Рекомендуем ознакомиться

Остальные работы->Реферат
The fictional story “The Scarlett Pimpernell” by Baroness Orczy portrayed many factual events pertaining to the French Revolution and also created an ...полностью>>
Остальные работы->Реферат
Wood is one of the most fundamental construction materials for the past hundred years and it is consider as the most basic form of material for constr...полностью>>
История->Реферат
Вплоть до XIX века острова Тувалу оставались изолированными от остального мира. Несмотря на то, что ещё в 1568 году испанским мореплавателем Менданьей...полностью>>
Астрономия->Реферат
Юність Юхима Ілліча пройшла в тривожні роки громадянської війни. На посаді кореспондента газети “Красный боец” він брав участь у боях на Південному фр...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Загальне вчення про право як науку

  Реферат >> Астрономия
  Загальну теорію держави і права можна розглядати як логічне узагальнення державно-правової практики, що від­биває закономірності розвитку держави і права, сукупність положень узагальнюючого характеру, що становлять са­мостійну юридичну науку. Теорію держави і права можна визначити як систему узагальнених знань про основні і загальні закономірності розвитку держави і права, про їх сутність, призначення, функціонування і розвиток.
 2. Конституційне право як наука

  Реферат >> Астрономия
  Наука конституційного права є єдиною юридичною галузевою нау­кою, проте предмет її подвійний. Предмет цієї науки становить, по-пер­ше, відповідна галузь національної правової системи, по-друге, галузі конституційного права зарубіжних країн. Наука вивчає конкретний зміст галузі (галузей) конституційного пра­ва, її окремих інститутів і норм, на підставі чого визначаються зако­номірності розвитку самої галузі.
 3. Політологія як наука. Предмет і методи політології. Конспект лекцій

  Конспект >> Политология
  Однак з часом з ускладненням суспільних відносин, розвитком державних інститутів, значення поняття політика еволюціонувало. Нині в політологічній науці існує ряд визначень цього терміну, а дослідження політичної сфери суспільства активізувалось у ХХ столітті.
 4. Поняття про психіку Предмет психології як науки психіка людини як предмет інтересу і наукового

  Реферат >> Астрономия
  Людина завжди прагнула відшукати причину всіх явищ, що при­вертали до себе її увагу. Головним серед них була смерть. У тих випадках, коли причина смерті не була очевидною, її пов язували з впливом якої-небудь потаємної сили.
 5. Психологія як наука 2 Загальне уявлення

  Лекция >> Психология
  Викладений зміст навчального посібника «Психологія», в який увійшли теми з загального уявлення про психологію як науку, особистість та діяльність, психічні пізнавальні процеси, емоційно-вольові психічні процеси, індивідуально-психологічні властивості особистості Містить викладення змісту дисципліни у вигляді стислого конспекту лекцій
 6. Земельне право. Земельне право як галузь права

  Конспект >> Право, юриспруденция
  В спеціальній літературі вживається також поняття « земельні ресурси ». Так на дум-ку фахівця з земельного права В.Ермоленко поняття « земельні ресурси – це певна су-купність земельних ділянок, їх складають вже освоені людством поверхні земельних ділянок, які задо – вольняють певні потреби людей та надають можливості досягти пев-ного соціального єфекту ».
 7. Психологія - як наука що вивчає психіку людини

  Реферат >> Астрономия
  Душа в реаліях та міфах. Одним з найпоширеніших є визначення психології як науки про душу. Проте сам термін і поняття «душа» виникли й пройшли певний історичний шлях задовго до того, як філософія, теологія, психологія зробили його предметом свого дос­лідження.
 8. Цивільне право як галузь

  Курсовая работа >> Государство и право
  Право, як сукупність відомих загальнообов'язкових норм (право в об'єктивному змісті), має своєю загальною задачею регулювання відносин між людьми Одні з цих відносин воно регулює примусовим чином, так що окремі частки особи своєю волею, своїми частками угодами їх змінити не можуть: усі визначення в цій області виходять з одного єдиного центра, від однієї єдиної волі - волі держави Так саме обстоїть справа в сфері державного права, кримінально права і т д І в цьому змісті публічне право може бути характеризоване як система юридичної централізації: усе воно перейнято духом субординації, принципо
 9. Наукові відкриття в 20-х - 30-х роках ХХ ст

  Реферат >> Исторические личности
  ХХ ст. характеризується проникненням науки не тільки у виробництво, але її зростаючим впливом на всі без винятку сторони життя людини, аж до побуту. Прориви в галузі наукового пізнання у ХХ ст. настільки грандіозні, що наука стає дійовою економічною силою, важливим чинником суспільно-політичного процесу, стратегічним військовим ресурсом.
 10. Загальні положення про математичне моделювання у гідрологічних прогнозах

  Конспект >> География
  Комплексне раціональне використання водних ресурсів в значній мірі спирається на наукове дослідження водного та льодового режиму річок, озер та водосховищ, що веде до зростання рівня вимог до гідрологічних розрахунків і прогнозів (інформацій) з боку споживачів.
 11. Вчення І Канта про політику і право

  Реферат >> Государство и право
  Під впливом Великої Французької буржуазної революції у соціально-політичному кліматі відбулися кардинальні зміни Спалахнули селянські повстання в Бадені, Саксонії, Пфальці Міщани відкрито виявили незадоволення своїм станом Весною 1793 року відбулося повстання ткачів у гірських районах Сізелії; в Майнці була проголошена республика
 12. Наука як соціальне явище

  Реферат >> Культура и искусство
  У сучасних умовах дослідження проблем суті науки, її гуманістичних, світоглядних, методологічних основ, шляхів розвитку і функціонування в різних соціальних системах, глибини і характеру впливу на суспільне життя і долю людства набула величезну актуальність, велику теоретичну і, особливо, практичну значущість.
 13. Загальна характеристика основних економічних моделей

  Дипломная работа >> Экономика
  Дана тема є актуальною на сучасному етапі, бо економіка України внаслідок неефективного менеджменту та недостатнього усвідомлення стратегічної мети розвитку економіки продовжує знаходитися в умовах системної кризи, яка підсилюється зростаючою енергетичною кризою Характерним для країн СНГ є хронічне відставання від середньо - світового розвитку
 14. Вчення про форму держави і соціальна практика

  Реферат >> Социология
  Під формою держави розуміються організація і устрій державної влади, які відображають особливості історичного, економічного, національного розвитку країни, рівень розвитку демократії і культури населення. Іншими словами, форма держави - це складна, переплетена сукупність його признаків, які сформувалися під впливом різних об"єктивних і суб"єктивних причин, о відрізняють одну державу від іншої.
 15. Педагогіка вищої школи як наука

  Реферат >> Педагогика
  За останні десятиліття серед педагогічних наук України особливо інтенсивно розвивається педагогіка вищої школи, яка розкриває особливості організації навчально-виховного процесу у вищих навчальних закла­дах, специфічні проблеми здобуття вищої освіти, в нашій державі.
 16. Аграрне право України (4)

  Книга >> Право, юриспруденция
  У підручнику докладно розглянуті умови та порядок створення та фун­кціонування суб'єктів аграрних правовідносин, питання права власності їх на землю, розкриті умови та порядок набуття і користування земельними ділянками, реалізації земельних прав і обмеження прав на землю.
 17. Історія педагогіки. Навчальний посібник

  Книга >> Педагогика
  У навчальному посібнику для студентів, магістрів, аспірантів розкриті основні розділи з курсу «Історія педагогіки». У систематизованому вигляді представлені питання, пов’язані з розвитком світової педагогічної думки, починаючи з первісного суспільства до сьогодення; педагогічні погляди й діяльність провідних вітчизняних та зарубіжних педагогів і діячів освіти; основні напрями реформаторської педагогіки початку ХХ століття; зміст діяльності вітчизняних інноваційних шкіл другої половини ХХ століття.
 18. Церковне право

  Учебное пособие >> Религия и мифология
  Церква Христова – це Царство не від світу цього (Ін 18, 36), у той же час це – Царство, видимо явлене у цьому світі З людського боку вона являє собою “суспільство людей, з’єднаних православною вірою, законом Божим, священноначалієм і Таїнствами”
 19. Кримінологія як наука (2)

  Реферат >> Астрономия
  З проблем злочинності, як правило, висловлюються всі, вважаючи, їх досить очевидними. Більшість політиків, які бажають влади, перш за все, обіцяють побороти саме це явище. Причому виступи останніх, громадських діячів, матеріали засобів масової інформації завжди сприймаються з живою цікавістю.
 20. Текст як модель комунікативного акту

  Дипломная работа >> Астрономия
  Посилення обміну інформацією в суспільстві супроводжується зростанням інтересу до наукового аналізу процнсів мовленнєвої діяльності і, особливо, до практичних рекомендацій, які випливають з цього аналізу і дозволяютьзабезпечити високу ефективність впливу повідомлення на адресата, підготовки мовленнєвого твору адресантом.
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.29767608642578