Рекомендуем ознакомиться

Строительство->Курсовая работа
Трехэтажное каркасное здание с подвальным этажом имеет размер в плане 21,654 м и сетку колонн 7,36 м. Высота этажей 4,8м. Стеновые па­нели на­весные и...полностью>>
Астрономия->Реферат
1. Згідно з Конвенцією про права дитини, у зв’язку з фізичною та розумовою незрілістю дитина потребує особливої охорони, турботи і допомоги, у т.ч. на...полностью>>
Исторические личности->Биография
Участник радикального политического движения в Венгрии до Первой мировой войны, видный работник культурного фронта в Венгерской советской республике, ...полностью>>
Экономика->Реферат
Первоначально возникла национальная валютная система – это форма организации валютных отношений страны, сложившихся исторически и закреплённых национа...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Зміст освіти зарубіжної школи

  Доклад >> Педагогика
  Проблема змісту навчання є однією зі стрижневих у теорії та практиці навчання в зарубіжній педагогіці. Уявлення про зміст освіти в зарубіжних школах дає середньостатистичне співвідношення предметів у навчальному плані. В розвинутих країнах (СІЛА, Англія, Франція та ін.
 2. Зміст освіти в національній школі (2)

  Реферат >> Педагогика
  На всіх етапах розвитку суспільства зміст освіти зазна­вав якісних змін під впливом різних чинників: соціально-економічних відносин, рівня розвитку виробництва, нау­ки, техніки і культури, розвитку освіти та педагогічної теорії, мети і завдань виховання, які ставить суспільство перед школою.
 3. Порівняльна характеристика стратегії розвитку освіти в різних регіонах світу

  Реферат >> Астрономия
  Проблема змісту навчання — одне з головних питань теорії та практики навчання в зарубіжній педагогіці. Уяв­лення про зміст освіти в зарубіжних школах дає середньостатистичне співвідношення предметів у навчальному пла­ні. В розвинутих країнах (СІЛА, Англія, Франція та ін.
 4. Взаємозв язок загальної політехнічної та професійної освіти

  Реферат >> Астрономия
  Початкова освіта. Забезпечує загальний розвиток ди­тини, вміння добре читати, писати, знання основ арифме­тики, первинні навички користування книжкою та інши­ми джерелами інформації, формування загальних уявлень про навколишній світ, засвоєння норм загальнолюдської моралі та спілкування, основ гігієни, вироблення перших трудових навичок.
 5. Педагогіка. Фіцула. Підручник

  Книга >> Педагогика
  теорію та методику національного виховання й навчання, специфіку роботикласного керівника, вихователя групи продовженого дня, вихователяшколи-інтернату та дитячого будинку, громадських дитячихорганізацій, виховної роботи в дитячих клубах за інтересами та впозашкільних виховних закладах;
 6. Плани семінарських занять з педагогіки

  Реферат >> Астрономия
  “педагогіка”, “народна педагогіка”, “етнопедагогіка”, “педагогіка народознавства”, “народознавство”, “родинна педагогіка”, “педагогічна деонтологія”, “педагогіка народного календаря”, “козацька педагогіка”, “духовна педагогіка”, “світська педагогіка”, “національне навчання”, “навчання”, “освіта”, “методологія науки”, “агогіка”, “героїка”, андрагогіка”, “віктимологія”, “екзистенціалізм”, “неотомізм”, “прагматизм”, “неопозитивізм”.
 7. Культурологія. Конспект лекцій. Зміст та історія становлення. Феномен культури

  Книга >> Культура и искусство
  У навчальному посібнику основні теми курсу культурології згруповано в чотири блоки: культурологія: зміст та історія становлення; онтологія культури; феномени культури; сучасність і майбутнє культури. Розкривається специфіка культури як людської . форми життєдіяльності, висвітлюється історія становлення культурологічної думки, аналізуються основні наукові концепції культурного розвитку.
 8. Становлення і розвиток зарубіжної педагогічної науки

  Реферат >> Педагогика
  Я.-А. Коменський народився у невеличкому містечку Нівніце в сім ї мірошника — члена громади «Чеських братів». Рано втративши батьків, завдяки громаді здобув початкову, середню і вищу освіту.
 9. Основи педагогіки вищої школи. Лекції

  Конспект >> Педагогика
  Основні поняття теми: педагогіка, педагогіка вищої школи, педагогічна теорія, концепція, ідея, закономірність, науково-дослідна методика, емпіричні методи дослідження, теоретичні методи педагогічного дослідження, математичні і статистичні методи, принципи дослідження.
 10. Тенденції розвитку національної школи й проблеми національного виховання

  Реферат >> Педагогика
  Національні концепції вітчизняної освіти і виховання, враховуючи культурно-історичний досвід свого та інших народів, головними завданнями ставлять не лише вивести справу навчання і виховання з тієї глибокої кризи, в якій вона нині перебуває, а й докорінно реформувати її, піднести до вищих світових стандартів.
 11. Методика підготовки майбутніх учителів початкових класів до формування естетичного досвіду молодших

  Дипломная работа >> Педагогика
  Педагогічна діяльність у суспільній ієрархії професій за складністю та відповідальністю виконуваної роботи належить до найбільш значущих. Суспільство покладає значні надії на виховну місію педагога, який має сформувати у молодих поколінь культурно-ціннісні координати суспільно затребуваної життєдіяльності.
 12. Основа та особливостi організації проектних технологій в навчально-виховному процесі

  Курсовая работа >> Педагогика
  Актуальність теми курсової роботи обумовлена наступним. Формування та розвиток у дітей ключових компетентностей стало основним завданням початку XXI століття. Ця проблема набуває актуальності у зв'язку з тим, що сучасний світ характеризується стрімким соціальним, технологічним і політичним розвитком, який потребує від людини здатності робити духовно-моральний вибір, мобільності та відповідальності у прийнятті рішень, вміння ефективно спілкуватися та бути успішним.
 13. Освіта в Норвегії

  Курсовая работа >> Физкультура и спорт
  Актуальність теми Освіта є досить актуальною темою на сьогоднішній день, адже вона перебуває під глибоким впливом змін в сучасному суспільстві Так, протягом останніх десятиліть в багатьох країнах світу, зокрема і в Норвегії, відбувалась зміна суспільної парадигми - від технократичної до індустріальної, від індустріальної до інформаційної На розвиток освіти вплинули суспільні інтеграційні процеси, такі напрями розвитку суспільства, як глобалізація, демократизація, створення єдиного інформаційного простору, тощо Ці зміни відбулись такими темпами, що привели до потреби негайного перегляду та рефо
 14. Історія педагогіки. Навчальний посібник

  Книга >> Педагогика
  У навчальному посібнику для студентів, магістрів, аспірантів розкриті основні розділи з курсу «Історія педагогіки». У систематизованому вигляді представлені питання, пов’язані з розвитком світової педагогічної думки, починаючи з первісного суспільства до сьогодення; педагогічні погляди й діяльність провідних вітчизняних та зарубіжних педагогів і діячів освіти; основні напрями реформаторської педагогіки початку ХХ століття; зміст діяльності вітчизняних інноваційних шкіл другої половини ХХ століття.
 15. Історія педагогіки: курс лекцій

  Конспект >> Педагогика
  Розвиток суспільства і зміни у відносинах між людьми завжди знаходили своє відображення в практиці освіти, навчання і виховання підростаючих поколінь, у меті та завданнях школи, в педагогічних теоріях і системах. Освіта, навчання і виховання — процеси соціальні, історично зумовлені, в яких завжди відображаються цілі та інтереси панівних класів суспільства, а також їх політичних партій.
 16. Психологія та педагогіка. Конспект лекцій

  Лекция >> Психология
  Гіптерс З. В. Психологія та педагогіка. Опорний конспект лекцій. Методичний посібник для студентів напрямів підготовки: 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит», 6.030502 «Економічна кібернетика», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці», галузь знань – 0305 – «Економіка та підприємництво».
 17. Теоретико методологічні засади навчання обдарованих студентів у педагогічних університетах

  Реферат >> Педагогика
  Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор Дем’янчук Олександр Никанорович, Луцький інститут розвитку людини Відкритого міжнародного університету "Україна", проректор з науково-методичної роботи, м Луцьк
 18. Розвиток школи виховання і педагогічних ідей у середньовічній Європі в епоху Відродження та Ре

  Реферат >> Педагогика
  Епоха середньовіччя охоплює період V — початок XVI ст. Від Римської імперії вона успадкувала християнську релігію в її західному різновиді — католицизм (з 1054 р.). Християнська церква стала головною ідеологічною силою, яка визначила розвиток культури.
 19. Основи сучасного героїко-патріотичного виховання

  Реферат >> Педагогика
  Сучасна педагогічна наука безперервно повинна еволюціонувати, набувати все глибшого національного змісту і характеру, творчо використовуючи кращі досягнення інших народів. Вдосконалюється й філософія та ідеологія, коналюється й філософія та ідеологія, методологічні, теоретичні положення.
 20. Реалізація розвивального принципу навчання на уроках у початковій школ

  Дипломная работа >> Педагогика
  Прогресивні зміни в українському суспільстві потребують приділити особливу увагу гармонійному розвитку творчої особистості, вихованню всебічно освіченої людини, яка має яскраву індивідуальність, може приймати зважені рішення за складних умов сучасності, усвідомлювати глобальні проблеми людства та національні проблеми і намагатися прийняти посильну участь у їх вирішенні Це потребує від суспільства повернутися обличчям до людини, її особистості, спрямувати зусилля на прогресивний розвиток національної освіти Згідно з законом України „Про освіту”, основними принципами її розбудови є створення ум
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.31264400482178