовизначення особистості Цей період життя людини характеризується активним становленням особистості, виникненням і розвитком значимих психологічних новотворів, задіяних у всіх проявах когнітивного й емоційного відношення до світу, - в оцінці реальної дійсності й оточуючих людей, у прогнозуванні своєї соціальної активності, у плануванні майбутнього і самореалізації, у формуванні власних уявлень про світ і про себе самого (Л И Божович, 1997; Л С Виготський, 1984; М Р Гінзбург, 1994; И В Дубровіна, В Д Єрмоленко, 1984; И С Кон,
 19. Плани семінарських занять з педагогіки

  Реферат >> Астрономия
  “педагогіка”, “народна педагогіка”, “етнопедагогіка”, “педагогіка народознавства”, “народознавство”, “родинна педагогіка”, “педагогічна деонтологія”, “педагогіка народного календаря”, “козацька педагогіка”, “духовна педагогіка”, “світська педагогіка”, “національне навчання”, “навчання”, “освіта”, “методологія науки”, “агогіка”, “героїка”, андрагогіка”, “віктимологія”, “екзистенціалізм”, “неотомізм”, “прагматизм”, “неопозитивізм”.
 20. Організація патопсихологічного дослідження

  Курсовая работа >> Психология
  Актуальність теми Аналіз різних форм патології розумової діяльності є найбагатший матеріал, що показує правомірність визнання специфічності людського мислення Дані експериментально-психологічних досліджень переконливо показують, що до мислення варто підходити, як до однієї з форм діяльності (Л С Виготський, П Я Гальперин, А Н Леонтьев, С Л Рубінштейн)
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.079370021820068