Рекомендуем ознакомиться

Остальные работы->Реферат
Ruth thought he had gone mad, and she was quite perturbed with him. Eventually, Elvira reveals herself to Ruth by moving objects in front of her. Elvi...полностью>>
Остальные работы->Реферат
Nelson Mandela: Nelson Rolihlahla Mandela was born on July 19, 1918, near Umtata, Transkei. To pursue a political career, he renounced his right to su...полностью>>
Остальные работы->Реферат
Since the dawn of time, death has been one of the greatest mysteries known to humankind. It has been anticipated, mourned, feared, welcomed, loathed, ...полностью>>
Остальные работы->Реферат
In any country’s history, a high stage of social development is reached only when the main social divisions are formed. “The caste system penetrates t...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Кримінологія як наука (2)

  Реферат >> Астрономия
  З проблем злочинності, як правило, висловлюються всі, вважаючи, їх досить очевидними. Більшість політиків, які бажають влади, перш за все, обіцяють побороти саме це явище. Причому виступи останніх, громадських діячів, матеріали засобів масової інформації завжди сприймаються з живою цікавістю.
 2. Економіко-кримінологічна теорія

  Реферат >> Астрономия
  У вступі обґрунтовується актуальність теми дослідження. Окреслюється проблемна ситуація, визначаються мета, теоретичні і прикладні завдання дослідження, концептуальні, теоретико-методологічні засади та методичні засоби розв'язання визначених завдань.
 3. Кримінологічна політика у сфері боротьби з організованою злочинністю

  Реферат >> Астрономия
  Більшість економічно розвинених країн відчувають наслідки кримінального вибуху, пік якого у повоєнні роки прийшовся на 60 —70-ті роки. Проте саме останніми роками злочинність набула характеру глобальної проблеми, що пов’язано не стільки зі зростанням її рівня, скільки зі зміною якісних характеристик.
 4. Кримінологія (2)

  Шпаргалка >> Государство и право
  Формирование и успешное развитие любой науки во многом зависят от того, насколько правильно выявлен и точно описан ее предмет Он не только характеризует основ­ное содержание данной науки, определяет ее место в систе­ме других наук, но и дает возможность четко сформулиро­вать ее цели и задачи перспективных исследований, очертить их разумные границы, утвердиться в выборе методик этих исследований
 5. Кримінологічне прогнозування злочинності

  Реферат >> Военная кафедра
  Кримінологічний прогноз злочинності - це ймовірнісне судження про майбутній стан (рівні, структурі) злочинності, її детермінанти і можливості профілактики через визначений період часу, що включає якісну і кількісну оцінки передбачуваних змін і вказування їх термінів.
 6. Аудит як форма фінансового контролю та складова адміністративно-правової інфраструктури детінізації економічних відносин в Україні

  Книга >> Бухгалтерский учет и аудит
  Актуальність теми дослідження. Трансформаційний стан економічних відносин в Україні характеризується рядом кількісних та якісних тенденцій, серед яких в контексті розповсюдження адміністративних правопорушень і тінізованих фінансових деліктів особливої уваги заслуговує зменшення державних підприємств і зростання кількості суб’єктів приватного сектору економіки.
 7. Способи спостереження Агрегатні індекси які застосовуються правовою статистикою

  Реферат >> Астрономия
  Чому людина вчиняє злочин? Чому для вирішення своїх про­блем деякі особи вибирають злочинний шлях? Що робити з метою попередження злочину? У чому причини злочинності? На ці та інші подібні питання людство робить спроби відповісти вже не одне ти­сячоліття, Це намагались здійснити філософи та письменники, со­ціологи та лікарі, економісти та політики.
 8. Криміналістичні версії та прогнозування

  Реферат >> Государство и право
  Розкриття злочину — процес встановлення об'єктивної істини у справі, який здійснюють на основі загальних положень теорії пізнання У пізнанні обставин злочину важливе місце посідає також метод аналогії Під час попереднього розслідування та судового слідства звернення до аналогії досить правомірне, бо вона часто є стимулом до роздумів і логічною основою побудови версій Порівнюючи розслідуваний злочин за подібними ознаками (способом і знаряддям вчинення, способом приховування та ін ) з аналогічними раніше розкритими злочинами, слідчий може встановити нові суттєві обставини у кримінальній справі
 9. Семіотика як наука про знаки Мова як знакова система

  Реферат >> Иностранный язык
  Семіотика — молода наукова дисципліна. Вона сформувалася лише у XX ст., хоча знакові підходи до вивчення певних явищ і процесів можна зустріти вже в творах античних та середньовічних вчених. Засновниками цієї науки є швейцарський лінгвіст Фердинанд де Соссюр (1857—1913) та американські філософи Чарльз Пірс (1839—1914) і Чарльз Морріс (1901—1978).
 10. Логіка як наука минуле і сучасність

  Реферат >> Промышленность, производство
  Логіка зародилась і розвивалася в лоні філософії. Оскільки тривалий час мислення не виокремлювалося філософами з усього сущого, а то й ототожнювалося з буттям (точніше, буття наділялося рисами, характерними для мислення1), виявити перші зародки логічної науки непросто.
 11. Кримінально правові наслідки загальна характеристика

  Реферат >> Государство и право
  Правове забезпечення прав і свобод людини і громадянина, властивості, громадського порядку та громадської безпеки, довкілля, конституційного устрою України від злочинних посягань, забезпечення миру і безпеки людства, а також запобігання злочинам (ч1ст.
 12. Криміногенно-правова характеристика терористичного акту

  Реферат >> Астрономия
  Тема даної курсової роботи “Криміногенно-правова характеристика терористичного акту” є вкрай актуальною для дослідження. Оскільки на початку XXI ст. проблема тероризму і боротьби з ним є водночас новою і не новою. Тероризм як негативне соціально-політичне і кримінальне явище існує і досліджується давно.
 13. Особа злочинця та основні напрямки її криінологічного вивчення

  Реферат >> Астрономия
  Розбудова правової держави, економічні зміни і реформування національного законодавства України не можливі без урахування сьогоднішніх реалій. Якщо взяти до уваги тільки сферу боротьби зі злочинністю, то статистика свідчить: в 1987 р. в Україні зареєстровано 237821 злочин, в 1992 р.
 14. Соціологічний аналіз молодіжної наркоманії в Україні

  Курсовая работа >> Социология
  Тенденція до відхилення від загальноприйнятих правил поведінки має давню історію, вона з'явилася одночасно з зародженням людства Уже тоді суспільство ставило на її шляху якісь перешкоди, що утримували людей від учинків, що суперечать уявленням людей про правила поведінки Спочатку такими обмеженнями стали міфи і заборони - табу Надалі поняття про дозволене і недозволене змінювалися, складалися інші правила Тривалий час визначені правила встановлювала релігія Поступово, у міру розвитку людського суспільства, стали формуватися і більш стійкі правові, моральні позиції людей стосовно девіантної пов
 15. Міжнародна кримінальна відповідальність фізичних осіб

  Дипломная работа >> Международное публичное право
  Актуальність дослідженої проблеми зумовлена тим, що існування інституту міжнародної кримінальної відповідальності фізичних осіб автоматично закріплює міжнародну деліктоздатність фізичної особи, а відтак на міждержавному рівні виникають дискусії з приводу того, чи вважати фізичну особу суб’єктом міжнародного права, чи ні.
 16. Аналіз криміногенної ситуації в Україні за 2001 рік та прогноз на 2002 рік

  Реферат >> Астрономия
  Криміногенна ситуація в Україні в 2001 р. характеризувалась певним покращанням в порівнянні з минулими роками. Дія усталених криміногенних процесів та явищ, притаманних суспільству в кризовий період, була послаблена внаслідок позитивних зрушень, що відбулися в економічній, політичній та соціально-психологічній сферах життя країни.
 17. Поняття, суть і завдання кримінального процесу

  Реферат >> Право, юриспруденция
  Для захисту особи, суспільства і держави від кримінальних правопорушень, забезпечення того, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, необхідно встановити фактичні обставини кримінального правопорушення, винуватість особи у його вчиненні та інші обставини, що мають значення для кримінального провадження.
 18. Юридична деонтологія як правознавча наука та навчальна дисципліна

  Контрольная работа >> Право, юриспруденция
  Термін "деонтологія" грецького походження, в перекладі означає науку про належне. Цим терміном інколи позначають розділ етики, в якому вивча­ють проблеми обов'язку людини, сферу належного (того, що повинно бути), усі форми моральних вимог до життєдіяльності людини та відношення між ними1.
 19. Бандитизм як кримінально-правове явище

  Реферат >> Астрономия
  Бандитизм є одним з найбільш поширених проявів організованої злочинності в Україні та у світі. Тому його детальне вивчення має важливе значення для всебічної та ефективної боротьби і попередження цього виду злочину, що набуває особливої значимості після прийняття нового Кримінального кодексу України, в якому закладено нові сучасні погляди на організовану злочинність і способи протистояння цьому явищу.
 20. Лекції з криміналістики (2)

  Лекция >> Государство и право
  Балістика (від грецьк. ballio — кидаю) — наука про рух снаряда (куль, шроту) вогнепальної зброї в повітрі (зовнішня балістика) та в каналі ствола зброї (внутрішня). Призначенням вогнепальної зброї є надання снаряду руху та заподіяння за його допомогою пошкод­жень певному об'єкту.
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.23130297660828