Рекомендуем ознакомиться

Остальные работы->Реферат
At this point in her life, Readhead felt that it would be next to impossible to run the entire school by herself. As her voice became louder about ind...полностью>>
Астрономия->Реферат
Специфічність страхування, як економічної категорії, обумовлюється трьома основними ознаками: випадковим характером настання руйнівної події, надзвича...полностью>>
История->Реферат
Алекса́ндровский лице́й (Императорский Александровский лицей) — название Царскосельского лицея после переезда из Царского села в Санкт-Петербург, а та...полностью>>
Информатика->Реферат
Муниципальное унитарное предприятие города Череповца «Жилищное хозяйство «Металлург»» занимается технической эксплуатацией жилищного фонда с 1 сентябр...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Малий бізнес та проблеми його розвитку в Україні

  Реферат >> Экономика
  Формування ринкової системи господарювання в Україні пов’язане із зростанням підприємницької активності в усіх сферах економіки. Підприємництво, без сумніву, відіграє визначальну роль у реалізації завдань перехідного періоду. При цьому успішна трансформація адміністративно-командної економіки у соціально спрямовану ринкову неможлива без діяльності підприємців, які обумовлюють відповідні зміни як на мікро-, так і на макро-економічному рівні.
 2. Фондовий ринок та перспективи його розвитку в Україні

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  Становлення і розвиток української держави відбувається в умовах глибокої економічної кризи Вихід з неї залежить від успіхів у здійсненні радикальної економічної реформи, переходу до ринкової економіки
 3. Малий бізнес України в розвиткові національної економіки

  Реферат >> Экономика
  Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор, Дмитриченко Лілія Іванівна, Донецький національний університет Міністерства освіти і науки України (м Донецьк), професор кафедри економічної теорії;
 4. Проблеми розвитку малого бізнесу в Україні

  Закон >> Экономическая теория
  Протягом довгого історичного періоду економісти, істо­рики й політичні діячі всіляко применшували роль малого бізнесу (МБ) в економіці. Окрім того, незважаючи на внесок працівників малих підприємств (МП) у розвиток суспільства, донедавна до них ставилися без належної поваги.
 5. Малий бізнес в Україні

  Курсовая работа >> Экономика
  Малий бізнес як інституційний сектор економіки давно став домінуючим за чисельністю та обсягами виробництва у провідних країнах світу Малі підприємства забезпечують гнучкість та стійкість економічної системи, наближують її до потреб конкретних споживачів, а водночас - виконують важливу соціальну роль, надаючи робочі місця та забезпечуючи джерело доходу для значних прошарків населення
 6. Аналіз економічного та соціального розвитку в Україні та місті Харкові

  Дипломная работа >> Политология
  Вибір даної теми обумовлений її актуальністю, бо в Україні на теперішній час склалася складна соціально-економічна ситуація, яка несе у собі зміни у політичній та економічній системах, що одночасно несе у собі, як великі можливості, так і серйозні погрози для кожної особистості та суспільства в цілому.
 7. Фінансовий контроль в системі казначейства та перспективи його розвитку

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  Україна, як будь-яка інша цивілізована держава, відповідно до Конституції, являється гарантом соціально-економічного розвитку, забезпечення належного рівня життя громадян, соціального захисту малозабезпечених верств населення та підтримання пріоритетних галузей народного господарства
 8. Стан та проблеми іноземного інвестування в Україні

  Реферат >> Астрономия
  Зараз настав етап відродження української економіки, але різкий ріст цін, низька інвестиційна активність не сприяють цьому відродженню. Почалось послаблення деструктивних процесів.
 9. Теоретичні засади державного пенсійного страхування та перспективи його розвитку

  Дипломная работа >> Право, юриспруденция
  Упродовж багатьох років в Україні існувала однорівнева система пенсійного забезпечення, яка певним чином узгоджувалася з командно-адміністративною економікою та функціонувала на засадах солідарності поколінь. З набуттям Україною незалежності постала необхідність у реформуванні такої системи пенсійного забезпечення, оскільки в умовах ринкової економіки вона виявилася економічно необґрунтованою, фінансово неспроможною, соціально несправедливою здебільшого для найбідніших верств населення.
 10. Малий бізнес України

  Доклад >> Экономика
  Формування державної політики підтримки малого бізнесу в Україні починається з 1991 року, з прийняття Закону України “Про підприємництво” та утворення Державного комітету України зі сприяння малим підприємствам і підприємництву Закон України “Про підприємництво” визначив загальні правові, економічні та соціальні засади, умови здійснення підприємницької діяльності, а також визначив правові основи державного регулювання та підтримки підприємництва, відносин суб’єктів підприємницької діяльності та держави З метою реалізації державної політики сприяння розвитку підприємництва, у тому числі малого
 11. Малий бізнес в Україні в умовах реформування економіки

  Реферат >> Экономика
  Зростання активності в усіх сферах економіки заклало надійний фундамент в формуванні ринкової системи господарювання в Україні. В перехідний до ринкових відносин період особливе значення має розвиток малого бізнесу, як найбільш динамічного елементу у структурі народного господарства, і проявляється у структурній перебудові економіки, прискоренні науково-технічного процесу, формуванні нового соціального шару.
 12. Малий бізнес

  Реферат >> Астрономия
  Світовий досвід і практика господарювання показують, що найважливішою ознакою ринкової економіки є існування і взаємодія багатьох великих, середніх і малих підприємств, їх оптимальне співвідношення. Найбільш динамічним елементом структури народного господарства, що постійно змінюється, є малий бізнес.
 13. Проблеми та перспективи розвитку лізингу в Україні

  Курсовая работа >> Экономика
  Перехід до ринкової системи господарських відносин звалив на на­ших, необізнаних щодо безлічі форм підприємництва людей масу нових термінів, понять, підходів до ведення справ, давно вже канонізованих в практиці західного бізнесу В результаті цього — нерідке нерозуміння, безглузде переінакшування чи, навпаки, дублювання чужого досвіду Відсутність реальних знань в результаті веде до дискредитації ідеї, що здатна бути плідною і на вітчизняному ґрунті за вдумливого, зваженого підходу
 14. Напрямки розвитку малого бізнесу в Миколаївській області

  Дипломная работа >> Экономика
  Світовий досвід і практика господарювання показують, що найважливішою ознакою ринкової економіки є існування і взаємодія багатьох великих, середніх і малих підприємств, їх оптимальне співвідношення Найбільш динамічним елементом структури народного господарства, що постійно змінюється, є малий бізнес Зарубіжний досвід підтверджує ефективність існування сектору малих підприємств в сучасній економіці Малі підприємства відіграють провідну роль у зміні структури форм власності, оскільки фактично представляють приватні інтереси В умовах масового закриття державних підприємств та стрімкого зростання
 15. Оподаткування малого бізнесу (2)

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  Актуальність теми дослідження Підприємництво є головним елементом ринкового середовища Воно забезпечує вирішення багатьох соціально-економічних проблем перехідного періоду і до становлення ринкових відносин: сприяє насиченню ринку товарами та послугами, наповненню доходної частини бюджету, стимулює структурні зміни в економіці, створює робочі місця
 16. Особливості оподаткування суб'єктів малого бізнесу

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  Бюджет – це фінансовий план утворення та використання фінансових ресурсів для забезпечення функцій, які здійснюються органами державної влади Джерелами формування цих засобів можуть виступати: по-перше, власні доходи держави, які вона одержує від виробничої й іншої форм діяльності чи у виді надходжень платежів за ресурси, які, відповідно до діючого законодавства, належать державі; по-друге податки, що складають основну частину доходів держави
 17. Проблеми венчурного фінансування інноваційної діяльності в Україні

  Статья >> Финансовые науки
  Найважливішою складовою економічного забезпечення інноваційної діяльності є фінансування Сучасний фінансовий стан економіки України супроводжується проблемами створення механізмів фінансування, адекватних потребам інноваційного розвитку Вичерпання власних фінансових ресурсів та залучення позикового капіталу призвели до погіршення фінансового стану багатьох підприємств України Адже зовнішні джерела фінансування характеризуються нестабільністю кредитної системи внаслідок коливання процентних ставок, кризовим станом державних фінансів і високими темпами інфляції Зростаючі потреби у фінансах для
 18. Організаційний механізм управління діяльністю підприємства та шляхи його удосконалення на фармацевтичному об'єднанні ТОВ "Юніфарма"

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  Актуальність досліджень: На сучасному етапі концентрації суб’єктів підприємницької діяльності необхідне впровадження нових підходів до організації фінансів та бюджетування центрів прибутку в виробничих секторах та переорієнтації маркетингової політики реалізації товарів
 19. Правові проблеми приватизації в Україні

  Реферат >> Астрономия
  Малий бізнес - невід‘ємна складова високорозвинутої ринкової економіки, атрибут сучасної моделі ринкового господарства. В Україні у 1997-му році діяло 100,5 тисяч малих та середніх підприємств і кооперативів, на яких працює 4,6% від загальної кількості зайнятого населення і які виробляють близько 10% від ВВП країни.
 20. Шляхи формування громадянського суспільства в Україні

  Дипломная работа >> Социология
  Актуальність обраної теми магістерської роботи заключається в тому що, сьогодні гостро постала теоретична і практична проблема вироблення перспективного підходу до оцінки української історії і незалежної, самостійної ідеологічної та політичної позиції щодо оцінки шляхів і засобів розвитку громадянського суспільства в Україні
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.29155302047729