Рекомендуем ознакомиться

Экономика->Реферат
Після падіння Римської імперії (V ст ) починається так звана до­ба середньовіччя, що триває аж до XVII ст Економіка цього періоду була переважно аграр...полностью>>
Экономическая теория->Контрольная работа
Известная хозяйственная самостоятельность крестьянина в сравнении с положением раба при рабовладельческом строе вызвала заинтересованность крестьянина...полностью>>
Экономическая теория->Контрольная работа
В конце 18-первой четвери 19 вв для экономики России были характерны нехватка прибавочного продукта для расширенного воспроизводства всех отраслей нар...полностью>>
Экономическая теория->Реферат
В основу своих воззрений А Смит положил идею естественного порядка Он исходил из того, что люди, оказывая друг другу услуги, обмениваясь трудом и его ...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Облік і аудит амортизаційних відрахувань

  Дипломная работа >> Бухгалтерский учет и аудит
  Виходячи із об’єктивної потреби трансформації обліку, за останні роки в Україні були зроблені суттєві кроки у даному плані: прийнято Закон "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", затверджено Міністерством фінансів України відповідні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку і новий План рахунків бухгалтерського обліку активів капіталу, зобов’язань і господарських операцій.
 2. Облік податку на прибуток та ПДВ

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  На даному етапі свого розвитку українська держава прагне створити ефективну податкову систему Податки перебувають на перехресті економічних ресурсів різних груп платників та споживачів державних ресурсів Задовольнити вимоги всіх можна тільки завдяки знайденому компромісу
 3. Облік і аудит доходів і витрат підприємства

  Дипломная работа >> Бухгалтерский учет и аудит
  Характерною особливістю сучасного розвитку економіки України є глобальні економічні перетворення в сфері виробництва на основі ринкових відносин. Ринкові відносини вимагають перегляду системи бухгалтерського обліку і аудиту, одним із центральних елементів яких є облік та аудит доходів, витрат і фінансових результатів.
 4. Облік і аудит витрат на виробництво продукції (1)

  Дипломная работа >> Астрономия
  В умовах ринкової економіки бухгалтерський облік є особливо важливою функцією ефективного управління виробничими і комерційними структурами, знаряддям контролю за раціональними і економічним використанням ресурсів з метою досягнення комерційного успіху і виконання фінансових обов’язків перед державою.
 5. Амортизація

  Научная работа >> Экономика
  Однієї з найбільше важливих задач розвитку промисловості є забезпечення виробництва насамперед за рахунок підвищення його ефективності і більш повного використання внутрішньогосподарських резервів. Для цього необхідно раціонально використовувати основні фонди і виробничі потужності.
 6. Облік і аналіз витрат основної діяльності Дніпропетровської дистанції колії

  Дипломная работа >> Транспорт
  В другому розділі висвітлена загальна організаційно-економічна характеристика об’єкту дослідження, а також приведені основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства, аналіз фінансового стану підприємства та аналіз витрат за 2004-2005 роки.
 7. Облік аналіз і аудит валових доходів і валових витрат

  Дипломная работа >> Бухгалтерский учет и аудит
  В умовах становлення і розвитку ринкової економіки в Україні зростає роль податкового, бухгалтерського обліку, економічного аналізу та аудиту діяльності страхової компанії, як складової частини системи економічної інформації і керування. Валові доходи і валові витрати становлять значну частину податкового обліку і відображаються в декларації про доходи (прибуток) страховика.
 8. Аудит податку на прибуток

  Курсовая работа >> Бухгалтерский учет и аудит
  Аудит - це перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання з метою визначення достовірності їх звітності, обліку, його повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам.
 9. Облік і аналіз витрат у ВАТ Західенерго Добротвірська ТЕС

  Дипломная работа >> Бухгалтерский учет и аудит
  Робота складається з трьох розділів. В першому розкривається зміст витрат, наведено їх класифікацію та розглянуто особливості проведення оцінки. Також проведено огляд законодавчої та нормативно-правової бази, яка визначає порядок організації та ведення обліку витрат підприємства.
 10. Облік аналіз і контроль оподаткування прибутку підприємства

  Дипломная работа >> Бухгалтерский учет и аудит
  Дипломна робота за темою „Облік, аналіз і контроль оподаткування прибутку підприємства” складається зі 115 сторінок пояснювальної записки, що включає 11 таблиць, 21 формул, 8 рисунків, додатків, а також з П слайдів та 5 комплектів роздавального матеріалу.
 11. Облік і аналіз активів в бухгалтерському обліку

  Дипломная работа >> Бухгалтерский учет и аудит
  Не так багато часу пройшло з початку реформування аграрного сектора економіки. Деякі новації поступово приживалися, а деякі залишалися неприйнятими. Адже закони на папері не завжди відповідають реаліям сьогодення. Інколи виникають певні невідповідності,
 12. Облік амортизації основних засобів (2)

  Курсовая работа >> Бухгалтерский учет и аудит
  Фінансовий облік має актуальне значення для зовнішніх користувачів облікової інформації, які приймають рішення щодо партнерських зв'язків з підприємством, інвестування капіталу в його розвиток, банківського кредитування, придбання акцій, отримання дивідендів тощо
 13. Облік амортизації основних засобів (3)

  Курсовая работа >> Бухгалтерский учет и аудит
  6 Ключові слова: знос, основні засоби, фізичний і моральний знос, амортизація, первісна вартість, ліквідаційна вартість, балансова вартість, амортизаційні відрахування, амортизаційний фонд, П(с)БО, строк корисного використання, методи та норми амортизації, основні фонди, SSAP
 14. Облік і аналіз фінансових результатів виробничого підприємства

  Дипломная работа >> Бухгалтерский учет и аудит
  Функціонування України як незалежної самостійної держави стало початком бурхливих змін у соціально-економічному житті країни. У цих умовах перебудову господарської діяльності підприємств спрямовано на оволодіння механізмом ринкових відносин і поставлено нові вимоги як до змісту, так і до методів бухгалтерського обліку і аналізу.
 15. Облік основних засобів та їх амортизація

  Курсовая работа >> Бухгалтерский учет и аудит
  Одне з чинних місць в управлінні матеріальними ресурсами займає процес відтворення та вдосконалення основних засобів. В даній роботі розглядаються форми відтворення та вдосконалення основних засобів. Розглянути значення амортизації, процеси ремонту, модернізації і заміни основних виробничих засобів в управлінні матеріальними ресурсами.
 16. Облік основних засобів та аналіз ефективності їх використання

  Дипломная работа >> Бухгалтерский учет и аудит
  Мета роботи: розглянути детальну класифікацію і структуру основних засобів, особливості організації аналітичного і синтетичного обліку об’єктів основних засобів, контроль за їх використанням в господарстві, удосконалити систему організації бухгалтерського обліку основних засобів та надати пропозиції щодо підвищення ефективності їх використання
 17. Аудит (19)

  Учебное пособие >> Экономика
  1 1 В спеціальній літературі даються різні визначення аудиту від дуже вузьких і обмежених (наприклад, перевірка звітності недержавних структур) до надто широких Це пов’язано з тим, що поняття аудиту прийшло з західної літератури
 18. Облік доходу від операційної діяльності на підприємстві ДП Закупнянський карєр

  Курсовая работа >> Бухгалтерский учет и аудит
  В умовах переходу України до ринкової економіки, зміни форм власності, розвитку фінансових інститутів зростає потреба в удосконаленні методологічних і організаційних аспектів управління великими фінансово-промисловими системами, що розвиваються. Високий динамізм, властивий ринковій економіці, постійна зміна соціально-економічних відносин у всіх сферах діяльності країни потребують реформування механізму економічного регулювання на основі вдосконалення обліково-аналітичних і контрольних функцій.
 19. Аудит основних засобів (2)

  Курсовая работа >> Бухгалтерский учет и аудит
  За останні роки в економіці України відбулися радикальні зміни, обумовлені переходом до розбудови соціально орієнтованої економіки, її інтеграції у систему міжнародних економічних відносин, виникненням акціонерних компаній, товариств, різних фондів. До розвитку економіки залучаються зовнішні і внутрішні інвестиції, кредити, проводяться емісії цінних паперів.
 20. Облік доходів в системі управління прибутками

  Курсовая работа >> Финансы
  В курсовій роботі розглядаються питання організації обліку доходів, формування та обліку фінансових результатів господарської діяльності підприємства, представлено класифікацію доходів відповідно до вимог національних стандартів бухгалтерського обліку.
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.070107936859131