Рекомендуем ознакомиться

Остальные работы->Реферат
” Eighner states that even though he is homeless with not much money, he still eats and sometimes finds money from scavenging Dumpsters....полностью>>
Остальные работы->Реферат
As the Human Race enters the new millenium we have created a somewhat organized and affective society. This society consists of many states that gover...полностью>>
Иностранный язык->Сочинение
«Стихи» — так просто назвал юный Набоков свой первый поэтический сборник 1916 года. Так будет назван и первый сборник поэта Годунова-Чердынцева, очере...полностью>>
Остальные работы->Реферат
On the first page of the Leviathan cited by Ebenstein & Ebenstein, Hobbes deals with an intrinsic part of society: equality and in-equality. Every man...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Найпростіші дії з матрицями

  Реферат >> Астрономия
  Означення. Вектор називається нульовим, або нуль-вектором, якщо всі його координати дорівнюють нулю. Нульовий вектор позначається 0 = (0, 0, ..., 0), або так само, як число нуль – знаком 0. Вектор –а = (-а1 , -а2, ..., -аm) називається протилежним вектору а = (а1 , а2, .
 2. Теорія автоматичного управління спеціальними системами

  Конспект >> Коммуникации и связь
  Нелінійні системи – це системи, що описуються нелінійними диференціальними рівняннями. Система автоматичного управління (САУ) називається нелінійною, якщо до її складу входить хоча б один нелінійний елемент. На практиці найчастіше зустрічаються системи з безінерційними нелінійними елементами.
 3. Економічне прогнозування

  Учебное пособие >> Экономика
  За специфікою об'єктів прогнози поділяють на науково-технічні, економічні, соціальні, військово-політичні тощо Економічні прогнози класифікують за масштабністю об'єкта на глобальні, макроекономічні, структурні (міжгалузеві та міжрегіональні), регіональні, галузеві, мікроекономічні
 4. Онкогенетика: сучасний стан і персективи розвитку

  Дипломная работа >> Медицина, здоровье
  На сучасному етапі в медицині нема жодної проблеми, яка б привертала до себе таку увагу, як проблема рака. До питань про природу рака, причини його виникнення та способи лікування привернута увага не лише спеціалістів-онкологів, але й фізиків, хіміків, біологів, генетиків та медиків різних спеціальностей.
 5. Основи інформатики. Теорії інформаційних систем та обчислювальної техніки

  Конспект >> Информатика, программирование
  Інформатика - це комплексна, технічна наука, що систематизує прийоми створення, збереження, відтворення, обробки та передачі даних засобами обчислювальної техніки, а також принципи функціонування цих засобів та методи керування ними. Термін "інформатика" походить від французького слова Informatique і утворене з двох слів: інформація та автоматика.
 6. Система стиснення відеоданих на основі аналізу ентропійності

  Дипломная работа >> Информатика
  2. Зміст завдання Дослідити проблеми кодування відеоінформації, призначення й мету створення системи. Розробити загальну структуру програми та алгоритм. Розробити програмне забезпечення. Вивести результати роботи та тестування. Ознайомитись з питаннями охорони праці та навколишнього середовища.
 7. Нейронні мережі в системах керування динамічними обєктами

  Курсовая работа >> Информатика
  Головна мета даного курсового проекту провести огляд проблеми нейронних мереж, основних напрямків розвитку нейрокібернетики і областей використання нейронних мереж особливо для керування динамічними системами. Програмний виріб є демонстрацією можливостей нейронних мереж і методики їх побудови.
 8. Компютерна схемотехніка (2)

  Курсовая работа >> Информатика
  При каскадній побудові дешифратор використовує методику розбиття дешифрованого слова на кілька підслів. При цьому в окремому каскаді проводиться дешифрації одного підслова, в наступному каскаді дешифруються слова з допомогою кон’юнкції вихідних сигналів дешифратора до повного слова.
 9. Захворювання слизової оболонки

  Книга >> Медицина, здоровье
  У навчальному посібнику на сучасному рівні висвітлені питання етіології, патогенезу, клініки, морфології, діагностики, лікування та профілактики близько 200 захворювань слизової оболонки порожнини рота і губ. Матеріалом для підготовки цього видання послужили більш ніж 40-річні клінічні спостереження його авторів, їхні біохімічні, цитологічні й морфологічні розробки, а також останні досягнення і дослідження вітчизняних та закордонних вчених.
 10. Програмування в Delphi

  Курсовая работа >> Коммуникации и связь
  Метою даної курсової роботи є розробка програми використання метода Гаусса для ПЕОМ типу PC з операційною системою Windows. Розробка програми повинна вестись за допомогою мови програмування Object Pascal в середовищі Delphi – для операційної системи Windows 9x-XP.
 11. Управління програмами та проектами. Конспект лекцій

  Конспект >> Информатика, программирование
  Посилення конкурентної боротьби, мінливість ринкового оточення будь-якої сучасної компанії чи організації потребують від них здатності швидко та ефективно реагувати на ці події реалізацією різноманітних проектів. Сьогодні навіть традиційне виробниче підприємство змушене займатися проектною діяльністю - це може бути проведення рекламних чи цінових акцій, розробка та виведення на ринок нового продукту або послуги, підготовка бізнес-плану для отримання банківського кредиту чи впровадження нової організаційної структури управління.
 12. Стандартна задача лінійного програмування

  Курсовая работа >> Экономико-математическое моделирование
  Як найпершу економічну модель, що містила деякі найпростіші ідеї лінійного програмування, слід назвати „Економічні таблиці" лейб-медика короля Людовика XV Ф Кене, складену ним близько 1758 р , в якій було запропоновано кількісну модель національної економіки У цій праці він поділив економіку Франції на три частини:
 13. Квадратичні форми їх приведення до діагонального вигляду Приведення рівняння кривої другого п

  Реферат >> Астрономия
        Зауваження. Після знаходження власних значень матриці  із (4.19) і розв’язання системи рівнянь (4.18) одержимо власні вектори , які взагалі кажучи, не будуть одиничними. В такому разі з них можна одержати одиничні, поділивши кожний з них на його довжину  Після такої операції уже будуть виконуватись  умови (4.
 14. Інформатика. Курс лекцій

  Конспект >> Информатика, программирование
  На сучасному етапі розвитку людства значна роль відведена інформатизації економічних процесів та впровадженню в практику управління новітніх інформаційних технологій. Інформація перетворилася на найважливіший ресурс суспільства. Величезні обсяги інформації і необхідність її оброблення з метою прийняття адекватних управлінських рішень потребує від фахівців використання автоматизованих інформаційних технологій.
 15. Роль стратегічного вимірювання в бізнесі

  Контрольная работа >> Экономика
  Ефективне стратегічне управління важко уявити собі без гармонійної та узгодженої дії всіх управлінських функцій, серед яких далеко не останнє місце посідає стратегічне вимірювання (з англійської strategic measurement) Важко уявити собі здійснення повноцінного стратегічного аналізу без належного розуміння методології вимірювання параметрів та результатів стратегій, без застосування економічного обґрунтованих мір оцінки ефективності і результативності бізнес-процесів у стратегічному аспекті Спрощення підходів до стратегічного вимірювання або підміна його елементами фінансового та операційного в
 16. Планування маркетингового дослідження для формування довгострокових відносин зі споживачами прод

  Реферат >> Маркетинг
  Актуальність теми. Перед всіма споживачами електроенергії постають проблеми аварій в електромережах. Наслідками можуть бути згорання обладнання, пожежі, вибухи, техногенні катастрофи – і це далеко неповний перелік можливих подій. Встановлено, що близько третини всіх пожеж мають електротехнічну природу виникнення.
 17. Методи дослідження мереж масового обслуговування

  Дипломная работа >> Математика
  Одним з розділів теорії масового обслуговування є мережі масового обслуговування. Поява цього розділу пов'язана з вирішенням практичних задач проектування обчислювальних систем та мереж. Перші підходи до аналізу мереж масового обслуговування (МО) були розроблені у 1960-70 pp.
 18. Методичні основи обчислення собівартості продукції

  Контрольная работа >> Маркетинг
  На підприємствах обчислюється собівартість валової, товарної і реалізованої продукції Собівартість валової продукції як показник застосовується для внутрішніх потреб підприємств, на яких не є стабільною величина залишків незавершеного виробництва
 19. Маркетинговий комплекс підприємства напрямки його вдосконалення

  Реферат >> Банковское дело
  Актуальність теми. Французький економіст Ж.-Б. Сей ще в епоху промислової революції так сформулював основне правило в керуванні виробництвом: "Потрібно знижувати витрати виробництва, для того щоб збільшити прибуток".[12] Цей вислів дійсно є мудрим у тих умовах, коли галузі виробництва, ринки й асортимент продукції, що випускається, залишаються стабільними.
 20. Методи прогнозування у різних галузях

  Реферат >> Социология
  Процес прогнозування достатньо актуальний в даний час Широка сфера його вживання Прогнозування широко використовується в економіці, а саме в управлінні В менеджменті поняття "планування" і "прогнозування" тісно переплетено Вони не ідентичні і не підміняють один одного Плани і прогнози розрізняються між собою тимчасовими межами, ступенем деталізації показників, що містяться в них, ступенем точності і вірогідності їх досягнення, адресністю і, нарешті, правовою основою Прогнози, як правило, носять індикативний характер, а плани володіють силою директивного характеру Не підміна
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.23527884483337