Рекомендуем ознакомиться

Строительство->Курсовая работа
Организация строительного производства обеспечивает целенаправленность всех организационных, технических и технологических решений на достижение конеч...полностью>>
Строительство->Реферат
Физическая сущность процесса сушки заключается в том, что нагретый воздух направляется к сырому материалу при соприкосновении с которым он отдает свое...полностью>>
Строительство->Реферат
В Петербурге на набережной у Академии Художеств величественно и гордо возвышаются два гранитных древнеегипетских сфинкса Они очень органично вписывают...полностью>>
Строительство->Дипломная работа
В данной дипломной работе рассматривается изобретение типа сэндвич-панели, которое относится к строительным материалам, в частности к материалам для с...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Маркетингові комунікації (4)

  Контрольная работа >> Маркетинг
  В умовах насиченого ринку недостатньо розробити новий якісний товар, встановити на нього оптимальну ціну і вибрати ефективні канали розподілу. Все більшої ваги в управлінні підприємством набуває така складова комплексу маркетингу, як методи просування товару, під якими розуміють сукупність маркетингових рішень.
 2. Діоксини та біфеніли

  Реферат >> Химия
  Діоксином в органічній хімії називають шестичленний цикл, в якому два атоми Карбону зв’язані двома етиленовими містками В токсикології під терміном "діоксин" розуміють 2,3,7,8-тетрахлордибензо-п-діоксин (2,3,7,8-ТХДД), який є найбільш токсичним представником групи надзвичайно небезпечних ксенобіотиків із числа поліхлорованих поліциклічних сполук, до яких відносяться дибензо-п-діоксини (ПХДД), дибензофурани (ПХДФ) и біфенили (ПХБ)
 3. Економіка праці та соціально-трудові відносини. Конспект лекцій

  Конспект >> Экономическая теория
  Дисциплінна «Економіка праці та соціально-трудові відносини» є однією з основних фундаментальних дисциплін підготовки фахівців економічного профілю, яка дозволяє оволодіти теоретико-методологічними основами соціально-економічних відносин у сфері праці та практичними навичками щодо управління працею та ефективного використання людських ресурсів на макро-і макрорівнях.
 4. Історія психології. Курс лекцій. Розвиток асоціативної психології в ХІХ ст.

  Конспект >> Психология
  На початку ХІХ ст. асоціативна психологія залишилась єдиною психологічною школою, предмет якої – свідомість – був визнаний всіма без виключення вченими. У класичних теоріях асоціанізму, які з‘явились на початку ХІХ ст., зміст свідомості розглядався як комплекс відчуттів і уявлень, поєднаних законами асоціацій.
 5. Стратегічний менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

  Реферат >> Астрономия
  Стратегічний менеджмент зовнішньоекономічної діяльності 5.1. СТРАТЕГІЯ У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІПоняття "стратегія" вже міцно увійшло до лексикону управлінської діяльності. Слово "стратегія" (у перекладі з грецької означає "мистецтво розгортання військ у бою") протягом останніх двадцяти років широко використовується в теорії і практиці менеджменту.
 6. Мікроскопія

  Реферат >> Астрономия
  Кристали в полікристалах, на відміну від вільно вирощених, не мають правильної геометричної форми і називаються полікристалітами, або зернами. Їх спостерігають на спеціально підготованому і протравленому шлифі за допомогою оптичного мікроскопу. Діаметри зерен можуть мати розміри від декількох мікрометрів до декількох міліметрів; границі між ними називають границями зерен.
 7. Управління фінансовими ресурсами підприємства

  Дипломная работа >> Финансы
  Управління фінансовими ресурсами підприємства належить до завдань, які вирішують менеджери-економісти. Оскільки процеси виробництва та реалізації продукції супроводжуються рухом фінансових ресурсів, активну участь у вирішенні завдань, пов’язаних з управлінням беруть фінансові менеджери.
 8. Множини і відношення

  Доклад >> Астрономия
  Основи теорії множин були закладені відомим німецьким математиком Георгом Кантором у другій половині минулого століття. Поява теорії множин була зустрінута з ентузіазмом багатьма авторитетними математиками. Вони побачили в ній можливість створення метамови математики, тобто формальної одностайної системи понять і принципів, за допомогою якої можна було б викласти з єдиних позицій зміст різноманітних традиційно далеких один від одного розділів математики.
 9. Основні напрямки удосконалення управління персоналом організації

  Дипломная работа >> Менеджмент
  Актуальність теми Одним із ключових факторів виробництва будь-якого виду товарів і послуг поряд з інвестиційним капіталом (основними фондами й оборотними коштами) є трудові ресурси У сучасних умовах саме трудові ресурси розглядають як найбільш коштовний капітал, яким володіє підприємство Науково-технічний прогрес і пов'язане з ним різке збільшення частки наукомістких технологій обумовлює ріст вимог до професійних, соціально-психологічних якостей і культурного рівня працівника Ефективне управління трудовими ресурсами як особлива функція діяльності, пов'язана з найманням працівників, їхнім навч
 10. Сутність маркетингу (2)

  Лекция >> Маркетинг
  Маркетинг виник на межі 19-20 ст в США В 1905 р – предмет „Маркетинг” почав викладатися в американському університеті В 1908р з’явилася перша дослідницька маркетингова організація “Товариство маркетингу” Найбільший розвиток маркетинг отримав на початку 60-х років – більшість фірм і організацій визнали необхідність і ефективність маркетингу Він став основою їх стратегії В середині 70-х маркетинг став відомим в Японії В 1997 році засновано Українську асоціацію маркетингу
 11. Економічні стратегії підприємства, доходи інвестора

  Контрольная работа >> Экономика
  За привілейованою акцією щорічно виплачують дивіденди в розмірі (за даними таблиці 1) Необхідно знайти вартість цієї акції, якщо мінімально приваблива ставка доходності для інвестора складає (за даними таблиці)
 12. Програма Пошук обличчя людини у відеопотоках стандарту Mpeg-

  Курсовая работа >> Информатика
  На сьогоднішній день ідентифікація особи по зображенню обличчя є одним з пріоритетних напрямів розвитку біометричних систем. Такі біометричні показники, як відбиток пальця і малюнок райдужної оболонки є конфіденційною інформацією, тоді як зображення обличчя є загальнодоступним.
 13. Транснаціональні банки

  Реферат >> Астрономия
  Посилення транснаціональних банків і підвищення їхньої ролі в процесі консолідації банківського і промислового капіталу є одним з найбільш помітних моментів у світовій економіці останнім часом. Транснаціональний капітал, представлений насамперед транснаціональними компаніями і транснаціональними банками, у силу об'єктивних закономірностей свого розвитку прагне до подальшого розширення економічної влади.
 14. Економічний ризик (1)

  Учебное пособие >> Экономика
  У словнику Вебстера «ризик» визначається як «небезпека, можливість чи збитку» Отже, ризик відноситься до можливості настання якої-небудь несприятливої події Під «ризиком» прийнято розуміти імовірність (погрозу) утрати підприємством частини своїх ресурсів, недоодержання чи доходів появи додаткових витрат у результаті здійснення визначеної виробничої і фінансової діяльності
 15. Облік аналіз і аудит валових доходів і валових витрат

  Дипломная работа >> Бухгалтерский учет и аудит
  В умовах становлення і розвитку ринкової економіки в Україні зростає роль податкового, бухгалтерського обліку, економічного аналізу та аудиту діяльності страхової компанії, як складової частини системи економічної інформації і керування. Валові доходи і валові витрати становлять значну частину податкового обліку і відображаються в декларації про доходи (прибуток) страховика.
 16. Розробка методу формування зони безпечного руху судна

  Реферат >> Транспорт
  Захист відбудеться 17 квітня 2008 р о 10 00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41 106 01 в Одеській національній морській академії за адресою: 65029, м Одеса, вул Дідріхсона 8, корп 1, зал засідання вченої ради
 17. Основні напрями сучасної психології релігії

  Курсовая работа >> Психология
  Одним із найважливіших аспектів концептуально-категоріального аналізу релігійного феномену є поняття «релігійність» як сутнісна характеристика психічного стану особистості Саме релігійність як форма буття релігії і як її суб'єктивний вияв дає змогу чіткіше окреслити предметне поле релігії Найбільш значущими її компонентами є релігійне світорозуміння, релігійне світовідчуття, релігійне світоставлення Таке трактування доречне лише в плані розуміння релігійності як відповідного способу життя Якщо в релігійному світогляді переважно відображається спосіб життя людини (а він може проявлятися досить
 18. "Дискретні та неперервні динамічні системи в економіці" в MAPLE 7

  Курсовая работа >> Экономико-математическое моделирование
  Характеристичний стан об'єкта xt у будь-який момент часу t зі станами в попередні моменти часу Рішення рівняння (1 2 1) n го порядку визначено однозначно, якщо задані n так званих початкових умов Звичайно як початкові умови розглядаються значення xt при t = 0, 1,…, n – 1
 19. Фінансова діяльність субєктів господарювання

  Шпаргалка >> Финансовые науки
  Інвестиційна діяльність Згідно з П(С)БО, інвестиційна діяльність — це придбання та реалізація тих необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою еквівалентів грошових коштів
 20. Методика викладання математики та її зв'язок з іншими науками

  Шпаргалка >> Педагогика
  У наш час спектр наукових досліджень у природознавстві незвичайно широкий. Сучасне природознавство – це єдина система, компоненти якої (природничі науки) є настільки тісно взаємозалежними, що випливають друг із друга, тобто представляють справжню єдність.
Страницы: ← предыдущая

1 2 3 4 5
Generated in 0.024358987808228