Рекомендуем ознакомиться

Биология->Реферат
Биологические ритмы — фундаментальное свойство органического мира, обеспечивает его способность адаптации и выживания в циклически меняющихся условиях...полностью>>
Экология->Реферат
иологи́ческие ри́тмы — (биоритмы) периодически повторяющиеся изменения характера и интенсивности биологических процессов и явлений Они свойственны жив...полностью>>
Биология->Реферат
Генетика – область биологии, изучающая наследственность и изменчивость. Человек всегда стремился управлять живой природой: структурно-функциональной о...полностью>>
Биология->Реферат
У ставках, озерах і тихих затонах річок на водяних рослинах завжди можна побачити чималого слимака – ставковика великого. Його тіло вкрите спірально з...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Етнонаціональні відносини й національна політика (2)

  Реферат >> Астрономия
  Глибокі соціально-економічні та політичні зміни в різних регіонах планети сприяють стрімкому зростанню національної самосвідомості народів, поглиблюють почуття національної гордості, але водночас подекуди призводять до сплесків войовничого націона­лізму Неврегульованість відносин між націями як в окремих дер­жавах, особливо багатонаціональних, так і між різними країнами, загострює національні проблеми, котрі породжують довготривалі міжнаціональні конфлікти, війни, потоки біженців, несуть горе й страждання окремим людям і цілим народам Як наслідок — наці­ональна проблема набуває глобального, п
 2. Державна етнокультурна політика в Україні на сучасному етапі

  Курсовая работа >> Социология
  В умовах розвою соціально-економічних, етнополітичних, світоглядних засад української держави, становлення сучасних демократичних відносин, пошуку оптимальних моделей трансформації українського суспільства особливого значення набувають ментально-психологічні, світоглядні, ціннісно-нормативні та інші духовні передумови його функціонування, об`єднуючою основою яких є культура і, зокрема, міжетнічні культурні відносини Саме вони забезпечують нерозривність національних традицій, органічне функціонування ціннісних орієнтацій, створюють атмосферу толерантності і терпимості, сприяють гармонізації вз
 3. Розвиток української етнонаціональної спільноти

  Курсовая работа >> Социология
  Актуальність теми Нині в соціогуманітарних науках спостерігається ренесанс проблематики ідентичності, що зумовлено, з одного боку, сучасними глобалізаційними процесами, з іншого, зростанням значення культурних відмінностей
 4. Національно-культурні товариства угорців Закарпаття

  Курсовая работа >> Социология
  Україна, а особливо Закарпаття, є територією з поліетнічною структурою населення Це зумовлено низкою історичних, етнокультурних, економічних та геополітичних чинників Подальша побудова мирного поліетнічного суспільства потребує комплексного наукового дослідження поєднання процесу етнічної самоідентифікації і формування сучасної нації у розумінні її як громадянського співтовариства Значне місце у цьому процесі посідають громадські національно-культурні організації
 5. Міжнаціональні відносини в Україні

  Курсовая работа >> Социология
  Актуальність теми дослідження обумовлена безпосередньо етнонаціональною специфікою сучасної Україні, де, крім титульного етносу, проживає близько 130 різних етнонаціональних груп Це не може не створювати відповідних труднощів та напруження, перш за все, в контексті процесів розбудови української державності, формування національної (в значенні - громадянської) ідентичності, яка б була загальнозрозумілою для усіх і діяла б як фактор консолідації нації, а не навпаки Виходячи з цього, існує практична потреба в формуванні такої національної політики, яка б враховувала, перш за все, потребу удоско
 6. Сучасна етнополітика в Україні

  Реферат >> Политология
  У політичному житті багатьох країн все більшого значення набуває національне питання Цю сферу полі­тики називають «етнополітикою», або «етнонаціональною політикою», визначаючи її як взаємодію етносів (родо­племінні утворення, народи, нації, національні групи, національні меншини та ін ) і держави
 7. Соціальна політика (3)

  Реферат >> Политология
  Свій життєвий шлях людина проходить у суспільстві. З моменту народження і до смерті її включено в соціальну сферу, яка охоплює все, що безпосередньо стосується людини в процесі її спільної з іншими людьми життєдіяльності. Саме так людина всебічно взаємодіє з тими, хто її оточує, засвоює встановлені норми життя суспільства і згідно з цими нормами будує власну поведінку.
 8. Політологія як наука. Предмет і методи політології. Конспект лекцій

  Конспект >> Политология
  Однак з часом з ускладненням суспільних відносин, розвитком державних інститутів, значення поняття політика еволюціонувало. Нині в політологічній науці існує ряд визначень цього терміну, а дослідження політичної сфери суспільства активізувалось у ХХ столітті.
 9. Етнополітичний контекст української історії

  Книга >> История
  1. Вивчення Історії України в вищих навчальних закладах відповідає потребам дня. Із проголошенням незалежності вирішення всіх найважливіших питань – політичних, соціально-економічних, розбудови Української держави остаточно перейшло до самого українського народу.
 10. Шляхи формування громадянського суспільства в Україні

  Дипломная работа >> Социология
  Актуальність обраної теми магістерської роботи заключається в тому що, сьогодні гостро постала теоретична і практична проблема вироблення перспективного підходу до оцінки української історії і незалежної, самостійної ідеологічної та політичної позиції щодо оцінки шляхів і засобів розвитку громадянського суспільства в Україні
 11. Етнополітичні аспекти української історії новітнього періоду (1917 - 2004рр.)

  Реферат >> История
  Проблеми міжетнічної взаємодії в сучасній Україні – державі з поліетнічним та полікультурним населенням – привертають нині пильну увагу дослідників. Від їх глибокого осмислення багато у чому залежить можливість вироблення оптимальної моделі державної етнополітики, спрямованої на досягнення нормалізації, стабілізації і в майбутньому – гармонізації міжетнічних відносин в Україні, забезпечення можливостей повнокровного соціального і культурного розвитку українського суспільства.
 12. Історія України. Соціально-політичні аспекти)

  Книга >> История
  У посібнику розглядаються проблеми: соціальні структури і соціальні відносини в українському суспільстві в історичному контексті, їх роль в створенні оригінальної форми державності (до ХІХ ст.). Історія формування та діяльності громадських, культурологічних та політичних організацій в українському суспільстві.
 13. Соціальна політика в Україні: основні напрями та протиріччя

  Курсовая работа >> Социология
  Стабілізація економічного розвитку неможлива без формування соціальне благополучного суспільства Поєднання проблем розвитку ринкових відносин з посиленням уваги до соціальних питань створює необхідні передумови для економічного оздоровлення, стабільного становища людини впродовж усієї трудової діяльності й після її завершення Зрештою економічне зростання і підвищення народного добробуту — взаємопов'язані процеси
 14. Соціальна політика (1)

  Реферат >> Социология
  Історичний аналіз розвитку людської цивілізації показує, що індивідуальні потреби, добробут, економічна та соціальна безпека як окремої людини, особистості, так і цілих спільнот, формуються не ізольовано від соціального середовища, а в певній системі поглядів, почуттів, цінностей та уявлень, які реалізуються за реальних суспільних відносин та діяльності відповідних політичних інститутів Одним із головних предметів вивчення та засобом реалізації процесів соціального буття є соціальна політика — як суспільний феномен, так і вид практичної діяльності людства Хоча розробка (часом спонтанна) і впр
 15. Соціологічний аналіз міжнаціональних відносин

  Курсовая работа >> Социология
  Соціальні мислителі впродовж багатьох століть прагнуть встановити спосіб визначення основної своєрідності того або іншого облаштування соціальної дійсності, суть організації соціального життя того або іншого народу на даному історичному відрізку його розвитку Це дозволило б докопатися до суті будь-якого суспільства на будь-якому історичному відрізку його розвитку, зіставити, порівняти на найфундаментальнішому рівні різні народи в різні історичні епохи
 16. Закарпатські русини ще одна вигадана громада України

  Реферат >> Астрономия
  Актуальність такого дослідження обумовлена тою ситуацією, яка склалася на Закарпатті протягом останнього століття і набула особливої гостроти у 90-х роках ХХ сторіччя. Питання "русини чи українці?" останнім часом з суто етнографічного перетворюється на політичне.
 17. Етносоціологія та соціологія нації

  Реферат >> Социология
  Етносоциология – це порівняно молода спеціально соціологічна наука, що виникла на межі етнографії і соціології Сам термін "етносоціологія" складається з двох слів різного походження: етнос (від грецького “народ”) і соціологія Тому буквально цей вислів означає вчення про суспільство та місце в ньому народів
 18. Соціокультурний вимір пограниччя

  Курсовая работа >> Социология
  Актуальність дослідження Феномен пограниччя має особливий статус Спосіб буття людей в прикордонній зоні, форма його прояву і здійснення демонструють особливу міру взаємодії країн, що мають в своєму розпорядженні спільний кордон Пограниччя не тільки чинник дистанції, але і засіб взаємозв'язку цих країн Прикордонні території демонструють процес "нашарування" різних соціокультурних сенсів, що робить ці території "привілейованою" зоною розвитку, яка не тільки вирішує проблеми міждержавних відносин, але і створює нові проблеми Цей процес, як правило, обумовлений різними рівнями
 19. Соцiально-психологiчна робота в органах внутрiшнiх справ

  Дипломная работа >> Социология
  В 90-ті роки особливо посилюється увага до проблем соціальної роботи в органах внутрішніх справ Зокрема, було визнано, що ефективність службової діяльності особового складу МВС в значній мірі залежить від рівня соціальної захищеності працівників органів внутрішніх справ, психологічного супроводження їх службової діяльності
 20. Сучасний стан політичних процесів в Україні та їх особливості

  Реферат >> Политология
  Дослідження політичних і соціально-економічних особливостей держав перехідного типу, до яких сьогодні відноситься і Україна, дають підстави стверджувати, що політичний процес у таких суспільствах украй заплутаний і суперечливий. Його емпіричний аналіз (власною політичною системою і її науковими установами) найчастіше навіть не початий або носить замовний характер, категоріальний апарат не розроблений.
Страницы: следующая →

1 2 3
Generated in 0.060090065002441