Рекомендуем ознакомиться

Психология->Курсовая работа
Его любят на несколько лет дольше Один на один, трепетно и нежно Именно рождение первенца делает взрослых мамами и папами Сила первой любви к "на...полностью>>
Психология->Курсовая работа
Каждый человек уникален и неповторим Нет на свете двух одинаковых камней, а тем более людей Но при всем людском многообразии есть различия, которые ср...полностью>>
Психология->Курсовая работа
Актуальность Первые публикации Б М Теплова по вопросам способностей и одаренности - "Проблема одаренности", "Способности и одаренность&...полностью>>
Психология->Доклад
Традиционно определение мышления фиксирует два признака: обобщенность и опосредованность По этим признакам мышление обычно отделяют от восприятия Так ...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Основи педагогіки вищої школи. Лекції

  Конспект >> Педагогика
  Основні поняття теми: педагогіка, педагогіка вищої школи, педагогічна теорія, концепція, ідея, закономірність, науково-дослідна методика, емпіричні методи дослідження, теоретичні методи педагогічного дослідження, математичні і статистичні методи, принципи дослідження.
 2. Загальні основи педагогіки вищої школи. організація педагогічного процесу та зміст освіти у вищій школі

  Конспект >> Педагогика
  Предмет педагогіки вищої школи (за А.М. Алексюком) — про­цес створення і функціонування дійсних відношень студентів ви­щих навчальних закладів, які забезпечують можливість форму­вання духовно багатого, добропорядного, свідомого громадянина, спеціаліста вищої кваліфікації різних галузей народного господар­ства, науки, техніки, культури, освіти тощо, патріота України.
 3. Педагогіка вищої школи як наука

  Реферат >> Педагогика
  За останні десятиліття серед педагогічних наук України особливо інтенсивно розвивається педагогіка вищої школи, яка розкриває особливості організації навчально-виховного процесу у вищих навчальних закла­дах, специфічні проблеми здобуття вищої освіти, в нашій державі.
 4. Дидактика вищої школи. Зміст освіти у ВНЗ

  Реферат >> Педагогика
  Загально відомо, що сучасний фахівець працює за умов високих темпів на­громадження науково-технічної інформації, постійного оновлення технологічних циклів у багатьох галузях вироб­ництва. Усе це не лише ускладнює його працю, а й зумовлює швидку зміну структури багатьох професій, зникнення одних і появи інших.
 5. Історія педагогіки. Навчальний посібник

  Книга >> Педагогика
  У навчальному посібнику для студентів, магістрів, аспірантів розкриті основні розділи з курсу «Історія педагогіки». У систематизованому вигляді представлені питання, пов’язані з розвитком світової педагогічної думки, починаючи з первісного суспільства до сьогодення; педагогічні погляди й діяльність провідних вітчизняних та зарубіжних педагогів і діячів освіти; основні напрями реформаторської педагогіки початку ХХ століття; зміст діяльності вітчизняних інноваційних шкіл другої половини ХХ століття.
 6. Теоретичні основи процесу навчання у вищій школі

  Реферат >> Педагогика
  Найважливішим засобом навчання є слово викладача, за допомогою якого він організовує засвоєння знань сту­дентами, формує у них відповідні уміння та навички. Ви­кладаючи новий матеріал, він спонукає до роздумів над ним, його осмислення і усвідомлення.
 7. Ситема вищої освіти України

  Реферат >> Педагогика
  Основні поняття до теми: вища освіта (ВО), освітні рівні (неповна ВО, базова ВО, повна ВО), освітньо-кваліфікаційні рівні (молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр), університет, інститут, академія, коледж (технікум), управління ВО, ректор, декан, завідувач кафедрою, факультет, кафедра.
 8. Педагогічна культура та майстерність викладача вищої школи

  Лекция >> Педагогика
  Педагогічна праця викладача ВНЗ є особливою формою висококваліфікованої розумової діяльності творчого характеру. Вона спрямована на навчання, виховання і розвиток студентів, формування у них професійних знань, умінь та навичок, виховання активної життєвої позиції.
 9. Історія педагогіки: курс лекцій

  Конспект >> Педагогика
  Розвиток суспільства і зміни у відносинах між людьми завжди знаходили своє відображення в практиці освіти, навчання і виховання підростаючих поколінь, у меті та завданнях школи, в педагогічних теоріях і системах. Освіта, навчання і виховання — процеси соціальні, історично зумовлені, в яких завжди відображаються цілі та інтереси панівних класів суспільства, а також їх політичних партій.
 10. Методика викладання фахових дисциплін в Українї

  Курсовая работа >> Педагогика
  Становлення України як самостійної держави, Ії національне відродження та перехід до ринкових відносин кардинально впливають на роль спеціалістів з вищою освітою. Особливе місце серед них посідають майбутні педагоги як високо компетенції всебічно освічені фахівці, рівень підготовки яких повинен забезпечити соціально-педагогічні потреби суспільства в умовах реалізації «Національної доктрини розвитку освіти України у XXI столітті».
 11. Психологічна компетенція викладача як чинник гуманізації педагогічної освіти

  Реферат >> Астрономия
  Гуманізм, як відомо, передбачає таке ставлення до людини, яке перейняте турботою про її благо, повагою до її гідності, людяності. В умовах реформування освіти в Україні особливо проникливо звучать слова К.Д.Ушинського про те, що “найголовніше завжди залежатиме від особи безпосереднього вихователь, що стоїть віч-на-віч з вихованцем” /3, с.
 12. Психологічні особливості, типологія студентів і формування студентського колективу

  Реферат >> Психология
  Як уже згадувалося, до середини минулого століття в психолого-педагогічній науці вважалося, що людина після досягнення зрілості (від 20 років і далі) перебуває в стані "психічної закам’янілості" й перестає бути здатною до навчання. А тому педагогіка і психологія в колишньому СРСР, як і у світі, розвивалася в основному як дитяча, шкільна.
 13. Основи замлевпорядкування та кадастру. Курс лекцій

  Конспект >> География
  Кожен з аспектів, що має певний вплив на процес землевпорядкування, кадастрову систему, належить до певної області законодавства, яке безпосередньо торкається роботи системи управління нерухомістю в цілому. Європейська економічна комісія при ООН відносить до таких областей наступне:
 14. Педагогіка. Фіцула. Підручник

  Книга >> Педагогика
  теорію та методику національного виховання й навчання, специфіку роботикласного керівника, вихователя групи продовженого дня, вихователяшколи-інтернату та дитячого будинку, громадських дитячихорганізацій, виховної роботи в дитячих клубах за інтересами та впозашкільних виховних закладах;
 15. Конспект лекцій з педагогіки

  Конспект >> Педагогика
  Своя назва педагогіка одержала від грецьких слів «пайдос» - дитя і «аго»- вести. У діловому перекладі «пейдогос» означає «дітоводій». Педагогом у Древній Греції називали раба, що у буквальному значенні слова брало за руку дитини свого пана і супроводжував його в школу.
 16. Києво-Могилянська академія -1-ша вища школа України

  Реферат >> Астрономия
  Протягом всієї історії український народ не мав іншої інституції, яка б справила більший вплив на розвиток його освіти, науки, культури ніж Києво-Могилянська академія.Впродовж віків вона була виразником і носієм специфічних рис духовності українського народу , могутнім чинником формування його самоствідомості, джерелом ідей боротьби за батьківську віру і національну свободу.
 17. Основи психології і педагогіки

  Реферат >> Астрономия
  Форма – спосіб існування і виявлення змісту, його внутрішня організація. Форми належать до діяльнісного компонента процесу навчання і тому тісно пов’язані з методами. Форми організації навчання – зовнішнє вираження узгодженої діяльності вчителя й учнів, що здійснюється у встановленому порядку і в певному режимі.
 18. Основи етики та естетики. Курс лекцій

  Конспект >> Этика
  1. Термін «етика» походить від давногрецького слова, яке означало місце перебування, спільне житло. Згодом античні філософи стали вживать його для позначення усталеного характеру того або іншого явища. Термін «етичний» вперше почав вживати Арістотель для позначення чеснот, що стосуються людської вдачі, характеру, на відміну від чеснот пов’язаних з мисленням, розумом людини.
 19. Психологія та педагогіка. Конспект лекцій

  Лекция >> Психология
  Гіптерс З. В. Психологія та педагогіка. Опорний конспект лекцій. Методичний посібник для студентів напрямів підготовки: 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит», 6.030502 «Економічна кібернетика», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці», галузь знань – 0305 – «Економіка та підприємництво».
 20. Плани семінарських занять з педагогіки

  Реферат >> Астрономия
  “педагогіка”, “народна педагогіка”, “етнопедагогіка”, “педагогіка народознавства”, “народознавство”, “родинна педагогіка”, “педагогічна деонтологія”, “педагогіка народного календаря”, “козацька педагогіка”, “духовна педагогіка”, “світська педагогіка”, “національне навчання”, “навчання”, “освіта”, “методологія науки”, “агогіка”, “героїка”, андрагогіка”, “віктимологія”, “екзистенціалізм”, “неотомізм”, “прагматизм”, “неопозитивізм”.
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.024107933044434