Рекомендуем ознакомиться

Остальные работы->Реферат
A group of proper English schoolboys become ship wrecked on a deserted island, and they take a turn for the worse. That is the main plot for the book ...полностью>>
Остальные работы->Реферат
Prostate cancer is one of the most common cancer in men over 50. This cancer is a serious disease, it rates the second leading cause of death in men, ...полностью>>
Остальные работы->Реферат
In scientific terms, dietary fibre is a mixture of components derived from plant cell wall material and non-structural polysaccharides, as well as non...полностью>>
Остальные работы->Реферат
To most individuals Irish music brings a certain type of music to mind, jigs, reels hornpipes various types of dancing music. It may also bring to min...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Програма діагностики пізнавальних психічних процесів дітей молодшого шкільного віку

  Дипломная работа >> Психология
  У дітей шкільного віку відчуття вже настільки злиті з складнішим видом чуттєвого пізнання – сприйманням, що вивчати їх окремо неможливо Спеціально вивчався розвиток звуковисотного слуху (О М Леонтьєв), тонкості розрізнення колірних і звукових відтінків у процесі навчання зображальної і музичної діяльності Дослідження показали, що з віком удосконалюється не стільки абсолютна і розрізняльна чутливість дітей, скільки вміння використати різноманітність відтінків кольорів і звуків, що сприймаються, для осмислення художньої картини і музичного твору, для передавання їх у власній зображальній діяльн
 2. Розрахунок фізичних характеристик зєдювальних ліній на АТС

  Курсовая работа >> Астрономия
  Основними напрямами економічного і соціального розвитку країни э визначена програма подальшого розвитку зв'язку, який передбачає продовжити розвиток і підвищити надійність зв'язку країни на базі новітніх досягнень науки і техніки і розвинути високоавтоматизоване виробництво волоконно-оптичних кабелів зв'язку.
 3. Екологічні проблеми водоспоживання і водовідведення та шляхи їх подолання

  Дипломная работа >> Экология
  Кожна свідома людина повинна обов'язково мати загальне уявлення про особливості сучасного екологічного стану, а також про основні напрями державної політики в галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів і забезпечення екологічної безпеки
 4. Схеми на пасивних елементах та діодах

  Реферат >> Коммуникации и связь
  Очевидно, що ДК повинна містити в своєму складі двополюсник (або чотирьохполюсник), у якого струм, що проходить через нього пов'язаний з виникаючою при цьому напругою диференціальною залежністю. Найпростішими двополюсником , задовольняючий данну умову є елементи індуктивності і ємності.
 5. Результативність використання різних видів усного рахунку для підвищення пізнавального інтересу до

  Дипломная работа >> Педагогика
  Гіпотеза дослідження полягає в наступному: підвищення пізнавального інтересу до уроків математики в учнів 1 класу, виучуються за традиційною програмою в початковій школі може бути досягнуто, якщо в навчання будуть включені всілякі види усних і письмових вправ, що систематично проводяться.
 6. Охорона праці. Системи управління охороною праці

  Конспект >> Безопасность жизнедеятельности
  Соціальне партнерство (соціальний діалог) в охороні праці. Соціальне партнерство як принцип законодавчого та нормативно-правового забезпечення охорони праці. Соціальний діалог у Європейському Союзі (ЄС). Охорона праці як невід'ємна складова соціальної відповідальності.
 7. М.Монтень Опыты

  Реферат >> Педагогика
  «Опыты» Монтеня (1533–1592) — произведение, по форме представляющее свободное сочетание записей, размышлений, наблюдений, примеров и описаний, анекдотов и цитат, объединенных в главы. Названия глав красноречиво свидетельствуют об их содержании: «О скорби», «О дружбе», «Об уединении» и др.
 8. Финансовый менеджмент (41)

  Шпаргалка >> Финансы
  Финансовый менеджмент – это наука о том, как лучше использовать собственный и заемный капитал фирмы, как получить наибольшую при–быль при наименьшем риске, быстрее прирастить капитал, сделать предприятие финансово при–влекательным, устойчивым, платежеспособным, высоколиквидным.
 9. Курс лекций по Информатике (2)

  Лекция >> Информатика
  1.1 ИНФОРМАТИКА КАК ЕДИНСТВО НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ Информатика – отнюдь не только «чистая наука». У нее, безусловно, имеется научное яд-ро, но важная особенность информатики – широчайшие приложения, охватывающие почти все виды человеческой деятельности: производство, управление, науку, образование, проектные разработки, торговлю, финансовую сферу, медицину, криминалистику, охрану окружающей среды и др.
 10. Формализм как школа (2)

  Сочинение >> Иностранный язык
  Гуманитарные науки как более "мягкие" гораздо более чувствительные к воздействию внешних, собственно социологических параметров развития - в отличие от естественных наук, обладающих "жестким" методологическим каркасом и, соответственно, защитным поясом от вмешательства социальных факторов во внутреннюю эволюцию науки.
 11. Электронная коммерция правовое регулирование и налогообложение

  Реферат >> Государство и право
  На пороге третьего тысячелетия экономика России оказалась как корабль без руля ч ветрил в бушующем океане... Каждый из нас хороню знает историю России, но никто не мо­жет понять, где желает быть Россия будущего.' Именно поэтому мы никак не можем найти государственную гармонию - полита' ка, право и экономика по-прежнему неадекватны друг другу.
 12. Лекції з криміналістики (2)

  Лекция >> Государство и право
  Балістика (від грецьк. ballio — кидаю) — наука про рух снаряда (куль, шроту) вогнепальної зброї в повітрі (зовнішня балістика) та в каналі ствола зброї (внутрішня). Призначенням вогнепальної зброї є надання снаряду руху та заподіяння за його допомогою пошкод­жень певному об'єкту.
 13. Національна кредитна система

  Реферат >> Астрономия
  Певна особа, щоб підвищити свій соціально-економічний рівень життя прагне більших доходів, яких не може забезпечити держава, тому часто люди розпочинають власну діяльність, а на це потрібні чималі кошти. І тут на допомогу може прийти лише розвинена практика кредитування.
 14. Світовий досвід розвитку малого підприємництва

  Курсовая работа >> Экономика
  Одним із ключових елементів ринкових перетворень виступає мале підприємництво У розвинутих країнах малий бізнес є невід'ємною частиною ринкового господарства Він, як джерело прогресивних економічних змін, набув особливої актуальності у 90-х роках: малі підприємства (МП) сприяють розвиткові конкуренції, створюють нові робочі місця, інтенсивно займаються науковими розробками, тощо Крім того, малий бізнес є запорукою демократизації економіки та суспільного життя, чинником підтримання соціальної справедливості в суспільстві Зарубіжний досвід підтверджує ефективність існування сектору малих підпри
 15. Частотно-модульовані сигнали

  Дипломная работа >> Коммуникации и связь
  Несуче коливання характеризується значенням своїх параметрів – амплітуди, кругової частоти і початкової фази . Модуляція виражається в зміні за законом первинного сигналу с(t) значень одного чи декількох параметрів коливання , що перепишемо у вигляді [1]:
 16. Економічний та соціальний розвиток Дніпропетровський області

  Курсовая работа >> Экономика
  Актуальність роботи величезна, адже на сучасному етапі розвитку місцевого самоврядування в Україні особливої ваги набрало питання його фінансового забезпечення Як одна з найважливіших основ місцевого самоврядування, фінансова база діяльності місцевих органів влади не виконує свою функцію достатньою мірою, стримуючи тим самим розвиток усього місцевого господарства і самоврядування в цілому, про що, зокрема, зазначалося у Рекомендаціях парламентських слухань «Децентралізація влади в Україні Розширення прав місцевого самоврядування» [13] Тому одним із основних питань реформування системи місцево
 17. Техніко–криміналістичне дослідження підроблених документів на право водіння, володіння і користування автотранспортом

  Дипломная работа >> Транспорт
  Досить значне місце в криміналістичній експертизі належить дослідженню документів на право водіння , володіння і користування автотранспортом На цей вид дослідження припадає понад 2 % від загального обсягу всього спектру експертних досліджень
 18. Поняття про знаки та їх класифікація

  Реферат >> Иностранный язык
  Актуальність теми. Документ створюється для збереження і передачі соціальної інформації в просторі і часі. Саме документ організує, систематизує інформацію, дає її у фіксованому вигляді. В будь-якому документі вона подається у певному порядку, узагальненні, взаємозв’язку різних даних.
 19. Планування маркетингового дослідження для формування довгострокових відносин зі споживачами прод

  Реферат >> Маркетинг
  Актуальність теми. Перед всіма споживачами електроенергії постають проблеми аварій в електромережах. Наслідками можуть бути згорання обладнання, пожежі, вибухи, техногенні катастрофи – і це далеко неповний перелік можливих подій. Встановлено, що близько третини всіх пожеж мають електротехнічну природу виникнення.
 20. Проект розрахунку кожухотрубного теплообмінника безперервної дії

  Курсовая работа >> Промышленность, производство
  Теплообмінна апаратура складає вельми значну частину технологічного устаткування в хімічній і суміжних галузях промисловості. Питома вага на підприємствах хімічної промисловості теплообмінного устаткування складає в середньому 15—18%, в нафтохімічній і нафтопереробній промисловостях 50 %.
Generated in 0.26635193824768