Рекомендуем ознакомиться

Остальные работы->Реферат
Mathematics has been a part of life since life began and is not about to go away. Rosie O?Donnell has been quoted recently in Newsweek as saying that ...полностью>>
Остальные работы->Реферат
It was down 0% by 1991, 9.4 homicides per 100, . This contrasting the national average with a 14% increase within the same time slot, showing that con...полностью>>
Остальные работы->Реферат
Scientists and engineers have found many uses of nuclear chemistry, and how to use this energy in a peaceful manner. The various uses are beneficial t...полностью>>
Остальные работы->Реферат
Dreams are a train of thought or images passing through ones mind. Of mice and men s two main themes consist of dreams and pipe dreams. Dreams can lea...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Оптичні властивості некристалічних напівпровідникових халькогенідів

  Курсовая работа >> Физика
  Некристалічні напівпровідникові халькогеніди знайшли широке застосування в системах реєстрації, збереження й обробки оптичної інформації Вони також широко використовуються в електроніці як перемикачі, датчики і т д [1] Останнім часом вони використовуються і при створенні наноструктур методами електронної літографії [2,3] Як регіструючі структури аналогових і голографічних зображень найбільше поширення одержали сульфіди і селеніди миш'яку, їхні тверді розчини і гетеропереходи на їхній основі [4] До їхніх переваг, насамперед, варто віднести високу роздільну здатність - (8-10) · 103 мм-1 і відно
 2. Управління проектами фінансування

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  Перехід на проектні методи управління в першу чергу пов’язаний з ліквідацією організаційної системи, заснованої на планово-розподільних методах управління і переходом до ринкових відносин Для держави основною формою програмного управління є цільові комплексні програми, вони виступають у формі цільових програм
 3. Програмування масиви та рядки

  Реферат >> Астрономия
  Подивимося на масив із точки зору математики. Нехай компоненти масиву мають тип T, а індекси – тип I.Значенням змінної-масиву є послідовність значень типу T, занумерованих значеннями типу I. Множина всіх таких функцій утворює носій для типу, який у мові Паскаль означається виразом вигляду
 4. Фізика відкритих систем. Синергетика

  Курсовая работа >> Физика
  Метою даної роботи є розгляд питання, чим являється у наш час фізика відкритих систем? Під час навчання нам довелося вивчити курс загальної фізики і у ньому не було згадки про фізику відкритих систем То ж чи являється фізика відкритих систем окремим предметом і які питання вона вивчає?
 5. Основні поняття міжнародного ринку

  Тесты >> Международные отношения
  16. Спеціально організовані періодично діючі в визначених місцях ринки, на яких шляхом публічних торгів в наперед обумовлений час проводиться продаж попередньо оглянутих покупцем товарів, які переходять у власність тих покупців, які запропонують найвищу ціну — це:
 6. Прийоми економічного аналізу на базі математичної статистики

  Контрольная работа >> Экономико-математическое моделирование
  Вивчення кожної навчальної дисципліни розпочинається з розгляду загальновизнаних її теоретичних засад Засвоєння теоретичних питань, ключових термінів і категорій дає змогу приступити до оцінювання та розв’язування нагальних проблем виробництва і підвищення його ефективності
 7. Економетричні моделі в економіці країни

  Реферат >> Экономико-математическое моделирование
  Сучасні методи управління економічними системами та процесами базуються на широкому використанні математичних методів та ЕОМ Застосовувати математику для розв’язування певних економічних задач почали дуже давно, сотні років тому Але протягом останніх 50-60 років, коли економічна наука сягнула певних рубежів у своєму розвитку i в ній постали задачі, які не вдається розв’язати за допомогою традиційних економічних методів, математика посіла в цій науці одне з основних місць
 8. Оперативні запам ятовувальні пристрої

  Лекция >> Информатика
  Запам'ятовуючі пристрої (ЗП) є важливою частиною мікропроцесорних систем (МПС) Вони призначені для запису, зберігання та читання, або тільки для зберігання та читання інформації поданої у вигляді двійкових кодових слів
 9. Оцінка ризику

  Контрольная работа >> Экономика
  У процесі керування ризиком особливий інтерес становить механізм оцінки ризику, тому що без знання можливих масштабів ризику неможливо приймати адекватні рішення про діяльність у його умовах Виділяють два підходи до оцінки ризику — якісний і кількісний
 10. Міжнародний менеджмент. Конспект лекцій

  Реферат >> Международное публичное право
  Міжнародний менеджмент є видом менеджменту, головними цілями якого виступають формування, розвиток та використання конкурентних переваг фірми за рахунок можливостей ведення бізнесу у різних країнах та відповідного використання економічних, соціальних, демографічних, культурних та інших особливостей цих країн та міждержавної взаємодії.
 11. Пристрої відображення інформації

  Реферат >> Информатика
  Пристрої відображення інформації (ПВІ) широко використовуються для виведення алфавітно-цифрової та графічної інформації, відображення довідкових даних по об'єктах контролю та управління технологічними процесами. Пристрої відображення інформації дозволяють надавати людині інформацію у найсприятливішому вигляді типу текстів, таблиць, рисунків, діаграм.
 12. Метод розгалужень і меж Евристичні алгоритми Застосування принципу оптимальності

  Задача >> Астрономия
  Обхід усіх вузлів дерева пошуку варіантів може виявитися надто довгим. Наприклад, якщо в дереві всі вузли є допустимими, кожний проміжний вузол має m синів, а глибина дерева n, то всього в дереві 1+m+m2+ … +mn=(mn+1-1)/(m-1) вузлів. Уже за m=10 та n=10 це більш, ніж 1010.
 13. Перебирання варіантів в програмуванні

  Задача >> Астрономия
  Розглянемо шахівницю, що має розміри не 8 8, а n n, де n>0. Як відомо, шаховий ферзь атакує всі клітини та фігури на одній з ним вертикалі, горизонталі та діагоналі. Будь-яке розташування кількох ферзів на шахівниці будемо називати їх розміщенням. Розміщення називається допустимим, якщо ферзі не атакують одне одного.
 14. Можливості Mathcad

  Реферат >> Астрономия
  Покажчиком миші вкажіть місце на вашому робочому аркуші, куди ви будете вводити математичний вираз, та натисніть ліву кнопку миші. З'явиться червоний курсор-хрест — . Вкажіть мишею на кнопку — «Арифметична палітра» — математичної панелі та натисніть знову-таки ліву кнопку миші.
 15. Системи булевих функцій

  Курсовая работа >> Математика
  Нагадаємо, що булевої функцією називають функцію , у якої всі незалежні аргументи й сама функція є логічними змінними, приймаючими тільки два значення: 0 і 1. Ці функції можуть бути задані аналітично у вигляді формули (ПФ) геометрично або за допомогою таблиць істинності.
 16. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності банку ВАТ Міжнародний комерційний банк

  Курсовая работа >> Банковское дело
  Актуальність дослідження діяльності фінансових установ на зовнішніх ринках полягає в тому, що основний принцип взаємовигідності ЗЕД, на перший погляд, не має особливих ускладнень і виглядає очевидним: кожний партнер, що бере участь у міжнародних операціях, одержує свій прибуток Проте дотримуватися цього принципу не просто через значну кількість часу, необхідного для виконання угод, зміни валютних курсів, наявності різноманітних зв'язків між окремими зовнішньоекономічними угодами, використання бартерних операцій та ін Тому дотримання принципу взаємовигідності потребує ретельного аналізу і врах
 17. Підвищення міжнародної конкурентоспроможності промислового підприємства

  Магистерская работа >> Маркетинг
  В жорсткому конкурентному середовищі вітчизняні підприємства можуть успішно діяти завдяки створенню механізму забезпечення стійкого стану на ринку Під механізмом стійкості на рівні підприємства необхідно розуміти сукупність економічних, екологічних і соціальних факторів Економічна стійкість в більшості забезпечує досягнення стійкості і в інших напрямах функціонування підприємства Економічну стійкість підприємств на конкурентному ринку сучасна теорія і практика поєднує з забезпеченням конкурентоспроможності Цей підхід закладено в основу чинного стратегічного менеджменту
 18. Основи екології. Конспект лекцій

  Конспект >> Экология
  Екологія – відносно молода наука, ще не так давно нею цікавилося лише невелике коло фахівців. Однак протягом останніх десятиліть вона почала швидко розвиватись. Цьому сприяла необхідність вирішення таких важливих проблем сучасності, як раціональне використання природних ресурсів, профілактика забруднення середовища промисловими відходами та транспортом, запобігання знищенню природних угруповань, збереження генофонду рослинного і тваринного світу.
 19. Застосування методики Value at risk (VАR) в сучасному фінансовому аналізі ризиків

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  Актуальність теми дослідження У цей час для терміна «Value-at-Risk» загальновживаного українськогоаналога немає, однак у періодиці найчастіше зустрічаються: «вартість, піддана ризику», «концепція інвестицій з врахуванням ризику», «ризикова вартість»
 20. Роль міжособистісних відносин у становленні колективу

  Курсовая работа >> Психология
  Її дослідження має важливе значення, як для теорії психологічного розвитку людини, так і для суспільної практики, будь то дослідження психології людських взаємин у чи суспільстві вивчення міжособистісних відносин у малій групі і колективі
Generated in 0.18915915489197