Рекомендуем ознакомиться

Геология->Реферат
Нефтегазовые сепараторы служат для получения нефтяного газа, выделившегося из нефти при ее движении по стволу скважины, выкидной линии и сборному колл...полностью>>
Финансы->Реферат
Эффективное управление предприятием заключается в умении рационально распоряжаться финансовыми ресурсами предприятия. Вместе с системой программирован...полностью>>
Экономика->Реферат
Аграрно-промышленный комплекс (АПК) — совокупность отраслей национальной экономики, осуществляющих производство и переработку сельскохозяйственного сы...полностью>>
Государство и право->Реферат
Наказание в уголовном праве, так же как и преступление, — явление социально-правовое. Социальное назначение наказания состоит в том, что оно на протяж...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Інноваційні форми і методи соціальної роботи з сім’єю

  Дипломная работа >> Социология
  Сім'я як основний осередок суспільства виконує найважливіші соціальні функції, відіграє значиму роль у житті людини, його захисту, забезпеченні соціалізації, формуванні і задоволенні індивідуальних потреб
 2. Прояв агресії у підлітків з адіктивною поведінкою

  Дипломная работа >> Психология
  Актуальність дослідження полягає в тому, що з кожним роком зростає число неповнолітніх з девіантною поведінкою, що виявляється в асоціальних діях (алкоголізм, наркоманія, порушення громадського порядку, хуліганство, вандалізм та ін ) В крайніх формах почали виявлятися жорстокість і агресивність Агресивність формується переважно в процесі ранньої соціалізації в дитячому і підлітковому віці, і саме цей вік найбільш сприятливий для профілактики та корекції
 3. Місцеві бюджети та їх вплив на соціально-економічний розвиток адміністративного району

  Дипломная работа >> Финансы
  Актуальність теми. З набуттям Україною суверенітету розгорнувся процес реформування фінансової системи. Важливим складником цього процесу стало реформування місцевих бюджетів, адже вони займають одне з центральних місць в фінансовій системі нашої держави, в них зосереджується значна частина державних фінансових ресурсів.
 4. Соціально-правовий захист дітей-біженців

  Курсовая работа >> Социология
  Актуальність теми дослідження Становище дітей біженців - глобальна проблема сучасності, характерна для багатьох країн і народів Відповідно до американських джерел, у світі налічується більше 16 млн біженців, а разом з переміщеними особами, емігрантами це число доходить до 40 млн чоловік
 5. Особливості взаємовідносин у молодого подружжя: психологічний аспект

  Дипломная работа >> Психология
  Сучасна сім’я та її проблеми є об’єктом дослідження ряду наук – психології, педагогіки, соціології, демографії, економіки Вчені вивчають динаміку емоційних відношень в шлюбі, причини самотності в сім’ї та її розпад, особливості сімейного виховання дітей Домінуючими в дослідженнях є подружні стосунки, які ґрунтуються на вільному виборі, саме вони є центральними у сім’ї
 6. Вплив гендерних стереотипів на характер та ефективність спілкування

  Курсовая работа >> Психология
  Актуальність дослідження Сучасний етап розвитку суспільства характеризується суттєвими змінами у системі гендерних відносин, внаслідок чого, з одного боку, відкриваються можливості для їх оптимізації, а з іншого — виникає ризик порушень формування гендерної ідентичності у підростаючого покоління
 7. Розвиток батьківської сфери, як особистісної стратегії у період юності і дорослості

  Дипломная работа >> Психология
  Актуальність дослідження Якість виховання, усвідомлене виконання батьківської ролі визначають стан суспільства, інституту родини і психологічне здоров'я особистості наступних поколінь У наш час звичайними явищами стають малодітна родина, відхід від традиційного розподілу ролей і відповідальності в родині, збільшення кількості однодітних родин, фемінізація, ослаблення виховної ролі батьків, ріст бездоглядності, значне зниження стабільності родини, і інші актуальні явища в сфері родини та дитячо-батьківських відносин Все це змушує звертати пильну увагу на дану сферу
 8. Теоретико-методологічні засади вивчення особистості в психологічній науці

  Курсовая работа >> Психология
  У курсовій роботі проаналізовано теоретико-методологічні засади вивчення проблеми особистості в науковій психологічний літературі, зроблено огляд літератури з проблеми дослідження, висвітлена проблема особистості в роботах Б Г Ананьєва Розглянуті основні напрямки дослідницької діяльності Б Г Ананьєва, його внесок у розвиток акмеології, онтопсихології, охарактеризована концепція людинознавства Запропоновано експериментально-психологічні методики дослідження особистості
 9. Значення та сутність капіталу підприємства

  Дипломная работа >> Экономика
  Актуальність теми Необхідність дослідження фінансів акціонерних товариств зумовлена тим, що нині переважна більшість підприємств мають низьку ефективність господарської діяльності через високий рівень зносу основних фондів та обмеженість власних фінансових ресурсів для модернізації і технічного переозброєння виробництва Тому особливе місце слід приділяти питанням пошуку шляхів залучення фінансових ресурсів у діяльність акціонерних товариств та визначення напрямів підвищення ефективності їх використання
 10. Психологічні особливості дітей з затримкою психічного розвитку

  Дипломная работа >> Психология
  У дослідженнях останніх років відмічається тривожна тенденція зростання кількості дітей з відхиленнями фізичного та психічного здоров'я, які зумовлюються біологічними, екологічними, соціально-психологічними та іншими чинниками, а також їх поєднанням Значну частину серед цих дітей займають діти із затримками психічного розвитку (ЗПР), яких на фоні загального погіршення дитячого здоров'я стає дедалі більше Зростаюча громадська тривога за стан та положення в школі дітей з різними вадами психічного розвитку, визнання необхідності посилення психолого-педагогічного впливу на покращання та збереженн
 11. Дослідження рівня самооцінки учнів

  Курсовая работа >> Психология
  Формування соціально активної, моральної, реалізує свої здібності особистості - головні завдання освіти, успішність рішення яких багато в чому залежить від напрямку і темпу реформ шкільного життя Однією з актуальних проблем, що стоять перед педагогами сучасної школи, є психолого-педагогічний дуалізм у відношенні особистості, що розвивається - навчання і виховання не завжди грунтується на знаннях про психологію розвитку дитини та формуванні його особистості
 12. Процес попередження адиктивної поведінки дітей і підлітків

  Курсовая работа >> Социология
  Соціально-економічні, політичні, культурні зміни в різних сферах українського суспільства зумовили виникнення специфічної соціальної реальності, яка характеризується явищами матеріального та соціального розшарування сімей, соціального сирітства, насильства, уживання алкоголю та інших наркотичних речовин значною кількістю членів суспільства, серед яких вагому частку займають неповнолітні
 13. Паломницький туризм

  Курсовая работа >> Физкультура и спорт
  Подорож з релігійними цілями ― найдавніший вид туризму, що має глибокі історичні корені Одними з перших туристів безсумнівно були середньовічні прочани У силу релігійних переконань або цікавості щодо своєї або чужої віри, люди у всьому світі подорожують, щоб відвідати Святу Землю, Ватикан, Мекку, монастирі та інші святі місця Цілей паломництва майже стільки ж, скільки самих паломників Паломництва відбувалися і відбуваються, щоб позбутися від хвороби, уникнути нещастя, спокутувати гріх Паломники з Англії в XIV–XV століттях здійснювали свої подорожі в основному в Рим, Єрусалим Найчастіше їх под
 14. Формування соціокультурної компетенції учнів старшого етапу шкіл з поглибленим вивченням іноземн

  Реферат >> Иностранный язык
  У Концепції навчання іноземних мов у 12-річній школі відзначається, що загальноосвітня школа повинна сформувати цілісну систему універсальних знань, умінь і навичок, а також досвід самостійності й особистої відповідальності учнів старших класів. Міністерство освіти і науки України рекомендує розвивати в учнів 4 ключові компетенції: мовну, мовленнєву, соціокультурну і загально навчальну.
 15. Управління фінансовими потоками на малому підприємстві в умовах невизначенності економічного

  Дипломная работа >> Финансы
  Актуальність даної теми визначена в першу чергу об`єктивно важливою роллю малого підприємництва у сучасній соціально орієнтованій ринковій економіці, перехід до якої є головним вектором реформ в Україні. Мале підприємництво – це істотна складова ринкового господарства, невід`ємний елемент конкурентного механізму.
 16. Розвиток філософії в Україні

  Курсовая работа >> Философия
  Українська філософія займає гідне місце у філософії світовій Сотні років придушена чужою культурою, вона зуміла допомогти українському народові залишитися етнонаціональною окремістю, що здатна при нагоді до суверенного державницького життя
 17. Оподаткування юридичних осіб

  Дипломная работа >> Финансы
  Актуальність теми. Оподаткування – це економічні відносини між державою і юридичними й фізичними особами з приводу примусового відчуження нею частини новоствореної вартості, переважно у грошовій формі, її вилучення і перерозподілу для фінансування державних видатків.
 18. Соціальне забезпечення в СРСР

  Курсовая работа >> Социология
  Перша світова війна, а згодом революції, громадянська війна привнесли в Україну драматичні соціально-економічні зміни Намагання завоювати державність чи самоврядування (Центральна Рада, Гетьманат, Директорія, ЗУНР) виявились безрезультатними, і в 1922 р Україна увійшла до складу Радянського Союзу
 19. Організація обліку руху грошових потоків управління праці та соціального захисту населення Богодухівської райдержадміністрації

  Дипломная работа >> Экономика
  В сучасних умовах господарювання багато підприємств поставлено в умови самостійного вибору стратегії і тактики свого розвитку Самофінансування підприємством своєї діяльності стало першочерговим завданням
 20. Девіантна поведінка як соціально-психологічна проблема

  Реферат >> Социология
  Під девіантною поведінкою (лат. deviatіo – відхилення) розуміють систему вчинків чи окремі вчинки, які суперечать прийнятим у суспільстві нормам і виявляються у вигляді незбалансованих психічних процесів, неадаптованості, порушенні процесів самоактуалізації та ухиленні від морального й етичного контролю особистості над власною поведінкою Як зазначено, серед українських та закордонних дослідників немає єдиного погляду на термін "девіантна поведінка”.
Generated in 0.30718898773193