Рекомендуем ознакомиться

Остальные работы->Реферат
Deception is a key theme William Shakespeare’s Twelfth Night. The characters must use deception to obtain good things, escape bad situations, or to pl...полностью>>
Остальные работы->Реферат
Bones also contain the minerals calcium and phosphorus. These minerals are combined in a crystal-like or latticework structure. Because of their uniqu...полностью>>
Остальные работы->Реферат
Aim:The aim of this experiment is to investigate how groups of animals conserve heat in cold climates. Hypothesis:I hypothesise that a huddled group w...полностью>>
Остальные работы->Реферат
Reynolds handles it well, by making the characters relatively articulate, for such moderate educations as they received. The Southern expressions and ...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Малий бізнес України в розвиткові національної економіки

  Реферат >> Экономика
  Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор, Дмитриченко Лілія Іванівна, Донецький національний університет Міністерства освіти і науки України (м Донецьк), професор кафедри економічної теорії;
 2. Інституційні чинники розвитку національної економіки

  Реферат >> Экономика
  Проблеми, з якими зіткнулась Україна та інші постпатерналістські країни щодо розбудови національних економік, з усією очевидністю виявили визначальну роль інституційних факторів в економічній сфері та підтвердили такий умовивід Для створення ефективної ринкової економіки винятково необхідним є їй і повідний набір інститутів Означений комплекс інститутів є найважливішим чинником економічного розвитку, оскільки визначає можливості і обмеження суб'єктів економічної діяльності Підтверджує такий факт наступний висновок американських економістів Б де Лонга та Л  Самерса: головні проблеми які нас оч
 3. Необхідність лізингових відносин для розвитку національної економіки

  Реферат >> Астрономия
  Економічна ситуація, що склалася в Україні, створює сприятливі умови для розвитку лізингових відносин. Передумовами цих відносин є: велика потреба в оновленні виробничих потужностей, криза неплатежів, погіршення збуту продукції, спад виробництва. В національній економіці створилася така ситуація, коли, з одного боку, має місце і підтримується гостра нестача фінансових коштів і низька платоспроможність усіх категорій споживачів при імпорті споживчих товарів, який зріс, що зумовило низький сукупний попит на товари вітчизняного виробництва і його обсяг.
 4. Основні поняття та показники національної економіки

  Шпаргалка >> Экономика
  Державне регулювання економіки - це система заходів законодавчого, виконавчого і контрольного характеру по стабілізації та пристосуванню економіки до умов, що змінюються Свої регулюючі функції держава виконує, застосовуючи різноманітні методи і форми впливу на економіку Виділяють економічні і адміністративні методи державного регулювання Переважають економічні методи, серед яких у першу чергу виділяють бюджетно-податкову політику
 5. Предмет і метод вивчення національної економіки

  Реферат >> Экономика
  Національна економіка є продуктом тривалої історичної еволюції, вона формується в результаті поглиблення суспільного поділу праці, базується на економічному і політичному суверенітеті та забезпечує реалізацію національних економічних інтересів
 6. Сутність впливу глобалізації на стратегії розвитку національних економік

  Реферат >> Экономика
  Процес глобалізації є однією з найактуальніших проблем на сьогодні оскільки характеризує стан і розвиток сучасної економічної системи Все більш гострим стає питання розвитку країн з перехідною економікою та тих, що розвиваються, бо негативні наслідки глобалізації видбиваються на них найбільше
 7. Малий бізнес України

  Доклад >> Экономика
  Формування державної політики підтримки малого бізнесу в Україні починається з 1991 року, з прийняття Закону України “Про підприємництво” та утворення Державного комітету України зі сприяння малим підприємствам і підприємництву Закон України “Про підприємництво” визначив загальні правові, економічні та соціальні засади, умови здійснення підприємницької діяльності, а також визначив правові основи державного регулювання та підтримки підприємництва, відносин суб’єктів підприємницької діяльності та держави З метою реалізації державної політики сприяння розвитку підприємництва, у тому числі малого
 8. Національна економіка (2)

  Шпаргалка >> Экономика
  Національне багатство — це сукупність створених та нагромаджених у країні працею всього суспільства матеріальних благ, розвіданих природних ресурсів, досягнутого рівня освіти людей, їхнього досвіду, майстерності, творчих здібностей, які призначені для розширеного відтворення з метою підвищення добробуту нації Від ефективного використання національного багатства залежить економічний і соціальний прогрес суспільства Структура національного багатства
 9. Національна економіка. Курс лекцій

  Конспект >> Экономическая теория
  У сучасному уявленні під національною економікою прийнято розуміти народне господарство конкретної країни. Це сукупність усіх суб’єктів, що поєднані у єдиний організм багатосторонніми економічними зв’язками та інтересами. В національній економіці в нерозривному комплексі виступають виробництво, реалізація, обмін і споживання матеріальних благ, послуг та духовних цінностей.
 10. Національна економіка України та тенденції її розвитку

  Курсовая работа >> Экономика
  Економіка будь-якої країни є продуктом тривалого історичного розвитку Вона формується століттями в результаті поглиблення суспільного поділу та кооперації праці, ґрунтується на використанні наявних національних ресурсів і забезпечує реалізацію національних інтересів цієї країни
 11. Національна економіка України, її стан та основні проблеми

  Реферат >> Экономика
  Останні десятиріччя ХХ століття ознаменувалися істотними досягненнями у теорії управління розвитком суспільства планетарного характеру Західна економічна думка дедалі більше концентрується навколо досліджень, пов'язаних з процесами і формами управління світовою системою господарювання, пошуком нової парадигми управління, яка ґрунтується на принципах раціональності, справедливості, демократизму, відкритості
 12. Формування національної економіки Канади та її місце у всесвітньому господарстві

  Реферат >> Астрономия
  Головна сільськогосподарська культура Канади - пшениця (у 1993 р. її збір склав 33 млн. тонн). Інші експортні культури - ячмінь, овес; із технічних - льон, тютюн, рапс. Тваринництво (молочне, мясоне, птахівництво) дає біля 60% вартості сільськогосподарської продукції.
 13. Національна економіка та основні компоненти економічної системи Право власності в економіці

  Реферат >> Астрономия
  Людство упродовж своєї історії використовує різні системи господарювання. Деякі з них передбачають використання грошей, а в інших гроші не потрібні. Одні системи господарювання забезпечують добробут людей, а в інших більшість населення перебуває на межі фізіологічного виживання.
 14. Економіка та економічні системи України

  Шпаргалка >> Экономическая теория
  Процес агропромислової інтеграції — це встановлення сталих прямих зв'язків селянських господарств із підприємствами й організаціями суміжних галузей (промисловості, транспорту, сфери заготівлі, зберігання, переробки й реалізації продукції, а також обслуговування сільського господарства).
 15. Історичні умови формування національної економіки США

  Реферат >> Астрономия
  Вибираючи тему курсової роботи я зупинився саме на цій з декількох причин. По-перше Сполучені Штати Америки після розпаду СРСР в 1991 році залишилися єдиною супердержавою і від цієї країн залежить доля багатьох, в тому числі і нашої, держав. Тому внутрішні проблеми США стали проблемами світовими і мають глобальне значення.
 16. Господарський комплекс національної економіки України

  Реферат >> Экономика
  Розвиток національної економіки супроводжується поглибленням суспільного поділу праці і спеціалізації діяльності Процеси спеціалізації потребують координації діяльності і формування зв’язків між різними галузями і виробництвами Це призводить до більш тісного поєднання економічних суб’єктів і створення господарського комплексу
 17. Економічне становище України в контексті економічної безпеки

  Реферат >> Исторические личности
  Основними причинами глибокої економічної кризи в Україні є відсутність моделі трансформації економіки на ринкових засадах, яка б відповідала специфіці нашого суспільства, а також відсутність надійної системи економічної безпеки, яка б сприяла створенню самодостатньої, конкурентоспроможної, соціально спрямованої економіки та забезпечила б її захист від зовнішніх і внутрішніх деструктивних впливів.
 18. Соціальні проблеми реформування аграрного сектора національної економіки законодавча база

  Реферат >> Астрономия
  Проголошення реформування земельних відносин в Україні, як пра­вило, пов'язують зі здобуттям незалежності у серпні 1991 року, хоча ще у грудні 1990 року Верховна Рада УРСР ухвалила низку постанов: "Про земельну реформу", "Про порядок введення в дію Земельного кодексу Української РСР" та ін.
 19. Малий бізнес в Україні в умовах реформування економіки

  Реферат >> Экономика
  Зростання активності в усіх сферах економіки заклало надійний фундамент в формуванні ринкової системи господарювання в Україні. В перехідний до ринкових відносин період особливе значення має розвиток малого бізнесу, як найбільш динамічного елементу у структурі народного господарства, і проявляється у структурній перебудові економіки, прискоренні науково-технічного процесу, формуванні нового соціального шару.
 20. Малий бізнес та проблеми його розвитку в Україні

  Реферат >> Экономика
  Формування ринкової системи господарювання в Україні пов’язане із зростанням підприємницької активності в усіх сферах економіки. Підприємництво, без сумніву, відіграє визначальну роль у реалізації завдань перехідного періоду. При цьому успішна трансформація адміністративно-командної економіки у соціально спрямовану ринкову неможлива без діяльності підприємців, які обумовлюють відповідні зміни як на мікро-, так і на макро-економічному рівні.
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.24528193473816