Рекомендуем ознакомиться

Остальные работы->Реферат
Playing for the Brazilian team, Edson was given the name Pele’ perhaps because he revealed his expertise in pick-up games in vacant lots (peladas). So...полностью>>
Остальные работы->Реферат
In class, we recently watch a movie on convicted cop killer Mumia Abu-Jamal. While the movie was informative, I couldn’t help but being a little troub...полностью>>
Остальные работы->Реферат
It was our first day of freedom. On April 10, 1998, my best friend Laren and I were anxiously ready to move out on our own. We had been planning this ...полностью>>
Остальные работы->Реферат
At the beginning of Meditation three, Descartes has made substantial progress towards defeating skepticism. Using his methods of Doubt and Analysis he...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Обгрунтування інвестиційного проекту

  Курсовая работа >> Экономика
  Аналіз інвестиційних проектів є складовою процесу управління інвестиціями, адже він дає інформаційну базу (у вигляді проекту як спеціально оформленого інвестиційного плану чи результатів проведеної експертизи проекту) для ухвалення рішення щодо включення проекту в інвестиційний портфель, початку його інвестування
 2. Оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту (на прикладі ВАТ "Дніпропетровський хлібозавод № 9")

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  Дипломна робота на тему ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ (на прикладі ВАТ “ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 9”) на 95 стор , 34 рисунки, 7 таблиць, 7 додатків на 40 стор Список використаної літератури з 47 джерел
 3. Обґрунтування інвестиційного проекту

  Реферат >> Экономика
  Інвестиційний проект потрібний інвестору, його партнерам, його кредиторам, які сформували позичену частину інвестованого капіталу За відсутності проекту зникає предмет переговорів і ухвалення рішення між інвестором, його партнерами й майбутніми кредиторами А на етапі реалізації інвестування без наявності документованого проекту неможлива ефективна координація зусиль учасників проекту Координуюча роль проекту, звичайно, поступово замінюється реальними укладеними договорами між учасниками, але як довгостроковий план проект не втрачає свого значення щодо повного здійснення намірів інвестора
 4. Cуб єкти інвестиційного процесу

  Реферат >> Финансы
  Інвестори - суб'єкти інвестиційної діяльності, які приймають рішення про вкладення власних, позичкових і залучених майнових та інтелектуальних цінностей в об'єкти інвестування. Інвестори можуть виступати в ролі вкладників, кредиторів, покупців, а також виконувати функції будь-якого учасника інвестиційної діяльності.
 5. Комерційний аналіз інвестиційного проекту

  Реферат >> Финансовые науки
  Традиційно пропозиції проекту оцінюються з економічної, технічної і фінансової перспектив його реалізації Одним з фундаментальних компонентів проектів, що мають виробничу функцію, є проектування поточних річних прибутків, які будуть отримані при реалізації проекту Прогноз цих річних прибутків базується на проектованому попиті на товар чи послугу, запропоновані проектом Отже, проектування попиту є обов'язковим елементом для всіх аспектів оцінки проекту Точність економічного, технічного та фінансового аналізів залежить від вірогідності оцінки попиту, оскільки аналіз ринку дає відповідь на досит
 6. Соціальний аналіз інвестиційного проекту

  Реферат >> Финансовые науки
  Відбір проектів та їх оцінка потребують проведення аналізу довколишнього середовища у широкому розумінні, не звужуючи його до рамок екологічного аналізу Було б неправильно стверджувати, що проектування в соціалістичній системі ігнорувало соціальні ефекти від проектів Результати проекту оцінювали з точки зору зміни таких соціальних показників: зміст, умови та організація праці; соціальна структура; культурно-технічний рівень працівників; позаробочий час та його використання; соціально-психологічний клімат; соціальна активність працівників
 7. Розробка і обґрунтування проекту зовнішньоекономічної діяльності підприємства ВАТ "Янцівський гранітний кар'єр"

  Дипломная работа >> Экономика
  Об’єкт досліджень дипломної роботи: діяльність відкритого акціонерного товариства “ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР” (Запорізька область) за 1999 - 2001 роки, виявлення основних проблем його економічного становища і шляхів подальшого розвитку, виконання розрахунків економічної ефективності капітальних інвестицій в проект розвитку зовнішньоекономічної діяльності
 8. Предмет та мета інвестиційного аналізу

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  На сучасному перехідному періоді при різноманітті складних кризових економічних процесів і взаємовідносин між підприємствами, фінансовими інститутами, державами на внутрішньому і зовнішньому ринках гострою проблемою є ефективне вкладення (інвестування) капіталу з метою його збільшення
 9. Вартість інвестиційного капіталу, оцінка інвестиційних якостей акцій

  Контрольная работа >> Экономика
  Концепція такої оцінки виходить із того, що капітал має відповідну вартість, яка формує рівень операційних та інвестиційних витрат підприємства Ця концепція є однією з базових у системі управління фінансовою діяльністю підприємства При цьому вона не зводиться тільки до визначення ціни капіталу, який залучається, а визначається цілий ряд напрямів господарської діяльності підприємства в цілому
 10. Техніко-економічне обгрунтування інвестицій

  Реферат >> Экономика
  територіальні комплексні схеми охорони природи і природокористування зон інтенсивного господарського освоєння й унікального значення, що включають заходи щодо запобігання і захисту небезпечних природних і техногенних процесів;
 11. Інвестиційна політика банку та шляхи підвищення її ефективності

  Дипломная работа >> Банковское дело
  Визначити сутність та види банківських інвестицій; організаційно-економічну сутність інвестиційної діяльності банків; дослідження узагальнюючих показників інвестиційної діяльності банків; концептуальні підходи до управління банківського інвестиційного портфеля; впровадження нової технології трансформації пасивів для подальшого фінансування інвестиційних ресурсів; шляхи зниження інвестиційних ризиків у банках України
 12. Інвестиційна діяльність

  Контрольная работа >> Финансовые науки
  Дослідження проблем інвестування економіки завжди знаходилося в центрі уваги економічної науки Це обумовлено тим, що інвестиції торкають самі глибинні основи господарської діяльності, визначаючи процес економічного росту в цілому У сучасних умовах вони виступають найважливішим засобом забезпечення умов виходу зі сформованої економічної кризи, структурних зрушень у народному господарстві, забезпечення технічного прогресу, підвищення якісних показників господарської діяльності на мікро- і макрорівнях Активізація інвестиційного процесу є одним із найбільш діючих механізмів соціально-економічних
 13. Інвестиційна діяльність підприємства

  Реферат >> Финансовые науки
  Інвестиційна діяльність - це процес організації інвестування в реально існуючих у країні умовах господарювання Термін "інвестування" має більш теоретичне значення, визначаючи модель поведінки інвестора щодо нарощування свого капіталу
 14. Інвестиційна діяльність як об єкт обліку і аудиту

  Реферат >> Астрономия
  З точки зору ризик характерним є те, що кошти вкладаються в певній кількості, а величина майбутнього прибутку (доходу), як правило, не відома. Крім того, винагорода може не поступити взагалі, а в ряді випадків може бути втрачена частина або всі інвестовані кошти.
 15. Організація і фінансування інвестицій

  Курсовая работа >> Экономика
  Необхідність забезпечення стабільного економічного зростання, структурних зрушень у національній економіці висуває на перший план проблему генерування ресурсів та їх спрямування у реальний сектор За умов низького інвестиційного потенціалу держави, недостатнього рівня розвитку фінансового ринку, обмежених можливостей підприємств самостійно фінансувати інвестиційні проекти роль банківської системи в активізації інвестиційної діяльності посилюється, адже банківський сектор розвивається динамічніше, ніж інші сектори економіки й залишається найбільшим сегментом фінансового ринку країни Актуальними
 16. Обрунтування проекту підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу підприємства

  Магистерская работа >> Финансы
  У широкому розумінні поняття “потенціал” - це засоби, запаси, джерела, які є в наявності й можуть бути використані, приведені в дію для досягнення певної мети, виконання плану, розв'язання завдань, можливості якої-небудь соціальної системи в певній сфері .
 17. Державне управління інвестиційною діяльністю в Україні

  Реферат >> Государство и право
  Державне регулювання інвестиційної діяльності здій­снюється з метою реалізації економічної, науково-техніч­ної і соціальної політики. Воно визначається показниками економічного і соціального розвитку України, республі­канськими і регіональними програмами розвитку народ­ного господарства, республіканським і місцевими бюдже­тами, передбачуваними в них обсягами державного фі­нансування інвестиційної діяльності.
 18. Економічний зміст і форми інвестицій

  Реферат >> Финансовые науки
  У ширшому трактуванні вони виражають вкладення капіталу з метою його подальшого збільшення При цьому приріст капіталу, отриманий в результаті інвестування, має бути достатнім, щоб компенсувати інвесторові відмову від наявних засобів на споживання в поточному періоді, винагородити його за ризик і відшкодувати втрати від інфляції в майбутньому періоді
 19. Аналіз управління інвестиційною діяльністю підприємства

  Курсовая работа >> Экономика
  При цьому інвестори - суб'єкти інвестиційної діяльності, які приймають рішення про вкладення власних, позичкових і залучених майнових та інтелектуальних цінностей в об'єкти інвестування, для того, щоб уникнути збитків, повинні чітко визначати доцільність інвестицій саме в те чи інше підприємство
 20. Права і обов’язки суб’єктів інвестиційної діяльності

  Курсовая работа >> Экономика
  Сьогодні у складній та заплутаній системі економічних зв’язків усе частіше необхідно приймати зважені рішення щодо накопичення та інвестування Для збереження і примноження заощаджень потрібно відмовитись від старих засобів накопичення та перейти до засобів, притаманних ринковим відносинам, що об’єднуються під загальною назвою інвестування
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.19296789169312