Рекомендуем ознакомиться

Финансы->Курсовая работа
Исторически финансы были связаны с деятельностью государства Они сложились, как государственные финансы, в виде образования и использования государств...полностью>>
Финансы->Реферат
Деньги играют фундаментальную роль во всех современных экономиках Более того, они кажутся столь естественной характеристикой экономики, что мы не пред...полностью>>
Финансы->Курсовая работа
Актуальность темы исследования Надежная финансовая система является стержнем в развитии и успешного функционирования рыночной экономики и необходимой ...полностью>>
Государство и право->Реферат
Отрасль права - это самостоятельная часть правовой системы, совокупность правовых норм, регулирующих определенным методом однородные общественные отно...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Нотаріат України

  Реферат >> Государство и право
  1. Нотаріат в Україні - це система органів і посадових осіб, на які покладено обов'язок посвідчувати права, а також факти, що мають юридичне значення, та вчиняти інші нотаріальні дії, передбачені Законом України “Про нотаріат”, з метою надання їм юридичної вірогідності.
 2. Інституту нотаріату в Україні

  Реферат >> Астрономия
  Україна поступово входить до сучасного правового суспільства, проте водночас невирішеними залишаються багато нагальних питань. Зокрема, серед інших гостро на сьогодні постало питання функціонування приватного нотаріату в країні, який не просто опинився у скрутному становищі, а навіть під загрозою припинення існування.
 3. Загальні правила вченення нотаріальних дій

  Реферат >> Астрономия
  Нотаріуси та інші посадові особи, які вчиняють нотаріальні дії, у своїй діяльності керуються законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, а на території Республіки Крим, крім того, - законодавством Республіки Крим, наказами Міністра юстиції України, нормативними актами обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
 4. ДЕРЖАВА І ПРАВО УКРАЇНИ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 19 СТ

  Контрольная работа >> Право, юриспруденция
  Правову основу селянської реформи 1861 р. в Україні становили як спільні для всієї Російської імперії законодавчі акти, так і низка спеціально призначених для українських губерній указів і постанов. 19 лютого 1861 р. імператор Олександр ІІ підписав Маніфест і серію законів про скасування кріпосного права.
 5. Судова влада в Україні Суд і правосуддя

  Реферат >> Государство и право
  Для виконання покладеної на неї функції судова влада наділена владними повноваженнями і засобами примусу до виконання прийнятих нею рішень. Зокрема, конституційною засадою судочинства є обов’язковість виконання рішення суду, що вимагає від державних органів, посадових осіб, усіх громадян неухильного підкорення велінню судової влади.
 6. Нотаріат

  Реферат >> Астрономия
  Нотаріат (лат.notarius-писар, секретар) – система органів і посадових осіб, на яких покладено обов’язок посвідчувати беззаперечні права і факти, що мають юридичне значення, а також інші нотаріальні дії з метою надання їм юридичної вірогідності. Організацію і діяльність нотаріату регулює Закон України “Про нотаріат” від 2 вересня 1993р.
 7. Цивiльний кодекс україни

  Кодекс >> Астрономия
  Якщо суб’єкт права законодавчої ініціативи подав до Верховної Ради України проект закону, який регулює цивільні відносини інакше, ніж цей Кодекс, він зобов’язаний одночасно подати проект закону про внесення змін до Цивільного кодексу України. Поданий законопроект розглядається Верховною Радою України одночасно з відповідним проектом закону про внесення змін до Цивільного кодексу України.
 8. Аграрне право України (4)

  Книга >> Право, юриспруденция
  У підручнику докладно розглянуті умови та порядок створення та фун­кціонування суб'єктів аграрних правовідносин, питання права власності їх на землю, розкриті умови та порядок набуття і користування земельними ділянками, реалізації земельних прав і обмеження прав на землю.
 9. Господарський кодекс України

  Кодекс >> Астрономия
  Господарський кодекс України має на меті забезпечити зростання ділової активності суб’єктів господарювання, розвиток підприємництва і на цій основі підвищення ефективності суспільного виробництва, його соціальну спрямованість відповідно до вимог Конституції України, утвердити суспільний господарський порядок в економічній системі України, сприяти гармонізації її з іншими економічними системами.
 10. Митна служба України

  Дипломная работа >> Таможенная система
  Стан дослідження проблеми Проблеми, пов’язані з суспільними відносинами, що складалися в сучасній митно-правовій галузі, постійно перебувають у центрі уваги вчених, серед яких: Ю П  Битяк, Р А  Калюжний, С В  Ківалов, М П  Кучерявенко, Н Р  Нижник, Д В  Приймаченко, О В  Тодощак та ін Наукову оцінку процесів формування митної політики та забезпечення митної безпеки при реалізації митної справи у своїх працях визначають: І Г  Бережнюк, А Д  Войцещук, О П  Гребельник, О Диніс, Є В Додін, Ю М Дьомін, Я А Жаліло, С В Ківалов Проблема взаємодії митних органів України з державними органами частково
 11. Паспортна система України

  Реферат >> Государство и право
  Паспортна система - система державного обліку, контролю і регулювання пересування населення за допомогою паспортів. Її основними функціями є: видача паспортів, реєстрація, що дає змогу вести відповідний статистичний та персональний облік; забезпечення реалізації людиною і громадянином їх прав і свобод та обов’язків перед державою і суспільством; посилення охорони громадського порядку та забезпечення національної безпеки.
 12. Про нотаріат

  Реферат >> Астрономия
  Розділ I НОТАРІАТ В УКРАЇНІ ГЛАВА 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття 1. Поняття нотаріату. Органи і посадові особи, які вчиняють нотаріальні дії Нотаріат в Україні - це система органів і посадових осіб, на які покладено обов'язок посвідчувати права, а також факти, що мають юридичне значення, та вчиняти інші нотаріальні дії, передбачені цим Законом, з метою надання їм юридичної вірогідності.
 13. Органи нотаріату в Україні

  Реферат >> Астрономия
  Норми, що регулюють організацію і діяльність нотаріату, становлять самостійну галузь законодавства. Нотаріуси у своїй діяльності керуються також постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами та інструкціями Міністерства юстиції України.
 14. Правове регулювання права власності на землю в Україні

  Дипломная работа >> Право, юриспруденция
  Існування людини забезпечується головним чином завдяки суспільному виробництву, в процесі якого створюються необхідні для неї матеріальні блага (за винятком благ, безпосередньо створених природою). Звичайно ж функціонування такого виробництва неможливе без повної взаємодії людей.
 15. Фінансове право України

  Учебное пособие >> Финансовые науки
  Фінанси – це сукупність відносин, що мають розподільчий характер і опосередковуються через доходи та видатки суб’єктів фінансових правовідносин, зокрема, через фізичних та юридичних осіб, державу, міжнародні фінансові організації тощо
 16. Адміністративно-правове регулювання в їзду в Україну і виїзду з України

  Реферат >> Государство и право
  Досліджувалося підстави та порядок адміністративно-правового регулювання порядку в’їзду в Україну та виїзду з України. Запропонована до розгляду курсова робота демонструє комплексний підхід до питань в’їзду в Україну та виїзду з України, де особлива увага приділяється проблемам визначення місця адміністративного-правового регулювання вищезазначеного
 17. Нотаріус. Особливості професії

  Доклад >> Право, юриспруденция
  Професія нотаріуса з’являється в ті давні часи, коли на зміну усному доказу приходить доказ письмовий, як більш об’єктивний, переконливий, надійний. Нотаріус стає центральною постаттю в створенні письмових доказів, надаючи документам доказової сили.
 18. Податкова система України та напрями її вдосконалення

  Дипломная работа >> Астрономия
  Податкові реформи, які проводяться останні роки довели значення та вплив податків на розвиток соціально – економічних процесів в Україні, тому що податки - найбільш ефективний інструмент регулювання економічних процесів. Державне регулювання економіки шляхом використання податкових важелів в наших умовах повинно бути спрямовано на забезпечення та підтримку збалансованого економічного росту та ефективне використання ресурсів, стимулювання інвестиційної та підприємницької діяльності.
 19. Фінансовий ринок (фондовий) України

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  Інтернаціоналізація суспільно-економічного життя, перехід до відкритої економіки сприяють приєднанню України до світового господарства, її входженню в світовий економічний простір Поряд з інтернаціоналізацією відбувається збільшення міжнародних потоків товарів, послуг, капіталів і особливо грошей
 20. Пенсійний фонд України як фінансовий інститут

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  Актуальність теми дослідження Реформування української економіки, а саме перехід її від планової, централізованої, до ринкової і такої, що виступає в світі в якості повноцінної функціонуючої системи, передбачає створення в ній ряду ефективних механізмів соціального захисту громадян В цьому контексті, найважливішим завданням, що стоїть перед державою є питання пенсійного забезпечення громадян Немаловажність даного питання постає із самої суті функціонування держави як системи управління, оскільки управління полягає не лише у створенні простору (правового, економічного чи іншого) в межах якого
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.06657886505127