Рекомендуем ознакомиться

Остальные работы->Реферат
His first important lesson was "Carpe Diem", which means seize the day. He also told them to "gather the roses while ye may", because one day you are ...полностью>>
Остальные работы->Реферат
The Hebrews started out enslaved by the Egyptians until they were freed by Moses around 1250 BC. Then the Exodus began from Egypt to the promised land...полностью>>
Остальные работы->Реферат
“But it is not the mere occurrence of disagreements that tells against the objectivity of values. Disagreements on questions in history or biology or ...полностью>>
Остальные работы->Реферат
LSD was originally synthesized at the Sandoz Pharmaceutical Company, in Switzerland, as part of a long-term project begun in the 1930’s. The aim was t...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Педагогічні умови ефективності професійної орієнтації молодших школярів

  Дипломная работа >> Педагогика
  Провідне завдання навчально-виховних закладів системи освіти України — підготувати конкретну людину до активної професійної діяльності у сфері матеріального й інтелектуального виробництва. Важливе місце у цій діяльності має посідати науково обґрунтована пропедевтична орієнтація молоді на певні види професій з урахуванням особистих інтересів у початковій школі.
 2. Особливості розвитку соціально-педагогічних ідей та практики у 60-80 рр. ХХ ст

  Реферат >> Педагогика
  Під суспільним (соціальним) вихованням розуміють виховання, яке спрямоване на забезпечення гармонії суспільних і особистих інтересів, балансу між відповідальністю суспільства перед особистістю і особистості перед суспільством шляхом безпосередніх людських відносин, а також за допомогою спеціально створених для цієї мети суспільних інститутів (благодійних фондів, організацій, товариств, асоціацій тощо).
 3. Історія України за О Субтельним

  Реферат >> Астрономия
  Неозорі рівнини настільки переважають в укра- їнському краєвиді, що один географ писав на початку нашого століття: «Дев'ять десятих українців звичайно ніколи не бачили гір і навіть не знають, які вони на вигляд». Тут на розлогих степах — знамениті, надзвичайно родючі українські чорноземи, які займають мало не дві третини території краю.
 4. Педагогічна майстерність. Підручник

  Книга >> Педагогика
  У школі все починається з учителя. І хоча результати навчання і виховання учнів залежать від трьох чинників: хто навчає, кого навчають, як навчають, — важко сказати, що важливіше. Безумовно, величезною у справі виховання є роль учителя, його особистості.
 5. Психологічна готовність до школи дітей дошкільного віку

  Курсовая работа >> Психология
  Проблема психологічної готовності до школи останнім часом стала дуже популярною серед дослідників різних спеціальностей Психологи, педагоги, фізіологи вивчають і обґрунтовують критерії готовності до шкільного навчання, сперечаються про вік, з якого найдоцільніше починати навчання дітей в школі
 6. Технологія особистісно орієнтованого навчання в дошкільному навчальному закладі

  Дипломная работа >> Педагогика
  На сучасному етапі свого розвитку освіта України зазнає радикальних змін Упродовж останнього десятиріччя в концептуальних підходах до її розбудови все виразніше утверджуються цінності гуманістичної педагогіки
 7. Управління фінансовою стійкістю комерційного банку

  Дипломная работа >> Банковское дело
  Метою дипломного дослідження є аналіз достовірності застосовуємої системи інтегральних показників фінансової стійкості в комерційному банку і оцінка рівня ймовірності виявлення з їх допомогою тенденцій втрати банком фінансової стійкості, а також побудова сучасної моделі прогнозування рівня фінансової стійкості банку на основі GAP-менеджменту грошовими потоками банку
 8. Спільна виховна робота школи сім ї та громадськості

  Реферат >> Педагогика
  Сім я є природним середовищем первинної соціалізації дитини, джерелом її матеріальної та емоційної підтримки, засобом збереження і передання культурних цінностей від покоління до покоління.
 9. Система педагогічних наук Зв язок педагогіки з іншими науками Завдання педагогіки Напрямки за

  Реферат >> Педагогика
  Корекційна педагогіка вивчає і розробляє питання ви­ховання, навчання та освіти дітей з різними вадами: сур­допедагогіка (навчання й виховання глухих і глухоні­мих), тифлопедагогіка (навчання і виховання сліпих і слабкозорих), олігофренопедагогіка (навчання й вихован­ня розумово відсталих і дітей із затримками розумового розвитку), логопедія (навчання і виховання дітей з по­рушеннями мовлення), виправно-трудова педагогіка (пе­ревиховання неповнолітніх і дорослих злочинців).
 10. Українська культура XIX ст

  Реферат >> Культура и искусство
  У кінці XVIII століття територія України була розділена між Австрійською (увійшло 20 % площі) і Російською (80 %) імперіями. До цього часу завершилася ліквідація української державності. В обох імперіях розгалужений бюрократичний апарат повністю контролював всі сторони життя суспільства.
 11. Навчання граматики іспанської мови на середньому ступені середньої загальноосвітньої школи

  Реферат >> Иностранный язык
  В умовах безперервного розширення міжнародних контактів досягнення головної мети навчання іноземних мов – сформованості комунікативної компетенції – набуває особливого значення. Формування вмінь іншомовного спілкування передбачає зокрема оволодіння учнями граматичними навичками.
 12. Письменники Волині у боротьбі проти польських впливів у 20-30 роках ХХ ст

  Реферат >> Государство и право
  Намагаючись ополячити населення, польські власті починають офіційний наступ на українську інтелігенцію. Режим Пілсудського проводить політику “санації”, що поширюється на східні кордони Польщі. Заборонялися державні школи, товариства тощо. Потрібна була кропітка робота численних громадських діячів Волині, щоб отримати дозвіл приватно заснувати навчальні заклади, театри, бібліотеки – усе те, що ставало центрами пасивного опору ополяченню.
 13. Фінансова стійкість підприємства особливості методики її оцінки

  Реферат >> Астрономия
  Трансформація народного господарства України в економіку відкритого типу створює для підприємств зовсім нові умови, принципово інші зовнішнє середодовище. До цих умов, які постійно змінюються, треба пристосовуватися, адаптувати усі системи підприємства, перетворити їх так, щоб із основної ланки планової економіки підприємство перетворилося у незалежний економічний суб”єкт господарювання, який ефективно функціонує і розвивається в умовах ринку.
 14. Внесок українських економістів у розвиток політичної економії

  Контрольная работа >> Экономика
  Політична економія 30-х років була описовою наукою, яка доводила правильність економічного курсу партії та уряду, проголошувала суб’єктивно створювані ними господарські форми справді соціалістичними і єдино можливими Її характерними рисами були: повна заідеологізованість, схоластичність, вульгаризація суспільно–економічних процесів З науки повністю зникають альтернативність суджень, вилучається сама науковість
 15. Економіка підприємства. Опорний конспект лекцій

  Конспект >> Экономическая теория
  Економіка є терміном грецького походження, що дослівно означає мистецтво ведення господарства. Будь-яку роботу, в процесі якої люди виготовляють необхідні для життя продукти та предмети (матеріальні блага), перевозять і продають їх, здійснюють післяпродажне сервісне обслуговування товарів тривалого користування, заведено називати виробничо-господарською й комерційною діяльністю, а підприємства (організації, фірми), на (в) яких відбувається така діяльність, є суб’єктами господарювання (підприємницької діяльності) економічної системи.
 16. Основи філософії

  Учебное пособие >> Философия
  Навчальний посібник з курсу "Філософія" підготовлений відповідно до навчальної та робочої навчальної програм Його особливістю є те, що він розроблений за кредитно-модульною системою навчання, яка лежить в основі Болонської декларації щодо уніфікації вимог європейських країн до рівня підготовки фахівців у системі вищої освіти У посібнику навчальний матеріал з філософії структурований на засадах модульного принципу, відповідно до якого виділені два навчальні модулі
 17. Основні вопроси філософії

  Учебное пособие >> Философия
  Слово «філософія» давно увійшло до нашого буденного мовлення Філософією нині називають не тільки відповідну науку чи навчальну дисципліну, а й загальнотеоретичні засади та сукупність принципів будь-якої діяльності — наприклад: «філософія рекламної кампанії», «філософія управління підприємством», «моя життєва філософія» і т п
 18. Християнство як ціннісний чинник соціокультурного процесу доби Середньовіччя

  Дипломная работа >> Религия и мифология
  Християнство найрозповсюдженіше у світі віровчення Принциповими моментами феномену християнства є те, що подих його відчувається чи не в кожному куточку земної кулі, те, що воно стало першою в історії людства доконечно монотеїстичною релігією Теми про цю віру та її засновника невичерпні Вони дискутуються з того самого часу, коли нова релігія вийшла за вузькоетнічні рамки і почала розповсюджуватись по планеті
 19. Формування здорового способу життя дітей з неблагополучних сімей

  Курсовая работа >> Социология
  Актуальність: Серед значимих для людини цінностей одне з ведучих місць займає родина Однак у реальному житті це не завжди і не усіма усвідомлюється з достатньою глибиною і відповідальністю І тільки зруйнувавши це вогнище відносного життєвого благополуччя, ми починаємо по-справжньому задумуватися про те, де і які помилки були допущені, чому не удалося зберегти те, що ми так легко втратили і навряд чи зможемо відтворити в тім же виді Хоча кожна доросла людина більш-менш чітко розуміє, що її сімейне щастя знаходиться в його руках, далеко не всі задумуються про щастя і благополуччя дітей, що вихо
 20. Методика викладання основ економіки. Конспект лекцій

  Конспект >> Экономическая теория
  1.1 Необхідність визначення в Україні національного шляху до економічно організованого суспільства потребує розуміння як українського менталітету, так і специфіки нашої економічної культури, хоч створити більш-менш рунтовний її образ нині досить важко.
Generated in 0.23376893997192