Рекомендуем ознакомиться

Государство и право->Реферат
Отсутствие в месте жительства гражданина сведений о месте его пребывания в течение года создает неясность в его имущественных правах и обязанностях. Э...полностью>>
Биология->Реферат
Разделение наук на естественные, технические и гуманитарные вызвано, конечно, не какими-то принципиальными различиями, а скорее, сложившимися историче...полностью>>
Физкультура и спорт->Реферат
Приба́лтика — область в Северной Европе, примерно соответствующая современным Литве, Латвии, Эстонии, а также бывшей Восточной Пруссии (в том числе, К...полностью>>
Остальные работы->Реферат
In lay language, sociological explanations of crime place the blame on something social that is prior to, external to, and compelling of any particula...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Організація технології аварійно-відновлювальних робіт на залізницях

  Дипломная работа >> Транспорт
  В роботі охарактеризована структура аварійно-відбудовної служби й основні принципи організації відбудовних робіт, а саме: аварійно-відбудовні підрозділи та основні принципи організації відбудовних робіт
 2. Фінансові потоки у неприбуткових організаціях

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  Неприбуткові організації (НПО) відіграють важливу роль у світовій економіці і у багатьох національних економіках та соціальних системах Їх зусилля доповнюють діяльність урядового та бізнес секторів щодо надання важливих послуг, підтримки і надії для тих, хто їх потребує в усьому світі
 3. Цивільна оборона в сучасних умовах. Конспект лекцій

  Конспект >> Военная кафедра
  Перед тим, як розглянути законодавчу та нормативну базу, яка регулює діяльність цивільної оборони (цивільного захисту) України, необхідно розглянути питання, а якими основними міжнародними документами визначається право людини на захист від наслідків війн та інших надзвичайних ситуацій.
 4. Водопостачання міста за генпланом

  Дипломная работа >> Строительство
  В даному дипломному проекті розроблена система водопостачання міста за генпланом, яка включає водопровідну мережу, що складається з 13 кілець. Розрахунковою схемою водопостачання є схема двобічного живлення мережі з контррезервуаром ( башта в кінці мережі).
 5. Проблеми розвитку залізничного транспорту в Україні

  Курсовая работа >> Экономика
  Транспортний комплекс - це територіальне поєднання взаємопов'язаних видів транспорту, які, взаємодіючи, найповніше задовольняють по треби суспільного господарства і населення в перевезеннях вантажів пасажирів До його складу входить також сукупність шляхів сполучення, рухомого складу, засобів управління і зв'язку, різноманітне технічні обладнання, що забезпечує роботу всіх видів транспорту
 6. Механізм страхування зовнішньоекономічних операцій підприємства (на прикладі ВАТ Бердичівський держлісгосп)

  Дипломная работа >> Банковское дело
  Актуальність дослідження Ринкова трансформація системи економічних відносин в Україні зумовлює необхідність організації надійного страхового захисту усіх суб'єктів ринку В умовах обмежених можливостей фінансування страхового захисту за допомогою централізованих та децентралізованих ресурсів добре налагоджена система страхування здатна забезпечити безперервність і безперебійність національного виробництва, гарантувати економічну стабільність і соціальний захист населення, сприяти активізації інвестиційних процесів у суспільстві Їх функціонування і розвиток пов’язані з обслуговуванням всього ко
 7. Технологія функціонування санаторно-курортної діяльності

  Курсовая работа >> Физкультура и спорт
  Лікувальні властивості багатьох природних факторів відомі з найдавніших часів, примітивні споруди для водолікування в місцях виходу мінеральних вод були свого роду прототипами бальнеологічних курортів Чутки про лікувальні властивості деяких вод поширювались далеко за межі відповідних місцевостей, приваблюючи багато хворих «Чудодійні» джерела та інші лікувальні фактори ставали основою лікувальних таємниць храмів, нерідко були предметом релігійного культу
 8. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності. Небезпека. Ризик як оцінка небезпеки

  Конспект >> Безопасность жизнедеятельности
  Вивчаючи тему “Небезпека. Ризик як оцінка небезпеки” потрібно засвоїти такі поняття як небезпека, номенклатура, таксономія, ідентифікація, квантифікація небезпек, аксіома про потенційну небезпеку діяльності людини, ризик, прийнятний, виправданий та невиправданий ризик, індивідуальний та соціальний ризик.
 9. Охорона праці. Системи управління охороною праці

  Конспект >> Безопасность жизнедеятельности
  Соціальне партнерство (соціальний діалог) в охороні праці. Соціальне партнерство як принцип законодавчого та нормативно-правового забезпечення охорони праці. Соціальний діалог у Європейському Союзі (ЄС). Охорона праці як невід'ємна складова соціальної відповідальності.
 10. Фінансові ресурси місцевого самоврядування

  Учебное пособие >> Финансовые науки
  Основні терміни та поняття: бюджетна децентралізація, бюджетне регулювання, бюджетне самофінансування, бюджетні процедури, громадські послуги, доходи місцевих бюджетів, видатки місцевих бюджетів, місцеві фінанси, земські збори, мартикулярні внески, муніципальна (комунальна) власність
 11. Економіка підприємства. Опорний конспект лекцій

  Конспект >> Экономическая теория
  Економіка є терміном грецького походження, що дослівно означає мистецтво ведення господарства. Будь-яку роботу, в процесі якої люди виготовляють необхідні для життя продукти та предмети (матеріальні блага), перевозять і продають їх, здійснюють післяпродажне сервісне обслуговування товарів тривалого користування, заведено називати виробничо-господарською й комерційною діяльністю, а підприємства (організації, фірми), на (в) яких відбувається така діяльність, є суб’єктами господарювання (підприємницької діяльності) економічної системи.
 12. Екологічне право України (2)

  Шпаргалка >> Право, юриспруденция
  В Декларації по навколишньому середовищу і розвитку, прийнятій на конференції ООН в Ріо-де-Жанейро в 1992 р. сформульовано 27 соціально-екологіч­них принципів, що мають основоположне значення для всього міжнародного співтовариства і для кожної окремо взятої дер­жави.
 13. Експлуатація і обслуговування машин

  Практическая работа >> Транспорт
  Непрацездатний стан (непрацездатність) – стан машини, при якому значення хоча б одного параметра, що характеризує здатність виконувати задані функції, не відповідає вимогам НТКД. Непрацездатна машина завжди несправна, а працездатна може бути і несправною.
 14. Законодавче регулювання страхової діяльності

  Реферат >> Астрономия
  Економічні та соціальні перетворення в Україні, розвиток міжнародних відносин зумовили формування страхової галузі. Формування економіки, процеси роздержавлення і приватизації, зростання конкуренції приводять до переорієнтації та розвитку системи захисту юридичних та фізичних осіб від матеріальних втрат, які можуть виникнути в результаті стихійного лиха, нещасного випадку та інших ризикових обставин.
 15. Землевпорядне проектування. Конспект лекцій

  Конспект >> География
  В першому розділі йдеться про теоретичні основи землевпорядного проектування. В другому розділі розкриваються питання територіального землеустрою, в третьому розділі – внутрішньогосподарський землеустрій сільськогосподарських землеволодінь і землекористувань.
 16. Аграрне право України (4)

  Книга >> Право, юриспруденция
  У підручнику докладно розглянуті умови та порядок створення та фун­кціонування суб'єктів аграрних правовідносин, питання права власності їх на землю, розкриті умови та порядок набуття і користування земельними ділянками, реалізації земельних прав і обмеження прав на землю.
 17. Оптимізація роботи Львівміськбуд

  Реферат >> Астрономия
  Затяжний характер кризи економіки України загрожує тривалою депресією. Тому стимулювання інвестиційної активності має важливе значення для перелому ситуації у позитивний бік. Інвестиції є найважливішим фактором економічного зростання, а інвестиційна політика держави — центральною ланкою усього комплексу заходів, що проводяться у кредитно-грошовій, фінансовій, зовнішньоекономічній сферах і спрямовані на забезпечення цього зростання.
 18. Вплив гірничодобувного комплексу на параметри навколишнього середовища на прикладі Бондарівського

  Дипломная работа >> Геология
  Проблема охорони і раціонального використання земель у наш час надзвичайно актуальна, як у нашій країні, так і в усьому світі. При видобуванні корисних копалин, особливо відкритим способом, неминуче руйнується поверхня землі. Природний ґрунтовий покрив змінюється або навіть знищується, а едафічний фактор – ґрунт – замінюється на мінеральний субстрат.
 19. Економіка підприємства. Навчальний посібник

  Книга >> Экономическая теория
  У навчальному посібнику з урахуванням вимог нормативної програми дисципліни «Економіка підприємства» надається перелік обов’язкових до вивчення питань, розкривається зміст конкретної теми (за змістом десять тем) з викладом розрахунково – аналітичних моментів.
 20. Проектування малої гідростанції на Печенізькому водосховищі

  Дипломная работа >> Физика
  Нетрадиційній енергетиці останнім часом приділяється пильна увага в усьому світі Зацікавленість у використанні відновлюваних джерел енергії - вітру, сонця, морського припливу й річкової води, - легко з'ясовна: немає потреби закуповувати дороге паливо, є можливість використовувати невеликі станції для забезпечення електроенергією важкодоступних районів
Страницы: следующая →

1 2 3
Generated in 0.14014482498169