Рекомендуем ознакомиться

Философия->Контрольная работа
Впервые космос как "мирострой" был засвидетельствован около 500 до н э во фрагментах Гераклита, затем прочно входит в натурфилософский лекси...полностью>>
Философия->Реферат
МИРОВОЗЗРЕНИЕ – система обобщенных взглядов на мир и место человека в нем, на отношение людей к окружающей их действительности и самим себе, а также о...полностью>>
Философия->Реферат
Мировоззрение – система взглядов на объективный мир и место в нем человека, на отношение человека к окружающей его действительности и самому себе, а т...полностью>>
Философия->Реферат
Согласно учениям Дарвина и его последователей, с доисторических времен и по сей день длится процесс эволюции живого вещества - совокупности всех живых...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Місцеві бюджети та їх вплив на соціально-економічний розвиток адміністративного району

  Дипломная работа >> Финансы
  Актуальність теми. З набуттям Україною суверенітету розгорнувся процес реформування фінансової системи. Важливим складником цього процесу стало реформування місцевих бюджетів, адже вони займають одне з центральних місць в фінансовій системі нашої держави, в них зосереджується значна частина державних фінансових ресурсів.
 2. Податки як засіб державного впливу на соціально економічний розвиток країни

  Курсовая работа >> Финансы
  Податки – дуже складна й надзвичайно впливова на всі економічні явища та процеси фінансова категорія Можна без перебільшення сказати, що, з одного боку податки – це фінансове підґрунтя існування держави, мірило її можливостей у світовому економічному просторі щодо розвитку науки, освіти, культури, гарантування економічної безпеки, зростання суспільного добробуту народу
 3. Видатки місцевих бюджетів

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  Бюджетна система України як унітарної держави скла­дається з чітко визначених двох ланок - державного та місце­вих бюджетів Склад місцевих бюджетів України, як і в інших країнах, відображає особливості адміністративно-територіаль­ного поділу та специфіку функціонування місцевого самовря­дування Практика формування та виконання місцевих бюджетів має свою специфіку, відмінні особливості та проблеми
 4. Основи бюджетного регулювання економічного розвитку

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  Бюджетний механізм та реалізація ефективної політики у сфері державних фінансів займають достатньо важливе місце у процесі регулювання економічного розвитку держави Одним з основних інструментів державного регулювання економіки є бюджетний механізм, який суттєво впливає на соціально-економічний розвиток адміністративно-територіальних одиниць та держави в цілому Від якості та своєчасності прийняття рішень з питань формування дохідної частини бюджету, проведення податкової політики, державних видатків та міжбюджетних відносин залежить збалансованість державних фінансів, рівень ефективності держа
 5. Аналіз доходів місцевих бюджетів та оцінка рівня їх забезпеченості

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  Формування доходної бази бюджетів усіх рівнів перебуває від впливом макроекономічних чинників і залежить від загальної економічної ситуації Однак місцеві бюджети знаходяться у двоякому становищі – як фінансові плани самостійної діяльності органів місцевого самоврядування і як важелі, через які центральні органи влади впливають на соціально-економічний стан територій Структура доходів місцевих бюджетів має відображати баланс самодостатності органів місцевої влади і фінансової залежності від держави
 6. Україна в роки Другої світової війни. Суспільно-політичний, соціально-економічний розвиток України від другої половини 40-х до початку 80-х рр. ХХ ст.

  Лекция >> История
  Мета заняття: Ознайомитись з планами гітлерівців щодо України, основними подіями та перебігом військових дій на території України. Розкрити суть фашистського окупаційного режиму, Визначати й характеризувати основні течії руху Опору Знати й аналізувати втрати України в роки війни.
 7. Державний бюджет його структура і функції

  Реферат >> Экономика
  Актуальність роботи полягає в тому що перехід від командно-адміністративної системи до ринкової економіки зумовили необхідність здійснення реформування в фінансовій та бюджетній сферах. Бюджетна система провідною ланкою державних фінансів. Держава використовує бюджет як інструмент реалізації своєї соціально-економічної політики, адже він відображає складну систему перерозподільних відносин у суспільстві, охоплює практично кожну юридичну та фізичну особу.
 8. Економіка та економічні системи України

  Шпаргалка >> Экономическая теория
  Процес агропромислової інтеграції — це встановлення сталих прямих зв'язків селянських господарств із підприємствами й організаціями суміжних галузей (промисловості, транспорту, сфери заготівлі, зберігання, переробки й реалізації продукції, а також обслуговування сільського господарства).
 9. Місцеві бюджети та бюджетний процес на локальному рівні

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  Україна як суверенна держава перебуває сьогодні на шляху демократичної побудови Перед нею стоять важливі соціально-економічні проблеми, вирішення яких пов”язано із забезпеченням макроекономічної стабільності та економічного зростання, підвищенням ефективності та якості надання послуг населенню
 10. Система соціального захисту в Україні (2)

  Дипломная работа >> Экономика
  Актуальність теми В умовах трансформації економіки України – переходу від командно-адміністративної до ринкової економіки, від державної власності до приватної, розвитку конкуренції й підприємництва, гостро постала проблема соціального захисту населення Створення ринкової економіки супроводжується стрімким розшаруванням суспільства за матеріальним, соціальним статусами Перед державою постала проблема забезпечення і підтримки малозабезпечених прошарків населення
 11. Структура системи соціального захисту населення і політики України

  Курсовая работа >> Социология
  В умовах трансформації економіки України – переходу від командно-адміністративної до ринкової економіки, від державної власності до приватної, розвитку конкуренції й підприємництва, гостро постала проблема соціального захисту населення.
 12. Економічний та соціальний розвиток Дніпропетровський області

  Курсовая работа >> Экономика
  Актуальність роботи величезна, адже на сучасному етапі розвитку місцевого самоврядування в Україні особливої ваги набрало питання його фінансового забезпечення Як одна з найважливіших основ місцевого самоврядування, фінансова база діяльності місцевих органів влади не виконує свою функцію достатньою мірою, стримуючи тим самим розвиток усього місцевого господарства і самоврядування в цілому, про що, зокрема, зазначалося у Рекомендаціях парламентських слухань «Децентралізація влади в Україні Розширення прав місцевого самоврядування» [13] Тому одним із основних питань реформування системи місцево
 13. Економіка підприємств. Курс лекцій

  Конспект >> Экономическая теория
  Одним з найбільш перевірених практикою методів аналізу і планування галузевої структури і міжгалузевих зв’язків є міжгалузевий баланс, тобто економічний документ у натуральному чи вартісному виразі, який містить систему економічних показників, що відображають конкретні пропорції виробництва і споживання кожного виду продукції.
 14. Економічна теорія. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи

  Книга >> Экономическая теория
  Економічна теорія у системі економічних дисциплін займає провідне місце, оскільки вона виступає методологічною базою для цілої системи економічних наук, розкриває основоположні базові поняття, економічні закони, категорії, принципи господарювання, які реалізуються в усіх галузях і сферах людської діяльності.
 15. Економічні ті соціальні наслідки інфляції

  Реферат >> Экономика
  Метою дослідження курсової роботи є теоретичні аспекти сутності інфляції й антиінфляційного регулювання, чинники інфляційних процесів та їх вплив на економіку держави, соціально-економічні наслідки інфляційних процесів в Україні розробка на цій основі механізму вдосконалювання антиінфляційного регулювання, що враховує специфічні умови української економіки.
 16. Аналіз економічного та соціального розвитку в Україні та місті Харкові

  Дипломная работа >> Политология
  Вибір даної теми обумовлений її актуальністю, бо в Україні на теперішній час склалася складна соціально-економічна ситуація, яка несе у собі зміни у політичній та економічній системах, що одночасно несе у собі, як великі можливості, так і серйозні погрози для кожної особистості та суспільства в цілому.
 17. Розробка програмно-цільового бюджету Менського району на 2009 рік

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  Місцевий бюджет – основна фінансова база органів місцевого самоврядування Йому належать особливе місце в бюджетній системі нашої держави Важлива роль відводиться місцевим бюджетам і у соціально-економічному розвитку території, адже саме з місцевих бюджетів здійснюється фінансування закладів освіти, культури, охорони здоров’я населення, засобів масової інформації Також фінансуються різноманітні молодіжні програми, видатки по упорядкуванню населених пунктів Саме з місцевих бюджетів здійснюються видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення населення
 18. Організаційно-правове регулювання інвестиційної діяльності (на прикладі Вінніцької області)

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  Одним з основних завдань реформування національної економіки України є активізація інвестиційної діяльності та формування її нового організаційно-правового економічного механізму, що має відповідати вимогам подолання кризи й оздоровлення економіки, лібералізації умов роботи підприємств в умовах ринку Саме активізація інвестиційного процесу є головною складовою економічних вимог, які покликані визначити реальні зрушення в структурі економіки країни, прискорити перехід економіки на якісно новий рівень індустріального розвитку й інтенсивний тип відтворення, підвищити якість вітчизняної продукції
 19. Основні питання економічної теорії

  Конспект >> Экономическая теория
  У системі економічних дисциплін економічна теорія займає провідне місце, оскільки вона виступає методологічною базою для цілої системи економічних наук, розкриває основоположні базові поняття, економічні закони, категорії, принципи господарювання, які реалізуються в усіх галузях і сферах людської діяльності.
 20. Державне регулювання економіки (5)

  Учебное пособие >> Экономика
  Вади ринкового саморегулювання Межа виробничих можливостей Командна, ринкова та змішана форми організації економіки Ефективність за Парето Вади ринкового саморегулювання: неспроможність конкуренції; нездатність економіки забезпечувати людей суспільними товарами; зовнішні ефекти (екстерналії); неповнота ринків; недосконалість інформації; економічна нестабільність
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.058604955673218