Рекомендуем ознакомиться

Педагогика->Реферат
В настоящее время все большее и большее внимание на начальном этапе обучения отводится использованию наглядности. Это связано с тем, что методы исполь...полностью>>
Социология->Курсовая работа
Развитие новой для нашего общества специальности и профессио­нальной деятельности — социальной работы — при­дает особую актуальность ее теоретическому...полностью>>
Финансы->Реферат
В данной курсовой работе проведен анализ финансового состояния ЗАО «НоябрьскВторМет» на основе форм бухгалтерской отчетности №1, №2, проведен анализ с...полностью>>
Логика->Контрольная работа
Понятие логистики имеет свою давнюю историю. Слово «логистика» является греческим по происхождению. В Древних Афинах была специальная должность — « ло...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Конституційне право Франції

  Реферат >> Государство и право
  У розвитку правової системи кожної країни визначальним є конституційне (державне) право, основне джерело якого-конституція. Одними з перших у світовій практиці розвитку конституціоналізму були розроблені й прийняті конституції США (1789р.), Франції та Польщі (1789р.
 2. Інші джерела конституційного права

  Реферат >> Государство и право
  По-перше, в юридичній теорії багатьох країн конституційними за­конами називають закони, які вносять поправки і доповнення до консти­туцій. Звичайно вони, будучи прийнятими, інтегруються з консти­туційним текстом, інколи існують формально поза рамками цього тексту, виступаючи у ролі доповнення (США).
 3. Поняття і предмет галузі конституційного права

  Реферат >> Менеджмент
  Про конституційне право як галузь можна говорити тільки стосов­но кожної окремої країни. Конституційне (державне) право конкретної країни — це сукупність юридичних норм, які закріплюють певні засади економічної і політичної організації суспільства, порядок формування, організацію і компетенцію найголовніших ланок державного механізму, територіальну організацію держави, а також визначають основи взаємовідносин держави та особи.
 4. Інститути і норми конституційного права

  Реферат >> Государство и право
  1. Важливим елементом структури конституційного права є його інсти­тути. Поняття конституційно-правового, так само як і конституційного інституту, має передумовою існування визначеної сукупності юридичних норм, що регулюють коло однорідних і взаємопов'язаних відносин.
 5. Предмет джерела і система конституційного права зарубіжних країн

  Реферат >> Астрономия
  1. Конституційне право конкретної країни – це сукупність юридичних норм, які закріплюють певні засади економічної і політичної організації суспільства, порядок формування, організацію і компетенцію найголовніших ланок державного механізму, територіальну організацію держави, визначають основи взаємовідносин держави та особи.
 6. Система галузі конституційного права

  Реферат >> Астрономия
  Система галузі конституційного права відбиває внутрішню структу­ру його предмета. При розгляді цього питання передусім виникає пробле­ма співвідношення системи конституції як головного джерела з системою самої галузі. Для визначення останньої треба проаналізувати всю су­купність конституційно-правових норм незалежно від форми їх закріплен­ня.
 7. Поняття, предмет, метод, система і функції конституційного права

  Контрольная работа >> Право, юриспруденция
  Для нормального життя люди постійно повинні їсти, пити, мати одяг, взуття, задовольняти свої духовні потреби. Тільки на цій основі вони можуть брати участь у виробництві. При цьому слід враховувати, що людські потреби є надзвичайно еластичними, здатними до кількісних і особливо якісних змін.
 8. Право і особистість

  Реферат >> Астрономия
  Характер взаємовідносин держави з особою являється важливим показником стану суспільства в цілому, цілей і перспектив його розвитку. Неможливо зрозуміти сучасне суспільство і сучасну людину без вивчення різноманітних відносин людей з державою.
 9. Правові системи сучасності

  Реферат >> Астрономия
  Кожне політичне суспільство, кожна держава виробляє своє власне право в залежності від властивих йому характеристик, стану його розвитку, його філософії, ідеології, вірувань і устремлінь. У певному змісті, право того чи іншого конкретного суспільства носить унікальний характер, будучи вираженням освоєної цим суспільством особливої концепції соціального порядку, а також підтвердженням того завдання, що суспільство покладає на право.
 10. Правий статус та повноваження Вищої ради юстиції

  Реферат >> Государство и право
  У незалежному судо­чинстві суддям відводиться особлива роль, адже, на відміну від інших видів дер­жавної влади, судова влада надається судді особисто. У зв'язку з цим, до наявних проблем добору та форму­вання суддівських кадрів потрібні прогресивні підхо­ди.
 11. Конституційне регулювання та його соціалізація

  Реферат >> Государство и право
  Однією з особливостей сучасного конституційного регулювання є його «соціалізація». Така особливість пов'язана з розширенням предмета конституційного регулювання, котре відобразило ускладнення взаємодії між соціумом та державою як його складовою, посилення загальносоціальної ролі держави і диверсифікацію її участі насамперед в економічній і політич­ній сферах суспільного буття.
 12. Конституційне закріплення принципів правової держави

  Реферат >> Государство и право
  Конституція як один з найголовніших чинників правової державності визначає принцип верховенства права (ст. 8). Однак вона не наводить поняття зазначеного принципу, як і не позначає всіх його елементів. Конституція не визначає співвідношення між принципом верховенства права і поняттям правової держави, закріпленим у ст.
 13. Теорія держави і права України

  Реферат >> Государство и право
  Складність таких об'єктів, як право і держава, призводить до того, що вони вивчаються багатьма юридичними науками. Останні вивчають той чи інший бік, елементи і риси державно-правової дійсності у визначеному аспекті, на визначеному рівні. Право і держава як складні соціальні феномени мають у своєму складі велику кількість різноякісних компонентів і підсистем.
 14. Правова охорона Конституції і статус Конституційного Суду України

  Реферат >> Государство и право
  Отже, правова охорона КУ, тобто захист Конституції, полягає в наступному: в жорсткій процедурі внесення змін до КУ; у чіткому визначенні тільки єдиного органу, що може вностити до неї зміни у правовому порядку; визначення змістом самої КУ органів, які забезпечують виконання Основного Закону (наприклад: місцеві державні адміністрації), що найголовніше Конституція визначає одну особу, гаранта її додержання.
 15. Тенденції конституційного регулювання основних прав громадян в галузі культури екології соціал

  Реферат >> Астрономия
  Тема курсової роботи “Тенденції конституційного регулювання основних прав громадян в галузі культури, екології, соціально-економічних умов”. Актуальність даної теми випливає з того, що права громадян набули цінності і отримали обґрунтування в міжнарод­ному праві як правовий стандарт, до якого повинні прагнути всі народи і держави.
 16. Аграрне право України (4)

  Книга >> Право, юриспруденция
  У підручнику докладно розглянуті умови та порядок створення та фун­кціонування суб'єктів аграрних правовідносин, питання права власності їх на землю, розкриті умови та порядок набуття і користування земельними ділянками, реалізації земельних прав і обмеження прав на землю.
 17. Держава і право Франції Новітнього періоду

  Реферат >> Право, юриспруденция
  З Першої світової війни Франція вийшла переможницею. За умовами Версальського договору їй повернули Ельзас і Лотарингію, передали частину німецьких колоній, надали право експлуатації Саарського вугільного басейну. Отримала Франція право на значну суму німецьких репарацій.
 18. Поняття та особливості виборчого права виборів у зарубіжних країнах

  Реферат >> Банковское дело
  На особливу увагу заслуговує таке політичне право, як виборче. Наслідком реалізації його є формування таких ланок державного ме­ханізму, як парламент і нерідко глава держави. Як зазначалося, саме з наявністю в особи виборчого права звичайно пов'язують стан її громадян­ства.
 19. Природа Конституції та її дотримання

  Реферат >> Государство и право
  Поряд із загальною характеристикою держави, проголошенням основних принципів її будівництва і діяльності в Конституції одержали закріплення найважливіші атрибути механізму держави й державного ладу в цілому та функції держави. Ці положення відображені у розділі І Конституції України “Загальні засади”.
 20. Виникнення і розвиток держави і права США

  Реферат >> Право, юриспруденция
  Східне узбережжя Північної Америки європейці почали освоювати в кінці XV ст. В 1496 році король Генріх VII видав привілегію венеціанцю Йогану Кабо на плавання і освоєння земель від північних островів до Флоріди при умові виплати 1/5 одержаних прибутків короні.
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.15621399879456