Рекомендуем ознакомиться

Экономика->Контрольная работа
Еще в школе у Фридмена проявились большие способности в математике В 1928 году он поступил в Рутжерский колледж, чтобы подготовить себя к карьере стра...полностью>>
Экономика->Реферат
Кейнсианская теория стабилизационной политики доминировала в макроэкономических воззрениях большинства экономистов всех развитых стран, начиная с 30-х...полностью>>
Экономика->Реферат
У XVIII ст шотландський філософ Девід Юм (1711 — 1776), дослідивши зв'язки між масою грошей, торговими балансами та рівнем цін, здійснив "прорив&...полностью>>
Экономика->Курсовая работа
Данная работа написана на тему «Монетарная или кредитно-денежная политика государства» На мой взгляд, эта тема была актуальна в прошлое время и ещё бо...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Маркетингова діяльність підприємства при виході на зовнішній ринок

  Реферат >> Менеджмент
  До проведення маркетингових досліджень на зовнішньому ринку фірми спонукають різні причини. З одного боку, це послаблення можливостей збуту або зміна кон'юнктури на внутрішньому ринку, обумовлені сповільненням темпів зростання валового національного продукту, проведенням урядом антипідприємницької політики, уведенням непомірних податкових платежів, підштовхуванням державою підприємців до виходу за рубіж із метою збільшення надходжень іноземної валюти і скорочення зовнішньоторговельного дефіциту.
 2. Маркетингова діяльність підприємства на прикладі ЗАТ «Управління по реконструкції та будівництву м. Києва»

  Реферат >> Маркетинг
  Актуальність дослідження. Одним з найважливіших нематеріальних активів підприємства є маркетинг, його як філософію управління можуть запроваджувати далеко не всі компанії. Маркетинг вітчизняної промисловості значно відстає від маркетингу споживчих товарів і послуг.
 3. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства (3)

  Курсовая работа >> Экономика
  Темою курсової роботи є «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства». Ця тема на сьогодні є досить актуальною, оскільки від зарубіжних ринків, тобто політики підприємства стосовно пошуку нових ринків та виходу на міжнародні ринки збуту залежить конкурентоспроможність підприємства .
 4. Фінансова діяльність підприємства

  Шпаргалка >> Финансовые науки
  Фінанси-це система екон відносин, що виникли з приводу розподілу і перерозподілу вартості ВВП і національного багатства у певних умовах з метою формування фін ресурсів суб’єктів господарювання і держави і використання їх на розширене відтворення та задоволення суспільних потреб
 5. Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Житомирпиво" за період 2004–2006 роки

  Дипломная работа >> Экономика
  Актуальність теми Зовнішньоекономічна діяльність має важливе значення в умовах розвитку ринкової економіки, оскільки дає можливість виходу на нові ринки з метою розширення ринків збуту власної готової продукції і ринків сировинних ресурсів, шляхом появи нових покупців Завдяки можливості здійснювати зовнішньоекономічну діяльність підприємство має доступ до іноземних технологій, що дає йому змогу опанувати новими модернізованими системами виробництва і запровадити їх на власному підприємстві Пошук нових партнерів та контрагентів дозволяє розширити або диверсифікувати виробництво через створення
 6. Економіка підприємства. Опорний конспект лекцій

  Конспект >> Экономическая теория
  Економіка є терміном грецького походження, що дослівно означає мистецтво ведення господарства. Будь-яку роботу, в процесі якої люди виготовляють необхідні для життя продукти та предмети (матеріальні блага), перевозять і продають їх, здійснюють післяпродажне сервісне обслуговування товарів тривалого користування, заведено називати виробничо-господарською й комерційною діяльністю, а підприємства (організації, фірми), на (в) яких відбувається така діяльність, є суб’єктами господарювання (підприємницької діяльності) економічної системи.
 7. Маркетингова стратегія промислового підприємства

  Дипломная работа >> Маркетинг
  Актуальність теми У ранній період зародження українського бізнесу, однієї із самих злободенних проблем, було нерозуміння принципів його ведення Першим принципом наших менеджерів (тоді це слово не було поширено) був - "треба крутитися" Після "розкручування", підприємці поставали перед питанням "куди йти", а потім витіснялися більш сильними конкурентами чи зникали разом з формуванням ринку, тенденції якого не враховувалися Чітка, продумана й ефективна маркетингова стратегія - рідкість на більшій частині українських підприємств і по нині
 8. Підвищення міжнародної конкурентоспроможності промислового підприємства

  Магистерская работа >> Маркетинг
  В жорсткому конкурентному середовищі вітчизняні підприємства можуть успішно діяти завдяки створенню механізму забезпечення стійкого стану на ринку Під механізмом стійкості на рівні підприємства необхідно розуміти сукупність економічних, екологічних і соціальних факторів Економічна стійкість в більшості забезпечує досягнення стійкості і в інших напрямах функціонування підприємства Економічну стійкість підприємств на конкурентному ринку сучасна теорія і практика поєднує з забезпеченням конкурентоспроможності Цей підхід закладено в основу чинного стратегічного менеджменту
 9. Дослідження можливості управління зовнішньоекономічною діяльністю на принципах маркетингу

  Дипломная работа >> Экономика
  По-друге, розвиток ринкових відносин в Україні, зростаюча роль споживача у формуванні попиту на певні товари, широке включення українських підприємств у міжнародний поділ праці висувають нові вимоги до системи управління підприємствами У зв’язку з цим необхідним є застосування маркетингу в організації їх господарської діяльності, а при виході підприємства на закордонні ринки – використання міжнародного маркетингу для координації зовнішньоекономічної діяльності підприємств Зміна форми власності українських підприємств внаслідок приватизації створює нові умови для управління підприємствами й од
 10. Конкурентоспроможність продукції на зовнішньому ринку та шляхи її підвищення

  Курсовая работа >> Экономика
  Виноградно-виноробне виробництво займає одне з провідних місць в агропромисловому комплексі України Продукція галузі є традиційною для експорту України Промисловим вирощуванням винограду займається більше 600 державних та колективних сільськогосподарських підприємств Виноробну промисловість України представляють близько 160 підприємств, які здійснюють переробку винограду, виготовлення виноматеріалів, виробництво та випуск вин, шампанського, коньяків
 11. Система маркетингу підприємства та напрямки підвищення її ефективності

  Дипломная работа >> Маркетинг
  Актуальність теми Французький економіст Ж -Б Сей ще в епоху промислової революції так сформулював основне правило в управлінні виробництвом: „Потрібно знижувати витрати виробництва, для того щоб збільшити прибуток” Цей вислів дійсно є мудрим у тих умовах, коли галузі виробництва, ринки й асортимент продукції, що випускається, залишаються стабільними Але сьогодні, у швидко мінливому світі, дане правило вже не є настільки ж вірним, як раніш
 12. Організаційний механізм управління діяльністю підприємства та шляхи його удосконалення на фармацевтичному об'єднанні ТОВ "Юніфарма"

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  Актуальність досліджень: На сучасному етапі концентрації суб’єктів підприємницької діяльності необхідне впровадження нових підходів до організації фінансів та бюджетування центрів прибутку в виробничих секторах та переорієнтації маркетингової політики реалізації товарів
 13. Економічні стратегії підприємства, доходи інвестора

  Контрольная работа >> Экономика
  За привілейованою акцією щорічно виплачують дивіденди в розмірі (за даними таблиці 1) Необхідно знайти вартість цієї акції, якщо мінімально приваблива ставка доходності для інвестора складає (за даними таблиці)
 14. Організація маркетингових досліджень на зовнішньому ринку

  Курсовая работа >> Маркетинг
  До проведення маркетингових досліджень на зовнішньому ринку фірму спонукають різні причини. З одного боку, це послаблення можливостей збуту або зміна кон'юнктури на внутрішньому ринку, обумовлені сповільненням темпів зростання валового національного продукту, проведенням урядом анти підприємницької політики, уведенням непомірних податкових платежів, підштовхуванням державою підприємців до виходу за рубіж із метою збільшення надходжень іноземної валюти і скорочення зовнішньоторговельного дефіциту.
 15. Конкурентоспроможність підприємства (1)

  Курсовая работа >> Экономика
  Актуальність теми Існуюче законодавство України надало економічним суб’єктам господарювання більше прав та свобод Разом з тим, багато підприємств не змогли ефективно використати наявні у них кошти і налагодити прибуткову для себе діяльність через відсутність якісної, конкурентоспроможної продукції (послуг) та відсутність стратегічного мислення Це питання є сьогодні одним з найскладніших Досвід останніх років засвідчив, що не всі вітчизняні підприємства придатні до ведення ефективної конкурентної боротьби Навіть наявність конкурентоспроможної продукції (послуг) не дозволяє багатьом з них реалі
 16. Управління прибутком підприємства при здійсненні імпортних операцій

  Дипломная работа >> Экономика
  Сучасне світове господарство являє собою розгалужену, складну мегаекономічну систему, цілісність якої забезпечується розвинутим міжнародним поділом і кооперації праці, взаємодією сукупності інтенсивних міжнародних ринків, валютно-фінансовими і кредитними відносинами Величезні масштаби світогосподарського товарообороту, фінансових, технологічних ресурсів, з одного боку, засвідчують дедалі вагомішу роль зовнішньоекономічних факторів у господарському поступі окремих країн З іншого боку, посилюється вразливість національних економік, особливо середньо- і слаборозвинутих країн стосовно турбулентни
 17. Управління фінансовими ризиками підприємства

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  Детерміновані ситуації, коли відсутній ризик, зустрічаються в людській діяльності та, зокрема, в економіці досить рідко Більшість невизначених подій, що спричиняють ризик, є неповністю прогнозованими та контрольованими, їх неможливо усунути, а тому навіть на перший погляд досить ефективні рішення можуть призвести до значних збитків Неможливо повністю звільнитися від ризику: намагаючись позбутися однієї ризикованої ситуації, можна потрапити у іншу Навіть абсолютна бездіяльність у економічному житті спряжена з ризиком невикористаних можливостей
 18. Інноваційна діяльність підприємств: стан, проблеми й ефективність здійснення

  Дипломная работа >> Экономика
  У сучасних умовах вплив зовнішнього економічного середовища для більшості підприємств має нерідко негативний характер При цьому зміст та інтенсивність розвитку зовнішнього економічного середовища, як правило, не підлягає безпосередньому регулюванню з боку підприємств
 19. Аналіз господарсько-фінансової діяльності підприємства ВАТ "Володарка"

  Отчет по практике >> Экономика
  Товариство має право продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та статуту
 20. Характеристика виробничо-господарської діяльності підприємства та її управлінське забезпечення

  Отчет по практике >> Экономика
  Метою проходження практики на ВАТ «Миколаївцемент», що знаходиться за адресою м Миколаїв, Стрийське шосе 1, є засвоєння студентами теоретичних знань щодо сучасних методів і форм органiзацiї виробничої, підприємницької, економічної діяльності ВАТ «Миколаївцемент», формування в них на базi одержаних у навчальному закладi теоретичних знань професiйних умiнь i навичок для прийняття самостiйних управлiнських рiшень у процесі виконання своїх функцій в реальних виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичнiй дiяльностi
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.036073923110962