Рекомендуем ознакомиться

Менеджмент->Контрольная работа
Оценка результатов деятельности любого предприятия, независимо от организационно-правовой формы, в условиях рыночной экономики приобретает первостепен...полностью>>
Финансы->Реферат
Податкова система – це сукупність правових норм, що регулюють розміри, форми, методи і терміни стягнення податків і платежів, які мають податковий хар...полностью>>
Иностранный язык->Реферат
Александр Сергеевич Пушкин родился 26 мая (по старому стилю) или 6 июня (по новому) в 1799 году в городе Москве. Его родители были типичными представи...полностью>>
Литература и русский язык->Краткое содержание
Автор: Твен Марк.Типичный деловой янки конца XIX в., умеющий сделать любую вещь на свете, получив во время стычки у себя на заводе удар ломом по череп...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Конституції зарубіжних країн

  Реферат >> Астрономия
  1. Конституція (від лат. constitutio – організація, устрій, настанова) – основний закон держави, який закріплює її суспільний і державний устрій, основні права, свободи і обов’язки громадян, організацію державної влади і місцевого самоврядування, територіальний устрій, символіку держави тощо.
 2. Державне право зарубіжних країн (2)

  Реферат >> Астрономия
  Конституція, як особливий нормативно-правовий акт, по­сідає самостійне й особливе місце у правових системах су­часних демократичних держав Від усіх інших нормативно-правових актів Конституція відрізняється такими рисами:
 3. Уряд в зарубіжних країн

  Реферат >> Астрономия
  1. Закономірністю суспільно-політичного і державно-правового розвитку країн світу є концентрація найголовніших повноважень в органів виконавчої влади. Виконавча влада – це сукупність державних органів і установ, які здійснюють владно-політичні і владно-адміністративні функції.
 4. Парламент в зарубіжних країн

  Реферат >> Астрономия
  1. Парламенти – це виборні і колегіальні органи держави, які функціонують в умовах демократичного правління і мають свої головні повноваження у сфері законотворчості. В унітарних державах парламенти формуються на загальнонаціональному рівні, у федераціях – також і на рівні їхніх суб’єктів.
 5. Поняття та особливості виборчого права виборів у зарубіжних країнах

  Реферат >> Банковское дело
  На особливу увагу заслуговує таке політичне право, як виборче. Наслідком реалізації його є формування таких ланок державного ме­ханізму, як парламент і нерідко глава держави. Як зазначалося, саме з наявністю в особи виборчого права звичайно пов'язують стан її громадян­ства.
 6. Законодавча влада в зарубіжних країнах

  Реферат >> Банковское дело
  Державні функції в кожній країні здійснюються розгалуженою системою органів. Вищі органи держави — парламент, глава держави і уряд, верховний суд — реалізують основні владні повноваження, а їхня діяльність набуває політичної значу­щості. Проаналізувавши роботу ви­щих органів, можна визначити, на яких засадах функціонує державний механізм у цілому.
 7. Вищі державні контрольні органи у розвинених зарубіжних країнах

  Реферат >> Банковское дело
  Для вивчення і поширення позитивного досвіду в конт­рольній практиці зарубіжних країн у 1953 р. було створено позаурядову організацію — Міжнародну організацію вищих контрольних органів (ІНТОСАІ), яка діє і тепер. До неї входять контрольні органи 130 держав світу.
 8. Політичні партії і партійні системи зарубіжних країн

  Реферат >> Международное публичное право
  Партії існували ще в Стародавній Греції, Стародавньому Римі і в державах середньовічної Європи з демократичним режимом правління. Виникнення політичних партій, в розумінні близькому до сучасного, знаходиться в безпосередньому зв'язку з буржуазними революціями, в ході яких формувалася система народного представництва, а за їх перші прототипи вважаються британські "торі" (консерватори) і "вігі" (ліберали).
 9. Земельні реформи в зарубіжних країнах

  Реферат >> Государство и право
  Земельне право-одна з провідних галузей української системи права і навчальна дисципліна. На мою думку, при вивченні національного земельного права важливе має значення ознайомлення з зарубіжним досвідом зокрема правовими аспектами земельної реформи в різноманітних країнах світу.
 10. Поняття і сутність місцевого управління та самоврядування в зарубіжних країнах на прикладі США

  Реферат >> Астрономия
  Виконавчу владу в штатах втілює губернатор, який обирається в 46 штатах на чотири роки з можливістю перевиборів на два роки. З поправкою на маштаби голова місцевої адміністрації у більшості копіює повноваження президента. Губернатор представляє свій штат у відносинах з федеральним урядом та урядами інших штатів.
 11. Предмет джерела і система конституційного права зарубіжних країн

  Реферат >> Астрономия
  1. Конституційне право конкретної країни – це сукупність юридичних норм, які закріплюють певні засади економічної і політичної організації суспільства, порядок формування, організацію і компетенцію найголовніших ланок державного механізму, територіальну організацію держави, визначають основи взаємовідносин держави та особи.
 12. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн

  Контрольная работа >> Международное публичное право
  Розглянуто етапи еволюції грошово-кредитних систем, охарактеризовано їхні основні складові. Проаналізовано грошово-кредитну політику країн із розвиненою економікою. Окремий розділ присвячено огляду діяльності міжнародних валютно-кредитних та фінансових організацій.
 13. Виборче право та виборчі системи зарубіжних країн

  Реферат >> Астрономия
  По-перше, виборче право – це інститут конституційного права, який складається з правових норм, що регулюють порядок надання громадянам права брати участь у виборах. Виборче право має своїми джерелами конституції, конституційні закони, акти парламентів, постанови урядів, укази глав держав.
 14. Правовий статус особи в зарубіжних країн

  Реферат >> Государство и право
  Права людини і громадянина в конституційній теорії і практиці нерідко ототожнюються відповідно з особистими і політичними правами. Дуалізм особистих та політичних прав і свобод як прав людини і громадянина має певне загальнополітичне і конституційне значення.
 15. Новітня історія зарубіжних країн

  Лекция >> История
  Підсумки та наслідки першої світової війни. Плани великих держав щодо мирного врегулювання та післявоєнної організації світу. 2. Паризька мирна конференція 1919 – 1920 рр. Укладання мирних договорів з Німеччиною та її союзниками. 3. Вашингтонська конференція 1921 – 1922 рр.
 16. Досвід зарубіжних країн щодо соціального захисту населення, боротьбі з безробіттям і бідністю

  Реферат >> Политология
  Соціальна політика, що нині проводиться в Україні, будується за таким принципом: держава, визнаючи ринкові відносини, лише доповнює та корегує ринкові механізми перерозподілу ВВП, орієнтуючись при цьому на гарантоване задоволення лише мінімальних базових потреб і надання соціальної допомоги найбільш уразливим категоріям населення.
 17. Партійні системи зарубіжних країн

  Реферат >> Астрономия
  Одним з найпоширеніших підходів до типології політичних систем є виділення одно-, дво- і багатопартійних систем. У сучасному світі виділяється сім основних видів партійних систем: однопартійні (Китай, Куба, Заїр), з партією-гегемоном (Мексика, колишні країни соцтабору), з домінуючою партією (Японія, Індія в окремі періоди своєї історії), двопартійні (США, Канада, Великобританія), поміркованого плюралізму (Німеччина, Бельгія, Франція), поляризованого плюралізму (Італія, Нідерланди, Фінляндія), автомізовані (Малайзія).
 18. Конституція України-Основний Закон суспільства і держави

  Реферат >> Астрономия
  Конституція України являє собою сукупність фундаментальних, юридично незаперечних норм, які поширюється на всі без винятку сфери суспільства. Будь-яка конституція встановлює соціально-політичне обличчя держави, фіксує вихідні принципи їх функціонування й розвитку.
 19. Конституційний Суд України політико правова природа склад компетен

  Курсовая работа >> Государство и право
  Проголошення 24 серпня 1991 р незалежності України створило умови для радикальних демократичних перетворень у нашому суспільстві і державі Змінилась організація державної влади — відбувся поділ її на законодавчу, виконавчу і судову Виникли нові інститути, властиві суверенній демократичній правовій державі, зокрема, інститути Президента України, Конституційного Суду, Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Рахункової палати та ін
 20. Конституційне право як наука

  Реферат >> Астрономия
  Наука конституційного права є єдиною юридичною галузевою нау­кою, проте предмет її подвійний. Предмет цієї науки становить, по-пер­ше, відповідна галузь національної правової системи, по-друге, галузі конституційного права зарубіжних країн. Наука вивчає конкретний зміст галузі (галузей) конституційного пра­ва, її окремих інститутів і норм, на підставі чого визначаються зако­номірності розвитку самої галузі.
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.27765202522278