Рекомендуем ознакомиться

Менеджмент->Курсовая работа
Основой эффективного управления предприятием является всесторонняя оценка бизнеса Рассмотрению и анализу подвергаются следующие «области результатов»:...полностью>>
Государство и право->Реферат
Под политикой организации, как правило, понимается система правил, в соответствии с которой действуют люди, входящие в организацию Важнейшая составная...полностью>>
Менеджмент->Реферат
Реформирование основных сфер нашего общества, становление рыночной экономики вызвало широкую популярность и актуальность темы деловой карьеры в среде ...полностью>>
Менеджмент->Курсовая работа
Инвестиционная деятельность может рассматриваться в широком и узком значениях В широком значении инвестиционная деятельность - это деятельность, связа...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Концептуальні основи формування системи управління ресурсами сільськогосподарських підприємств

  Контрольная работа >> Финансовые науки
  Управління процесами формування та використання фінансових ресурсів в ринкових умовах виступає домінуючим чинником ефективного виробництва та економічного розвитку сільськогосподарських підприємств Воно включає вирішення ряду питань, пов'язаних з вибором форм і методів фінансування, пошуком його джерел та їх оцінкою, обґрунтування доцільності й ефективності заходів тощо При цьому мають враховуватись не тільки стан та динаміка зовнішнього фінансового оточення, а й особливості діяльності підприємства Використовувані в практиці управління методи, прийоми та інструменти повинні найповніше врахову
 2. Системи управління безпечністю харчової продукції

  Дипломная работа >> Безопасность жизнедеятельности
  Міжнародний досвід свідчить, що тільки завдяки зведенню проблеми якості на рівень національної ідеї можна не тільки перебороти економічну кризу, але і зайняти ведучі позиції на світовому ринку. Сьогодні багато країн визнають проблему якості одним із пріоритетних напрямків своєї діяльності.
 3. Управління активами та пасивами підприємства

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  В сучасних економічних умовах діяльність кожного господарюючого суб’єкта є предметом уваги широкого кола учасників ринкових відносин (організацій і осіб), які зацікавленні в результатах його функціонування На основі доступної їм звітно-облікової інформації вказані особи намагаються оцінити фінансове положення підприємства Основним інструментом для цього слугує економічний аналіз, за допомогою якого можна об’єктивно оцінити внутрішні і зовнішні відносини об’єкта, що аналізують: охарактеризувати його платоспроможність, ефективність і прибутковість діяльності, перспективи розвитку, а потім по йо
 4. Управління продуктивністю роботи підприємства

  Реферат >> Менеджмент
  У ході дослідження, за допомогою прикладних програм корпорації Microsoft – MS Word i MS Excel, проведений аналіз рівня продуктивності роботи підприємства по статтях витрат, у результаті якого був встановлений взаємозв’язок величини собівартості з обсягом виробництва і величиною витрат на енергоресурси, оцінений вплив на прибуток змін у прибутковості, продуктивності ат рівні відшкодування витрат.
 5. Розвиток інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств

  Реферат >> Экономика
  Захист відбудеться 2__ липня__ 2008 р о _10___ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 08 804 01 у Дніпропетровському державному аграрному університеті за адресою: 49600, м Дніпропетровськ, вул Ворошилова, 25, ауд 342
 6. Державне управління економікою

  Реферат >> Государство и право
  Високорозвинена ринкова економіка — це оптимальне поєднання засад, притаманних товарному виробництву (конкуренція, попит і пропозиція, вільне ціноутворення), та цілеспрямованої політики державного регулювання економічних процесів. Державне управління економікою доповнює ринковий механізм, що в сукупності становить єдину систему макроекономічного управління народного господарства.
 7. Стратегічні аспекти управління ресурсами на підприємствах

  Дипломная работа >> Экономика
  В умовах ринкової економіки енергоспоживачі мають враховувати обмеженість енергоресурсів, які можуть бути доступними для використання у виробництві, та існування декількох альтернативних можливостей застосування кожного з видів енергоресурсів
 8. Організація функціонального управління на прикладі ЗАТ Рівненський ливарний завод

  Курсовая работа >> Менеджмент
  В умовах створення ринкової економіки України, розвитку підприємництва, модернізації державного сектору суттєво змінюється зміст організаційних, управлінських, соціально-економічних відносин як на державному рівні, так і на рівні управління окремим підприємством
 9. Аналітичне дослідження системи управління процесом виробництва

  Реферат >> Менеджмент
  Промислові підприємства України здійснюють свою господарську і комерційну діяльність в умовах нестабільності зовнішнього середовища, що зумовлено відсутністю чіткої стратегії економічного розвитку держави, постійною зміною законодавчої бази, нестійкістю фінансового стану переважної більшості державних і приватизованих підприємств, соціальною напруженістю
 10. Формування стратегії державного фінансового контролю в Україні

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  Своєрідність державних фінансів перехідного періоду, їх глибока внутрішня суперечливість, незавершеність процесів переходу від економіки одного типу до економіки зовсім іншого типу найбільш проявляються у фінансовому контролі Це зумовлено його об'єктивною роллю в реалізації державної фінансової політики, його складністю і всеохоплюючим характером Фінансовий контроль так чи інакше чіпає інтереси практично кожного громадянина і всіх без винятку юридичних осіб
 11. Управління витратами

  Курсовая работа >> Экономика
  На етапі переходу до ринкових відносин багато підприємств, втративши державну підтримку, стали самостійними суб'єктами економічного життя Питання вибору виду діяльності, організації виробничого процесу, випуску і збуту готової продукції стали прерогативою самих підприємств В умовах самофінансування основним завданням для підприємств стало завдання отримання прибутку в розмірі, достатньому для відтворювального процесу Основною умовою збільшення прибутку підприємства є зниження витрат виробництва і збуту продукції, зокрема собівартості продукції, що випускається
 12. Управління ліквідністю комерційного банку

  Дипломная работа >> Банковское дело
  Актуальність обраної теми полягає в тому, що банківська система відіграє важливу роль в сучасних умовах і подальшому розвитку економіки України Утриматись на цих позиціях, які повинна займати в ринковій економіці, банківська система зможе тільки за наявності розвинутої теорії банківської справи Це створює необхідність удосконалення обліково-аналітичних наук, методики та інструментарію економічного аналізу банківської діяльності
 13. Ризики аграрного товаровиробника та управління ними

  Дипломная работа >> Ботаника и сельское хоз-во
  В даній роботі розглянуто практичні питання страхового захисту сільськогосподарських тварин, врожаю сільськогосподарських підприємств усіх форм власності, порядок визначення страхових платежів, збитків від стихійних лих, а також подано методику розрахунку страхових тарифів і порядок оформлення всіх операцій та необхідних документів
 14. Проект управління земельними ресурсами м. Черкаси за розподілом земель житлової забудови

  Дипломная работа >> Строительство
  Система управління земельними ресурсами в державі – це науково - обґрунтований комплекс заходів по створенню в державі відповідного адміністративного поділу земель. Система адміністративного поділу земель передбачена Конституцією України [1], де на території України утворено 24 області, територія Автономної республіки Крим, райони, міста, райони в містах, селища і села.
 15. Прямі податки з підприємств у системі фінансового регулювання ринкових відносин

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  Дипломна робота «Прямі податки з підприємств у системі фінансового регулювання ринкових відносин» містить 200 сторінок, основний текст – 130 стор , 10 таблиць, 16 рисунків, 9 додатків на 55 стор Список літератури включає 127 найменувань, бібліографічний огляд на 8 сторінках
 16. Економіка підприємства. Опорний конспект лекцій

  Конспект >> Экономическая теория
  Економіка є терміном грецького походження, що дослівно означає мистецтво ведення господарства. Будь-яку роботу, в процесі якої люди виготовляють необхідні для життя продукти та предмети (матеріальні блага), перевозять і продають їх, здійснюють післяпродажне сервісне обслуговування товарів тривалого користування, заведено називати виробничо-господарською й комерційною діяльністю, а підприємства (організації, фірми), на (в) яких відбувається така діяльність, є суб’єктами господарювання (підприємницької діяльності) економічної системи.
 17. Державне управління. Відповіді на іспит

  Шпаргалка >> Политология
  Потреба узгодження дій з метою одержання людиною бажаного результату діяльності зумовила появу управління. У цьому контексті управління — це цілеспрямований вплив, необхідний для узгодженої спільної діяльності людей. Управління є складним і універсальним суспільним феноменом.
 18. Фінансові ресурси місцевого самоврядування

  Учебное пособие >> Финансовые науки
  Основні терміни та поняття: бюджетна децентралізація, бюджетне регулювання, бюджетне самофінансування, бюджетні процедури, громадські послуги, доходи місцевих бюджетів, видатки місцевих бюджетів, місцеві фінанси, земські збори, мартикулярні внески, муніципальна (комунальна) власність
 19. Обґрунтування стратегії ефективного використання потенціалу підприємства “УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ”

  Дипломная работа >> Экономика
  Сучасний економічний розвиток свідчить про необхідність використання нових теоретичних підходів, прикладного інструментарію, які надають можливість ефективного подолання складними соціально-економічними системами господарювання різних рівнів невизначеності динамічного ринкового середовища та дають змогу своєчасно адаптуватися до нього
 20. Фінансова стійкість в економічній діагностиці сучасного підприємства

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  Актуальність теми В ринкових умовах суб'єкти господарювання самостійно залучають фінансові ресурси, намагаються ефективно їх розміщувати з метою забезпечення безперебійної підприємницької діяльності, здійснюють самостійний пошук контрагентів
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.086961030960083