Рекомендуем ознакомиться

Остальные работы->Реферат
My speech today is on not just a man, but a man who owns tens of millions of recordings, nine Grammy?s and two Academy Awards, some 60 films, worldwid...полностью>>
Биология->Контрольная работа
Все признаки у животных разделяются на две группы – качественные и количественные. К качественным признакам относятся: масть животных, пол, тип консти...полностью>>
Менеджмент->Реферат
Бернанд был одним из первых и, по крайней мере, одним из наиболее известных авторов, кто серьезным образом рассматривал коммуникацию на крупных предпр...полностью>>
Менеджмент->Лекция
Производственная структура предприятия - это совокупность производственных единиц предприятия (цехов, служб), входящих в его состав и формы связей меж...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Одна планета різні світи

  Реферат >> Астрономия
  Англійський письменник Г. Уелс написав книжку під назвою "Машина часу, де головний персонаж винаходить машину часу, переміщує себе в майбутнє на тисячі років і виявляє, що знайо­мий йому колись світ став узагалі невпізнанним. Один із радян­ських космонавтів, паче той уелсів мандрівник у часі, після дев'я­ти місяців перебування на космічній орбіті також виявив, що світ змінився.
 2. Релігійний ренесанс в сучасному суспільстві: його зміст, причини та основні напрямки

  Дипломная работа >> Социология
  Сьогодні в Україні розпочався новий етап розвитку релігійних конфесій Однак він породив безліч проблем, пов`язаних з нормалізацією релігійного життя, пошуками шляхів врегулювання міжцерковних відносин, зокрема подолання гострих і болючих міжконфесійних конфліктів на основі конституційних положень принципу свободи совісті й відповідного законодавства про правове регулювання діяльності релігійних організацій
 3. Використання творчої спадщини В О Сухомлинського для розбудови національної освіти

  Реферат >> Астрономия
  28 вересня 2003 року виповнилося 85 років з дня народження Василя Олександровича Сухомлинського, Героя Соціалістичної праці, Члена кореспондента Академії наук СРСР, заслуженого вчителя України, людини, яка в роки засилля авторитарної педагогіки зуміла, випереджаючи час, всупереч офіційній лінії підняти знамено гуманізму в педагогіці.
 4. Характеристика навчальних планів, програм і підручників національної школи

  Доклад >> Педагогика
  Шкільні навчальні плани. У шкільних навчальних планах (базовому та шкільному) значною мірою реалізуються основні ідеї та положення Національної доктрини щодо повнішого врахування кардинальних змін у всіх сферах суспільного життя, гуманізації та національної спрямованості змісту навчально-виховного процесу, відповідності національної освіти світовим критеріям тощо.
 5. Майбутнє освіти України

  Реферат >> Исторические личности
  Міністерство освіти опубліковало для обговорення проекти державних стандартів загальної середньої освіти. Визначення її змісту на десять наступних років - справа не суто відомча, а важлива для всіх батьків, усіх громадян. Адже йдеться про те, яким бути українцеві ХХI сторіччя.
 6. Гуманізм і гуманітаризм: спільне і специфічне

  Реферат >> Философия
  Вважається майже загальноприйнятим, що виникнення гуманізму в своїх філософських витоках пов'язане з Просвітництвом — новою ідейною установкою на розуміння самої людини як історичного діяча Гуманізм став візиткою епохи Просвітництва Значною мірою це правильно
 7. Особливості справляння ПДВ в деяких зарубіжних країнах

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  На шляху переходу нашої країни до ринкових відносин особливо актуальною є проблема своєчасного забезпечення грошовими ресурсами дохідної частини державного бюджету Вирішення цієї вкрай важливої проблеми значною мірою залежить від ефективності діяльності податкової служби, а також розробки науково-обґрунтованої системи оподаткування, яка б відповідала реаліям сьогоднішнього дня, забезпечувала зростання податкових надходжень до бюджету та підвищувала рівень збору податкових платежів
 8. Виховання в сімї як першооснова інтелектуального розвитку особистості молодшого школяра

  Дипломная работа >> Педагогика
  «Діти – живі квіти землі» – так поетично виразив глибоку думку А.М. Горький. А вирощують ці квіти насамперед у родині: батьки самою природою призначені і суспільством уповноважені бути першими вихователями своїх дітей. Саме вони разом зі школою допомагають дітям набратися сил і розуму, освоїти основи людської культури, підготуватися до самостійного життя і праці.
 9. Лібералізм в Україні та світі

  Реферат >> Политология
  Лібералізм впливає на всю сукупність соціальних відносин, які визначають глобальний – в усій його суперечності – розвиток сучасного людства. З явившись на суспільній арені як опонент традиціоналізму, лібералізм сам згодом став традицією,
 10. Рекреаційне освоєння Закарпатської області

  Курсовая работа >> Физкультура и спорт
  Актуальність теми У сучасному світі відпочинок, рекреація, туризм, оздоровлення – що врешті-решт означає здоров’я – є найвищою соціальною цінністю Тому за останні кілька десятків років у світі поступово зростає значення туризму і рекреації Це пов’язано в першу чергу із значним ростом доходів населення економічно розвинутих країн, зростанням загальноосвітнього рівня людей, розвитком транспортного сполучення
 11. Літературний розвиток молодших школярів засобами дитячої художньої книжки

  Магистерская работа >> Педагогика
  Актуальність даної проблеми полягає у тому, що за останні десятиліття в системі освіти, а зокрема в Концепції літературної освіти та в програмі для загальноосвітньої школи, де виділено окремий розділ «Літературознавча пропедевтика» акцентується увага на літературному розвитку молодших школярів.
 12. Історія психології. Курс лекцій. Розвиток асоціативної психології в ХІХ ст.

  Конспект >> Психология
  На початку ХІХ ст. асоціативна психологія залишилась єдиною психологічною школою, предмет якої – свідомість – був визнаний всіма без виключення вченими. У класичних теоріях асоціанізму, які з‘явились на початку ХІХ ст., зміст свідомості розглядався як комплекс відчуттів і уявлень, поєднаних законами асоціацій.
 13. Наукове співробітництво України з країнами східної Европи в соціально-гуманітарній сфері 1970-1980-і

  Реферат >> История
  Проблема міжнародних наукових зв’язків України широка і багатогранна, однак вона прямо співвідноситься з питанням соціально-економічного характеру, а також з тими глибинними політичними і економічними процесами, які відбувалися в останній третині хх століття у східноєвропейських країнах.
 14. Формування та зміцнення доходної бази державного бюджету План

  Реферат >> Финансы
  Вибрана мною тема “Формування та зміцнення доходної бази Державного бюджету”, являється дуже актуальною на сьогодняшній день, бо в умовах перехідної економіки і створення ринкового середовища бюджет залишається важливим інструментом управління і формування фінансової політики держави.
 15. Соціальна педагогіка. Опорний конспект лекцій

  Конспект >> Педагогика
  Коли ми говоримо про соціальну педагогіку, ми маємо чітко розрізняти дві її взаємопов'язані сторони - науково-теоретичні знання в цій області і власне соціально-педагогічну діяльність, тобто безпосередню роботу соціального педагога з конкретною дитиною або групою дітей, з тим чи іншим конкретним середовищем, в якому живе і розвивається дитина і яка сприяє або перешкоджає його соціалізації.
 16. Система підвищення ефективної діяльності комерційного банку на основі зарубіжного досвіду

  Дипломная работа >> Банковское дело
  Розбудова сучасної банківської системи, яка відповідає стратегії євроінтеграційного розвитку країни, є однією з найактуальніших проблем теорії і практики подальшого реформування національної економіки Доведено, що рівень міжнародної довіри до країни залежить від прогнозованої банківської діяльності в цій країні, і Україна не виняток із цього правила
 17. Театр як механізм формування особистості

  Дипломная работа >> Социология
  Актуальність теми роботи Сучасний період трансформацій українського суспільства впливає на всі складові культурної сфери Особливо яскраво ці процеси прослідковується у театрально-художній діяльності, яка вивела на перший план значимість соціальних факторів, обумовивши необхідність перегляду моральних цінностей Це посилило необхідність дослідження мистецтва та впливу його на формування особистісті
 18. Хрестоматія Китайської Літератури (від найдавніших часів до ІІІ ст. н.е.) 中国古代文学作品选

  Книга >> Литература и русский язык
  У хрестоматії широко представлена перекладна й оригінальна давньокитайська література, зокрема народна та авторська поезія, міфологічна, літописна, філософська й історична проза. Відбір художніх творів здійснений з урахуванням пріоритетів китайської літературознавчої думки, а також навчальної програми “Історія зарубіжної літератури” для студентів спеціальності 6.
 19. Методика викладання математики та її зв'язок з іншими науками

  Шпаргалка >> Педагогика
  У наш час спектр наукових досліджень у природознавстві незвичайно широкий. Сучасне природознавство – це єдина система, компоненти якої (природничі науки) є настільки тісно взаємозалежними, що випливають друг із друга, тобто представляють справжню єдність.
 20. Психологічні чинники прояву політичної культури студентської молоді

  Дипломная работа >> Психология
  Актуальність дослідження Звернення до проблеми політичної культури молоді та її психологічних чинників зумовлене низкою важливих обставин По-перше, сучасний етап розвитку українського суспільства, який характеризується продовженням трансформаційних процесів у сфері суспільних цінностей та ідеалів, викликає модифікації глибинних взаємовідносин людини з державою, владою, політикою і призводить до значних змін у перебігу та формах становлення політичної культури особистості
Generated in 0.13866496086121