Рекомендуем ознакомиться

Бухгалтерский учет и аудит->Реферат
Обеспечение эффективного функционирования предприятий и организаций требует экономически грамотного управления их деятельностью, которое во многом опр...полностью>>
Философия->Реферат
Понятие «мировоззрение» неотделимо от понятия «человек». Мировоззрение – способ духовной ориентации человека в окружающей действительности, определенн...полностью>>
География->Реферат
Россия – крупнейшая лесопромышленная страна мира, в которой сложился мощный лесохимический комплекс, включающий заготовку, механическую обработку и хи...полностью>>
Информатика->Реферат
Информационная технология — процесс, использующий совокупность средств и методов сбора, накопления, обработки и передачи данных (первичной информации)...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Національна валюта України

  Курсовая работа >> Экономика
  Після виборення Україною незалежності надзвичайно зросла актуальність вивчення проблем, пов’язаних з валютою і валютно-фінансовою системою Адже міцність фінансово-валютної системи країни визначає її економічну незалежність Крім того, рівень інтеграції валютно-фінансової системи країни з міжнародною валютно-фінансовою системою зумовлює ефективність існування різних форм міжнародної торгівлі, а значить, без сумніву впливає на рівень економічного розвитку будь-якої країни Україна має платіжний засіб (грошову одиницю) – українську гривню, яка є валютою В Україні є грошові знаки чужоземних держав,
 2. Національний банк україни -центральний банк держави його роль у системі органів державної влади

  Реферат >> Астрономия
  Світова система центральних банків у їхньому сучасному вигля­ді створена відносно недавно. До середини XVІІІ ст. комерцій­ні і центральні банки не розрізнялися. З розвитком кредитної системи відбувається процес централізації банкнотної емісії в окре­мих великих комерційних банках.
 3. Національний Банк України: завдання, функції, мережа та структура

  Контрольная работа >> Банковское дело
  НБУ е державною власністю України і виступає виразником інтересів та завдань держави в сфері регулювання економіки; його правовий статус, функції, повноваження і принципи організації діяльності визначаються Конституцією України, Законом України "Про Національний банк України" (від 20 травня 1 р.
 4. Операції банків з готівкою. Емісійно-касова діяльність Національного банку України

  Контрольная работа >> Банковское дело
  До касових документів, які оформляються при проведенні касових операцій, належать: заява на переказ готівки, прибутково-видатковий касовий ордер, заява на видачу готівки, прибутковий касовий ордер, видатковий касовий ордер, грошовий чек, рахунки на сплату платежів та документи, встановлені відповідною платіжною системою для відправлення переказу готівки та отримання його у готівковій формі.
 5. Національний банк України: завдання, функції, мережа та структура Тестові завдання

  Тесты >> Банковское дело
  До складу центрального апарату НБУ належать: а) департаменти та центрально-розрахункова палата; б) департаменти та самостійні управління; в) департаменти та установи; г) усі відповіді правильні.
 6. Національний банк України (4)

  Реферат >> Астрономия
  Національний банк України є юридичною особою, має відокремлене майно, що є об'єктом права державної власності та ïåðåáóâຠó éîãî ïîâíîìó ãîñïîäàðñüêîìó â³äàíí³ ³ ñòàòóòíèé êàï³òàë ó ðîçì³ð³ 10 ìëí ãðí , ÿêèé º äåðæàâíîþ âëàñí³ñòþ ³ ñëóæèòü äëÿ çàáåçïå÷åííÿ çîáîâ'ÿçàíü Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè
 7. Національний банк України організація функції та повноваження

  Курсовая работа >> Банковское дело
  Національний банк України - найважливіша ланка всієї банківської системи держави. На відміну від багатьох інших відомств, які постали на ґрунті колишніх республіканських чи союзних, НБУ являє собою принципово нову структуру. З’явившись відразу ж після проголошення незалежності, він став однією з її вагомих ознак.
 8. Національні інтереси України і стратегічні орієнтири розвитку національної економіки

  Реферат >> Экономика
  В основі перспективного розвитку національної економіки (Ж) лежить європейська модель соціально-економічного реформа- іа торства Це модель XXI ст Водночас вона повністю відповідає І нашим українським національним традиціям, системі христи-;-/ янських цінностей, що властиві Українській нації Базовими принципами цієї моделі є принципи толерантності та компро-місності, де поняття "соціальної гармонії" і "національної згоди" є визначальними, як відзначав М Грушеєський
 9. Контрольно-ревізійні функції Національного банку України

  Реферат >> Астрономия
  Національний банк України був створений 20 березня 1991 року на базі Українського республіканського банку Держбанку СРСР. До складу НБУ входять більш 20 департаментів та самостійних управлінь , функціями яких є розроблення політики центрального банку, проведення підготовчих дослідно-аналітичних робіт, здійснення операцій на кредитному й валютному ринках, а також робіт технічного та адміністративного характеру.
 10. Статус та функції національного банку України

  Реферат >> Астрономия
  Національному банку України належить монопольне право на емісію грошей в обіг, а також випуск національних грошових знаків (банкнот, монет). Для друкування банкнот створено власну банкнотну фабрику. Карбування монет здійснюється в Україні на замовлення Національного банку.
 11. Основні функції Національного банку України

  Реферат >> Банковское дело
  НБУ забезпечує накопичення та зберігання золотовалютних запасів та резервів держави, здійснює з ними операції. Він організує міжбанківські розрахунки на базі Центральної розрахункової палати. Діяльність НБУ взаємопов`язана з економічним розвитком України.
 12. Роль Національного банку України на ринку цінних паперів

  Реферат >> Астрономия
  В останні десятиріччя центральні банки країн із розвинутою ри­нковою економікою віддають перевагу такому інструменту грошо­во-кредитної політики, як проведення операцій із цінними паперами на відкритому ринку, що відповідає загальній тенденції переважно­го використання ринкових інструментів регулювання економіки.
 13. Фінансове право України

  Учебное пособие >> Финансовые науки
  Фінанси – це сукупність відносин, що мають розподільчий характер і опосередковуються через доходи та видатки суб’єктів фінансових правовідносин, зокрема, через фізичних та юридичних осіб, державу, міжнародні фінансові організації тощо
 14. Кримінальний кодекс України

  Кодекс >> Астрономия
  2. Для здійснення цього завдання Кримінальний кодекс України визначає, які суспільно небезпечні діяння є злочинами та які покарання застосовуються до осіб, що їх вчинили.
 15. Кодекс торговельного мореплавства України

  Кодекс >> Астрономия
  Під торговельним мореплавством у цьому Кодексі розуміється діяльність, пов’язана з використанням суден для перевезення вантажів, пасажирів, багажу та пошти, рибних та інших морських промислів, розвідки та видобування корисних копалин, виконання буксирних, криголамних і рятувальних операцій, прокладання кабелю, також для інших господарських, наукових і культурних цілей.
 16. Становлення грошової системи України

  Реферат >> Банковское дело
  В період становлення державної незалежності Україна першою почала в умовах економічної та фінансової кризи будувати власну грошову систему, набувати досвіду емісійної справи, опановувати складний механізм грошово-кредитної політики. Становище ускладнювала нескоординованість економічної політики незалежних республік у сфері виробництва, товарообміну, грошових відносин.
 17. Національна грошова система невіддільна від реального стану економіки країни Вся багатогранність

  Реферат >> Астрономия
  Національна грошова система невіддільна від реального стану економіки країни. Вся багатогранність економічних, соціальних і політичних проблем суспільного розвитку безумовно позначається й на сфері грошового обороту. Грошова система має бути адекватною соціально-економічним умовам розвитку суспільства.
 18. Реформування и в перехідній економіці України

  Реферат >> Финансовые науки
  Реальні передумови для глибоко реформування адміністративно-командної економічної системи України, створення відкритої соціально орієнтованої ринкової економікм виникли після проголошення державного суверенітету України у серпні 1991 року Основою для вирішення цих завдань був її індустріальний, аграрно-технологічний, науковий та інтелектуальний потенціал-один з найважчих серед республік СРСР Разом з тим позитивні економічні процеси, які стали помітним у перший період незалежності, все більше уповільнювались під впливом економічної кризи, які дедалі загастрювались
 19. Аналіз грошового ринку України

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  Економічна наука з самого початку свого виникнення досліджувала природу грошей Мабуть, немає жодного її напрямку, школи, які б не приділяли цьому питанню значної уваги І це не випадково З давніх часів люди знали, що придбати чужі то­вари можна в обмін на свої, чи сплатити за них гроші За гроші можна ку­пити будь-які товари і в будь-якій кількості Здавалося б, що за тривалий час свого розвитку економічна наука повинна була б створити єдину тео­рію грошей, однозначно визначити їх суть та функції
 20. Грошова одиниця України

  Реферат >> Финансы
  Гроші – складна економічна категорія, специфічною особливістю якої є її системний багатофункціональний характер. Зрозуміти складну економічну сутність грошей можна лише на основі всебічного розуміння закономірностей їх виникнення. Діалектика економічного життя і розвиток ринкових відносин невіддільні від об’єктивного процесу саморозвитку грошей і грошових відносин.
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.18589615821838