Рекомендуем ознакомиться

Государство и право->Реферат
Глобализация политики, экономики, культуры и интеграция мирового сообщества в Новейшее время - процессы объективные и закономерные. Без учета прохожде...полностью>>
Экономическая теория->Доклад
К сфере производства относится любая деятельность, которая создает материальные и духовные ценности (выпуск товаров, производство информации, создание...полностью>>
Государство и право->Реферат
1. Угодою визнається лише та дія, яка спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав або обов'язків. Якщо буде встановлено, що дія бу...полностью>>
Педагогика->Реферат
Виховання сучасної студентської молоді суттєво відрізняється від того, яким воно було ще 10-15 років тому. Складний хід соціально-економічних реформ у...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Технологія одержання квантових точок

  Курсовая работа >> Физика
  Коли носії заряду і збудження обмежені у всіх трьох вимірах, система називається „квантовою точкою” Це досить довільно, оскільки, наприклад, кластери, які складаються з кількох атомів необов’язково розглядаються як квантові точки Хоча кластери менші, ніж довжина хвилі де Бройля, їх властивості критично залежать від точного числа атомів Великі кластери мають добре визначену решітку і їх властивості вже критично не залежать від точного числа атомів Для таких систем ми будемо використовувати термін „квантові точки” [1]
 2. Онтогенез особистості

  Реферат >> Психология
  Генетична психологія ґрунтується на логіко-методологічних засадах: пізнання і розуміння об'єкта дослідження можливі лише за умови простеження, виникнення і становлення об'єкта Тож, з генетичної точки зору, для того, щоб зрозуміти, що таке особистість, треба пояснити і показати (відтворити в моделях) процес її становлення, визначити, яким чином і в результаті дії яких саме закономірностей і механізмів виникає і розвивається особистість як цілісність Цей шлях пошуку допомагає відповісти на запитання «Що розвивається?», «Що є об'єктом розвитку?»
 3. Програмування трьохмірної графіки та анімації засобами Turbo Pascal

  Курсовая работа >> Информатика
  Комп’ютерна графіка з’явилась достатньо давно – вже у 60-х минулого століття існували повноцінні програми роботи з графікою. Сьогодні прийнято користуватися термінами "комп’ютерна графіка" і "комп’ютерна анімація". Поняття "комп’ютерна графіка" об’єднує всі види робот зі статичними зображеннями, "комп’ютерна анімація" має справи з зображеннями, які динамічно змінюються [21].
 4. Контролінг на підприємстві

  Конспект >> Менеджмент
  Контролінг — це один з найновіших напрямів інформаційно-економічного розвитку підприємства. В сучасних умовах господарювання інтерес до нього проявляється у все більшій мірі, що зумовлено появою значної кількості перекладених видань з питань обліку, фінансів, ціноутворення тощо.
 5. Безпека життєдіяльності. Курс лекцій

  Курсовая работа >> Безопасность жизнедеятельности
  Безпеку життєдіяльності зазвичай розглядають з різних точок зору: як частину наукових знань, як окрему дисципліну, як сферу людської діяльності. У всьому світі велика увага приділяється вивченню дисциплін, пов’язаних з безпекою життєдіяльності і зазвичай до них відносять науки різних світоглядних напрямів: гуманітарні, природничі, інженерні, науки про людину, науки про суспільство.
 6. Автоматизовані системи наукових досліджень (АСНІ)

  Конспект >> Информатика, программирование
  Наукові дослідження дозволяють виявляти і досліджувати неявні якості і закономірності властиві досліджуваним об'єктам. До таких об'єктів, найчастіше відносяться певні системи і процеси. Особливий інтерес для науки і прикладних завдань представляє автоматизація наукових досліджень, тобто створення автоматизованих систем наукових досліджень (АСНІ).
 7. Теорія алгоритмів і основи представлення знань

  Конспект >> Информатика, программирование
  Поняття алгоритму інтуїтивно зрозуміло і часто використовується в математиці. Додавання і множення чисел “стовпчиком”, що відомо ще зі школи, формула обчислення коренів квадратного рівняння, перемножування двох матриць за правилом “рядок на стовпець” є алгоритмами.
 8. Предмет і методологічні засади дослідження операцій

  Конспект >> Математика
  Слово “оптимальний” походить від латинського Optimus, що означає найкращий, сучасний. Для того щоб знайти оптимальну з можливостей, доводиться розв'язувати задачі на відшукання максимуму чи мінімуму, тобто найбільших та найменших значень яких-небудь величин.
 9. Управління підприємством в умовах перехідного періоду

  Реферат >> Астрономия
  У числі внутрішніх чинників, що впливають на ефективність функціонування підприємства, як відмічає ряд вітчизняних і зарубіжних економістів, сьогодні на перший план висуваються персонал і організаційна структура управління, що знаходиться в тісному діалектичному взаємозв'язку.
 10. Застосування систем лінійних рівнянь для апроксимації експериментальних даних

  Реферат >> Астрономия
  В практичній діяльності людини часто виникають такі задачі, коли маючи обмежену кількість експериментальних даних, треба спрогнозувати, які наслідки слід очікувати при інших умовах експерименту над тим же об'єктом. В математиці для цієї мети широко використовують рівняння різного вигляду, які з той чи іншою похибкою моделюють поведінку об'єкта.
 11. Топологічна оцінка ймовірності утворення власних точкових дефектів

  Дипломная работа >> Физика
  Проблема утворення власних точкових дефектів (ВТД) в напівпровідниках представляє великий науковий і практичний інтерес Запропоновані до теперішнього часу на основі різних феноменологічних моделей оцінки ентальпії утворення вакансій [3, 6] і антиструктурних дефектів (АСД) [6] в сполуках AB неоднозначні Проте у ряді випадків вимагається лише виділити переважаючий тип ВТД і надалі використати експериментальні дані по інтегральній оцінці області гомогенності Для цього необхідний порівняльний аналіз енергії утворення різних ВТД, який може бути здійснений за допомогою достатньо простих методів
 12. Економічний аналіз (теоретичні основи). Курс лекцій

  Конспект >> Экономическая теория
  Розглядаються теоретичні основи економічного аналізу, зокрема його значення та роль у системі управління підприємством, предмет та види економічного аналізу, його метод, методика факторного аналізу, характеристика способів детермінованого факторного аналізу, використання економіко-математичних методів в економічному аналізі, методика виявлення і розрахунку резервів, організація та інформаційне забезпечення аналітичних досліджень.
 13. Оцінка інвестиційної привабливості підприємства

  Дипломная работа >> Экономика
  На сучасному етапі розвитку економіки України виникла об’єктивна необхідність активізації інвестиційної діяльності, бо саме вона є вирішальною ланкою всієї економічної політики держави, яка забезпечує стабільне економічне зростання, приріст соціального ефекту, збалансованість макроструктури тощо
 14. Предмет генетики та її місце в системі природничих наук

  Конспект >> Биология
  Предмет генетики. Генетика - наука про спадковість і мінливість. Спадковість звичайно визначають як здатність організмів відтворювати собі подібне, як властивість батьківських особин передавати свої ознаки й властивості потомству. Цим терміном визначають також подібність родинних особин між собою.
 15. Основи наукових досліджень та організація науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт

  Конспект >> Промышленность, производство
  Ми живемо у вік науково-технічної революції, масового застосування інформатики, комп’ютерної та мікропроцесорної техніки. Кажуть, що провідні країни світу вступили в еру постпромислового розвитку, тобто в еру інформаційних технологій та інтелектуального виробництва.
 16. Лінійна однорідна система з постійними коефіцієнтами Застосування теорії диференціальних рівнян

  Реферат >> Математика
  Користуючись методом виключення, переходимо від системи рівнянь першого порядку до одного диференціального рівняння вищого порядку. Виявляється, що лінійне рівняння -го порядку завжди можна звести до системи рівнянь першого порядку. Нехай наприклад , диференціальне рівняння -го порядку дано у вигляді
 17. Організаційний механізм управління діяльністю підприємства та шляхи його удосконалення на фармацевтичному об'єднанні ТОВ "Юніфарма"

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  Актуальність досліджень: На сучасному етапі концентрації суб’єктів підприємницької діяльності необхідне впровадження нових підходів до організації фінансів та бюджетування центрів прибутку в виробничих секторах та переорієнтації маркетингової політики реалізації товарів
 18. Проблеми штучного інтелекту

  Курсовая работа >> Психология
  У сучасному світі, який увійшов в епоху інформації та інформаційних технологій проблема створення «розумних» технологій постає особливо актуальною Під «розумними» технологіями на сьогоднішній день можуть розуміти машини з програмами будь-якої складності, від пральної машини, що сама обирає режим прання до роботів, що можуть малювати картини і керувати супутниками Пройшов той період, коли тцльки деякі вчені вірили у можливість створення машини, що обраховувала б імовірність подій, зв’язно відповідала на питання, тощо Сьогодні такий феномен як «штучний інтелект» вже глибоко увійшов у багато асп
 19. Господарські зв’язки суб’єктів оптового ринку

  Дипломная работа >> Экономика
  Сучасний розвиток ринкової економіки, посилення конкуренції передбачає перехід до активної комерційної діяльності юридичних та фізичних осіб, створення підприємств різних форм власності Вирішення цієї проблеми залежить від рівня підготовки фахівців у галузі підприємництва, які повинні мати глибокі знання ринкових відносин, високі організаційні здібності у сфері комерційної діяльності
 20. Здоровий спосіб життя. Методичний посібник для вчителів загальноосвітніх навчальних закладів

  Книга >> Педагогика
  Здоров’я школярів багато в чому залежить від їхніх теоретичних знань і практичних навичок, які сприяють збереженню здоров’я. Найбільш серйозні соціальні проблеми й проблеми охорони здоров’я, поширені в наш час, багато в чому визначаються особливостями поведінки та способом життя, який сформувався ще в шкільному віці.
Generated in 0.13440799713135