Рекомендуем ознакомиться

Психология->Курсовая работа
Важное место в профессиональном становлении личности принадлежит кризисам Кризисы профессионального становления выражаются в изменении темпа и вектора...полностью>>
Психология->Реферат
Фундаментальное свойство человека – стремление к общению с окружающим миром и себе подобными, к коммуникации и социализации Зародыши социальности в но...полностью>>
Психология->Реферат
Проблема групп, их поведения по отношению к другим сложившимся группам, в которые объединены люди в процессе своей жизнедеятельности, - важнейший вопр...полностью>>
Психология->Реферат
Творчество в общем смысле — процесс человеческой деятельности, создающий качественно новые материальные и духовные ценности или итог создания субъекти...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Національні інтереси України в контексті стратегій Росії і НАТО

  Реферат >> Астрономия
  Над усім українським рухом ХІХ ст. ще й досі тяжіє обвинувачення в «культурництві». Вважається, що ніби-то українські діячі тієї доби свідомо ігнорували політичну сферу і через це «політизація» українського національного руху відбулася надто пізно – аж у 90-і роки ХІХ ст.
 2. Національна економіка України та тенденції її розвитку

  Курсовая работа >> Экономика
  Економіка будь-якої країни є продуктом тривалого історичного розвитку Вона формується століттями в результаті поглиблення суспільного поділу та кооперації праці, ґрунтується на використанні наявних національних ресурсів і забезпечує реалізацію національних інтересів цієї країни
 3. Національні економічні інтереси та загрози економічній безпеці України

  Реферат >> Экономика
  Під фінансовою безпекою слід розуміти такий стан фінансової, грошово-кредитної, валютної, банківської, бюджетної, податкової систем, який характеризується збалансованістю, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх негативних впливів, здатністю забезпечити ефективне функціонування національної економічної системи та економічне зростання
 4. Національна валюта України

  Курсовая работа >> Экономика
  Після виборення Україною незалежності надзвичайно зросла актуальність вивчення проблем, пов’язаних з валютою і валютно-фінансовою системою Адже міцність фінансово-валютної системи країни визначає її економічну незалежність Крім того, рівень інтеграції валютно-фінансової системи країни з міжнародною валютно-фінансовою системою зумовлює ефективність існування різних форм міжнародної торгівлі, а значить, без сумніву впливає на рівень економічного розвитку будь-якої країни Україна має платіжний засіб (грошову одиницю) – українську гривню, яка є валютою В Україні є грошові знаки чужоземних держав,
 5. Економічне становище України в контексті економічної безпеки

  Реферат >> Исторические личности
  Основними причинами глибокої економічної кризи в Україні є відсутність моделі трансформації економіки на ринкових засадах, яка б відповідала специфіці нашого суспільства, а також відсутність надійної системи економічної безпеки, яка б сприяла створенню самодостатньої, конкурентоспроможної, соціально спрямованої економіки та забезпечила б її захист від зовнішніх і внутрішніх деструктивних впливів.
 6. Економічна і національна безпека України

  Контрольная работа >> Экономика
  На сьогоднішній день проблеми безпекознавства є визначальними в контексті існування і розвитку України як суверенної держави, що актуалізує потребу відповідних наукових досліджень і нових міждисциплінарних напрямів Актуальність проблематики обумовлена низкою причин:
 7. Пріоритетний напрям зовнішньої політики України

  Реферат >> Астрономия
  Вступаючи в ХХІ століття і в нове тисячоліття європейці перегортають нову сторінку своєї історії. Яким буде Європа майбутнього: континент, пронизаний протиріччями між двома-трьома «Європами», чи справді «Спільний Європейський Дім»? Яку роль в загальноєвропейському процесі буде відігравати Україна? Якими будуть взаємини України з Європейським Союзом у новому столітті? Актуальність цих питань є беззаперечна.
 8. Україна у Світі

  Реферат >> Исторические личности
  Сучасні пріоритети зовнішньої політики України пройшли довгий процес формування у доволі складних міжнародних умовах, коли наша держава на зорі незалежності була змушена доводити свою здатність бути гідним гравцем на міжнародній арені, завойовувати авторитет у міжнародних організаціях, захищати власні інтереси у зовнішньополітичній сфері.
 9. Національна економіка (2)

  Шпаргалка >> Экономика
  Національне багатство — це сукупність створених та нагромаджених у країні працею всього суспільства матеріальних благ, розвіданих природних ресурсів, досягнутого рівня освіти людей, їхнього досвіду, майстерності, творчих здібностей, які призначені для розширеного відтворення з метою підвищення добробуту нації Від ефективного використання національного багатства залежить економічний і соціальний прогрес суспільства Структура національного багатства
 10. Україна в системі сучасних міжнародних відносин (2)

  Реферат >> Астрономия
  Жодна сучасна держава, яка прагне відноситися до цивілізованої, не може відокремитися від інших країн і відсторонитися від міжнародних відносин. Україна також не є винятком і посідає в світовому співтоваристві і міжнародних зв’язках своє, нехай на сьогодні і скромне, місце.
 11. Історія України. Опорний конспект лекцій

  Конспект >> История
  Немало проблем, які має розв’язати наше суспільство зараз та у найближчі роки, мають своє коріння у минулому: далекому чи недавньому. Попередні покоління накопичили колосальний історичний досвід, ігнорування якого вкрай небезпечне. Пізнання цього досвіду – одне з практичних завдань історичної науки.
 12. Історія України від найдавніших часів до сьогодні. Конспект лекцій

  Конспект >> История
  Першим періодом в історії людства був кам’яний вік. Йому належить особливе місце в історії людської цивілізації. Саме в цей період відбулося виділення людини з тваринного світу, сформувалася примітивна суспільна організація, зародилися першооснови таких форм людської духовності, як релігія, мораль, мистецтво.
 13. Аграрне право України (4)

  Книга >> Право, юриспруденция
  У підручнику докладно розглянуті умови та порядок створення та фун­кціонування суб'єктів аграрних правовідносин, питання права власності їх на землю, розкриті умови та порядок набуття і користування земельними ділянками, реалізації земельних прав і обмеження прав на землю.
 14. Історія України. Соціально-політичні аспекти)

  Книга >> История
  У посібнику розглядаються проблеми: соціальні структури і соціальні відносини в українському суспільстві в історичному контексті, їх роль в створенні оригінальної форми державності (до ХІХ ст.). Історія формування та діяльності громадських, культурологічних та політичних організацій в українському суспільстві.
 15. Розвиток двосторонніх міжнародних економічних зв язків України

  Дипломная работа >> Экономика
  Актуальність теми Сучасне світове господарство являє собою розгалужену, складну мегаекономічну систему, цілісність якої забезпечується розвинутим міжнародним поділом і кооперації праці, взаємодією сукупності інтенсивних міжнародних ринків, валютно-фінансовими і кредитними відносинами Величезні масштаби світогосподарського товарообороту, фінансових, технологічних ресурсів, з одного боку, засвідчують дедалі вагомішу роль зовнішньоекономічних факторів у господарському поступі окремих країн З іншого боку, посилюється вразливість національних економік, особливо середньо- і слаборозвинутих країн ст
 16. Військово-промисловий комплекс України проблеми і перспективи конкурентноздатності

  Реферат >> Астрономия
  У процесі здійснення переходу до ринкової економіки в Україні склався вимушено високий ступінь відкритості економіки в аспекті залежності економічних процесів всередині країни від зовнішніх економічних чинників. Ця підвищена відкритість поєднується з недорозвиненими механізмами функціонування відкритого до зовнішнього світу господарства, що об’єднують загальну інституційну основу відкритої ринкової економіки, інфраструктуру зовнішньоекономічної діяльності, державне регулювання.
 17. Лекції з історії України

  Конспект >> История
  1. Київський Русі належало помітне місце в міжнародних відносинах X – XIII ст. В зовнішньополітичній діяльності київських князів одним з найважливіших напрямів був південний, який становили відносини з Візантією, бо саме тут найповніше забезпечувалися стратегічні інтереси правлячої верхівки Київської держави.
 18. Проблеми та перспективи інтеграції банківської системи України у св

  Дипломная работа >> Банковское дело
  Характерною рисою сучасних міжнародних фінансових відносин є динамічний розвиток нових банківських продуктів та технологій Це вимагає використання нових концепцій, методологічних і методичних підходів до вивчення можливостей та стратегій їх здійснення комерційними банками України Вихід України у глобальне економічне середовище викликав ряд принципово нових проблем та задач, які постали перед комерційними банками Для нормального функціонування економіки постійно необхідна мобілізація, розподіл і перерозподіл фінансових ресурсів між її сферами і секторами В останнє десятиріччя суб’єкти господар
 19. Малий бізнес України

  Доклад >> Экономика
  Формування державної політики підтримки малого бізнесу в Україні починається з 1991 року, з прийняття Закону України “Про підприємництво” та утворення Державного комітету України зі сприяння малим підприємствам і підприємництву Закон України “Про підприємництво” визначив загальні правові, економічні та соціальні засади, умови здійснення підприємницької діяльності, а також визначив правові основи державного регулювання та підтримки підприємництва, відносин суб’єктів підприємницької діяльності та держави З метою реалізації державної політики сприяння розвитку підприємництва, у тому числі малого
 20. Україна - НАТО питання співробітництва у невійськових сферах

  Реферат >> Астрономия
  У той час співробітництво Укрвїни з Альянсом є широким та різноплановим. Ця різноплановість визначена у положеннях Хартії про особливе партнерство між Україною та НАТО. Хартією, зокрема, “передбачено проведення консультацій у таких невійськових сферах, як економічна та наукова, сфері планування при надзвичайних ситуаціях цивільного характеру, у сфері захисту природного середовища, включаючи ядерну безпеку”.
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.043107986450195