Рекомендуем ознакомиться

Экология->Реферат
Нефть представляет собой вязкую маслянистую жидкость, имеющую темно-коричневый цвет и обладающую слабой флуорисценцией Нефть состоит преимущественно и...полностью>>
Экология->Курсовая работа
В современном сложном, многообразном, динамичном, полном противоречивых тенденций мире проблем окружающей среды (экологические проблемы) приобрели гло...полностью>>
Экология->Реферат
Актуальность темы исследования заключается в том, что в настоящее время антропогенное загрязнение окружающей природной среды приобрело огромный размах...полностью>>
Экология->Реферат
Человек, появившийся в середине прошлого века, оказался в мире, где проживают 2,5 млрд человек, отягощенном многими проблемами - спутниками его социал...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Діагностика та розвиток памяті дітей молодшого шкільного віку

  Курсовая работа >> Психология
  Актуальність дослідження. Людина не може ставитися байдуже до оточуючого світу, а всяка людська активність побудована на процесі пізнання, тобто відображенні в психіці особи реальної дійсності. Процес пізнання розпочинається з відчуттів та спостережень, щоб пройшовши стадії уявлень і пам‘яті, перетвориться в мислення і завершення в процесах прийняття рішень та виконанні дій.
 2. Методи визначення функції витрат та аналізу ризиків. Метод Монте-Карло

  Контрольная работа >> Экономика
  Постановка проблем у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими та практичними завданнями Для аналізу та планування майбутньої діяльності досить часто необхідно визначити величину постійних та змінних витрат У П(с)БО 16 «Витрати» не наведено вичерпного переліку постійних і змінних витрат підприємства, і зобов’язує підприємства здійснювати такий поділ лише щодо загальновиробничих витрат До змінних загальновиробничих витрат належать витрати на обслуговування і управління виробництвом (цехів, дільниць), що змінюються прямо (або майже прямо) пропорційно до зміни обсягу діяльності Змі
 3. Задачі максимізації та оптимізації діяльності підприємства

  Контрольная работа >> Экономико-математическое моделирование
  Компанія робить два продукти в кількості x1 і x2 тонн за місяць відповідно Тонна першого продукту приносить 12 тис грн прибутку, а тонна другого – 8 тис грн Виробничі потужності компанії дозволяють випускати не більше 100 тонн двох продуктів разом, при цьому виробництво першого продукту не може перевищувати більше ніж у три рази виробництво другого Треба визначити оптимальний обсяг виробництва, що приносить компанії оптимальний прибуток
 4. Теорія збурень лінійних двовимірних систем

  Дипломная работа >> Математика
  В умовах різних областей людської діяльності математика мала і має досить сутєвий вплив Сучасний розвиток науки характерезується необхідністю вивчення всіх можливих складних процесів та явищ Теорія математики широко застосовується в інших науках, які на перший погляд зовсім немають ніякого звязку – лінгвістики, юриспруденції та інше Це викликано процесом розвитку наукового знання, який потребує вивчення нового і більш сучасного математичного апарату, проявом нових розділів математики, що значно збільшить його застосування
 5. Вища фізика. Конспект лекцій

  Реферат >> Физика
  ординат, за допомогою якої задається положення тіла, що ру-хається. Сукупність тіла відліку, пов'язану з ним систему координат і годинника, що визначає час, називається системою відліку.Відносно різних систем відліку рух одного і того ж тіла виглядаєпо-різному.
 6. Огляд архітектури IBM PC-сумісного компютера

  Курсовая работа >> Информатика
  Ядром комп’ютера є процесор (CPU), ОЗП (RAM); ПЗП з BIOS (ROM BIOS) та інтерфейсні засоби, які зв’язують їх між собою та рештою компонентів. Стандартна архітектура PC визначає набір обов’язкових засобів введення-виведення і підтримки периферії – системи апаратних переривань (PIC 8259A), системи прямого доступу до пам’яті (DMA 8237A), трьох-канальний лічильник (8254), інтерфейс клавіатури і керування (KBC 8042), канал керування звуком, пам’ять і годинник (CMOS RTC).
 7. Підхід до природи з точку зору нетрадиційних поглядів

  Реферат >> Астрономия
  Ми постійно порушуємо біосистемий пристрій природи і терпимо від цього у всіх сферах своєї діяльності. Систематичні порушення еволюційного порядку природи і хвильової структури сумісності в біосистемному виробництві лужать причиною “біосистемного” розпаду”- основного виробника “вірусу смерті”, індивідуально-масових нещасть, аварій, трагедій, катастроф, що приносять нам горе і біди, гальмують роботу.
 8. Загальна фізика

  Конспект >> Физика
  Друга частина конспекту лекцій з курсу загальної фізики для інженерно-технічних спеціальностей містить виклад розділів: «Магнетизм» (доц. М. Ковалець), «Коливання і хвилі» (доц. В. Вадець), «Оптика» (доц. В. Орленко), «Елементи атомної фізики, квантової механіки і фізики твердого тіла» (доц.
 9. Бюджетування зовнішньоекономічної діяльності підприємств

  Книга >> Международное публичное право
  Функціонування та розвиток сучасних суб’єктів господарської діяльності здійснюється в умовах глобалізації національних економік, активізації міжнародних економічних відносин, лібералізації зовнішньої торгівлі тощо. Це зумовлює загострення конкурентної боротьби, формування високих вимог до конкурентоспроможності підприємств та їхньої продукції, пошук
 10. Інтегральні вимірювальні підсилювачі для використання в ЦВП (принцип дії, основні параметри, схеми включення, провідні світові виробники)

  Курсовая работа >> Коммуникации и связь
  Курсова робота на тему «Інтегральні вимірювальні підсилювачі для використання в ЦВП (принцип дії, основні параметри, схеми включення, провідні світові виробники)» виконана згідно з навчальним планом по дисципліні Цифрові вимірювальні прилади, на кафедрі Метрології, стандартизації та сертифікації.
 11. Системне програмне забезпечення С

  Реферат >> Информатика
  Курсова робота присвячена розробці обєктно-орієнтованої програми мовою C++ в середовищі Windows 95/98 на основі бібліотеки MFC пакету VISUAL C++ 6.0. Інтерфейс в головній програмі реалізований за допомогою меню і діалогових вікон на основі класів бібліотеки MFC.
 12. Системи обробки сигналів та зображень

  Контрольная работа >> Информатика, программирование
  Значну роль в означенні сигналу має його математична модель, т.т. сукупність математичних виразів і формул, які описують (подають) той чи інший сигнал. Для опису сигналу використовуються різні форми математичних моделей у вигляді функцій однієї або декількох змінних, векторів та матриць.
 13. Економіка підприємства. Опорний конспект лекцій

  Конспект >> Экономическая теория
  Економіка є терміном грецького походження, що дослівно означає мистецтво ведення господарства. Будь-яку роботу, в процесі якої люди виготовляють необхідні для життя продукти та предмети (матеріальні блага), перевозять і продають їх, здійснюють післяпродажне сервісне обслуговування товарів тривалого користування, заведено називати виробничо-господарською й комерційною діяльністю, а підприємства (організації, фірми), на (в) яких відбувається така діяльність, є суб’єктами господарювання (підприємницької діяльності) економічної системи.
 14. СНІД (5)

  Реферат >> Медицина, здоровье
  СНІД - одна з найважливіших і трагічних проблем, що виникли перед усім людством наприкінці XX століття. Синдром набутого імунного дефіциту (СНІД) являє собою захворювання вірусної етіології, що протікає з ураженням імунної та нервової систем і проявляється розвитком тяжких інфекційних поразок і злоякісних новоутворень.
 15. Основні поняття та закони хімії. Конспект лекцій

  Конспект >> Химия
  В конспекті лекцій викладено найважливіші поняття, закони і теоретичні положення хімії як науки, пояснено будову атомів і утворення хімічних зв’язків, систематизовано відомості про властивості хімічних елементів та їх сполук. Так як в основу металургійних процесів покладено процеси відновлення металів, нами велику увагу приділено окисно-відновним реакціям, впливу різноманітних факторів на кінетику даних процесів, вивченню термодинамічних закономірностей їх перебігу.
 16. Використання програмних технологій в аудиті

  Конспект >> Информатика, программирование
  Застосування комп'ютерів суттєво впливає на здійснення контролю та аудиторських процедур. Однак слід мати на увазі, що контрольні функції є такими, які найважче автоматизувати. Сам факт комп'ютеризації обліку на підприємстві не може, наприклад, усунути приховування крадіжок і зловживань через неправильне перенесення на електронні носії реквізитів, зазначених в документах, введення фальсифікованих документів тощо.
 17. Управління економічним розвитком підприємства

  Дипломная работа >> Экономика
  Актуальність теми Становлення та розвиток національної економіки визначає об’єктивну необхідність набуття більш глибоких знань та вмінь практичного використання закономірностей трансформаційних перетворень Акцентом сучасного етапу управління економікою є активізація процесів розвитку на промислових підприємствах України Однак, майже повна відсутність комплексних наукових розробок, спрямованих на вирішення проблем управління розвитком, не дозволяє здійснювати ефективне управління економічним розвитком на базі накопиченого досвіду, сучасного стану і стратегічних цілей діяльності суб’єктів госпо
 18. Розробка конструкції акустичної системи

  Дипломная работа >> Коммуникации и связь
  Сьогодення – це час відкриттів і нових технологій, за якими просто не встигаєш догнати. З'являються нові комп'ютерні ігри з складними звуковими сценаріями і ефектами, що раніше не використалися аудіо. А mp3 стандарт аудіозапису, що завоював, дає можливість будь-якому володареві комп'ютера економити досить хорошу суму при придбанні дисків з піснями, саме в даному форматі.
 19. Єдина теорія полів і взаємодій

  Курсовая работа >> Физика
  У своєму повсякденному житті людина зіштовхується з безліччю сил діючих на тіла: сила вітру або потоку води, тиск повітря, мускульна сила людини, вага предметів, тиск квантів світла, притягання й відштовхування електричних зарядів, сейсмічні хвилі Зухвалі часом катастрофічні руйнування й т д одні сили діють безпосередньо при контакті з тілом, інші, наприклад, гравітація, діють на відстані, через простір Але, як з'ясувалося в результаті розвитку природознавства, незважаючи на настільки велику розмаїтість, всі діючі в природі сили можна звести до чотирьох фундаментальних взаємодій: сильне, слаб
 20. Планування економічного і соціального розвитку соціальних служб

  Учебное пособие >> Социология
  Будь-яка держава виконує низку функції, що з них першочерговою та визначальною є функція регулювання економіки, тобто ступінь втручання держави в процеси формування стратегії і тактики розвитку народного господарства в цілому, його окремих ланок, включаючи підприємства та інші суб'єкти господарювання Метою державного регулювання економіки є досягнення найбільш ефективного економічного, соціального, наукового й культурного розвитку країни Таке регулювання здійснюється як економічними, так і адміністративними методами їх слід органічно поєднувати, виходячи з того, якою мірою адміністративне рег
Generated in 0.062702894210815